√ерб ”крањни
       ћ≤Ќ≤—“≈–—“¬ќ ќ’ќ–ќЌ» «ƒќ–ќ¬'я ” –јѓЌ»

              Ќ ј   ј «

 N 173 в≥д 19.06.96          «ареЇстровано в ћ≥н≥стерств≥
   м. ињв              юстиц≥њ ”крањни
                   24 липн¤ 1996 р.
 vd960619 vn173            за N 379/1404


      ѕро затвердженн¤ ƒержавних сан≥тарних правил
       плануванн¤ та забудови населених пункт≥в


   ¬≥дпов≥дно до «акону ”крањни "ѕро забезпеченн¤ сан≥тарного та
еп≥дем≥чного благополучч¤ населенн¤" ( 4004-12 ) Ќ ј   ј « ” ё:

   1. «атвердити  ƒержавн≥  сан≥тарн≥ правила плануванн¤ та
забудови населених пункт≥в, що додаютьс¤ (розроблен≥ вперше).
   2. ¬с≥м м≥н≥стерствам та в≥домствам, кер≥вникам державних,
кооперативних, колективних та приватних п≥дприЇмств, орган≥зац≥й
та установ  незалежно  в≥д в≥домчого п≥дпор¤дкуванн¤ та форм
власност≥, а також посадовим особам та  громад¤нам  ”крањни,
≥нвесторам-громад¤нам ≥нших держав прийн¤ти указан≥ правила до
кер≥вництва та виконанн¤.
   3. «аступникам  головного  державного  сан≥тарного л≥кар¤
”крањни, головним  державним  сан≥тарним  л≥кар¤м  јвтономноњ
–еспубл≥ки  рим, областей, м≥ст  иЇва ≥ —евастопол¤, водного,
зал≥зничного, пов≥тр¤ного транспорту, водних басейн≥в, зал≥зниць,
ћ≥н≥стерства оборони  ”крањни,  ћ≥н≥стерства  внутр≥шн≥х справ
”крањни, ƒержавного ком≥тету у справах охорони державного кордону
”крањни, Ќац≥ональноњ гвард≥њ ”крањни, —лужби безпеки ”крањни
прийн¤ти указан≥ правила до кер≥вництва та виконанн¤.
   4.  онтроль за виконанн¤м наказу залишаю за собою.

 √оловний державний сан≥тарний л≥кар ”крањни,
 перший заступник ћ≥н≥стра             ¬.‘.ћар≥Ївський

                       «атверджено
                  наказом ћ≥н≥стерства охорони
                  здоров'¤ ”крањни в≥д 19 червн¤
                  1996 р. N 173

          ƒержавн≥ сан≥тарн≥ правила
       плануванн¤ та забудови населених пункт≥в

           1. «агальн≥ положенн¤

   1.1. ƒержавн≥ сан≥тарн≥ правила плануванн¤  та  забудови
населених пункт≥в (дал≥ - ѕравила) включають основн≥ г≥г≥Їн≥чн≥
вимоги до плануванн¤ ≥ забудови ¤к нових, так ≥ ≥снуючих м≥ських
та с≥льських поселень ”крањни, њх сан≥тарного упор¤дкуванн¤ та
оздоровленн¤.
   ƒотриманн¤ цих ѕравил повинно забезпечити найб≥льш спри¤тлив≥
в г≥г≥Їн≥чному в≥дношенн≥ умови життЇд≥¤льност≥ населенн¤.
   1.2. ÷≥  ѕравила  Ї  обов'¤зковими дл¤ дотриманн¤ вс≥ма
державними,  кооперативними,  колективними  та  приватними
п≥дприЇмствами,  орган≥зац≥¤ми  та  установами  незалежно в≥д
в≥домчого п≥дпор¤дкуванн¤ та форм власност≥, а також посадовими
особами та громад¤нами ”крањни, ≥нвесторами-громад¤нами ≥нших
держав.
   ѕри вир≥шенн≥ питань плануванн¤ та забудови населених пункт≥в
необх≥дно керуватис¤ вимогами д≥ючих буд≥вельних норм ≥ правил та
≥нших  ≥нструктивно-методичних  документ≥в,  узгоджених  з
ћ≥н≥стерством охорони здоров'¤ ”крањни, що використовуютьс¤ дл¤
вказаних ц≥лей.
   1.3. ƒержавний контроль за дотриманн¤м вимог цих ѕравил
зд≥йснюЇтьс¤  органами,  установами  та  закладами державного
сан≥тарного нагл¤ду ”крањни в≥дпов≥дно до д≥ючого ѕоложенн¤ про
державний сан≥тарний нагл¤д.
   ќсоби, винн≥ у порушенн≥ ѕравил, несуть в≥дпов≥дальн≥сть
зг≥дно з≥ статтею 80 ќснов «аконодавства ”крањни про охорону
здоров'¤ ( 2801-12 ) та статт¤ми 45-49 «акону ”крањни "ѕро
забезпеченн¤ сан≥тарного та еп≥дем≥чного благополучч¤ населенн¤"
( 4004-12 ).

     2. ¬имоги до розм≥щенн¤ ≥ проектуванн¤ м≥ських
           та с≥льських поселень

   2.1. –озм≥щенн¤, проектуванн¤ та буд≥вництво м≥ських  та
с≥льських населених пункт≥в в ц≥лому, окремих њх частин чи
об'Їкт≥в зд≥йснюютьс¤ на основ≥ рег≥ональних схем розвитку ≥
розм≥щенн¤ продуктивних сил, схем розселенн¤, проект≥в ≥ схем
районного плануванн¤, генеральних план≥в м≥ст, селищ м≥ського
типу, с≥льських населених пункт≥в, територ≥альних комплексних схем
охорони природи та ≥нших документ≥в, що  в≥дображують  стан
навколишнього середовища та перспективи розвитку населених пункт≥в
в≥дпов≥дно до ќснов законодавства ”крањни про охорону здоров'¤
( 2801-12 ), закон≥в ”крањни "ѕро забезпеченн¤ сан≥тарного та
еп≥дем≥чного благополучч¤"  (  4004-12  ),  "ѕро  основи
м≥стобудуванн¤" ( 2780-12 ), "ѕро охорону навколишнього природного
середовища" ( 1264-12 ), "ѕро охорону атмосферного пов≥тр¤"
( 2707-12 ), «емельного ( 561-12 ), Ћ≥сового ( 3852-12 ), ¬одного
( 213/95-вр  )  кодекс≥в та ≥нших документ≥в сан≥тарного та
природоохоронного законодавства.
   2.2. ќбов'¤зковому погодженню з органами, установами  та
закладами санеп≥дслужби п≥дл¤гають проектно-планувальн≥ документи
р≥зних р≥вн≥в:
   - генеральна схема розм≥щенн¤ та розвитку продуктивних сил
”крањни;
   - генеральна схема розселенн¤ населенн¤ ”крањни;
   - схеми розвитку та розм≥щенн¤ галузей народного господарства
та галузей промисловост≥;
   - схеми та проекти районного плануванн¤ (рег≥ону, област≥);
   - схеми  територ≥ально-виробничих  комплекс≥в,  курортних
район≥в, територ≥альн≥ комплексн≥ схеми охорони природи;
   - генеральн≥  плани  м≥ст,  с≥льських  поселень; проекти
розм≥щенн¤ буд≥вництва; проекти прим≥ських та курортних зон;
проекти плануванн¤ промислових зон та вузл≥в;
   - проекти детального плануванн¤ ≥ забудови;
   - проекти окремих буд≥вель та споруд;
   - схеми ≥ проекти ≥нженерного обладнанн¤ та благоустрою
населених  пункт≥в  (водопостачанн¤, канал≥зуванн¤, сан≥тарноњ
очистки та ≥н.);
   2.3. ѕри розгл¤д≥ проект≥в плануванн¤ та забудови м≥ських та
с≥льських поселень г≥г≥Їн≥чн≥й експертиз≥ п≥дл¤гають р≥шенн¤ щодо
територ≥ального, соц≥ального, комунально-побутового, промислового
розвитку  населеного   пункту,   планувальноњ   структури,
функц≥онального зонуванн¤, ≥нженерного забезпеченн¤ та ≥нженерноњ
п≥дготовки територ≥њ, ≥нфраструктури, транспортного забезпеченн¤,
орган≥зац≥њ вс≥х вид≥в в≥дпочинку, рац≥онального використанн¤
природних ресурс≥в ≥ охорони навколишнього середовища ¤к на першу
чергу, так ≥ на розрахунковий та прогнозний строки.
   2.4. ѕри  вибор≥  земельних  д≥л¤нок  п≥д  буд≥вництво,
затвердженн≥ норм проектуванн¤, проект≥в плануванн¤ ≥ забудови
населених пункт≥в, введенн≥ в експлуатац≥ю житлових будинк≥в,
буд≥вель культурно-побутового призначенн¤, промислових та ≥нших
п≥дприЇмств ≥ споруд потр≥бен обов'¤зковий експертний висновок
орган≥в  та  установ  сан≥тарно-еп≥дем≥олог≥чноњ  служби  за
встановленою формою.
   2.5. ѕри вибор≥ земельних д≥л¤нок п≥д новий населений пункт
або його розбудову вимагаЇтьс¤ оц≥нка умов, що мають г≥г≥Їн≥чне
значенн¤:
   - анал≥з природно-кл≥матичних умов з комплексною оц≥нкою
сон¤чноњ рад≥ац≥њ, вологост≥, температурного та в≥трового режиму
на вс≥й територ≥њ, що п≥дл¤гаЇ забудов≥; оц≥нка потенц≥йноњ
здатност≥ природного середовища до самоочищенн¤;
   - анал≥з в≥дпов≥дност≥  ¤кост≥  навколишнього  середовища
(атмосферне пов≥тр¤, водн≥ ресурси, грунт) г≥г≥Їн≥чним нормативам;
   - забезпеченн¤ рад≥ац≥йноњ безпеки територ≥њ дл¤ проживанн¤
населенн¤ на основ≥ результат≥в дозиметричного та рад≥ометричного
досл≥джень грунту, рослинност≥, водних ресурс≥в та ≥н.;
   - ви¤вленн¤ та оц≥нка природних та штучних б≥огеох≥м≥чних
пров≥нц≥й, що можуть неспри¤тливо впливати на здоров'¤ населенн¤;
   - можлив≥сть  орган≥зац≥њ централ≥зованого водопостачанн¤,
канал≥зуванн¤, ефективного очищенн¤ та знешкодженн¤ промислових,
господарсько-побутових та спец≥альних в≥дход≥в;
   - особливост≥ ≥нженерноњ п≥дготовки територ≥њ та орган≥зац≥њ
благоустрою,  можливост≥ створенн¤ системи озелененн¤ м≥ст ≥
прим≥ського зеленого по¤су;
   - забезпеченн¤ нормативноњ потреби населенн¤ в короткочасному
та тривалому в≥дпочинку;
   - на¤вн≥сть резервних територ≥й, ¤к≥ забезпечать перспективи
розвитку населеного пункту з урахуванн¤м прогнозноњ чисельност≥
населенн¤ за межами розрахункового строку;
   - забезпеченн¤ можливост≥ формуванн¤ планувальноњ структури
та  функц≥онального  зонуванн¤  територ≥њ  населеного  пункту
в≥дпов≥дно до м≥стобуд≥вних та г≥г≥Їн≥чних вимог.
   ѕерерахован≥ вище дан≥ повинен подавати замовник.
   2.6. Ќаселен≥ пункти сл≥д розташовувати на територ≥¤х, ¤к≥
в≥дпов≥дають  основним  г≥г≥Їн≥чним  вимогам,  з≥  спок≥йним,
малоперес≥ченим рельЇфом, що маЇ схили, достатн≥ дл¤ природного
стоку   атмосферних   опад≥в  (1-6%).  ћалопридатними  в
сан≥тарно-г≥г≥Їн≥чному в≥дношенн≥ Ї д≥л¤нки, що затоплюютьс¤,
п≥дтоплюютьс¤, мають високий р≥вень грунтових вод та нахил б≥льше
30%.
   ќц≥нку придатност≥  територ≥њ  дл¤  розм≥щенн¤  населених
пункт≥в, промислово-цив≥льного буд≥вництва та м≥сць  масового
в≥дпочинку населенн¤ потр≥бно проводити в≥дпов≥дно до критер≥њв,
наведених у додатку N 1.
   ѕри нев≥дпов≥дност≥  ¤кост≥  природних  фактор≥в (рельЇф,
метеоролог≥чн≥ умови, водн≥ ресурси ≥ т.≥н.) м≥стобуд≥вним та
сан≥тарно-г≥г≥Їн≥чним вимогам необх≥дно передбачати заходи щодо
≥нженерноњ п≥дготовки територ≥њ в≥дпов≥дно  до  ƒЅЌ  360-92*
"ћ≥стобудуванн¤.  ѕлануванн¤  ≥ забудова м≥ських ≥ с≥льських
поселень".
   2.7.  л≥матичн≥ умови (температура пов≥тр¤, в≥тровий режим,
сон¤чна рад≥ац≥¤ ≥ т.≥н.) мають в≥дпов≥дати буд≥вельним нормам та
правилам, оск≥льки вони визначають систему та вид забудови, що
забезпечуЇ оптимальн≥ г≥г≥Їн≥чн≥ умови  проживанн¤  населенн¤
(≥нсол¤ц≥ю, пров≥трюванн¤, захист в≥д в≥тру та ≥н.).
   ” населених пунктах з незадов≥льними умовами самоочищенн¤
природного  середовища  (туманоутворенн¤,  низьк≥ температурн≥
≥нверс≥њ ≥ т.≥н.) ≥ високим потенц≥алом забрудненн¤ атмосфери
заборон¤Їтьс¤ розм≥щувати п≥дприЇмства I та II класу небезпеки.
    ритер≥њ оц≥нки потенц≥алу забрудненн¤ атмосфери наведен≥ в
додатку N 2, потенц≥алу самоочищенн¤ водоймищ - у додатку N 3.
   2.8. ѕри   розм≥щенн≥   нових   поселень   поблизу
водоймищ-охолоджувач≥в ј≈— або ≥нших великих енергетичних об'Їкт≥в
необх≥дно передбачати планувальн≥ заходи дл¤ виключенн¤ можливост≥
штучного туманоутворенн¤ над житловою зоною.

       3. ¬имоги до планувальноњ орган≥зац≥њ та
   функц≥онального зонуванн¤ територ≥њ населеного пункту

