¬ерховна –ада ”крањни  аб≥нет ћ≥н≥стр≥в ”крањни;  ѕостанова, ѕравила  вiд 29.02.1996  є 269 «аконодавство ”крањни
ƒокумент 269-96-п, редакцi¤ вiд 29.03.2002  >>
ѕошук ѕошук слiв на сторiнцi
—торiнки:  [ 1 ]


              
√ерб ”крањни
           јЅ≤Ќ≈“ ћ≤Ќ≤—“–≤¬ ” –јѓЌ»

            ѕ ќ — “ ј Ќ ќ ¬ ј
          в≥д 29 лютого 1996 р. N 269
                 ињв

      ѕро затвердженн¤ ѕравил охорони внутр≥шн≥х
       морських вод ≥ територ≥ального мор¤ в≥д
          забрудненн¤ та засм≥ченн¤

     ( ≤з зм≥нами, внесеними зг≥дно з ѕостановою  ћ
      N 431 ( 431-2002-п ) в≥д 29.03.2002 )


   ¬≥дпов≥дно  до  статт≥  102  ¬одного  кодексу  ”крањни
( 213/95-¬– )  аб≥нет ћ≥н≥стр≥в ”крањни п о с т а н о в л ¤ Ї:

   1. «атвердити ѕравила охорони внутр≥шн≥х морських вод ≥
територ≥ального мор¤ в≥д забрудненн¤ та засм≥ченн¤ (додаютьс¤).
   2. Ќадати право ћ≥н≥стерству охорони навколишнього природного
середовища та ¤дерноњ безпеки давати роз'¤сненн¤ щодо застосуванн¤
цих ѕравил.


   ѕрем'Їр-м≥н≥стр ”крањни           ™.ћј–„” 

        ћ≥н≥стр
    аб≥нету ћ≥н≥стр≥в ”крањни         ¬.ѕ”—“ќ¬ќ…“≈Ќ ќ

   ≤нд.19


                  «ј“¬≈–ƒ∆≈Ќќ
            постановою  аб≥нету ћ≥н≥стр≥в ”крањни
               в≥д 19 лютого 1996 р. N 269 
         (у редакц≥њ постанови  аб≥нету ћ≥н≥стр≥в ”крањни
           в≥д 29 березн¤ 2002 р. N 431 ( 431-2002-п )

               ѕ–ј¬»Ћј
    охорони внутр≥шн≥х морських вод ≥ територ≥ального
      мор¤ ”крањни в≥д забрудненн¤ та засм≥ченн¤


            «агальн≥ положенн¤

   1. ÷≥  ѕравила  встановлюють  вимоги  щодо  запоб≥ганн¤
забрудненню  та  засм≥ченню  внутр≥шн≥х  морських  вод  ≥
територ≥ального  мор¤  ”крањни  п≥дприЇмствами,  установами,
орган≥зац≥¤ми вс≥х форм власност≥, громад¤нами ”крањни, а також
≥ноземними  юридичними  ≥  ф≥зичними особами та особами без
громад¤нства, украњнськими та ≥ноземними суднами, ¤к≥ перебувають
у цих водах.

   2. ƒ≥¤ цих ѕравил поширюЇтьс¤ також на охорону вод гирлових
д≥л¤нок р≥чок, ¤к≥ впадають у море, прибережних захисних смуг
мор≥в та остров≥в у внутр≥шн≥х морських водах.

   3. ” цих ѕравилах використовуютьс¤ так≥ терм≥ни:

   акватор≥¤ - водний  об'Їкт  або  його д≥л¤нка, обмежена
природними, штучними або умовними кордонами;

   береговий об'Їкт - споруди та ≥нш≥ об'Їкти п≥дприЇмств,
установ,  орган≥зац≥й  ус≥х  форм  власност≥,  розташован≥ у
прибережн≥й захисн≥й смуз≥ мор≥в, морських заток ≥ лиман≥в та на
островах у внутр≥шн≥х морських водах, д≥¤льн≥сть ¤ких впливаЇ або
може вплинути на стан водних ресурс≥в;

   в≥дходи - будь-¤к≥ речовини, матер≥али та предмети,  що
утворюютьс¤ в процес≥ людськоњ д≥¤льност≥, не мають подальшого
використанн¤ за м≥сцем утворенн¤ чи ви¤вленн¤ та в≥д ¤ких власник
позбуваЇтьс¤, маЇ нам≥р або повинен позбутис¤ шл¤хом утил≥зац≥њ чи
видаленн¤;

   внутр≥шн≥ морськ≥ води ”крањни - це:

   - морськ≥ води, розташован≥ в б≥к берега в≥д пр¤мих вих≥дних
л≥н≥й, прийн¤тих дл¤ в≥дл≥ку ширини територ≥ального мор¤ ”крањни;

   - води порт≥в ”крањни, обмежен≥ л≥н≥Їю, що проходить через
пост≥йн≥ портов≥ споруди, ¤к≥ найб≥льше виступають у б≥к мор¤;

   - води заток, бухт, губ ≥ лиман≥в, гаваней ≥ рейд≥в, береги
¤ких повн≥стю належать ”крањн≥, до пр¤моњ л≥н≥њ, проведеноњ в≥д
берега до берега в м≥сц≥, де з боку мор¤ вперше утворюЇтьс¤ один
або к≥лька проход≥в, ¤кщо ширина кожного з них не перевищуЇ
24 морськ≥ мил≥;

   - води заток, бухт, губ ≥ лиман≥в, мор≥в та проток, що
≥сторично належать ”крањн≥;

   забрудненн¤ вод - надходженн¤ до водних об'Їкт≥в забруднюючих
речовин;

   забруднююча речовина - речовина, ¤ка привноситьс¤ у водний
об'Їкт у результат≥ господарськоњ д≥¤льност≥ людини;

   засм≥ченн¤ вод  - привнесенн¤ у водн≥ об'Їкти сторонн≥х
предмет≥в ≥ матер≥ал≥в, що шк≥дливо впливають на стан вод;

   концентрац≥¤ фонова - концентрац≥¤  речовини  у  водному
об'Їкт≥, що сформувалас¤ п≥д впливом ус≥х дом≥шок, кр≥м впливу
джерела, в≥дносно ¤кого визначаЇтьс¤ фонова концентрац≥¤:

   ћј–ѕќЋ 73/78  -  ћ≥жнародна  конвенц≥¤  ≥з  запоб≥ганн¤
забрудненню з суден 1973 року ( 896_009 ) з поправками 1984, 1985,
1987, 1990 ≥ 1992 рок≥в та ѕротоколом 1978 року до нењ;

   скиданн¤ ≥з суден - будь-¤ке скиданн¤ ≥з судна забруднюючих
речовин або вод, що њх м≥ст¤ть, включаючи будь-¤ке вит≥канн¤,
злив, видаленн¤, розлив, прот≥канн¤, в≥дкачуванн¤, вид≥ленн¤ або
спорожненн¤;

   см≥тт¤ ≥з суден - будь-¤ка речовина, матер≥али ≥ предмети,
¤к≥ мають бути видален≥ (харчов≥,  побутов≥,  експлуатац≥йн≥
в≥дходи, забруднене нафтою ≥ нафтопродуктами ганч≥р'¤, в≥дходи,
пов'¤зан≥ з вантажем, обслуговуванн¤м);

   судно - самох≥дна або несамох≥дна плавуча споруда будь-¤кого
типу, ¤ка експлуатуЇтьс¤ у водному об'Їкт≥ (судна на п≥дводних
крилах, судна на пов≥тр¤н≥й подушц≥, п≥дводн≥ човни, плавуч≥
засоби, в тому числ≥ стац≥онарн≥ або плавуч≥ платформи, а також
пов≥тр¤не судно в≥дпов≥дно до визначенн¤ у статт≥ 15 ѕов≥тр¤ного
кодексу ”крањни ( 3167-12 );

   територ≥альне море  ”крањни  -  прибережн≥  морськ≥ води
завширшки 12 морських миль, що в≥дл≥чуютьс¤ в≥д л≥н≥њ найб≥льшого
в≥дпливу ¤к на материку, так ≥ на островах, що належать ”крањн≥,
або в≥д пр¤мих вих≥дних л≥н≥й, ¤к≥ з'Їднують в≥дпов≥дн≥ точки.