   3.1. ѕланувальна структура населеного  пункту  формуЇтьс¤
в≥дпов≥дно до його народногосподарського проф≥лю та рол≥ в систем≥
розселенн¤   (м≥сто-центр,   населен≥   пункти   переважно
адм≥н≥стративного,  наукового,  транспортного,  промислового,
с≥льськогосподарського,   курортного,   культурно-≥сторичного
проф≥лю).
   3.2. ќсновний г≥г≥Їн≥чний принцип планувальноњ орган≥зац≥њ
територ≥њ нових поселень чи тих, що п≥дл¤гають реконструкц≥њ,
пол¤гаЇ у функц≥ональному зонуванн≥, ¤ке передбачаЇ рац≥ональне
взаЇморозм≥щенн¤ вс≥х елемент≥в населеного пункту ≥ забезпечуЇ
спри¤тлив≥ умови житт¤, прац≥ та в≥дпочинку населенн¤.
   3.3. ‘ункц≥ональне  зонуванн¤ територ≥њ населеного пункту
зд≥йснюЇтьс¤ на основ≥ комплексноњ оц≥нки природних ресурс≥в,
анал≥зу розташуванн¤ ≥снуючих та перспективних п≥дприЇмств з
урахуванн¤м  њх  спец≥ал≥зац≥њ,  ≥нженерно-буд≥вельних  умов
м≥стобудуванн¤, сан≥тарно-г≥г≥Їн≥чного стану територ≥њ, на¤вност≥
зовн≥шн≥х транспортних зв'¤зк≥в, рекреац≥йних ресурс≥в та ≥н.
   3.4. ¬≥дпов≥дно  до  д≥ючих  буд≥вельних норм та правил
територ≥¤  населеного  пункту  з  урахуванн¤м  переважного
функц≥онального використанн¤ под≥л¤Їтьс¤ на:
   - сельбищну територ≥ю - дл¤ розм≥щенн¤ житлового фонду,
громадських буд≥вель та споруд, установ соц≥ального, культурного
та побутового призначенн¤, внутр≥шньосельбищноњ вулично-дорожньоњ
та транспортноњ мереж, зелених насаджень та м≥сць громадського
користуванн¤, окремих комунальних  та  промислових  об'Їкт≥в,
буд≥вництво ¤ких допускаЇтьс¤ поблизу житловоњ забудови;
   - виробничу  територ≥ю  -  дл¤  розм≥щенн¤  промислових
п≥дприЇмств ≥ пов'¤заних з ними об'Їкт≥в, комплекс≥в наукових
установ з досл≥дними виробництвами, комунально-складських об'Їкт≥в
(баз, склад≥в, гараж≥в, автопарк≥в, трамвайних, тролейбусних депо
≥  т.≥н.),  п≥дприЇмств  по  виробництву  та  переробц≥
с≥льськогосподарських продукт≥в, створенн¤ сан≥тарно-захисних зон
промислових п≥дприЇмств, об'Їкт≥в зовн≥шнього транспорту, шл¤х≥в
позам≥ського та прим≥ського сполученн¤;
   - ландшафтно-рекреац≥йну територ≥ю, що охоплюЇ  прим≥ськ≥
л≥си, л≥сопарки, л≥созахисн≥ смуги, водоймища, зони в≥дпочинку та
курортн≥ зони, земл≥ с≥льськогосподарського використанн¤ та ≥нш≥,
¤к≥ разом з парками, садами, скверами, бульварами сельбищноњ
територ≥њ формують систему озелененн¤ та оздоровчих зон.
   ” межах  зазначених  територ≥й  вид≥л¤ютьс¤ зони р≥зного
функц≥онального призначенн¤ - житловоњ забудови,  громадських
центр≥в,    промислов≥,    науков≥,    науково-виробнич≥,
комунально-складськ≥, зовн≥шнього транспорту, масового в≥дпочинку,
курортн≥ (при на¤вност≥ л≥кувальних ресурс≥в).
   3.5. ѕ≥дсобн≥  господарства  п≥дприЇмств,  орган≥зац≥й  ≥
установ, а також д≥л¤нки дл¤ колективних сад≥в ≥ город≥в повинн≥
розташовуватись  на  прим≥ськ≥й  територ≥њ,  за   межами
сан≥тарно-захисних  зон  промислових,  с≥льськогосподарських
п≥дприЇмств ≥ споруд на в≥дстан≥ не менше 300 м в≥д меж≥ резервних
територ≥й дл¤ розм≥щенн¤ перспективного буд≥вництва, передбаченого
генпланом  населеного  пункту,  зон  сан≥тарноњ  охорони
господарсько-питних водопровод≥в (I ≥ II по¤с), водоохоронних зон
р≥чок, водосховищ, а також в≥д меж д≥л¤нок санаторно-курортних та
оздоровчих установ.
   3.6. Ћ≥карн¤н≥   м≥стечка    спец≥ального    проф≥лю
(протитуберкульозн≥, псих≥атричн≥ ≥ т.≥н.), будинки дл¤ ≥нвал≥д≥в
≥ людей похилого в≥ку, призначен≥ дл¤ перебуванн¤ хворих ≥
п≥доп≥чних  прот¤гом  тривалого  часу  сл≥д  розташовувати
в≥докремлено, за межами населеного пункту в зелен≥й зон≥ не ближче
1000  м  в≥д  меж≥  житловоњ  забудови,  оздоровчих  та
санаторно-курортних установ.

  4. ¬имоги до розм≥щенн¤ та орган≥зац≥њ сельбищноњ територ≥њ

   4.1. ќрган≥зац≥¤ сельбищних територ≥й  населених  пункт≥в
повинна створити максимально спри¤тлив≥ умови проживанн¤ населенн¤
з урахуванн¤м нормативного забезпеченн¤ повним набором установ
соц≥ального, культурного та побутового обслуговуванн¤  населенн¤,
додержанн¤ нормативних показник≥в густоти населенн¤ на територ≥њ
житлових квартал≥в та район≥в, ¤кост≥ навколишнього середовища та
м≥крокл≥мату, вимог до орган≥зац≥њ та благоустрою присадибних
територ≥й, транспортноњ та ≥нженерноњ ≥нфраструктури в≥дпов≥дно до
д≥ючих буд≥вельних норм та правил, а також вимог цих ѕравил.
   4.2. –озм≥щенн¤ житлово-громадських об'Їкт≥в, а також дачних
поселень не допускаЇтьс¤:
   - у першому по¤с≥ зони сан≥тарноњ охорони курорт≥в ≥ джерел
водопостачанн¤, меж≥ ¤ких установлюютьс¤ в≥дпов≥дно до д≥ючого
законодавства;
   - на ландшафтно-рекреац≥йних територ≥¤х, включаючи  земл≥
м≥ських л≥с≥в, ¤кщо об'Їкти, що проектуютьс¤, не призначен≥ дл¤
в≥дпочинку та спорту;
   - на  територ≥¤х  ≥нтенсивного  забрудненн¤  х≥м≥чними,
ф≥зичними, в т.ч. рад≥ац≥йними та б≥олог≥чними, факторами до
зд≥йсненн¤ оздоровчих заход≥в, що забезпечать нормативну ¤к≥сть
середовища, п≥дтверджену в≥дпов≥дними досл≥дженн¤ми;
   - у водоохоронних зонах р≥к та ≥нших поверхневих водоймищ;
   - на територ≥¤х з щ≥льн≥стю  рад≥оактивного  забрудненн¤
≥зотопами цез≥ю понад 5  ≥/км2, стронц≥ю - понад 0,15  ≥/км2,
плутон≥ю - понад 0,01  ≥/км2, ¤кщо за допомогою спец≥альних
метод≥в неможливо понизити рад≥оактивне забрудненн¤ д≥л¤нки менше
вказаних меж;
   - на   територ≥¤х   закритих   кладовищ  та  звалищ
господарсько-побутових в≥дход≥в, ¤к≥ повинн≥ виключатись ≥з зон
забудови та використовуватись п≥д озелененн¤ (при п≥щаних грунтах,
суп≥сках та суглинках на 15-20 рок≥в, при глинистих грунтах - на
25-30 рок≥в п≥сл¤ останнього похованн¤ або закритт¤ звалища).
   4.3. ” сельбищн≥й зон≥  населеного  пункту  допускаЇтьс¤
розташуванн¤ промислових п≥дприЇмств, ¤к≥ не Ї джерелами викид≥в
шк≥дливих речовин, не створюють шуму, в≥брац≥њ, електромагн≥тних
та  ≥он≥зуючих випром≥нювань вище нормативних р≥вн≥в, що не
потребують обладнанн¤ п≥д'њздних зал≥зничних шл¤х≥в, ≥нтенсивного
руху автомоб≥льного транспорту (понад 40 автомоб≥л≥в за добу). ѕри
цьому в≥дстань до житлових будинк≥в, д≥л¤нок дит¤чих дошк≥льних
заклад≥в,  шк≥л,  заклад≥в  охорони  здоров'¤, в≥дпочинку та
ф≥зкультурних споруд сл≥д встановлювати за погодженн¤м з органами
державного сан≥тарного нагл¤ду, але не менше 50 м в≥д меж≥
територ≥њ об'Їкту.
   4.4. –озм≥щенн¤  садибноњ  забудови  у  м≥стах  повинно
передбачатись переважно на в≥льних територ≥¤х,  на  д≥л¤нках
реконструйованоњ забудови в межах м≥ськоњ зони, а також на
резервних територ≥¤х прим≥ських зон.
   ” районах садибноњ забудови сл≥д передбачати озелененн¤,
благоустр≥й та повне ≥нженерне забезпеченн¤ територ≥њ, а також
обов'¤зкове   забезпеченн¤   соц≥ально-побутовими  об'Їктами
повс¤кденного користуванн¤. ѕри в≥дсутност≥ ≥нженерних  мереж
м≥ськоњ (селищноњ) канал≥зац≥њ передбачати канал≥зуванн¤ садиб на
м≥сцев≥ очисн≥ споруди, що виконуютьс¤ за затвердженим дл¤ рег≥ону
типовими проектами. ќбладнанн¤ внутр≥шньодомовоњ канал≥зац≥њ з
в≥дведенн¤м побутових сток≥в у вигр≥б не допускаЇтьс¤.
   4.5. ѕланувальна  орган≥зац≥¤  територ≥њ житлового району
(кварталу) повинна забезпечувати в житл≥ та на територ≥њ поблизу
будинк≥в  спри¤тливий  м≥крокл≥мат,  нормативн≥ акустичний та
≥нсол¤ц≥йний режими ≥ р≥вн≥ х≥м≥чного забрудненн¤ навколишнього
середовища, питом≥ розм≥ри в≥льних ≥ озеленених площ двор≥в, що
в≥дпов≥дають буд≥вельним нормам.
   –озм≥щенн¤ житлових будинк≥в з вбудованими та прибудованими
прим≥щенн¤ми громадського призначенн¤ допускаЇтьс¤ т≥льки  по
червон≥й л≥н≥њ забудови. ќкрем≥ буд≥вл≥ громадського призначенн¤
можуть бути розм≥щен≥ на територ≥њ житловоњ забудови т≥льки при
узгодженн≥ з органами державного сан≥тарного нагл¤ду та додержанн≥
сан≥тарно-г≥г≥Їн≥чних вимог.
   4.6. –озташуванн¤ та ор≥Їнтац≥¤ житлових та громадських буд≥-
вель висотою 5 ≥ б≥льше поверх≥в повинн≥  зд≥йснюватись  з
урахуванн¤м  забезпеченн¤  нормативноњ  тривалост≥  ≥нсол¤ц≥њ
в≥дпов≥дно до "—анитарных норм и правил обеспечени¤ инсол¤цией
жилых и общественных зданий и территории жилой застройки", а також
норм осв≥тлюваност≥ в≥дпов≥дно до —Ќиѕ II-4-79 "≈стественное и
искусственное освещение".
   ¬ ”крањн≥ тривал≥сть ≥нсол¤ц≥њ повинна становити дл¤ житлових
прим≥щень та прир≥внених до них буд≥вель та дворових територ≥й не
менше 2,5 годин на день на пер≥од з 22 березн¤ до 22 вересн¤.
   Ќормативна тривал≥сть ≥нсол¤ц≥њ повинна бути забезпечена: у
житлових квартирах - не менше одн≥Їњ житловоњ к≥мнати в одно-,
дво-, трик≥мнатн≥й квартир≥ ≥ не менше двох житлових к≥мнат в
чотирик≥мнатн≥й квартир≥, в спальн¤х гуртожитк≥в ≥ готел≥в (не
менше  60%  к≥мнат).  –озташуванн¤  та  ор≥Їнтац≥¤  основних
функц≥ональних  прим≥щень  дит¤чих  дошк≥льних   заклад≥в,
загальноосв≥тн≥х шк≥л, шк≥л-≥нтернат≥в, заклад≥в охорони здоров'¤
≥ в≥дпочинку  повинн≥  забезпечувати  безперервну  тригодинну
тривал≥сть ≥нсол¤ц≥њ на добу. Ќормативна тригодинна ≥нсол¤ц≥¤
повинна бути забезпечена  на  територ≥¤х  дит¤чих  гральних,
спортивних майданчик≥в житлових будинк≥в, дошк≥льних заклад≥в,
шк≥л, спортивноњ зони та зони в≥дпочинку.
   4.7. «ахист в≥д надлишковоњ тепловоњ д≥њ ≥нсол¤ц≥њ сл≥д
передбачати на територ≥њ житловоњ забудови в III та IV кл≥матичних
районах не менше, н≥ж дл¤ половини гральних майданчик≥в, м≥сць
розташуванн¤ ≥грових пристроњв, спортивних прилад≥в, майданчик≥в
дл¤ в≥дпочинку та не менше, н≥ж дл¤ 2/3 тротуар≥в ≥ п≥шох≥дних
дор≥жок.
   ” житлових будинках, розташованих у вказаних районах, не
дозвол¤Їтьс¤ ор≥Їнтац≥¤ квартир, при ¤к≥й в≥кна житлових к≥мнат ≥
нормованих прим≥щень громадських буд≥вель виход¤ть на один б≥к
будинку, в межах сектора горизонту в≥д 200 до 290o.
   «аходи по обмеженню надлишковоњ тепловоњ д≥њ ≥нсол¤ц≥њ не
повинн≥ порушувати нормативного природного осв≥тленн¤ прим≥щень.
   4.8.  онтроль за ≥нсол¤ц≥Їю необх≥дно проводити при в≥двод≥
д≥л¤нки п≥д забудову ≥ на подальших етапах проектуванн¤ (проект
детального плануванн¤ житлового району, проект забудови житлового
кварталу), а також при вир≥шенн≥ вс≥х питань реконструкц≥њ та
ущ≥льненн¤  забудови,  в  тому  числ≥  прибудови, надбудови,
кап≥тального ремонту ≥ т.≥н.
   4.9. ƒл¤ забезпеченн¤ спри¤тливого м≥крокл≥мату на територ≥њ
житлових груп (двор≥в)  при  необх≥дност≥  сл≥д  передбачати
планувальн≥ прийоми, ¤к≥ забезпечують в≥тропилезахист та аерац≥ю
житловоњ територ≥њ.
   4.10. ƒворов≥ територ≥њ м≥крорайон≥в повинн≥ забезпечувати
р≥зн≥ види в≥дпочинку та зан¤ть вс≥х груп населенн¤, в тому числ≥
майданчики дл¤:
   - ≥гор д≥тей дошк≥льного ≥ молодшого шк≥льного в≥ку розм≥ром
не менше 0,7 м2/люд. на в≥дстан≥ не менше 12 м в≥д в≥кон житлових
≥ громадських буд≥вель та на в≥дстан≥ не менше 20 м в≥д м≥сць
розм≥щенн¤   см≥ттЇзб≥рник≥в   та  короткочасних   сто¤нок
автотранспорту;
   - зан¤ть ф≥зкультурою та спортом розм≥ром не менше 2 м2/люд.
на в≥дстан≥ в≥д житла - 10-40 м;
   - в≥дпочинку  дорослого населенн¤ розм≥ром не менше 0,1
м2/люд. на в≥дстан≥ 10 м в≥д житлових та громадських буд≥вель;
   - господарського призначенн¤ (суш≥нн¤ б≥лизни, чистка речей,
розм≥щенн¤ см≥ттЇзб≥рник≥в) з розрахунку не менше 0,3 м2/люд. на
в≥дстан≥ не менше 20 м в≥д житлових буд≥вель та майданчик≥в дл¤
гри та в≥дпочинку, дл¤ вигулу собак - на в≥дстан≥ 40 м;
   - спец≥ального  призначенн¤  (в≥дкрит≥  майданчики  дл¤
короткочасних та гостьових сто¤нок автомоб≥л≥в) з розрахунку 0,8
м2/люд. на в≥дстан≥ 10-50 м в залежност≥ в≥д м≥сткост≥.
   ћайданчики повинн≥  бути  ≥зольован≥   в≥д   об'Їкт≥в
обслуговуванн¤, господарських двор≥в, маг≥стральних вулиць, не
повинн≥ бути прох≥дними дл¤ п≥шоход≥в та  транзитного  руху
транспорту.
   4.11. ¬имоги до системи обслуговуванн¤ передбачають:
   - достатню забезпечен≥сть установами соц≥ально-культурного,
комунально-господарського, ≥нженерно-транспортного обслуговуванн¤
в≥дпов≥дно до державних буд≥вельних норм;
   - нормативну  транспортно-п≥шох≥дну  доступн≥сть  установ
повс¤кденного ≥ пер≥одичного обслуговуванн¤.
   ¬ умовах  пом≥рного  кл≥мату  дл¤  б≥льшост≥  об'Їкт≥в
повс¤кденного  використанн¤,  в≥дв≥дуванн¤  ¤ких  пов'¤зане з
перенесенн¤м вантаж≥в, сл≥д рекомендувати гранично допустимий
рад≥ус п≥шох≥дноњ доступност≥ - 300 м, дл¤ умов п≥вденних м≥ст -
200 м.
   4.12. ƒ≥л¤нки дит¤чих та л≥кувально-проф≥лактичних установ не
повинн≥ безпосередньо прил¤гати до маг≥стральних  вулиць  та
промислово-складських зон.
   4.13. ѕри реконструкц≥њ житловоњ забудови, ¤ка вже склалас¤,
необх≥дне упор¤дкуванн¤ територ≥й в≥дпов≥дно до г≥г≥Їн≥чних вимог
та норм (≥нсол¤ц≥њ,  осв≥тленост≥,  забезпеченост≥  об'Їктами
соцкультпобуту ≥ т.≥н.).
   –еконструкц≥¤ житловоњ забудови  повинна  проводитись  за
погодженн¤м з органами санеп≥дслужби.