        ќхорона внутр≥шн≥х морських вод ≥
      територ≥ального мор¤ ”крањни в≥д забрудненн¤
           та засм≥ченн¤ ≥з суден

   4. «аборонено скиданн¤ ≥з суден у внутр≥шн≥ морськ≥ води та
територ≥альне море ”крањни:

   вантаж≥в, ¤к≥ перевоз¤тьс¤ навалом, насипом чи у зр≥дженому
стан≥;

   в≥дход≥в та см≥тт¤;

   вод, ¤к≥ м≥ст¤ть забруднююч≥ речовини у концентрац≥¤х, що
перевищують нормативи гранично допустимих концентрац≥й основних
забруднюючих речовин (дал≥ - √ƒ ), наведених у додатку до цих
ѕравил, кр≥м вод п≥сл¤ охолодженн¤ суднових механ≥зм≥в.

   5. ƒозволено скиданн¤ ст≥чних вод ≥з суден:

   ¤к≥ перебувають у внутр≥шн≥х морських водах ≥ територ≥альному
мор≥ ”крањни, а також у портах ”крањни, за умови очищенн¤ ст≥чних
вод на суднових установках, ¤к≥ в≥дпов≥дають вимогам, установленим
ћј–ѕќЋ 73/78  та  п≥дтвердженим  св≥доцтвом  класиф≥кац≥йного
товариства;

   ¤к≥ не  обладнан≥ закритими системами ст≥чних вод, ¤кщо
чисельн≥сть ос≥б,  що  перебувають  на  борту,  не перевищуЇ
10 чолов≥к.

   –≥шенн¤ щодо в≥дпов≥дност≥ ¤кост≥ вод нормативам √ƒ  речовин
приймаЇтьс¤ в≥дпов≥дно державними ≥нспекц≥¤ми охорони „орного та
јзовського мор≥в ћ≥некоресурс≥в на п≥дстав≥ результат≥в анал≥з≥в
води.
   6. ѕеред заходом суден у  внутр≥шн≥  морськ≥  води  та
територ≥альне море ”крањни вс≥ зап≥рн≥ пристроњ, призначен≥ дл¤
скиданн¤ забруднюючих речовин, у тому числ≥ вод, що њх м≥ст¤ть,
повинн≥ бути закрит≥ адм≥н≥страц≥Їю судна.

   ” раз≥ постановки судна в порту вс≥ зазначен≥ пристроњ
опломбовуютьс¤ адм≥н≥страц≥Їю порту в установленому пор¤дку.

   7. «абруднююч≥ речовини, в тому числ≥ води,, що њх м≥ст¤ть,
та  см≥тт¤,  повинн≥ накопичуватис¤ на суднах у спец≥альних
м≥сткост¤х.

   8. ѕ≥д час перебуванн¤ у внутр≥шн≥х морських водах  та
територ≥альному мор≥ ”крањни судна можуть здавати в установленому
пор¤дку забруднююч≥ речовини, в тому числ≥ води, що њх м≥ст¤ть, та
см≥тт¤, т≥льки на судна-збирач≥, плавуч≥ приймальн≥ споруди, а п≥д
час перебуванн¤ судна у порту - на берегов≥ приймальн≥ споруди.

   ќперац≥њ з забруднюючими речовинами, в тому числ≥ з водами,
що  њх  м≥ст¤ть, та см≥тт¤м, ¤к≥ провод¤тьс¤ на суднах та
суднах-збирачах, п≥дл¤гають обов'¤зков≥й реЇстрац≥њ у суднових
документах.