 5. ¬имоги до розташуванн¤ та орган≥зац≥њ виробничоњ територ≥њ

   5.1. ƒо складу виробничоњ територ≥њ вход¤ть: промислова,
комунально-складська, науково-виробнича зони, споруди зовн≥шнього
транспорту  та  м≥ськоњ  вулично-дорожньоњ мереж≥. –озм≥щенн¤
вказаних зон визначаЇтьс¤ м≥стобуд≥вними ≥ сан≥тарно-г≥г≥Їн≥чними
нормами  в≥дпов≥дно  до  сан≥тарноњ класиф≥кац≥њ п≥дприЇмств,
проф≥л≥зац≥њ населеного пункту, особливостей м≥сцевих умов ≥ т.≥н.
   ” великих,  крупних  та найкрупн≥ших м≥стах допускаЇтьс¤
створенн¤ дек≥лькох промислових зон, а також сельбищно-промислових
район≥в з обов'¤зковим в≥докремленн¤м в самост≥йний промвузол
групи  харчових  п≥дприЇмств  та  п≥дприЇмств  по  переробц≥
с≥льськогосподарськоњ продукц≥њ, продовольчих склад≥в, зерно- та
овочесховищ, холодильник≥в ≥ т.≥н.
   ” селищах  м≥ського типу, малих ≥ середн≥х м≥стах сл≥д
формувати одну промислову зону багатофункц≥онального призначенн¤.
   5.2. ” промислов≥й зон≥ п≥дприЇмства сл≥д розташовувати у
склад≥ промислових вузл≥в, групуючи  њх  за  сан≥тарними  ≥
технолог≥чними  ознаками  з урахуванн¤м класу небезпеки, щоб
виключити можлив≥сть неспри¤тливого впливу п≥дприЇмства вищого
класу небезпеки на працюючих, технолог≥чн≥ процеси, сировину чи
продукц≥ю ≥ншого п≥дприЇмства нижчого класу небезпеки, а також на
здоров'¤ ≥ умови житт¤ населенн¤.  р≥м того, необх≥дно враховувати
комплексний вплив на навколишнЇ середовище вс≥х п≥дприЇмств, ¤к≥
вход¤ть в промвузол.
   ƒоц≥льно зд≥йснювати  рац≥ональне  групуванн¤  п≥дприЇмств
сум≥жних галузей у вигл¤д≥ смуг з забезпеченн¤м безперервноњ
наскр≥зноњ  технолог≥њ,  кооперуванн¤  допом≥жних  виробництв,
≥нженерно-технолог≥чних,  транспортних, комунально-складських та
культурно-побутових споруд.
   ” промислов≥  вузли,  райони,  до  складу  ¤ких вход¤ть
п≥дприЇмства I та II класу небезпеки, не припускаЇтьс¤ включати
п≥дприЇмства   харчовоњ,   легкоњ,   х≥м≥ко-фармацевтичноњ
промисловост≥, об'Їкти по переробц≥ с≥льгосппродукц≥њ, продовольч≥
склади, зерно та овочесховища, холодильники ≥ т.≥н.
   5.3. ѕромислов≥ п≥дприЇмства (вузли) сл≥д розташовувати на
п≥двищених  д≥л¤нках  з  добрим  природним пров≥трюванн¤м, з
п≥дв≥тр¤ного боку в≥дносно сельбищноњ територ≥њ. ѕри цьому сл≥д
ор≥Їнтуватис¤ на середньор≥чну та сезонну (л≥тню, зимову) розу
в≥тр≥в.
   Ќа територ≥¤х з г≥рським, передг≥рним та горбистим рельЇфом
житлову та виробничу зони доц≥льно розташовувати по р≥зн≥ боки
водорозд≥лу. Ќе допускаЇтьс¤ розташуванн¤ промисловоњ зони м≥ж
водним об'Їктом та сельбищною територ≥Їю, а також вище за теч≥Їю
р≥ки по в≥дношенню до житлового району або рекреац≥йноњ зони.
   5.4. ѕромислов≥, с≥льськогосподарськ≥ та ≥нш≥ об'Їкти, що Ї
джерелами  забрудненн¤  навколишнього  середовища  х≥м≥чними,
ф≥зичними та б≥олог≥чними факторами, при неможливост≥ створенн¤
безв≥дходних технолог≥й повинн≥ в≥докремлюватись в≥д житловоњ
забудови сан≥тарно-захисними зонами.
   —ан≥тарно-захисну зону  сл≥д  встановлювати  в≥д  джерел
шк≥дливост≥ до меж≥ житловоњ забудови,  д≥л¤нок  громадських
установ, будинк≥в ≥ споруд, в тому числ≥ дит¤чих, навчальних,
л≥кувально-проф≥лактичних   установ,   заклад≥в  соц≥ального
забезпеченн¤, спортивних споруд та ≥н., а також територ≥й парк≥в,
сад≥в, сквер≥в та ≥нших об'Їкт≥в зеленого буд≥вництва загального
користуванн¤, д≥л¤нок  оздоровчих  та  ф≥зкультурно-спортивних
установ,  м≥сць в≥дпочинку, сад≥вницьких товариств та ≥нших,
прир≥вн¤них до них об'Їкт≥в, в тому числ≥:
   - дл¤ п≥дприЇмств з технолог≥чними процесами, ¤к≥ Ї джерелами
забрудненн¤ атмосферного пов≥тр¤ шк≥дливими, ≥з неприЇмним запахом
х≥м≥чними речовинами та б≥олог≥чними факторами, безпосередньо в≥д
джерел забрудненн¤ атмосфери орган≥зованими викидами (через труби,
шахти) або неорган≥зованими викидами (через л≥хтар≥ буд≥вель,
димл¤ч≥ ≥ паруюч≥ поверхн≥ технолог≥чних установок та ≥нших
споруд тощо), а  також  в≥д  м≥сць  розвантаженн¤  сировини,
промпродукт≥в або в≥дкритих склад≥в;
   - дл¤ п≥дприЇмств з технолог≥чними процесами, ¤к≥ Ї джерелами
шуму, ультразвуку, в≥брац≥њ, статичноњ електрики, електромагн≥тних
та ≥он≥зуючих в≥пром≥нювань та ≥нших шк≥дливих фактор≥в - в≥д
буд≥вель,  споруд  та майданчик≥в, де встановлено обладнанн¤
(агрегати, механ≥зми), що створюЇ ц≥ шк≥дливост≥;
   - дл¤ теплових електростанц≥й, промислових та опалювальних
котелень - в≥д димар≥в та м≥сць збер≥ганн¤ ≥ п≥дготовки палива,
джерел шуму;
   - дл¤ сан≥тарно-техн≥чних споруд та установок комунального
призначенн¤, а також с≥льськогосподарських п≥дприЇмств та об'Їкт≥в
- в≥д меж≥ об'Їкта.
   Ќа зовн≥шн≥й  меж≥ сан≥тарно-захисноњ зони, зверненоњ до
житловоњ забудови, концентрац≥њ та р≥вн≥ шк≥дливих фактор≥в не
повинн≥ перевищувати њх г≥г≥Їн≥чн≥ нормативи (√ƒ , √ƒ–), на меж≥
курортно-рекреац≥йноњ зони - 0,8 в≥д значенн¤ нормативу.
   “еритор≥¤ сан≥тарно-захисноњ зони не повинна розгл¤датись ¤к
резерв розширенн¤ п≥дприЇмств, сельбищноњ територ≥њ ≥ прир≥вн¤них
до них об'Їкт≥в.
   5.5. –озм≥ри  сан≥тарно-захисних  зон  дл¤  промислових
п≥дприЇмств  та  ≥нших  об'Їкт≥в, що Ї джерелами виробничих
шк≥дливостей, сл≥д встановлювати в≥дпов≥дно до д≥ючих сан≥тарних
норм њх розм≥щенн¤ при п≥дтвердженн≥ достатност≥ розм≥р≥в цих зон
за "ћетодикой расчета концентраций в атмосферном воздухе вредных
веществ, содержащихс¤ в выбросах предпри¤тий" ќЌƒ-86, розрахунками
р≥вн≥в шуму та електромагн≥тних випром≥нювань  з урахуванн¤м
реальноњ сан≥тарноњ ситуац≥њ (фонового забрудненн¤, особливостей
рельЇфу, метеоумов,  рози в≥тр≥в та  ≥н.),  а  також даних
лабораторних досл≥джень щодо аналог≥чних д≥ючих п≥дприЇмств та
об'Їкт≥в.
   ” тих випадках, коли розрахунками не п≥дтверджуЇтьс¤ розм≥р
нормативноњ сан≥тарно-захисноњ зони або неможлива њњ орган≥зац≥¤ в
конкретних умовах, необх≥дно приймати р≥шенн¤ про зм≥ну технолог≥њ
виробництва, що передбачаЇ зниженн¤ викид≥в шк≥дливих речовин в
атмосферу, його перепроф≥люванн¤ або закритт¤.
   5.6. ќсновою дл¤ встановленн¤ сан≥тарно-захисних  зон  Ї
сан≥тарна класиф≥кац≥¤ п≥дприЇмств, виробництв та об'Їкт≥в, що
наведена у додатку N 4.
   –озм≥ри сан≥тарно-захисних зон та сан≥тарних розрив≥в в≥д
с≥льськогосподарських п≥дприЇмств ≥ виробничих комплекс≥в сл≥д
приймати в≥дпов≥дно до "—анитарных правил дл¤ животноводческих
предпри¤тий" N 4542-87, "—анитарных правил и норм размещени¤,
устройства и эксплуатации малых ферм дл¤ содержани¤ животных
(скота, птицы, зверей) в населенных пунктах ”краинской ——–" N
5.02-12/Ќ, ƒЅЌ Ѕ.2.4-3-95 "√енеральн≥ плани с≥льськогосподарських
п≥дприЇмств" (додаток N 5).
   5.7. —ан≥тарно-захисна зона дл¤ п≥дприЇмств та об'Їкт≥в, що
проектуютьс¤ з впровадженн¤м новоњ технолог≥њ або реконструюютьс¤,
може  бути  зб≥льшена  при  необх≥дност≥  та  належному
техн≥ко-економ≥чному та г≥г≥Їн≥чному обгрунтуванн≥, але не б≥льше,
н≥ж в 3 рази у випадках:
   - в≥дсутност≥ способ≥в очищенн¤ викид≥в;
   - неможливост≥ знизити надходженн¤ в навколишнЇ середовище
х≥м≥чних речовин, електромагн≥тних та ≥он≥зуючих випром≥нювань та
≥нших шк≥дливих фактор≥в до меж, встановлених нормативами;
   - при розташуванн≥ житловоњ забудови, оздоровчих та ≥нших
прир≥вн¤них до них об'Їкт≥в з  п≥дв≥тр¤ного  боку  в≥дносно
п≥дприЇмств в зон≥ можливого забрудненн¤ атмосфери.
   якщо трикратне  зб≥льшенн¤  сан≥тарно-захисноњ  зони  не
забезпечуЇ припиненн¤ впливу п≥дприЇмства на стан навколишнього
середовища та здоров'¤ населенн¤, сл≥д приймати р≥шенн¤ в≥дпов≥дно
до п.5.5 цих ѕравил.
   –озм≥ри сан≥тарно-захисноњ зони можуть бути зменшен≥, коли в
результат≥ розрахунк≥в та лабораторних досл≥джень, проведених дл¤
району розташуванн¤ п≥дприЇмств або ≥ншого виробничого об'Їкта,
буде встановлено, що на меж≥ житловоњ забудови та прир≥вн¤них до
нењ  об'Їкт≥в  концентрац≥њ шк≥дливих речовин у атмосферному
пов≥тр≥, р≥вн≥ шуму, в≥брац≥њ, ультразвуку, електромагн≥тних та
≥он≥зуючих випром≥нювань, статичноњ електрики не перевищуватимуть
г≥г≥Їн≥чн≥ нормативи.
   5.8. ”  раз≥  орган≥зац≥њ  нових,  не  вивчених  в
сан≥тарно-г≥г≥Їн≥чному в≥дношенн≥ виробництва та технолог≥чних
процес≥в, а також буд≥вництва (реконструкц≥њ) великих п≥дприЇмств
I та II клас≥в небезпеки та њх комплекс≥в, що можуть неспри¤тливо
впливати на навколишнЇ середовище та здоров'¤ населенн¤, розм≥ри
сан≥тарно-захисних зон сл≥д встановлювати у кожному конкретному
випадку з урахуванн¤м даних про ступ≥нь впливу на навколишнЇ
середовище аналог≥чних об'Їкт≥в, ¤к≥ функц≥онують у держав≥ та за
њњ кордоном та в≥дпов≥дних розрахунк≥в.
   5.9. –озм≥ри  сан≥тарно-захисних  зон  дл¤  нових  вид≥в
виробництв, п≥дприЇмств та ≥нших виробничих об'Їкт≥в з новими
технолог≥¤ми, а також зм≥ни цих зон (зб≥льшенн¤ чи зменшенн¤
зг≥дно  з  п.5.7) затверджуютьс¤ при належному обгрунтуванн≥
√оловним державним сан≥тарним л≥карем ”крањни.
   5.10. ”  сан≥тарно-захисних  зонах  не  можна  допускати
розм≥щенн¤:
   - житлових будинк≥в з придомовими територ≥¤ми, гуртожитк≥в,
готел≥в, будинк≥в дл¤ прињжджих, авар≥йних селищ;
   - дит¤чих  дошк≥льних  заклад≥в,  загальноосв≥тн≥х  шк≥л,
л≥кувально-проф≥лактичних та оздоровчих установ загального  та
спец≥ального  призначенн¤  з≥  стац≥онарами,  нарколог≥чних
диспансер≥в;
   - спортивних споруд, сад≥в, парк≥в, сад≥вницьких товариств;
   - охоронних зон джерел водопостачанн¤, водозаб≥рних споруд та
споруд водопров≥дноњ розпод≥льноњ мереж≥.
   Ќе допускаЇтьс¤   використанн¤    дл¤    вирощуванн¤
с≥льськогосподарських  культур,  пасовищ  дл¤  худоби  земель
сан≥тарно-захисноњ зони п≥дприЇмств, що забруднюють навколишнЇ
середовище високотоксичними речовинами та речовинами, що мають
в≥ддалену д≥ю (сол≥ важких метал≥в,  канцерогенн≥  речовини,
д≥оксини,  рад≥оактивн≥  речовини  та  ≥н.).  ћожлив≥сть
с≥льськогосподарського використанн¤ земель сан≥тарно-захисних зон,
що  не  забруднюютьс¤  вищеперел≥ченими речовинами, необх≥дно
визначати  за  погодженн¤м  з  територ≥альними  органами
ћ≥нс≥льгосппроду ≥ ћ≥н≥стерства охорони здоров'¤ ”крањни.
   5.11. ¬ промислов≥ райони, в≥дд≥лен≥ в≥д сельбищноњ територ≥њ
сан≥тарно-захисною зоною шириною 1000 м ≥ б≥льше не сл≥д включати
п≥дприЇмства  харчовоњ,  медичноњ,  легкоњ  та  ≥нших  вид≥в
промисловост≥, на продукц≥ю ¤ких ≥ умови прац≥ роб≥тник≥в можуть
негативно впливати викиди виробництв високого класу шк≥дливост≥.
   5.12. ” сан≥тарно-захисн≥й зон≥ допускаЇтьс¤ розташовувати:
   - пожежн≥ депо, лазн≥, пральн≥,  гараж≥,  склади  (кр≥м
громадських та спец≥ал≥зованих продовольчих), буд≥вл≥ управл≥нь,
конструкторських бюро,  учбових  заклад≥в,  виробничо-техн≥чн≥
училища  без гуртожитк≥в, магазини, п≥дприЇмства громадського
харчуванн¤, пол≥кл≥н≥ки, науково-досл≥дн≥ лаборатор≥њ, пов'¤зан≥ з
обслуговуванн¤м даного та прилеглих п≥дприЇмств;
   - прим≥щенн¤ дл¤ чергового авар≥йного персоналу та добовоњ
охорони п≥дприЇмств за встановленим списочним складом, сто¤нки дл¤
громадського та ≥ндив≥дуального транспорту, м≥сцев≥ та транзитн≥
комун≥кац≥њ,  Ћ≈ѕ,  електростанц≥њ,  нафто-  ≥  газопроводи,
свердловини  дл¤  техн≥чного  водопостачанн¤,  водоохолоджуюч≥