   9. ” раз≥ будь-¤кого скиданн¤ ≥з суден у внутр≥шн≥ морськ≥
води та територ≥альне море ”крањни забруднюючих речовин, в тому
числ≥ вод, що њх м≥ст¤ть, та см≥тт¤, або њх втрат, а також у раз≥
виникненн¤ загрози такого скиданн¤ або втрати кап≥тан судна
зобов'¤заний терм≥ново пов≥домити про це адм≥н≥страц≥ю найближчого
порту ”крањни, вжити заход≥в до максимального зменшенн¤ скиданн¤
або втрати та до л≥кв≥дац≥њ забрудненн¤.

   10. ƒл¤ л≥кв≥дац≥њ насл≥дк≥в авар≥йного скиданн¤ дозвол¤Їтьс¤
використанн¤ х≥м≥чних ≥ б≥олог≥чних препарат≥в, ¤к≥  пройшли
державну сан≥тарно-г≥г≥Їн≥чну експертизу, а документац≥¤ з њх
впровадженн¤ - державну еколог≥чну експертизу та мають позитивний
висновок щодо њх використанн¤.

         ќхорона внутр≥шн≥х морських вод
     ≥ територ≥ального мор¤ ”крањни в≥д забрудненн¤
        та засм≥ченн¤ береговими об'Їктами

   11. —киданн¤ зворотних вод у внутр≥шн≥ морськ≥ води  ≥
територ≥альне море ”крањни заборон¤Їтьс¤ у раз≥, коли:

   води неочищен≥;

   води м≥ст¤ть речовини, щодо ¤ких не встановлено √ƒ , збудники
≥нфекц≥йних захворювань, перевищують гранично допустим≥ скиди
(дал≥ - √ƒ—) токсичних речовин, а також за обс¤гом скиданн¤
забруднюючих речовин гранично допустим≥ нормативи;

   њх надходженн¤ до водного об'Їкта призводить до зб≥льшенн¤
вм≥сту забруднюючих речовин понад встановлен≥ нормативи √ƒ  в
контрольних точках або перевищенн¤ сформованих фонових значень;

   територ≥¤ (акватор≥¤)  в≥днесена  до  природно-запов≥дного
фонду, курортноњ, л≥кувально-оздоровчоњ, рекреац≥йноњ територ≥њ, а
також маЇ наукове та ≥сторико-культурне значенн¤.

   12. —киданн¤ ст≥чних вод у внутр≥шн≥ морськ≥  води  та
територ≥альне море ”крањни допускаЇтьс¤ лише за умови на¤вност≥
норматив≥в √ƒ  речовин у водних  об'Їктах  та  встановлених
норматив≥в √ƒ— забруднюючих речовин.

   ¬одокористувач≥ зобов'¤зан≥   зд≥йснювати  заходи  щодо
запоб≥ганн¤ скиданню ст≥чних вод, визначених статтею 70 ¬одного
кодексу ”крањни ( 213/95-¬– ).

    онтрольн≥ точки дл¤ кожного водокористувача встановлюютьс¤
проектом √ƒ—.

   13. «аб≥р ≥ використанн¤ вод, скиданн¤ забруднюючих речовин
береговими об'Їктами, включаючи скиданн¤ забруднюючих речовин ≥з
зворотними водами ≥з застосуванн¤м канал≥в, зд≥йснюЇтьс¤  на
п≥дстав≥ дозвол≥в на спец≥альне водокористуванн¤, ¤к≥ видаютьс¤
територ≥альними органами ћ≥некоресурс≥в у встановленому пор¤дку.

   14. –озм≥щенн¤ в≥дход≥в та см≥тт¤ береговими об'Їктами у
внутр≥шн≥ морськ≥ води ≥ територ≥альне море ”крањни заборонено.

   15. ”  раз≥ проведенн¤ роб≥т, пов'¤заних з буд≥вництвом
г≥дротехн≥чних споруд, поглибленн¤м  дна  дл¤  судноплавства,
видобуванн¤м   корисних   копалин,  прокладанн¤м  кабел≥в,
трубопровод≥в, ≥нших комун≥кац≥й, а також проведенн¤м бурових та
геологорозв≥дувальних роб≥т, повинн≥ передбачатис¤ заходи щодо
запоб≥ганн¤ забрудненню внутр≥шн≥х морських вод ≥ територ≥ального
мор¤  ст≥чними  водами,  забруднюючими  речовинами, включаючи
рад≥оактивн≥, в≥дходами та см≥тт¤м.

   ”с≥ перел≥чен≥ роботи, ¤к≥ провод¤тьс¤ у внутр≥шн≥х морських
водах ≥ територ≥альному мор≥ ”крањни, зд≥йснюютьс¤ на п≥дстав≥
дозвол≥в, що видаютьс¤ державними ≥нспекц≥¤ми охорони „орного та
јзовського мор≥в ћ≥некоресурс≥в.

   16. ” прибережн≥й захисн≥й смуз≥ мор≥в, морських заток ≥
лиман≥в та на островах у внутр≥шн≥х морських водах заборон¤Їтьс¤:

   буд≥вництво промислових об'Їкт≥в;

   застосуванн¤ ст≥йких та сильнод≥ючих пестицид≥в;

   влаштуванн¤ пол≥гон≥в побутових та промислових в≥дход≥в ≥
накопичувач≥в ст≥чних вод;

   влаштуванн¤ вигреб≥в дл¤ накопиченн¤ господарсько-побутових
ст≥чних вод обс¤гом понад 1 куб. метр на добу;

   влаштуванн¤ пол≥в ф≥льтрац≥њ та буд≥вництво ≥нших споруд дл¤
прийманн¤ ≥ знезаражуванн¤ р≥дких в≥дход≥в.

   ” прибережн≥й захисн≥й смуз≥ вздовж мор≥в, заток ≥ лиман≥в та
на островах у внутр≥шн≥х морських водах може зд≥йснюватис¤ лише
буд≥вництво санатор≥њв, ≥нших л≥кувальних-оздоровчих заклад≥в з
обов'¤зковим централ≥зованим водопостачанн¤м та канал≥зац≥Їю.

   17. “имчасове накопиченн¤ ≥ складуванн¤ в≥дход≥в та см≥тт¤ на
територ≥њ порт≥в можливе лише за на¤вност≥ спец≥ально в≥дведених
та обладнаних м≥сць та у раз≥ њх подальшоњ утил≥зац≥њ  та
знешкодженн¤. ѕри цьому побутов≥ в≥дходи та см≥тт¤, прийн¤т≥ з
суден, повинн≥ знешкоджуватис¤ у портах.

   18. Ѕуд≥вництво, експлуатац≥¤ об'Їкт≥в та проведенн¤ роб≥т,
що  можуть  негативно вплинути на довк≥лл¤, дозвол¤Їтьс¤ за
на¤вност≥ позитивних висновк≥в державноњ еколог≥чноњ експертизи.

   19. ƒл¤ об'Їкт≥в,  що  становл¤ть  п≥двищену  еколог≥чну
небезпеку (нафто- та продуктопроводи, нафто- та продуктосховища,
накопичувач≥ побутових ст≥чних вод, канал≥зац≥йн≥  колектори,
очисн≥ споруди, судна та ≥нш≥ плавуч≥ засоби, нафтов≥ свердловини,
буров≥ платформи тощо), кр≥м проведенн¤ державноњ еколог≥чноњ
експертизи, повинн≥ бути розроблен≥ ≥ впроваджен≥ протиавар≥йн≥
заходи, а саме:

   плани л≥кв≥дац≥њ насл≥дк≥в можливих авар≥й;

   пор¤док д≥й у раз≥ виникненн¤ авар≥й;

   перел≥к необх≥дних  техн≥чних  засоб≥в  дл¤  збиранн¤ та
видаленн¤ забруднюючих речовин;

   режим спец≥ального водокористуванн¤  у  раз≥  забрудненн¤
водного об'Їкта.

   20. ¬одокористувач≥   берегових  об'Їкт≥в  не  несуть
в≥дпов≥дальност≥ за транзитне скиданн¤ зворотних вод до водного
об'Їкта в межах району свого водокористуванн¤, ¤кщо ц≥ води
в≥двод¤тьс¤ з комунальних споруд населених  пункт≥в  та  њх
територ≥й.