споруди, споруди дл¤ п≥дготовки техн≥чноњ води, канал≥зац≥йн≥
насосн≥ станц≥њ, споруди оборотного водопостачанн¤, розсадники
рослин дл¤ озелененн¤ п≥дприЇмств та сан≥тарно-захисноњ зони.
   5.13. “еритор≥¤  сан≥тарно-захисноњ  зони  маЇ   бути
розпланованою  та  упор¤дкованою. ћ≥н≥мальна площа озелененн¤
сан≥тарно-захисноњ зони в залежност≥ в≥д ширини зони повинна
складати: до 300 м - 60%, в≥д 300 до 1000 м - 50%, понад 1000 м -
40%.
   « боку  сельбищноњ територ≥њ необх≥дно передбачати смугу
дерево-чагарникових насаджень шириною не менше 50 м, а при ширин≥
зони до 100 м - не менше 20 м.
   5.14. ѕроект  орган≥зац≥њ  сан≥тарно-захисноњ  зони  сл≥д
розробл¤ти в комплекс≥ з проектом буд≥вництва (реконструкц≥њ)
п≥дприЇмства з першочерговою реал≥зац≥Їю заход≥в, передбачених у
зон≥.
   5.15. –озм≥щенн¤ та орган≥зац≥¤ комунально-складськоњ зони
проводитьс¤ в≥дпов≥дно до вимог ƒЅЌ 360-92* "ћ≥стобудуванн¤.
ѕлануванн¤  ≥  забудова  м≥ських  ≥  с≥льських  поселень"
(пп.4.17-4.21).
   5.16. —ан≥тарно-захисн≥ зони дл¤ складських буд≥вель сл≥д
приймати на основ≥ д≥ючих норматив≥в щодо проектуванн¤ складських
буд≥вель ≥ споруд.
   –озм≥ри сан≥тарно-захисних зон дл¤ м≥ських загальнотоварних
та спец≥ал≥зованих склад≥в наведен≥ у додатку N 6, дл¤ склад≥в
сильнод≥ючих отруйних речовин - у додатках N 7 та N 8.
   —ан≥тарн≥ розриви в≥д загальнотоварних ≥  спец≥ал≥зованих
склад≥в  до  заклад≥в  охорони здоров'¤, в≥дпочинку, дит¤чих
дошк≥льних заклад≥в ≥ загальноосв≥тн≥х шк≥л можуть бути зб≥льшен≥,
але не б≥льше, н≥ж у 2 рази на вимогу орган≥в та установ
державного сан≥тарного нагл¤ду.
   5.17. —ан≥тарн≥ розриви м≥ж продовольчими складами, складами
продовольчоњ сировини та промисловими п≥дприЇмствами сл≥д приймати
такими ж, ¤к м≥ж промисловими п≥дприЇмствами, ¤к≥ вид≥л¤ють
виробнич≥ шк≥дливост≥, та житловою забудовою.
   5.18. “ранспортна мережа м≥ських ≥ с≥льських поселень повинна
забезпечувати зручн≥, швидк≥ та безпечн≥  зв'¤зки  з  ус≥ма
функц≥ональними зонами населеного пункту, з ≥ншими поселенн¤ми
системи розселенн¤, об'Їктами  прим≥ськоњ  зони,  зовн≥шнього
транспорту та автомоб≥льними дорогами загальноњ мереж≥. ѕри цьому
арх≥тектурн≥ та ≥нженерн≥ р≥шенн¤ транспортноњ мереж≥ повинн≥
враховувати  особливост≥  ландшафту  та  вимоги щодо охорони
навколишнього середовища населених пункт≥в.
   5.19. ѕасажирськ≥  вокзали  (зал≥зничного, автомоб≥льного,
водного транспорту, аеровокзали) сл≥д розм≥щувати, забезпечуючи
достатн≥ транспортн≥ зв'¤зки з центром м≥ста, м≥ж вокзалами,
житловими та промисловими районами. –озм≥ри сан≥тарно-захисних зон
дл¤ вокзал≥в приймаютьс¤ в залежност≥ в≥д пасажиропоток≥в (додаток
N 9).
   5.20. ∆итлову  забудову  необх≥дно  в≥докремлювати  в≥д
зал≥зничних л≥н≥й сан≥тарно-захисною зоною шириною 100 м в≥д ос≥
крайньоњ зал≥зничноњ кол≥њ за умови забезпеченн¤ нормативних
р≥вн≥в шуму в прилеглих об'Їктах та на територ≥њ забудови.
   ѕри розташуванн≥  зал≥зниц≥  у вињмц≥ та при зд≥йсненн≥
спец≥альних шумозахисних заход≥в розм≥ри сан≥тарно-захисноњ зони
встановлюютьс¤ з урахуванн¤м забезпеченн¤ на територ≥њ житловоњ
забудови нормативних р≥вн≥в шуму, але не менше 50 м. ѕри цьому не
менше 50% площ≥ сан≥тарно-захисноњ зони повинно бути озеленено.
   ¬≥дстань в≥д меж садових д≥л¤нок до ос≥ крайньоњ зал≥зничноњ
кол≥њ сл≥д приймати не менше 50 м при обов'¤зковому використанн≥
шумозахисного озелененн¤ шириною 25-30 м або ≥нших шумозахисних
заход≥в.
   5.21. –озташуванн¤ аеродром≥в (вертодром≥в), що будуютьс¤,
сл≥д  перебдачати  за  межами м≥ських та с≥льських поселень
в≥дпов≥дно до вимог ƒЅЌ 360-92* "ћ≥стобудуванн¤. ѕлануванн¤ ≥
забудова м≥ських ≥ с≥льських поселень" (п.7.18) з дотриманн¤м умов
ѕов≥тр¤ного кодексу  ”крањни (ст.41, 54) ( 3167-12 ). “раси
польот≥в пов≥тр¤них суден не повинн≥  перетинати  сельбищноњ
територ≥њ м≥ських ≥ с≥льських поселень. ¬≥дстань в≥д меж≥ льотного
пол¤ аеродрому (вертодрому), рад≥о- та метеолокац≥йних станц≥й,
станц≥й  випробовуванн¤  двигун≥в  л≥так≥в та ≥нших об'Їкт≥в
аеродрому, трас прольоту л≥так≥в (вертольот≥в) до меж≥ ≥снуючоњ
або перспективноњ забудови та зон масового в≥дпочинку повинна
забезпечувати на цих територ≥¤х  г≥г≥Їн≥чн≥  нормативи  шуму
в≥дпов≥дно до √ќ—“ 222 83-88 "Ўум авиационный. ƒопустимые уровни
шума на территории жилой застройки и методы его измерени¤",
"—анитарных  норм  допустимого  шума  в  помещени¤х жилых и
общественных зданий и на территории жилой застройки" N 3077-84, а
також гранично допустим≥ р≥вн≥ електромагн≥тних випром≥нювань.
   5.22. ћорськ≥ та р≥чков≥ порти сл≥д розм≥щувати за межами
сельбищних територ≥й на в≥дстан≥ не менше 100 м в≥д житловоњ
забудови при в≥дсутност≥ негативного впливу на умови проживанн¤.
ѕри цьому пасажирськ≥ причали можуть розм≥щуватись в  межах
населеного пункту, а перевалочн≥ райони водно-транспортного вузла
- поза населеним пунктом або на його околиц≥. ¬≥дстань в≥д меж
спец≥ал≥зованих район≥в нових морських ≥ р≥чкових порт≥в до
житловоњ забудови сл≥д приймати не менше 300 м в≥д меж район≥в
перевантаженн¤ ≥ збер≥ганн¤ курних матер≥ал≥в, не менше 200 м в≥д
резервуар≥в ≥ зливно-наливних пристроњв легкозаймистих ≥ горючих
р≥дин на складах I категор≥њ ≥ не менше 100 м - II ≥ III
категор≥й.
   5.23. –≥чков≥  порти  ≥ судноремонтн≥ заводи не повинн≥
розташовуватись в зонах сан≥тарноњ охорони водозаб≥рних споруд ≥
вище житловоњ забудови по теч≥њ р≥чки.
   5.24. Ѕерегов≥ бази ≥ м≥сц¤ сто¤нки  малом≥рних  суден,
громадських ≥ тих, що належать громад¤нам, сл≥д розм≥щувати, ¤к
правило, в прим≥ських зонах, поза сельбищною територ≥Їю м≥ст ≥ за
межами зон масового в≥дпочинку населенн¤.
   5.25. јвтомоб≥льн≥ дороги загальноњ мереж≥ I, II ≥ III
категор≥й сл≥д проектувати в обх≥д населених пункт≥в зг≥дно з
вимогами —Ќиѕ 2.05.02-85 "јвтомобильные дороги".
   ¬≥дстань в≥д  бровки  земл¤ного полотна зазначених дор≥г
необх≥дно приймати не менше 100 м до житловоњ забудови  ≥
сад≥вницьких товариств, дл¤ дор≥г IV категор≥њ - 50 м, при
забезпеченн≥ на в≥дпов≥дн≥й територ≥њ г≥г≥Їн≥чних  норматив≥в
¤кост≥ атмосферного пов≥тр¤ та р≥вн≥в шуму. ƒл¤ захисту в≥д шуму ≥
загазованост≥ вздовж дор≥г сл≥д  передбачати  смуги  зелених
насаджень шириною не менше 10 м.
   5.26. ѕланувальн≥ р≥шенн¤ вулично-дорожньоњ мереж≥ населених
пункт≥в повинн≥ виключати перевезенн¤ промислових ≥ буд≥вельних
вантаж≥в, транзитн≥ транспортн≥ потоки на вулиц¤х загальном≥ських
центр≥в, площах, сельбищних територ≥¤х, набережних великих водойм.
   « ц≥Їю метою повинн≥ улаштовуватись автомоб≥льн≥  дороги
вантажного  призначенн¤  ≥ об'њзн≥ дороги на меж≥ м≥ста, в
промислових ≥ комунально-складських зонах, в смугах  в≥дводу
зал≥зниць, сан≥тарно-захисних зонах ≥ т.≥н. ¬≥дстань в≥д краю
проњзноњ частини маг≥стральних дор≥г до червоноњ л≥н≥њ житловоњ
забудови сл≥д встановлювати з урахуванн¤м забезпеченн¤ в житлов≥й
забудов≥ нормативних р≥вн≥в шуму ≥ забрудненн¤  атмосферного
пов≥тр¤, але не менше 50 м.
   5.27. ѕри буд≥вництв≥ ≥  реконструкц≥њ  дор≥г  в  межах
населеного  пункту  недопустиме  використанн¤ дл¤ влаштуванн¤
покритт¤ в'¤зких матер≥ал≥в ≥з в≥дход≥в ≥ поб≥чних продукт≥в
коксох≥м≥чного  виробництва.  «астосуванн¤ таких матер≥ал≥в у
верхн≥х шарах покрить допускаЇтьс¤ т≥льки на в≥дстан≥ 1,5 км в≥д
житлових ≥ громадських буд≥вель. «азначен≥ матер≥али заборон¤Їтьс¤
застосовувати дл¤ дорожньо-буд≥вельних ≥ ремонтних  роб≥т  в
курортно-рекреац≥йних районах ≥ зонах в≥дпочинку.
   5.28. ≤ндив≥дуальн≥ гараж≥ та  в≥дкрит≥  майданчики  дл¤
пост≥йного збер≥ганн¤ особистих автомоб≥л≥в м≥стк≥стю до 300
легкових автомоб≥л≥в сл≥д розм≥щувати на перифер≥њ м≥крорайон≥в
або спец≥ально вид≥лених д≥л¤нках житлових район≥в з в≥ддаленн¤м
в≥д дит¤чих ≥грових майданчик≥в, м≥сць в≥дпочинку населенн¤, шк≥л,
дошк≥льних заклад≥в.
   “ак≥ ж гараж≥ та сто¤нки м≥стк≥стю понад 300 машином≥сць
необх≥дно  розташовувати  за  межами  житлових  район≥в  (в
комунально-складськ≥й зон≥,  смугах  в≥дведенн¤  зал≥зниць  ≥
автомоб≥льних дор≥г, сан≥тарно-захисних зонах ≥ т.≥н.), а понад
800 м≥сць - на виробнич≥й територ≥њ.
   —танц≥њ техн≥чного  обслуговуванн¤ ≥ ремонту автомоб≥л≥в,
автозаправочн≥ станц≥њ (ј«—) сл≥д розм≥щувати в промислових ≥
комунально-складських зонах, на маг≥стральних вулиц¤х ≥ дорогах за
межами житлового району.
   ¬≥дстан≥ в≥д наземних ≥ наземно-п≥дземних гараж≥в, в≥дкритих
сто¤нок, призначених дл¤ пост≥йного ≥ тимчасового збер≥ганн¤
легкових  автомоб≥л≥в, ≥ станц≥й техн≥чного обслуговуванн¤ з
урахуванн¤м проњзд≥в до них, до житлових ≥ громадських буд≥вель, а
також до д≥л¤нок шк≥л, дит¤чих ¤сел-садк≥в, л≥кувальних заклад≥в
стац≥онарного типу ≥ заклад≥в в≥дпочинку сл≥д приймати не менше
наведених у додатку N 10.
   5.29. ” крупних  ≥  найкрупн≥ших  м≥стах  рекомендуЇтьс¤
буд≥вництво багатоповерхових, ¤к правило п'¤типоверхових, наземних
та п≥дземних гараж≥в дл¤ легкових автомашин комунального та
≥ндив≥дуального користуванн¤.
   ¬ житлових районах треба передбачати гараж≥ без техн≥чного
обслуговуванн¤ ≥ ремонту автомоб≥л≥в.
   ƒопускаЇтьс¤ буд≥вництво п≥дземних ≥ нап≥вп≥дземних сто¤нок
автотранспорту в цокольн≥й ≥ п≥двальн≥й частинах адм≥н≥стративних,
громадських та житлових (дл¤ легкових автомоб≥л≥в, ¤к≥ належать
населенню, що проживаЇ в цих будинках) буд≥вель з забезпеченн¤м
шумозахисту ≥ захисту в≥д викид≥в автотранспорту в≥дпов≥дно до
г≥г≥Їн≥чних норматив≥в.
   Ќе допускаЇтьс¤  буд≥вництво  сто¤нок  автотранспорту  в
цокольн≥й ≥ п≥дземн≥й частинах дит¤чих заклад≥в, установ охорони
здоров'¤, ф≥зичноњ культури, соц≥ального забезпеченн¤, культури,
громадського харчуванн¤.
   ¬'њзди ≥ вињзди ≥з п≥дземних гараж≥в ≥ проњзди до них повинн≥
бути розташован≥ не ближче 15 м в≥д в≥кон робочих та житлових
прим≥щень, д≥л¤нок загальноосв≥тн≥х шк≥л, дит¤чих дошк≥льних ≥
л≥кувальних заклад≥в, майданчик≥в в≥дпочинку.
   5.30. √араж≥ вантажних автомоб≥л≥в, в≥домчих ≥  легкових
автомоб≥л≥в  спец≥ального  призначенн¤,  такс≥  та  прокату
автомоб≥л≥в, автобусн≥ ≥ тролейбусн≥ парки, трамвайн≥ депо, бази
централ≥зованого техн≥чного обслуговуванн¤ сл≥д розм≥щувати у
виробнич≥й зон≥.
   5.31. «аборон¤Їтьс¤ влаштуванн¤ вбудованих ≥ прибудованих
гараж≥в до буд≥вель шк≥л,  дит¤чих  дошк≥льних  заклад≥в  ≥
л≥кувальних заклад≥в ≥з стац≥онаром.
   5.32. ¬≥дстань в≥д автозаправочних станц≥й з  п≥дземними
резервуарами дл¤ збер≥ганн¤ р≥дкого палива до меж д≥л¤нок дит¤чих
дошк≥льних заклад≥в, загальноосв≥тн≥х  шк≥л,  шк≥л-≥нтернат≥в,
л≥кувально-проф≥лактичних заклад≥в, до ст≥н житлових та ≥нших
громадських буд≥вель ≥ споруд, дит¤чих ≥грових майданчик≥в ≥ м≥сць
в≥дпочинку населенн¤ сл≥д приймати за розрахунком забрудненн¤
атмосферного пов≥тр¤ шк≥дливими викидами ј«—, але не менше 50 м.
   5.33. јвтомоб≥льн≥  газозаправн≥  станц≥њ зр≥джених газ≥в
(ј√«—) сл≥д розм≥щувати у виробнич≥й зон≥ з п≥дв≥тр¤ного боку дл¤
в≥тр≥в переважного в≥дносно до житловоњ забудови напр¤мку, на
в≥дстан≥ в≥д житлових, громадських, виробничих та ≥нших будинк≥в
в≥дпов≥дно до вимог, наведених у додатку N 4.

  6. ¬имоги до орган≥зац≥њ ландшафтно-рекреац≥йних територ≥й

   6.1. ѕри проектуванн≥ нових ≥ розширенн≥ ≥снуючих населених
пункт≥в необх≥дно передбачати р≥вном≥рне ≥ безперервне озелененн¤
територ≥њ з максимальним збереженн¤м ≥ використанн¤м ≥снуючих
зелених насаджень. «аборон¤Їтьс¤ буд≥вництво, реконструкц≥¤ ≥
розширенн¤ об'Їкт≥в за рахунок територ≥њ парк≥в, водних акватор≥й
≥ т.≥н.
   6.2. ¬нутр≥шньом≥ськ≥  зелен≥  насадженн¤  под≥л¤ютьс¤ за
функц≥ональною ознакою на насадженн¤ загального  користуванн¤
(парки, сади, сквери, набережн≥), обмеженого користуванн¤ (на
житлових територ≥¤х, д≥л¤нках шк≥л, дит¤чих заклад≥в, громадських
буд≥вель,  спортивних  споруд,  заклад≥в  охорони  здоров'¤,
промислових п≥дприЇмств), спец≥ального призначенн¤ (на вулиц¤х, у
сан≥тарно-захисних та охоронних зонах, кладовищах ≥ крематор≥¤х,
розсадниках, кв≥ткових господарствах). ѕлоща озеленених територ≥й
загального користуванн¤ дл¤ м≥ст - 7-10 м2/люд, в с≥льських
поселенн¤х - 12 м2/люд.
   –≥вень озелененн¤ територ≥њ житловоњ забудови повинен бути не
менше 40%, промп≥дприЇмств - 30%, д≥л¤нок шк≥л  ≥  дит¤чих
дошк≥льних заклад≥в - 80%, л≥карень - не менше 60%.
   6.3. ѕ≥дб≥р асортименту рослин ≥ розм≥щенн¤ њх на територ≥њ
населених  пункт≥в  сл≥д  проводити  в  залежност≥  в≥д
природно-кл≥матичних умов,  розм≥р≥в  ≥  народногосподарського
проф≥лю м≥ста. ѕри цьому сл≥д враховувати ¤к пилогазост≥йк≥сть
рослин, так ≥ њх захисн≥ ≥ оздоровч≥ властивост≥.
   «аборон¤Їтьс¤ застосовувати дл¤ озелененн¤ вулиць фруктов≥
дерева ≥ чагарники, що потребують обробки отрутох≥м≥катами.
   6.4. ѕ≥шох≥дна ≥ транспортна доступн≥сть озеленених територ≥й
загального користуванн¤ дл¤ повс¤кденного ≥ щотижневого в≥дпочинку
не повинна переб≥льшувати:
   - дл¤ сквер≥в при п≥шох≥дному перем≥щенн≥ - 10 хв;
   - дл¤ районних парк≥в при п≥шох≥дному перем≥щенн≥ - 15 хв;
   - дл¤ м≥ських парк≥в при  перем≥щенн≥  на  громадському
транспорт≥ - 20 хв;
   - дл¤ л≥сопарк≥в ≥ л≥с≥в рекреац≥йноњ зони при перем≥щенн≥ на
громадському транспорт≥: в малих м≥стах - 30 хв, в середн≥х - 60
хв, великих - 90 хв.
   6.5. ƒерева,  що висаджуютьс¤ б≥л¤ будинк≥в, не повинн≥
перешкоджати ≥нсол¤ц≥њ ≥ осв≥тленост≥ житлових ≥ громадських
буд≥вель в≥дпов≥дно до г≥г≥Їн≥чних норм.
   6.6. Ѕульвари  ≥  п≥шох≥дн≥  алењ  розташовують  поза
транспортними  маг≥страл¤ми  в напр¤мку масових поток≥в руху
п≥шоход≥в, обладнують майданчиками дл¤ короткочасного в≥дпочинку.
ѕарки,  сади,  бульвари  ≥  сквери повинн≥ мати водопров≥д,
канал≥зац≥ю,  водостоки,  осв≥тленн¤,  а  також  господарськ≥
прим≥щенн¤.
   6.7. ѕрим≥ська  зона  населеного  пункту  повинна  бути
максимально озеленена з урахуванн¤м њњ використанн¤ дл¤ в≥дпочинку
населенн¤.
   6.8. ¬иб≥р територ≥њ дл¤ орган≥зац≥њ позам≥ського в≥дпочинку
населенн¤ потр≥бно проводити на основ≥ оц≥нки природно-кл≥матичних
умов, стану навколишнього середовища (забрудненн¤ атмосферного
пов≥тр¤, водоймищ, грунту, шум ≥ т.≥н.) та ≥нженерно-геолог≥чних
показник≥в  (заболочен≥сть, зсуви, ¤ри ≥ т.≥н.). ќрган≥зац≥¤
позам≥ських рекреац≥йних зон повинна забезпечувати  зонуванн¤
територ≥њ дл¤ розм≥щенн¤ заклад≥в з урахуванн¤м тривалост≥ та виду
в≥дпочинку, а також в≥ку в≥дпочиваючих.
   6.9. –озрахунок рекреац≥йноњ потреби сл≥д проводити окремо
дл¤ короткочасного ≥ тривалого в≥дпочинку в≥дпов≥дно до д≥ючих
м≥стобуд≥вних  ≥  г≥г≥Їн≥чних  норм  з урахуванн¤м охопленн¤
короткочасним в≥дпочинком не менше 60% населенн¤ м≥ста, включаючи
зайн¤тих в колективному сад≥вництв≥.
   «они позам≥ського  короткочасного  в≥дпочинку   повинн≥
розм≥щуватис¤  в≥д  центра м≥ста на в≥дстан≥, що забезпечуЇ
транспортну доступн≥сть не б≥льше 1,5 години.
   6.10. ” зон≥ короткочасного в≥дпочинку розм≥р територ≥њ на 1
в≥дпочиваючого сл≥д приймати 500-1000 м2, дл¤ активного в≥дпочинку
не менше 100 м2 на 1 в≥дпочиваючого. –озрив м≥ж зоною активного ≥
пасивного в≥дпочинку маЇ бути не менше 300 м.
   6.11. ¬≥дстань  в≥д  санатор≥њв,  п≥онерських  табор≥в ≥
дошк≥льних санаторно-оздоровчих заклад≥в  до  м≥сць  масового
в≥дпочинку повинна бути не менше 500 м, а в≥д будинк≥в в≥дпочинку
- не менше 300 м.  ¬≥дстань  в≥д  меж  земельних  д≥л¤нок
санаторно-курортних ≥ оздоровчих заклад≥в, що проектуютьс¤, до
житловоњ забудови, установ комунального господарства ≥ склад≥в
сл≥д приймати 500 м (в умовах реконструкц≥њ не менше 100 м), до
автомоб≥льних шл¤х≥в I, II ≥ III категор≥й - 500 м, IV - категор≥њ
- 200 м, до сад≥вницьких товариств - 300 м.
   6.12. –озм≥щенн¤ ≥ орган≥зац≥¤ м≥сць в≥дпочинку на вод≥
зд≥йснюЇтьс¤ в≥дпов≥дно до г≥г≥Їн≥чних вимог до зон рекреац≥њ
водних об'Їкт≥в. як≥сть води водоймищ ≥ р≥к, що використовуютьс¤ в
зонах рекреац≥њ, повинна в≥дпов≥дати вимогам "—анитарных правил и
норм охраны поверхностных вод от загр¤знени¤", "—анитарных правил
и норм охраны прибрежных вод морей от загр¤знени¤ в местах
водопользовани¤ населени¤" (додаток N 11).
   ¬≥дкрит≥ водоймища  повинн≥  мати  рад≥ац≥йно-г≥г≥Їн≥чний
паспорт, котрий оформл¤Їтьс¤ санеп≥дслужбою району, на територ≥њ
¤кого знаходитьс¤ водоймище.
   6.13. «она рекреац≥њ повинна бути розм≥щена  за  межами
сан≥тарно-захисних  зон  промп≥дприЇмств,  з нав≥тр¤ного боку
в≥дносно джерел забрудненн¤ навколишнього середовища, джерел шуму
та елекромагн≥тного випром≥нюванн¤. «ону рекреац≥њ сл≥д в≥ддал¤ти
на максимально можливу в≥дстань в≥д порт≥в ≥ портових споруд,
шлюз≥в, г≥дроелектростанц≥й, м≥сць скиданн¤ ст≥чних вод, ст≥йбищ,
водопою худоби та ≥нших джерел забрудненн¤.
   6.14. ѕри розм≥щенн≥ ≥ орган≥зац≥њ рекреац≥йних територ≥й
необх≥дно  враховувати  на¤вн≥сть  ≥  потужн≥сть  джерел
водопостачанн¤, можлив≥сть буд≥вництва систем канал≥зац≥њ ≥ умови
випусканн¤ ст≥чних вод.
   6.15. ” населених пунктах, розташованих в прибережн≥й зон≥
басейн≥в „орного ≥ јзовського мор≥в, берегова смуга шириною 100 м
повинна використовуватись ¤к зона в≥дпочинку населенн¤, вс≥ види
буд≥вництва, ¤к≥  не  мають  безпосереднього  в≥дношенн¤  до
рекреац≥йноњ  д≥¤льност≥,  заборон¤ютьс¤.  —пец≥альн≥  види
буд≥вництва повинн≥ бути погоджен≥ з  ћ≥н≥стерством  охорони
здоров'¤ ≥ ћ≥некобезпеки ”крањни.

     7. ≤нженерна п≥дготовка ≥ обладнанн¤ територ≥њ

   7.1. ” населених пунктах необх≥дно передбачати в≥дпов≥дно до
д≥ючих  буд≥вельних  норм  ≥  правил  комплексну  ≥нженерну
≥нфраструктуру, що включаЇ централ≥зован≥ системи водопостачанн¤ ≥
канал≥зац≥њ, тепло-, газо- ≥ енергопостачанн¤, сан≥тарноњ очистки
та  ≥нших  вид≥в  ≥нженерного  обладнанн¤ ≥ благоустрою, що
забезпечують охорону навколишнього середовища ≥ спри¤тлив≥ умови
дл¤ проживанн¤ населенн¤.
   7.2. —истема зливноњ канал≥зац≥њ Ї обов'¤зковим елементом
≥нженерного забезпеченн¤ м≥ст ≥ селищ м≥ського типу. ¬≥дведенн¤
поверхневих вод сл≥д зд≥йснювати з  усього  басейну  стоку,
передбачаючи  зливну канал≥зац≥ю закритого типу з попередн≥м
очищенн¤м стоку.
   «астосуванн¤ в≥дкритого водов≥дв≥дного устаткуванн¤ (канав,
кювет≥в, лотк≥в) допускаЇтьс¤ в с≥льських населених пунктах, а
також на територ≥њ парк≥в.
   ¬≥дведенн¤, очищенн¤ ≥ знешкодженн¤ поверхневого стоку з
виробничоњ зони (тваринницьк≥ комплекси, склади отрутох≥м≥кат≥в,
паливно-мастильних матер≥ал≥в ≥ т.≥н.) с≥льських поселень сл≥д
зд≥йснювати в≥дпов≥дно до д≥ючих норм технолог≥чного проектуванн¤
зазначених об'Їкт≥в. ¬≥дстань  в≥д  очисних  споруд  зливноњ
канал≥зац≥њ до меж житловоњ забудови визначаЇтьс¤ розрахунковим
шл¤хом, але вона не може бути менше 100 м.
   7.3. Ќа територ≥њ поселень з високим р≥внем грунтових вод
необх≥дно забезпечити зниженн¤ њх р≥вн¤ в районах кап≥тальноњ
забудови - не менше 2,5 м в≥д проектноњ в≥дм≥тки поверхн≥, на
територ≥њ стад≥он≥в, парк≥в, сквер≥в та ≥нших д≥л¤нок зелених
насаджень - не менше 1 м.
   7.4. –озвиток населених пункт≥в при невир≥шених питанн¤х
≥нженерного забезпеченн¤ заборон¤Їтьс¤. —творенн¤ нових населених
пункт≥в на привозн≥й вод≥ заборон¤Їтьс¤.
   7.5. ¬иб≥р  джерел  централ≥зованого  господарсько-питного
водопостачанн¤ населеного пункту проводитьс¤ в≥дпов≥дно до √ќ—“
2761-84  "»сточники  централизованного  хоз¤йственно-питьевого
водоснабжени¤. √игиенические, технические требовани¤ и правила
выбора" або аналог≥чних документ≥в, що д≥ють на даний пер≥од.
   7.6. як≥сть води, що подаЇтьс¤ на господарсько-питн≥ потреби,
повинна в≥дпов≥дати сан≥тарно-г≥г≥Їн≥чним вимогам, встановленим
√ќ—“ 2874-82 "¬ода питьева¤. √игиенические требовани¤ и контроль
за качеством" або аналог≥чним документом, ¤кий д≥Ї на даний
пер≥од.
   7.7. —ан≥тарна охорона поверхневих ≥ п≥дземних водних джерел
централ≥зованого водопостачанн¤ зд≥йснюЇтьс¤ в≥дпов≥дно до д≥ючого
ѕоложенн¤ про пор¤док проектуванн¤ ≥ експлуатац≥њ зон сан≥тарноњ
охорони джерел водопостачанн¤ ≥ водопровод≥в господарсько-питного
водопостачанн¤.
   7.8. ѕ≥дземн≥  та  п≥друслов≥  води,  що  в≥дпов≥дають
сан≥тарно-г≥г≥Їн≥чним вимогам, повинн≥ використовуватись переважно
дл¤ господарсько-питного водопостачанн¤.
   Ќе допускаЇтьс¤ використанн¤ п≥дземних вод питноњ ¤кост≥ дл¤
потреб, що не пов'¤зан≥ з господарсько-питним водопостачанн¤м.
   7.9. ”  с≥льських  населених  пунктах,  що  не  мають
централ≥зованого водопостачанн¤, повинн≥ обладнуватись громадськ≥
свердловини, колод¤з≥ ≥ каптаж≥ за умови додержанн¤ в≥дпов≥дних
вимог "—анитарных правил по устройству и содержанию колодцев и
каптажей  родников,  используемых  дл¤  децентрализованного
хоз¤йственно-питьевого водоснабжени¤".
   7.10.  олод¤з≥, свердловини в ≥ндив≥дуальних садибах повинн≥
бути в≥ддален≥ в≥д джерел забрудненн¤ на в≥дстань не менше 20 м.
ѕри цьому сл≥д враховувати напр¤мок схилу д≥л¤нки.
   7.11. –озрахунок водов≥дведенн¤, розм≥щенн¤ очисних споруд
канал≥зац≥њ, розм≥ри сан≥тарно-захисних зон повинн≥ в≥дпов≥дати
вимогам буд≥вельних норм ≥ правил (додаток N 12). ”мови випуску
ст≥чних  вод у водоймища встановлюютьс¤ в≥дпов≥дно до вимог
"—анитарных правил  и  норм  охраны  поверхностных  вод  от
загр¤знени¤", "—анитарных правил и норм охраны прибрежных вод
морей от загр¤знени¤ в местах водопользовани¤ населени¤" або
аналог≥чних д≥ючих документ≥в.
   7.12. ѕри канал≥зуванн≥ с≥льських населених пункт≥в сл≥д
в≥ддавати перевагу грунтовим методам очищенн¤. ѕри неможливост≥
використанн¤ грунту дл¤ очищенн¤ ≥ знешкодженн¤ ст≥чних вод маЇ
бути  передбачене  сп≥льне  очищенн¤ господарсько-побутових ≥
виробничих ст≥чних вод на спорудах штучного б≥олог≥чного очищенн¤.
 анал≥зуванн¤  об'Їкт≥в  з≥ скиданн¤м ст≥чних вод у вигреби
заборон¤Їтьс¤.
   7.13. “еплопостачанн¤  населених  пункт≥в  при  забудов≥
будинками понад два поверхи сл≥д передбачати, ¤к правило, в≥д
централ≥зованих  джерел  в≥дпов≥дно  до  затверджених  схем
теплопостачанн¤.
   ” районах  одно-,  двоповерховоњ  житловоњ забудови ≥ в
с≥льських поселенн¤х системи централ≥зованого  теплопостачанн¤
допускаЇтьс¤ передбачити в≥д котелень на групу громадських ≥
житлових буд≥вель з дотриманн¤м сан≥тарно-захисних  зон,  що
п≥дтверджуютьс¤  розрахунком  розс≥юванн¤ шк≥дливих речовин в
атмосферному пов≥тр≥. “еплопостачанн¤ с≥льських населених пункт≥в
може бути й ≥ндив≥дуальним.
   ѕри розм≥щенн≥ котелень сл≥д враховувати напр¤м дом≥нуючих
в≥тр≥в в≥дносно сельбищноњ зони.

     8. ¬имоги до охорони навколишнього середовища
        населених пункт≥в ≥ зон рекреац≥њ

   8.1. ќхорона навколишнього середовища  населених  пункт≥в
повинна забезпечуватись комплексом захисних заход≥в планувального,
технолог≥чного, сан≥тарно-техн≥чного ≥ орган≥зац≥йного характеру з
метою створенн¤ спри¤тливих умов проживанн¤, прац≥ та в≥дпочинку
населенн¤, збереженн¤ ≥ зм≥цненн¤  здоров'¤  тепер≥шнього  ≥
прийдешн≥х покол≥нь.
   8.2. √≥г≥Їн≥чна оц≥нка стану навколишнього середовища  в
населених  пунктах  за  результатами  лабораторних досл≥джень
шк≥дливих фактор≥в в окремих елементах середовища, а також за
розрахунковими  матер≥алами  проектно-планувальноњ документац≥њ
проводитьс¤ на п≥дстав≥ г≥г≥Їн≥чних норматив≥в, затверджених у
встановленому пор¤дку:
   - дл¤ х≥м≥чних фактор≥в - гранично допустим≥ концентрац≥њ
(√ƒ ), допустим≥ залишков≥ к≥лькост≥ шк≥дливих речовин в харчових
продуктах (ƒ« ), ор≥Їнтовн≥ безпечн≥ р≥вн≥ впливу забруднюючих
речовин (ќЅ–¬), ор≥Їнтовн≥ допустим≥ р≥вн≥ шк≥дливих речовин, що
надход¤ть у водоймища (ќƒ–), ор≥Їнтован≥ допустим≥ к≥лькост≥ (ќƒ )
пестицид≥в у грунт≥;
   - дл¤ ф≥зичних фактор≥в (електромагн≥тн≥ випром≥нюванн¤, шум,
в≥брац≥¤) - гранично допустим≥ р≥вн≥ (√ƒ–);
   - дл¤ рад≥ац≥йного фактора - основн≥ дозов≥ границ≥ сумарного
зовн≥шнього ≥ внутр≥шнього опром≥нюванн¤ за календарний р≥к (√ƒ),
границ¤ р≥чного надходженн¤ р≥зних рад≥онукл≥д≥в через органи
диханн¤ ≥ шлунково-кишковий тракт (√–Ќ), допустима середньор≥чна
концентрац≥¤ рад≥онукл≥д≥в в пов≥тр≥ (ƒ  пов.), допустима питома
концентрац≥¤  у  вод≥  (ƒ   вод.), допустима середньогодинна
потужн≥сть дози гама-випром≥нюванн¤ в житловому прим≥щенн≥ (ƒѕƒ),
допустим≥ р≥вн≥ рад≥оактивного забрудненн¤ поверхн≥ (ƒ«);
   - дл¤ б≥олог≥чних фактор≥в - допустим≥ р≥вн≥ забрудненн¤ за
м≥кроб≥олог≥чними показниками.