   21. ѕроектуванн¤,  буд≥вництво, розширенн¤, реконструкц≥¤,
техн≥чне переоснащенн¤ та кап≥тальний ремонт берегових об'Їкт≥в
повинн≥ зд≥йснюватис¤ за умови, що скиданн¤ зворотних вод не
призводить до перевищенн¤ норматив≥в √ƒ  забруднюючих речовин у
точках контролю водного об'Їкта.

   ¬одокористувач≥ зобов'¤зан≥  проводити  мон≥торинг  стану
морського середовища в район≥ свого водокористуванн¤.

   22. ƒл¤ забезпеченн¤ контролю ¤кост≥ та  обл≥ку  обс¤гу
скиданн¤  зворотних вод, що в≥двод¤тьс¤ до водного об'Їкта,
водокористувач≥ зобов'¤зан≥:

   установити на  водозаб≥рних  та  водоскидних  спорудах
г≥дрометричне обладнанн¤ (р≥внем≥ри, витратом≥ри тощо);

   зд≥йснювати контроль за ¤к≥сним складом та обс¤гом зворотн≥х
вод власними або ≥ншими акредитованими лаборатор≥¤ми.

   23. ћорськ≥ порти, судноремонтн≥ заводи забезпечують:

   прийманн¤ з суден та здаванн¤ на плавуч≥ або берегов≥ очисн≥
споруди забруднюючих речовин або вод, що њх м≥ст¤ть;

   прийманн¤ з суден см≥тт¤ та в≥дход≥в з розм≥щенн¤м њх на
об'Їктах поводженн¤ з в≥дходами;

   очищенн¤ своњх акватор≥й  в≥д  забруднюючих  речовин  та
сторонн≥х предмет≥в ≥ матер≥ал≥в;

   локал≥зац≥ю  та  л≥кв≥дац≥ю насл≥дк≥в  авар≥йних  скид≥в
забруднюючих речовин або вод, що њх м≥ст¤ть, у межах своњх
акватор≥й.

   24. ћорськ≥ порти та судноремонтн≥ заводи повинн≥:

   бути укомплектован≥ суднами-збирачами, спец≥альними засобами
дл¤ локал≥зац≥њ та л≥кв≥дац≥њ насл≥дк≥в надзвичайних ситуац≥й;

   мати берегов≥ приймальн≥ очисн≥ споруди, систему канал≥зац≥њ,
об'Їкти дл¤ збиранн¤ та знешкодженн¤ в≥дход≥в;

   мати засоби  дл¤  накопиченн¤ зворотних вод з подальшою
передачею њх на очисн≥ споруди у раз≥ в≥дсутност≥ приймальних
очисних споруд та системи канал≥зац≥њ.

   25. ћорськ≥  порти,  в  ¤ких  проводитьс¤ перевантаженн¤
вантаж≥в, що м≥ст¤ть х≥м≥чн≥ та сипк≥ речовини, зобов'¤зан≥:

   розробл¤ти ≥ зд≥йснювати заходи щодо запоб≥ганн¤ забрудненню
акватор≥й морських порт≥в та прибережних вод мор≥в п≥д час
збер≥ганн¤ ≥ перевалки вантаж≥в, що м≥ст¤ть х≥м≥чн≥ та сипк≥
речовини;

   впроваджувати ефективн≥  методи  ≥  техн≥чн≥ засоби щодо
запоб≥ганн¤ втратам вантаж≥в, що м≥ст¤ть х≥м≥чн≥  та  сипк≥
речовини, п≥д час њх навантаженн¤ ≥ розвантаженн¤;

   влаштовувати спец≥альн≥ причали дл¤ прийманн¤ та в≥дправки
вантаж≥в, що м≥ст¤ть х≥м≥чн≥ ≥ сипк≥ речовини, прим≥щенн¤ дл¤ њх
збер≥ганн¤ та перетаруванн¤, а також майданчики дл¤ знешкодженн¤
залишк≥в х≥м≥чних речовин;

   збирати, очищувати,  знешкоджувати  забруднен≥  води,  що
утворюютьс¤ п≥д час промиванн¤ вантажних м≥сткостей, а також
ст≥чн≥ води територ≥й порт≥в, причал≥в та ≥нших споруд.