     ќхорона атмосферного пов≥тр¤ населених пункт≥в

   8.3. ѕри вибор≥ територ≥њ дл¤ буд≥вництва нових, а також
розвитку ≥снуючих населених пункт≥в необх≥дно зд≥йснювати оц≥нку
¤кост≥  пов≥тр¤ного середовища з метою запоб≥ганн¤ можливому
неспри¤тливому впливу атмосферного  забрудненн¤  на  здоров'¤
населенн¤, умови його проживанн¤ та в≥дпочинку, стан навколишнього
середовища.
   8.4. ќц≥нка  ¤кост≥ атмосферного пов≥тр¤ зд≥йснюЇтьс¤ на
п≥дстав≥ анал≥зу ≥нформац≥њ, одержаноњ шл¤хом ≥нструментальних
зам≥р≥в вм≥сту шк≥дливих дом≥шок на стац≥онарних, маршрутних,
п≥дфакельних постах спостереженн¤ в≥дпов≥дно до вимог "–уководства
по контролю за загр¤знением атмосферы" ≥ прогнозних розрахунк≥в
оч≥куваного р≥вн¤ вм≥сту шк≥дливих речовин, що виконан≥ зг≥дно з
д≥ючими нормативно-методичними документами.
   8.5. ¬имоги до заход≥в по охорон≥ атмосферного  пов≥тр¤
населених пункт≥в регламентуютьс¤ «аконом ”крањни "ѕро охорону
атмосферного пов≥тр¤" ( 2707-12 ), "—анитарными правилами по
охране  атмосферного  воздуха  населенных  мест",  сан≥тарною
класиф≥кац≥Їю  п≥дприЇмств, виробництв та ≥нших об'Їкт≥в, що
наведена у додатку N 4.
   8.6. «аходи  по  охорон≥  атмосферного  пов≥тр¤  повинн≥
забезпечувати дотриманн¤ √ƒ  (або ќЅ–¬) забруднюючих речовин у
пов≥тр≥ сельбищних територ≥й ≥ 0,8 √ƒ  у  м≥сц¤х  масового
в≥дпочинку населенн¤ з урахуванн¤м комб≥нованоњ д≥њ речовин або
продукт≥в њх трансформац≥њ в атмосфер≥ в≥дпов≥дно до перел≥ку √ƒ ,
затвердженого у встановленому пор¤дку.
   «аборон¤ютьс¤ викиди в атмосферу шк≥дливих речовин, на ¤к≥ не
встановлен≥ г≥г≥Їн≥чн≥ нормативи (√ƒ  або ќЅ–¬).
   8.7. «аборон¤Їтьс¤ розташовувати нов≥, реконструювати ≥снуюч≥
об'Їкти, що Ї джерелами забрудненн¤ атмосфери, на територ≥¤х з
р≥внем забрудненн¤, ¤кий перевищуЇ г≥г≥Їн≥чн≥ нормативи.
   –еконструкц≥¤, розширенн¤ ≥ техн≥чне переобладнанн¤ д≥ючих
об'Їкт≥в дозвол¤Їтьс¤ на таких територ≥¤х т≥льки  за  умови
зменшенн¤ на них викид≥в в атмосферу до р≥вн¤ гранично допустимих
викид≥в (√ƒ¬) з урахуванн¤м перспективи розвитку, а також при
на¤вност≥ можливост≥ орган≥зац≥њ достатн≥х сан≥тарно-захисних зон.
   8.8. ѕромислов≥  п≥дприЇмства,  а  також  об'Їкти  з
технолог≥чними процесами, ¤к≥ супроводжуютьс¤ викидами шк≥дливих
речовин в атмосферу, повинн≥ мати сан≥тарно-захисн≥ зони, створен≥
в≥дпов≥дно до вимог пп.5.4-5.10 цих ѕравил.
   8.9. ƒл¤ зниженн¤ р≥вн¤ забрудненн¤ атмосферного пов≥тр¤
необх≥дно  передбачати  заходи  планувального, технолог≥чного,
сан≥тарно-техн≥чного ≥ орган≥зац≥йного характеру, а саме:
   - виведенн¤  ≥з житловоњ забудови (або перепроф≥люванн¤)
промп≥дприЇмств, що неспри¤тливо впливають на пов≥тр¤не середовище
сельбищноњ територ≥њ;
   - максимальне використанн¤ безв≥дходних  ≥  малов≥дходних
технолог≥чних процес≥в з обгрунтуванн¤м дос¤жност≥ р≥шень, що
приймаютьс¤;
   - впровадженн¤  технолог≥чного  чи  сан≥тарно-техн≥чного
обладнанн¤, що забезпечуЇ вловлюванн¤, утил≥зац≥ю, знешкодженн¤
викид≥в ≥ в≥дход≥в або повне њх виключенн¤;
   - регулюванн¤ викид≥в шк≥дливих речовин в  атмосферу  з
урахуванн¤м прогнозу неспри¤тливих метеоролог≥чних умов;
   - створенн¤ об'њзних дор≥г дл¤  транзитного  транспорту,
буд≥вництво  автомоб≥льних  дор≥г  вантажного  призначенн¤  в
промислово-складських зонах, орган≥зац≥ю безупинного руху  за
принципом  "зеленоњ  хвил≥",  впровадженн¤  нейтрал≥затор≥в
в≥дпрацьованих газ≥в, заборону використанн¤ у великих м≥стах ≥
курортних центрах етилованого бензину.
   8.10. ѕлан  пов≥троохоронних  заход≥в,  що  забезпечують
дос¤гненн¤ нормативного стану ¤кост≥ пов≥тр¤ного середовища в
район≥ розм≥щенн¤ промислових п≥дприЇмств та ≥нших об'Їкт≥в, ¤к≥
забруднюють атмосферне пов≥тр¤, а також населеного пункту в
ц≥лому, розробл¤Їтьс¤ у склад≥  зведеного  проекту  "ќхорона
атмосферного пов≥тр¤ ≥ гранично допустим≥ викиди" в≥дпов≥дно до
вимог √ќ—“ 17.2.3.02-78 "ќхрана природы. јтмосфера.  ѕравила
установлени¤ допустимых выбросов вредных веществ промышленными
предпри¤ти¤ми" або аналог≥чного документа, що д≥Ї на даний пер≥од.
ѕроект п≥дл¤гаЇ погодженню з органами ≥ установами санеп≥дслужби
ћ≥н≥стерства охорони здоров'¤ та ћ≥некобезпеки ”крањни.

           ќхорона водних ресурс≥в

   8.11. ѕри вибор≥ територ≥њ дл¤ буд≥вництва нових ≥ розвитку
≥снуючих населених пункт≥в повинна бути проведена г≥г≥Їн≥чна
оц≥нка водних ресурс≥в з точки зору можливост≥ забезпеченн¤ водою
в необх≥дн≥й  к≥лькост≥  ≥  потр≥бноњ ¤кост≥ потреб населенн¤,
промисловост≥ ≥ м≥ського господарства, а також використанн¤ дл¤
культурно-оздоровчих ц≥лей.
   8.12. ¬имоги до складу ≥ властивостей води та заходи по
охорон≥ водних ресурс≥в регламентуютьс¤ «аконом ”крањни "ѕро
охорону навколишнього природного середовища" ( 1264-12 ), ¬одним
кодексом ”крањни ( 213/95-вр ) ≥ прийн¤тими на  њх  основ≥
нормативними документами.
   ” раз≥ одночасного використанн¤ водного об'Їкта або його
д≥л¤нок дл¤ дек≥лькох вид≥в водокористуванн¤ сл≥д виходити ≥з
б≥льш жорстких вимог до ¤кост≥ води.
   8.13. ¬имоги до охорони водних ресурс≥в, що включен≥ до
державних стандарт≥в ≥ в≥домчих нормативних документ≥в, повинн≥
в≥дпов≥дати положенн¤м сан≥тарно-г≥г≥Їн≥чних правил ≥ норм, а
¤к≥сть води водних об'Їкт≥в - встановленим дл¤ них г≥г≥Їн≥чним
нормативам.
   8.14. ¬м≥ст шк≥дливих речовин у  вод≥  водних  об'Їкт≥в
господарсько-питного ≥ культурно-побутового водокористуванн¤ не
повинен перевищувати њх гранично допустимих концентрац≥й (√ƒ ).
   8.15. ѕри  проектуванн≥  ≥  буд≥вництв≥  промислових  ≥
комунальних  об'Їкт≥в  повинно  передбачатись  максимальне
використанн¤  малов≥дходних ≥ безв≥дходних технолог≥й, систем
повторного ≥ зворотного водопостачанн¤.
   8.16. ¬≥дведенн¤ ст≥чних вод у водн≥ об'Їкти зд≥йснюЇтьс¤ на
п≥дстав≥ дозволу на спец≥альне водокористуванн¤, що видаЇтьс¤
органами ћ≥некобезпеки ”крањни п≥сл¤ узгодженн¤ з органами ≥
установами державного сан≥тарного нагл¤ду. ”мови водов≥дведенн¤
регламентуютьс¤ водним законодавством ≥ сан≥тарно-г≥г≥Їн≥чними
нормами ≥ правилами. —киданн¤ ст≥чних вод у водоймище не повинно
пог≥ршувати ¤кост≥ води в м≥сц¤х водокористуванн¤.
   8.17. «аборон¤Їтьс¤ проектувати скиданн¤ у водн≥ об'Їкти:
   - ст≥чних  вод,  що  м≥ст¤ть  речовини або продукти њх
трансформац≥њ у вод≥, дл¤ ¤ких не встановлено √ƒ  або ќƒ–, а також
речовини, дл¤ ¤ких в≥дсутн≥ методи анал≥тичного контролю;
   - ст≥чних вод, що м≥ст¤ть збудник≥в ≥нфекц≥йних захворювань з
≥ндексом лактозопозитивних кишкових паличок б≥льше 1000 в 1 дм3 та
≥ндексом кол≥-фага б≥льше 1000 Ѕќ≈/дм3;
   - ст≥чних вод в межах населеного пункту; при погодженн≥, ¤к
вин¤ток, скиданн¤ ст≥чних вод в межах населеного пункту (при
в≥дпов≥дному обгрунтуванн≥) нормативн≥ вимоги, встановлен≥ до
складу ≥ властивостей води водних об'Їкт≥в, повинн≥ стосуватись
самих ст≥чних вод;
   - ст≥чних вод у водн≥ об'Їкти, що використовуютьс¤ дл¤
водогр¤зел≥куванн¤, а також в т≥, що знаход¤тьс¤ в межах округ≥в
сан≥тарноњ охорони курорт≥в.
   8.18. «  метою  охорони  вод,  що  використовуютьс¤ дл¤
господарсько-питних ≥ культурно-оздоровчих ц≥лей, встановлюютьс¤
округи ≥ зони сан≥тарноњ охорони. ѓх розм≥ри, а також комплекс
необх≥дних сан≥тарно-г≥г≥Їн≥чних заход≥в визначаютьс¤ в≥дпов≥дно
до "ѕоложени¤  о  пор¤дке проектировани¤ и эксплуатации зон
санитарной охраны  источников  водоснабжени¤  и  водопроводов
хоз¤йственно-питьевого назначени¤" або аналог≥чних документ≥в, що
д≥ють на даний пер≥од.
   8.19. ƒл¤  запоб≥ганн¤  забрудненню  ≥ виснаженню водних
об'Їкт≥в на прибережних д≥л¤нках р≥чок або водоймищ встановлюютьс¤
водоохоронн≥ зони. ƒо складу водоохоронноњ зони вход¤ть: зона
спрацюванн¤ водосховищ, заплава р≥чки, надзаплавн≥ тераси, бровки
≥ крут≥ схили кор≥нних берег≥в, а також балки та ¤ри, що
безпосередньо впадають в р≥чкову долину.
   ” межах водоохоронних зон вид≥л¤Їтьс¤ прибережна територ≥¤
суворого обмеженн¤ господарськоњ д≥¤льност≥. ¬имоги до розм≥р≥в
водоохоронних зон ≥ заход≥в, що провод¤тьс¤ в них, викладен≥ у
додатку N 13.

             ќхорона грунту

   8.20. —ан≥тарний стан грунт≥в територ≥й, що в≥двод¤тьс¤ п≥д
населен≥ пункти, ¤к≥ будуютьс¤, або забудову ≥снуючих, оц≥нюЇтьс¤
за  х≥м≥чними,  бактер≥олог≥чними,  гельм≥нтолог≥чними  та
ентомолог≥чними показниками в≥дпов≥дно до "ћетодических указаний
по оценке степени опасности  загр¤знени¤  почвы  химическими
веществами" або ≥нших аналог≥чних нормативних документ≥в, що д≥ють
на даний пер≥од.
    омплексна оц≥нка сан≥тарного стану грунту проводитьс¤ шл¤хом
пор≥вн¤нн¤ фактичного вм≥сту х≥м≥чних ≥ б≥олог≥чних забруднювач≥в
з гранично допустимими або ор≥Їнтовно-допустимими концентрац≥¤ми
(√ƒ ,  ќƒ )  х≥м≥чних  речовин  в  грунт≥  ≥  показниками
еп≥дем≥олог≥чноњ небезпеки грунт≥в (додаток N 14).
   8.21. ƒл¤ х≥м≥чних ≥нгред≥Їнт≥в, що пост≥йно присутн≥ в
грунт≥  в  природних  умовах  ≥  дл¤  ¤ких  не встановлен≥
еколого-г≥г≥Їн≥чн≥ нормативи, ступ≥нь небезпеки антропогенного
забрудненн¤  ними  грунту  оц≥нюЇтьс¤  за  коеф≥ц≥Їнтами  њх
концентрац≥й, ¤к≥ Ї в≥дношенн¤м фактичного вм≥сту елемент≥в в
грунт≥ до њх природного (фонового) вм≥сту; сума коеф≥ц≥Їнт≥в
концентрац≥й пров≥дних ≥нгред≥Їнт≥в складаЇ  сумарний  ≥ндекс
небезпеки, що характеризуЇ категор≥ю забрудненн¤ грунту.
   8.22. ѕри ви¤вленн≥ в грунт≥ х≥м≥чних речовин в к≥лькост≥, що
перевищуЇ  гранично допустим≥ р≥вн≥ (√ƒ , ќƒ ), а також при
в≥днесенн≥ грунту до категор≥њ забрудненого за бактер≥олог≥чними,
гельм≥нтолог≥чними ≥ ентомолог≥чними показниками, заборон¤Їтьс¤
використанн¤ таких земельних д≥л¤нок п≥д забудову без попередн≥х
заход≥в щодо оздоровленн¤ грунту ≥ л≥кв≥дац≥њ джерел забрудненн¤.
   8.23. ѕри  проектн≥й  проробц≥  заход≥в  по  орган≥зац≥њ
сан≥тарного  очищенн¤ населених пункт≥в, що проектуютьс¤ або
реконструюютьс¤, необх≥дно передбачати  комплекс  заход≥в  по
утил≥зац≥њ ≥ знешкодженню твердих ≥ р≥дких побутових ≥ промислових
в≥дход≥в.
   ¬ основу  проектних  розробок  повинн≥  бути  покладен≥
"—анитарные правила содержани¤ территорий  населенных  мест",
"–екомендации по составлению генеральных схем санитарной очистки и
уборки городов ”——–" –ƒ 204 ”–—– 023-73, "—анитарные правила
устройства и содержани¤ полигонов дл¤ твердых бытовых отходов",
нормативн≥ документи щодо промислових метод≥в переробки твердих
побутових в≥дход≥в, норми проектуванн¤ пол≥гон≥в по знешкодженню ≥
похованню токсичних промислових в≥дход≥в та ≥нш≥  аналог≥чн≥
документи, що д≥ють на даний пер≥од.
   8.24. —ан≥тарна  очистка  населених  пункт≥в  маЇ  бути
планово-регул¤рною  на вс≥й територ≥њ, зд≥йснюватись органами
житлово-комунального господарства та, при необх≥дност≥, ≥ншими
службами. ѕор¤док збиранн¤ побутових ≥ промислових в≥дход≥в,
частота њх вивезенн¤ визначаЇтьс¤ виконавчою владою за погодженн¤м
з установами санеп≥дслужби з таким розрахунком, щоб виключити
можлив≥ умови дл¤ житт¤ ≥ виплоду комах та гризун≥в у побутових
в≥дходах в пер≥од њх збиранн¤ ≥ попередити накопиченн¤ токсичних
в≥дход≥в на проммайданчику до р≥вн≥в, ¤к≥ можуть неспри¤тливо
впливати на стан навколишнього середовища, здоров'¤ працюючих ≥
населенн¤.
   8.25. —пособи  знешкодженн¤  твердих  побутових  в≥дход≥в
потр≥бно приймати в залежност≥ в≥д розм≥р≥в населеного пункту; дл¤
найкрупн≥ших ≥ крупних м≥ст рекомендуютьс¤ промислов≥ способи њх
знешкодженн¤ (см≥ттЇспалювальн≥ ≥ см≥ттЇпереробн≥ заводи), дл¤
середн≥х ≥ малих м≥ст, селищ м≥ського типу, с≥льських населених
пункт≥в (≥ у раз≥ неможливост≥ промислового знешкодженн¤ в перших
двох категор≥¤х м≥ст) необх≥дне обладнанн¤ впор¤дкованих пол≥гон≥в
твердих побутових в≥дход≥в; в с≥льських населених пунктах при
в≥дсутност≥  громадського  центру ≥ багатоповерховоњ забудови
знешкодженн¤ побутових в≥дход≥в зд≥йснюЇтьс¤ шл¤хом компостуванн¤
на ≥ндив≥дуальних садибах.
   8.26. ћ≥сц¤ дл¤ знешкодженн¤ твердих побутових  в≥дход≥в
повинн≥  в≥дводитись поза сельбищними територ≥¤ми ≥ зеленими
рекреац≥йними зонами з дотриманн¤м сан≥тарно-захисних зон (додаток
N 4) з метою виключенн¤ можливост≥ забрудненн¤ в≥дходами ≥
продуктами њх розкладу атмосферного пов≥тр¤ ≥ грунту населених
пункт≥в, водоносних горизонт≥в ≥ водних об'Їкт≥в. ѕ≥д'њздн≥ шл¤хи
до цих об'Їкт≥в не повинн≥ проходити через населен≥ пункти.
   8.27. ѕроектуванн¤ споруд дл¤ знешкодженн¤ твердих побутових
в≥дход≥в потр≥бно вести в≥дпов≥дно до ≤нструкц≥њ по проектуванню ≥
експлуатац≥њ  пол≥гон≥в  дл¤  твердих  побутових  в≥дход≥в,
рекомендац≥й по промисловим методам переробки твердих побутових
в≥дход≥в дл¤ м≥ст ”крањни або аналог≥чних нормативних документ≥в,
що д≥ють на даний пер≥од.
   8.28. ѕри проектуванн≥ або реконструкц≥њ промислових зон
населеного пункту повинн≥ бути розроблен≥ заходи по утил≥зац≥њ
р≥дких ≥ твердих промислових в≥дход≥в; при в≥дсутност≥ вказаних
проектних розробок можлив≥сть розм≥щенн¤ промислового об'Їкта на
територ≥њ  населеного  пункту визначаЇтьс¤ еколого-г≥г≥Їн≥чною
експертизою.
   8.29. ѕри неможливост≥ утил≥зац≥њ промислових в≥дход≥в вони
п≥дл¤гають знешкодженню ≥ похованню на спец≥альних пол≥гонах
в≥дпов≥дно  до  вимог  "—анитарных  правил  проектировани¤,
строительства и эксплуатации полигонов захоронени¤ неутилизируемых
промотходов" ≥ —Ќиѕ "ѕолигоны по обезвреживанию и захоронению
токсичных  промышленных  отходов.  ќсновные  положени¤  по
проектированию" або аналог≥чних документ≥в, що д≥ють на даний
пер≥од.
   8.30. ѕрийн¤ттю на спец≥альний промисловий пол≥гон п≥дл¤гають
т≥льки токсичн≥ промислов≥ в≥дходи I, II, III клас≥в небезпеки;
р≥дк≥ токсичн≥ промислов≥ в≥дходи перед вивезенн¤м на пол≥гон
повинн≥ бути в обов'¤зковому пор¤дку обезводнен≥ на п≥дприЇмствах.
   8.31. «аборон¤Їтьс¤  складуванн¤  промислових  токсичних
в≥дход≥в I, II клас≥в небезпеки на пол≥гонах твердих побутових
в≥дход≥в; в≥дходи III, IV класу небезпеки можуть складуватис¤
разом з побутовим см≥тт¤м в≥дпов≥дно до нормативних документ≥в, що
визначають граничну к≥льк≥сть промислових в≥дход≥в, припустиму дл¤
складуванн¤ на пол≥гонах твердих побутових в≥дход≥в.
   8.32. «емельн≥ д≥л¤нки дл¤ складуванн¤ промислових в≥дход≥в
повинн≥ в≥дводитись з урахуванн¤м њх специф≥ки в установленому
пор¤дку з умовою, що накопичен≥ в≥дходи будуть п≥дл¤гати повторн≥й
утил≥зац≥њ або використанню з метою рекультивац≥њ територ≥њ.
   8.33. –озм≥ри    сан≥тарно-захисних    зон    в≥д
майданчик≥в-накопичувач≥в промв≥дход≥в до сельбищноњ територ≥њ
визначаютьс¤ видом, агрегатним станом ≥ класом небезпеки в≥дход≥в:
   - дл¤ терикон≥в ≥ в≥двал≥в г≥рничодобувноњ промисловост≥,
золошламових  сум≥шей  металург≥йних  п≥дприЇмств  ≥ об'Їкт≥в
енергетики встановлюютьс¤ розрахунковим методом, але не менше 300
м;
   - дл¤ шламонакопичувач≥в х≥м≥чних п≥дприЇмств,  пол≥гон≥в
знезаражуванн¤ ≥ похованн¤ токсичних промислових в≥дход≥в, м≥сць
терм≥чного знезаражуванн¤ промислових в≥дход≥в сан≥тарно-захисна
зона  прир≥внюЇтьс¤ до першого класу х≥м≥чних п≥дприЇмств ≥
виробництв (додаток N 4);
   - дл¤ накопичувач≥в гною ≥ посл≥ду в≥дпов≥дно до норматив≥в,
викладених у додатку N 15.
   8.34. «аборон¤Їтьс¤ влаштуванн¤ неорган≥зованих звалищ дл¤
побутових ≥ промислових в≥дход≥в.
   8.35. ѕроектуванн¤ ≥ буд≥вництво спец≥ал≥зованих комб≥нат≥в ≥
пункт≥в похованн¤ рад≥оактивних в≥дход≥в, а також споруд дл¤
тимчасового збер≥ганн¤ рад≥оактивних в≥дход≥в на п≥дприЇмствах
перед њх вилученн¤м повинно зд≥йснюватись в≥дпов≥дно до сан≥тарних
правил поводженн¤ з рад≥оактивними в≥дходами.

          «ахист в≥д шуму та в≥брац≥њ

   8.36. ƒжерелами  зовн≥шнього  техногенного  акустичного
забрудненн¤ в  населених  пунктах  Ї  вс≥  види  транспорту
(автомоб≥льний,  зал≥зничний,  ав≥ац≥йний, водний), промислов≥
п≥дприЇмства, комунальн≥  об'Їкти  (котельн≥,  трансформатори,
вентил¤ц≥йн≥ системи, компресорн≥ станц≥њ ≥ т.≥н.)
   ƒжерелами зовн≥шнього б≥огенного  акустичного  забрудненн¤
можуть  бути  стад≥они,  базари,  майдани  дл¤  м≥тинг≥в,
танцмайданчики, в≥дкрит≥ майданчики культурно-масового в≥дпочинку,
спортмайданчики, дискотеки, в≥вар≥њ, зоопарки, ринки дл¤ продажу
тварин, тваринницьк≥ ферми.
   8.37. ’арактеристикою  джерел  з непост≥йними акустичними
характеристиками (транспорту  ≥  т.≥н.)  Ї  екв≥валентн≥  та
максимальн≥ р≥вн≥ звуку (LA екв., LA макс.); промислових та
комунальних джерел з пост≥йними акустичними характеристиками -
р≥вн≥ звуку (LA) ≥ р≥вн≥ звукового тиску в октавних смугах частот.
   8.38. ѕри проектуванн≥ ≥ буд≥вництв≥ м≥ських ≥ с≥льських
поселень,  промислових,  комунальних  ≥ транспортних об'Їкт≥в
потр≥бно передбачати заходи, ¤к≥ забезпечують г≥г≥Їн≥чн≥ нормативи
звуку ≥ в≥брац≥њ на сельбищн≥й територ≥њ, в прим≥щенн¤х житлових ≥
громадських буд≥вель, на територ≥њ курортно-рекреац≥йних  зон
(додатки NN 16-19) в≥дпов≥дно до —Ќ 3077-84 "—анитарные нормы
допустимого шума в помещени¤х жилых и общественных зданий и на
территории жилой застройки".
   –≥вн≥ музичних, мовних та ≥нших б≥огенних шум≥в в≥д джерел на
сельбищн≥й територ≥њ на в≥дстан≥ 2 м в≥д житлових буд≥вель ≥
л≥кувально-проф≥лактичних     заклад≥в,      санатор≥њв,
будинк≥в-≥нтернат≥в дл¤ людей похилого в≥ку потр≥бно приймати на 5
дЅј нижче в≥дпов≥дних гранично допустимих р≥вн≥в звуку.
   8.39. √≥г≥Їн≥чна оц≥нка акустичного режиму зд≥йснюЇтьс¤ на
основ≥ побудованих на розрахункових або ≥нструментальних даних
карт розпод≥лу р≥вн≥в звуку вулично-дорожньоњ мереж≥, крупних
промислових п≥дприЇмств, аеропорт≥в та ≥нших об'Їкт≥в, карт зон
акустичного  дискомфорту  територ≥й  поблизу  основних джерел
акустичного забрудненн¤, що розробл¤ютьс¤ у склад≥ генеральних
план≥в м≥ст ≥ с≥льських поселень, проект≥в детального плануванн¤ ≥
забудови житлових район≥в, громадських центр≥в ≥ комплекс≥в, а
також на основ≥ спец≥ально виконаних ц≥льових натурних досл≥джень.
   8.40. «абезпеченн¤ на  сельбищн≥й  територ≥њ  акустичного
режиму,  що  в≥дпов≥даЇ  г≥г≥Їн≥чним  нормативам,  повинно
зд≥йснюватись шл¤хом застосуванн¤ м≥стобуд≥вних, буд≥вельних та
конструктивних р≥шень, адм≥н≥стративно-орган≥зац≥йних заход≥в.
   8.41. ћ≥стобуд≥вн≥ методи захисту в≥д шуму та  в≥брац≥њ
повинн≥ включати заходи по зонуванню територ≥њ населених пункт≥в,
рац≥ональному плануванню ≥ орган≥зац≥њ вулично-дорожньоњ мереж≥,
створенню сан≥тарно-захисних зон навколо основних стац≥онарних
джерел акустичного випром≥нюванн¤.
   8.42. ∆итлову забудову, дит¤ч≥ дошк≥льн≥ заклади, школи,
заклади охорони здоров'¤, будинки-≥нтернати дл¤ людей похилого
в≥ку потр≥бно розташовувати в зон≥, що найб≥льш в≥ддалена в≥д
джерел акустичного забрудненн¤.
   ѕри вибор≥ типу забудови, особливо в першому ешелон≥ поблизу
джерел п≥двищених р≥вн≥в звуку, потр≥бно враховувати захисн≥
акустичн≥ властивост≥ споруд ≥ необх≥дн≥сть максимального зниженн¤
колективного акустичного навантаженн¤ на населенн¤.
   8.43. ƒл¤ зниженн¤ вкладу вулично-дорожньоњ та транспортноњ
мереж≥ в загальне акустичне навантаженн¤ на населенн¤ необх≥дно
використовувати:
   - рац≥ональн≥ планувальн≥ прийоми, що виключають проходженн¤
маг≥стральних вулиць через сельбищну територ≥ю з високою густотою
населенн¤, рекреац≥йн≥ ≥ санаторно-курортн≥ зони;
   - штучн≥ та природн≥ акустичн≥ екрани;
   - звукозахисн≥ споруди або захисн≥ елементи в  спорудах
першого ешелону забудови.
   ѕри проектуванн≥ системи вулично-дорожньоњ ≥ транспортноњ
мереж≥ населеного пункту перевага повинна надаватись вар≥антам,
¤к≥ знижують загальну площу зони акустичного дискомфорту  ≥
враховують щ≥льн≥сть населенн¤, ¤ке проживаЇ на н≥й зараз ≥ на
перспективу.
   8.44. ¬с≥  зовн≥шн≥  джерела  акустичного  забрудненн¤
(транспортн≥ маг≥страл≥, аеропорти, вокзали, промп≥дприЇмства,
трансформатори, автомоб≥льн≥ сто¤нки, котельн≥, гараж≥, гральн≥
майданчики ≥ т.≥н.) сл≥д розм≥щувати на в≥дстан¤х в≥д сельбищноњ
територ≥њ ≥ зон рекреац≥њ, обгрунтованих акустичними розрахунками.
јкустичн≥  розрахунки  повинн≥  проводитись  за  методиками,
узгодженими з ћ≥н≥стерством охорони здоров'¤ ”крањни.
   8.45. ѕри розм≥щенн≥ окремо розташованих розпод≥льних пункт≥в
≥ трансформаторних п≥дстанц≥й напругою 6-20 к¬, при к≥лькост≥
трансформатор≥в не б≥льше 2, потужн≥стю кожного до 1000 к¬т ≥
виконанн≥ заход≥в по захисту в≥д шуму в≥дстань в≥д них до в≥кон
житлових ≥ громадських буд≥вель сл≥д приймати не менше 10 м, а до
буд≥вель л≥кувально-проф≥лактичних заклад≥в - не менше 15 м. ѕри
б≥льш≥й потужност≥ розриви встановлюють розрахунковим шл¤хом з
урахуванн¤м  акустичних  характеристик  трансформатор≥в  ≥
шумозахисних заход≥в.