   26. ”с≥ операц≥њ з забруднюючими речовинами, водами, що њх
м≥ст¤ть, та см≥тт¤м, ¤к≥ провод¤тьс¤ на приймальних очисних
спорудах та об'Їктах поводженн¤ з в≥дходами у  портах,  на
судноремонтних та суднобуд≥вних заводах, п≥дл¤гають обов'¤зков≥й
реЇстрац≥њ в установленому пор¤дку.

   27. ѕ≥дприЇмства морськоњ  галуз≥  узгоджують  технолог≥ю
перевантаженн¤ щодо кожного виду вантаж≥в з державними ≥нспекц≥¤ми
охорони „орного та јзовського мор≥в ћ≥некоресурс≥в.

   28. Ќорми технолог≥чного проектуванн¤ морських порт≥в, њх
перегл¤д,  коригуванн¤  та  доповненн¤ у частин≥ запоб≥ганн¤
забрудненню внутр≥шн≥х морських вод та територ≥ального  мор¤
”крањни узгоджуютьс¤ з державними ≥нспекц≥¤ми охорони „орного та
јзовського мор≥в ћ≥некоресурс≥в.

   29. ” раз≥ порушенн¤ вимог природоохоронного законодавства
”крањни  д≥¤льн≥сть  берегових  об'Їкт≥в може бути обмежена,
тимчасово заборонена (зупинена) чи припинена в установленому
пор¤дку.

   30. ƒержавний контроль за охороною внутр≥шн≥х морських вод ≥
територ≥ального мор¤ ”крањни в≥д забрудненн¤ зд≥йснюЇтьс¤  у
пор¤дку, встановленому ћ≥некоресурс≥в.


                             ƒодаток
                             до ѕравил

              Ќќ–ћј“»¬»
      граничне допустимих концентрац≥й основних
    забруднюючих речовин у внутр≥шн≥х морських водах та
          територ≥альному мор≥ ”крањни

------------------------------------------------------------------
      ѕоказник       |     «наченн¤
------------------------------------------------------------------
–озчинений кисень, мг/куб. дм   не нижче н≥ж 4

«ависл≥ речовини, мг/куб. дм    фонов≥ значенн¤ району
                  водокористуванн¤

—олон≥сть, г/куб. дм        12 - 18

—ульфати, г/куб. дм        3,5

’лор-≥он, г/куб. дм        11,9

јмон≥й сольовий, мг/куб. дм    0,5

Ќ≥трати, мг/куб. дм        40

Ќ≥трити, мг/куб. дм        0,08

Ќафтопродукти, мг/куб. дм     0,05

Ѕ≥ох≥м≥чне споживанн¤ кисню,    не б≥льше н≥ж 3
мгќ≥/куб. дм (Ѕ—  повн.)

«ал≥зо, мг/куб. дм         0,05

–≥вень токсичност≥ води      нетоксична
(на основ≥ б≥отестуванн¤)

¬одневий показник, од. рЌ     6,5 - 8,5

 ол≥-≥ндекс,  ”ќ/куб. дм      1000-10000

≤ндекс кол≥-фага, Ѕ”ќ/куб. дм   не б≥льше н≥ж 100

( ѕравила в редакц≥њ ѕостанови  ћ N 431 ( 431-2002-п ) в≥д
29.03.2002 )


—торiнки:  [ 1 ]
ѕошук  «найти слова на сторiнцi:     
* тiльки украњнськi (або рос.) лiтери, мiнiмальна довжина слова 3 символи...


 
 [ закрити ”правлiнн¤ комп'ютеризованих систем
јпарату ¬ерховноњ –ади ”крањни © 1996-2006
 [ вгору
Hosted by uCoz