      «ахист в≥д електромагн≥тних випром≥нювань

   8.46. ќсновними джерелами випром≥нюванн¤  електромагн≥тних
хвиль в населених пунктах Ї рад≥опередавальн≥, рад≥отелев≥з≥йн≥,
рад≥олокац≥йн≥ станц≥њ, в≥дкрит≥ розпод≥льн≥ установки  (¬–”)
енергосистем та високовольтн≥ л≥н≥њ електропередач≥ (Ћ≈ѕ).
   8.47. ¬еличина (р≥вень) електромагн≥тноњ енерг≥њ в д≥апазон≥
низьких, середн≥х, високих ≥ дуже високих частот оц≥нюЇтьс¤
напругою електромагн≥тного пол¤. ќдиницею напруги  пол¤  дл¤
електричноњ складовоњ його Ї ¬ольт на метр (¬/м) ≥ в≥дпов≥дно його
пох≥дн≥ - м¬/м; а дл¤ магн≥тноњ складовоњ - јмпер на метр (ј/м) ≥
в≥дпов≥дно мј/м.
   ” д≥апазон≥ ультрависоких ≥ надвисоких частот електромагн≥тна
енерг≥¤ оц≥нюЇтьс¤ поверхневою густиною потоку енерг≥њ (√ѕ≈).
ќдиницею √ѕ≈ Ї ¬ат на квадратний метр (¬т/м2) ≥ його пох≥дн≥ -
м¬т/см2, мк¬т/см2.
   8.48. ћайданчики дл¤ розм≥щенн¤ передавальних рад≥отехн≥чних
засоб≥в необх≥дно вибирати з урахуванн¤м потужност≥ об'Їкта,
конструктивних особливостей антен, рельЇфу м≥сцевост≥ з такою
умовою, щоб р≥вень електромагн≥тноњ енерг≥њ на територ≥њ житловоњ
забудови, в житлових прим≥щенн¤х та ≥нших м≥сц¤х перебуванн¤ людей
не перевищував допустимого, встановленого д≥ючими сан≥тарними
нормами ≥ правилами. –озм≥щенн¤ рад≥отехн≥чних засоб≥в на висотних
будинках без спец≥альних засоб≥в захисту в≥д д≥њ електромагн≥тноњ
енерг≥њ не допускаЇтьс¤.
   8.49. ƒл¤ зниженн¤ ступен¤ опром≥нюванн¤ територ≥њ населених
пункт≥в антени рад≥олокац≥йних станц≥й сл≥д встановлювати на
природних дом≥нуючих п≥двищенн¤х, насипах, естакадах, максимально
обмежуючи використанн¤ в≥д'Їмних кут≥в нахилу антен, домагаючись,
при цьому, щоб д≥аграма випром≥нюванн¤ антен знаходилась вище
житловоњ забудови та ≥нших м≥сць перебуванн¤ людей.
   8.50. “ехн≥чна  територ≥¤  (службова  зона) передавальних
рад≥отехн≥чних засоб≥в повинна бути огороджена в≥дпов≥дно до вимог
буд≥вельних норм ≥ правил дл¤ запоб≥ганн¤ випадковому потрапл¤нню
на цю територ≥ю населенн¤.
   –озм≥щенн¤ житлових ≥ громадських буд≥вель та ≥нших м≥сць
перебуванн¤ людей на техн≥чн≥й територ≥њ рад≥отехн≥чних об'Їкт≥в,
що  Ї  джерелами  випром≥нюванн¤  електромагн≥тних хвиль, не
допускаЇтьс¤.
   8.51. « метою захисту населенн¤ в≥д д≥њ електормагн≥тних
пол≥в,  створених  передавальними  рад≥отехн≥чними  засобами,
встановлюютьс¤ сан≥тарно-захисн≥ зони ≥ зони обмеженоњ забудови,
¤к≥ повинн≥ забезпечувати на житлов≥й територ≥њ, в житлових
прим≥щенн¤х  та  ≥нших  м≥сц¤х  перебуванн¤  людей  р≥вн≥
електромагн≥тного пол¤, що не перевищують гранично допустим≥ р≥вн≥
в≥дпов≥дно до д≥ючих сан≥тарних норм (додатки NN 20-22).
   8.52. –озм≥ри сан≥тарно-захисних зон ≥ зон обмеженн¤ забудови
рад≥отехн≥чних  об'Їкт≥в  визначаютьс¤ на стад≥њ проектуванн¤
розрахунковими методами, затвердженими  або  погодженими  ћќ«
”крањни, дл¤ кожного конкретного об'Їкта в залежност≥ в≥д його
складу ≥ призначенн¤, потужност≥, робочоњ частоти, типу ≥ висоти
установки антен над р≥внем земл≥, рельЇфу м≥сцевост≥, поверховост≥
≥ планувального р≥шенн¤ ≥снуючоњ забудови. –езультати розрахунку
п≥сл¤  введенн¤  в  експлуатац≥ю  передавального рад≥ооб'Їкта
перев≥р¤ютьс¤ ≥нструментальними вим≥рами.
   8.53. —ан≥тарно-захисна зона дл¤ передавальних рад≥останц≥й,
обладнаних антенами  неспр¤мованоњ  д≥њ,  дл¤  телецентр≥в  ≥
телев≥з≥йних ретрансл¤тор≥в, а також дл¤ рад≥олокац≥йних станц≥й
кругового огл¤ду встановлюЇтьс¤ по колу.
   8.54. ƒл¤ передавальних рад≥останц≥й, обладнаних антенами
спр¤мованоњ д≥њ, а також дл¤ рад≥олокац≥йних станц≥й, антени ¤ких
сканують у визначеному сектор≥ або ф≥ксован≥ в заданому напр¤мку,
сан≥тарно-захисна зона  встановлюЇтьс¤  в  напр¤мку  д≥аграми
випром≥нюванн¤ елекромагн≥тних хвиль. ” цьому випадку повинн≥
враховуватись боков≥ ≥ задн≥ пелюстки д≥аграми випром≥нюванн¤
антен.
   8.55. ƒл¤  передавальних   рад≥останц≥й,   телецентр≥в,
телев≥з≥йних ретрансл¤тор≥в, рад≥олокац≥йних станц≥й, антени ¤ких
випром≥нюють електромагн≥тн≥ хвил≥ п≥д кутом до горизонту ≥ в
результат≥ цього величина електромагн≥тного пол¤ зм≥нюЇтьс¤ в
залежност≥ в≥д висоти м≥сц¤ його визначенн¤ над р≥внем земл≥, зони
обмеженоњ забудови встановлюютьс¤ диференц≥йно по вертикал≥ дл¤
таких висот (в метрах): 3, 6, 9, 12, 15 ≥ т.д.
   8.56. «емельн≥ д≥л¤нки, що вход¤ть в сан≥тарно-захисну зону,
не вилучаютьс¤ у землекористувач≥в ≥ можуть використовуватись ¤к
с≥льськогосподарськ≥  уг≥дд¤, а також дл¤ розм≥щенн¤ на них
виробничих споруд, що належать рад≥отехн≥чному об'Їкту або ≥ншим
в≥домствам, з дотриманн¤м вимог д≥ючих сан≥тарних норм ≥ правил.
якщо сан≥тарно-захисна зона перевищуЇ техн≥чну зону, то вона
в≥дгороджуЇтьс¤ попереджувальними знаками "«аборонна зона".
   8.57. « метою захисту населенн¤ в≥д д≥њ електричного пол¤
пов≥тр¤них   л≥н≥й   електропередач  (ѕЋ≈)  встановлюютьс¤
сан≥тарно-захисн≥ зони, територ≥њ ¤ких розташовуютьс¤ вздовж трас
ѕЋ≈ по обидва њх боки. –озм≥ри ц≥Їњ територ≥њ визначаютьс¤ в≥д
проекц≥њ на землю крайнього струмонесучого дроту до в≥дстаней, на
¤ких забезпечуЇтьс¤ гранично допустимий р≥вень пол¤, встановлений
д≥ючими сан≥тарними нормами.
   ƒл¤ ѕЋ електропередач≥ напругою 330 к¬ встановлюЇтьс¤ межа
сан≥тарно-захисноњ зони в одну сторону 20 м, дл¤ 500 к¬ - 30 м,
дл¤ 750 к¬ - 40 м, дл¤ 1150 к¬ - 55 м.
   8.58. ¬ межах сан≥тарно-захисних зон  ѕЋ≈  заборон¤Їтьс¤
розм≥щувати житлов≥ ≥ громадськ≥ буд≥вл≥, дачн≥ д≥л¤нки та ≥нш≥
м≥сц¤ перебуванн¤ людей, майданчики дл¤ сто¤нки та зупинки вс≥х
вид≥в транспорту, п≥дприЇмства по обслуговуванню автомоб≥л≥в, а
також сховища нафти ≥ нафтопродукт≥в.
   8.59. —≥льськогосподарськ≥  уг≥дд¤,  що  знаход¤тьс¤  на
територ≥њ сан≥тарно-захисних зон ѕЋ≈, можуть бути використан≥ дл¤
вирощуванн¤ с≥льськогосподарських культур, що не потребують ручноњ
обробки, тобто повинн≥ бути виключен≥ умови  дл¤  тривалого
перебуванн¤ людини в зон≥ д≥њ електричного пол¤.
   ѕри проектуванн≥    в    сан≥тарно-захисних    зонах
с≥льськогосподарських уг≥дь п≥д вирощуванн¤ винограду, хмелю ≥
т.≥н. з  метою  запоб≥ганн¤  впливу  електричного  пол¤  на
с≥льськогосподарських прац≥вник≥в необх≥дно встановлювати шпалерну
проводку дл¤ п≥дв≥ски винограду ≥ хмелю перпендикул¤рно до ос≥
ѕЋ≈.
   8.60. Ќайближча в≥дстань в≥д ос≥ ѕЋ≈, що проектуютьс¤, до
меж≥ населених пункт≥в не повинна бути меншою 250 м дл¤ ѕЋ≈
напругою 750 к¬ ≥ 300 м дл¤ ѕЋ≈ напругою 1150 к¬. Ќа д≥л¤нках
стиснутоњ траси ѕЋ≈ напругою 750-1150 к¬ (ущелини, насипи ≥ т.≥н.)
допускаЇтьс¤ зменшенн¤ в≥дстаней, але не менше зазначених в
п.8.57.
   8.61. ѕов≥тр¤н≥ л≥н≥њ електропередач≥ напругою 35-110 к¬ ≥
вище потр≥бно розм≥щувати за межами сельбищноњ територ≥њ або
проводити њх зам≥ну п≥дземними кабельними л≥н≥¤ми. ѕрокладку
електричних мереж напругою 20 к¬ включно на сельбищних територ≥¤х
м≥ст ≥ селищ м≥ського типу в районах забудови будинками 4-х
поверх≥в ≥ вище, а також на територ≥њ курортних комплекс≥в
потр≥бно, ¤к правило, передбачати кабельними л≥н≥¤ми.

       «ахист в≥д ≥он≥зуючого випром≥нюванн¤

   8.62. ƒжерелами ≥он≥зуючого  випром≥нюванн¤,  ¤к≥  можуть
неспри¤тливо  впливати  на навколишнЇ середовище та здоров'¤
населенн¤, Ї р≥зн≥  рад≥ац≥йно-¤дерн≥  об'Їкти:  енергетичн≥,
промислов≥, досл≥дн≥, експериментальн≥ реактори; електростанц≥њ,
виробництва, установки, обладнанн¤, склади, сховища, транспортн≥
засоби, що використовують або м≥ст¤ть ¤дерн≥ матер≥али.
   8.63. « метою забезпеченн¤ рад≥ац≥йноњ безпеки населенн¤
опром≥ненн¤  в≥д  вс≥х значимих вид≥в практичноњ д≥¤льност≥,
пов'¤заноњ з ≥он≥зуючим випром≥нюванн¤м, не повинно перевищувати
встановлених "Ќормами та правилами рад≥ац≥йноњ безпеки ”крањни"
дозових меж, ¤к≥ визначен≥ на р≥вн¤х нижче  порогових  дл¤
виникненн¤ вс≥х шк≥дливих детерм≥нованих ефект≥в опром≥ненн¤.
   8.64. ќбмеженн¤ опром≥ненн¤ населенн¤ зд≥йснюЇтьс¤ на основ≥
регламент≥в  та  контролю  питомоњ  рад≥оактивност≥  об'Їкт≥в
навколишнього середовища (атмосферного пов≥тр¤, води, грунту,
харчових продукт≥в), технолог≥чних процес≥в, ¤к≥ можуть призвести
до њх забрудненн¤ рад≥онукл≥дами; доз в≥д медичного опром≥ненн¤;
техногенно п≥двищеного фону, обумовленого насл≥дками авар≥њ на
„орнобильськ≥й ј≈—, буд≥вельних матер≥ал≥в та х≥м≥чних добрив,
спаленн¤  орган≥чного  палива. ƒл¤ об'Їкт≥в, що Ї джерелами
≥он≥зуючого випром≥ненн¤, встановлюютьс¤ сан≥тарно-захисн≥ зони
в≥дпов≥дно до п.5.4 цих ѕравил.
   8.65. ѕри виникненн≥ п≥двищеного в пор≥вн¤нн≥ з природним
фоном опром≥ненн¤ окремих груп населенн¤ в результат≥ рад≥ац≥йноњ
авар≥њ мають бути вжит≥ вс≥ практично можлив≥ заходи, спр¤мован≥
на зведенн¤ до м≥н≥муму рад≥оактивного забрудненн¤ навколишнього
середовища та опром≥ненн¤ населенн¤, аж до його в≥дселенн¤,
в≥дпов≥дно до вимог "Ќорм та правил рад≥ац≥йноњ безпеки ”крањни"
та д≥ючих законодавчих документ≥в.
   8.66. “еритор≥њ, на ¤ких перевищен≥ основн≥ допустим≥ границ≥
опром≥ненн¤ населенн¤ належать до зони посиленого рад≥ац≥йного
контролю.
   ѕри л≥кв≥дац≥њ насл≥дк≥в авар≥њ ћ≥н≥стерство охорони здоров'¤
”крањни встановлюЇ тимчасов≥ основн≥ дозов≥ границ≥ опром≥ненн¤
населенн¤ та припустим≥ р≥вн≥ вм≥сту рад≥оактивних речовин в
об'Їктах навколишнього середовища, розробл¤Ї сан≥тарн≥ правила по
забезпеченню  життЇд≥¤льност≥  на  територ≥¤х,  забруднених
рад≥оактивними речовинами.
   8.67. ѕроведенн¤ буд≥вельних роб≥т на рад≥ац≥йно забруднених
територ≥¤х повинно бути погоджено з ћ≥н≥стерством охорони здоров'¤
”крањни. ѕри виконанн≥ роб≥т мають бути забезпечен≥ заходи щодо
рад≥ац≥йноњ  безпеки  працюючих  та  запоб≥ганн¤  перенесенню
рад≥оактивного забрудненн¤ на сум≥жн≥ територ≥њ.
   8.68. ѕроведенн¤ роб≥т цив≥льного та промислового буд≥вництва
дозвол¤Їтьс¤ т≥льки п≥сл¤ попередньоњ дезактивац≥њ територ≥њ до
контрольних р≥вн≥в з передачею очищеноњ територ≥њ за  актом
генп≥др¤дчику. ѕ≥др¤дчик у процес≥ буд≥вництва повинен забезпечити
заходи щодо запоб≥ганн¤ повторному рад≥оактивному забрудненню
територ≥њ та об'Їкт≥в, що будуютьс¤. ƒержавне прийманн¤ зак≥нчених
об'Їкт≥в  зд≥йснюЇтьс¤  т≥льки  п≥сл¤  проведенн¤  на  них
дозиметричного контролю.
   8.69. ѕри розм≥щенн≥ вс≥х вид≥в буд≥вництва на територ≥¤х,
¤к≥ зазнали рад≥оактивного забрудненн¤ в результат≥ авар≥њ на
„ј≈—, необх≥дно враховувати зони та правовий режим њх використанн¤
в≥дпов≥дно до «акону ”крањни "ѕро правовий режим територ≥њ, що
зазнала рад≥оактивного  забрудненн¤  внасл≥док  „орнобильськоњ
катастрофи" ( 791а-12 ):
   - зона в≥дчуженн¤ - територ≥¤ повноњ евакуац≥њ населенн¤ в
1986 р.;
   - зона  безумовного  в≥дселенн¤ - територ≥¤, що зазнала
забрудненн¤ довгоживучими рад≥онукл≥дами, з щ≥льн≥стю забрудненн¤
грунту вищою в≥д доавар≥йного р≥вн¤ (≥зотопами цез≥ю в≥д 15,0
 ≥/км2 та вище, або стронц≥ю - 90 в≥д 3,0  ≥/км2 та вище, або
плутон≥ю в≥д 0,1  ≥/км2 та вище), де розрахункова екв≥валентна
доза опром≥ненн¤ людини з урахуванн¤м коеф≥ц≥Їнт≥в  м≥грац≥њ
рад≥онукл≥д≥в за харчовими ланцюгами може перевищувати 5,0 м«в/р≥к
понад дозу, ¤ку вона отримала в доавар≥йний пер≥од;
   - зона гарантованого добров≥льного в≥дселенн¤ - територ≥¤ з
щ≥льн≥стю забрудненн¤ грунту вищою  в≥д  доавар≥йного  р≥вн¤
(≥зотопами цез≥ю в≥д 5,0 до 15,0  ≥/км2, або стронц≥ю-90 в≥д 0,15
до 3,0  ≥/км2, або плутон≥ю в≥д 0,01 до 0,1  ≥/км2),  де
розрахункова екв≥валентна доза опром≥ненн¤ людини з урахуванн¤м
коеф≥ц≥Їнт≥в м≥грац≥њ рад≥онукл≥д≥в за харчовими ланцюгами може
перевищувати  1,0  м«в/р≥к понад дозу, ¤ку вона отримала в
доавар≥йний пер≥од;
   - зона посиленого рад≥оеколог≥чного контролю - територ≥¤ з
щ≥льн≥стю забрудненн¤ грунту вищою  в≥д  доавар≥йного  р≥вн¤
(≥зотопами цез≥ю в≥д 1,0 до 5,0  ≥/км2, або стронц≥ю-90 в≥д 0,02
до 0,15  ≥/км2, або плутон≥ю до 0,01  ≥/км2) за умови, що
розрахункова екв≥валентна доза опром≥ненн¤ людини з урахуванн¤м
коеф≥ц≥Їнт≥в м≥грац≥њ рад≥онукл≥д≥в та ≥нших фактор≥в не повинна
перевищувати  1,0  м«в/р≥к понад дозу, ¤ку вона отримала в
доавар≥йний пер≥од.
   8.70. –озпод≥л територ≥њ на зони проводитьс¤ в≥дпов≥дно до
даних дозиметричноњ паспортизац≥њ населених пункт≥в, що зазнали
рад≥оактивного забрудненн¤ внасл≥док авар≥њ на „ј≈—. ƒозиметричний
паспорт населеного пункту повинен щор≥чно уточнюватис¤ ”крањнським
науковим центром рад≥ац≥йноњ медицини ћќ« ≥ ЌјЌ ”крањни.
   8.71. ѕлануванн¤ та забудова м≥ських та с≥льських поселень на
територ≥¤х,  що  постраждали  в≥д  авар≥њ  на „ј≈—, повинн≥
зд≥йснюватись  на  основ≥  комплексного  вир≥шенн¤  питань
функц≥онального зонуванн¤ територ≥њ, розселенн¤ з урахуванн¤м
переселенн¤ мешканц≥в ≥з зон рад≥оактивного  забрудненн¤  та
господарського використанн¤ забруднених територ≥й, необх≥дних зм≥н
в  структур≥  народногосподарського  комплексу,  ≥нженерноњ
≥нфраструктури,  благоустрою  населених  пункт≥в,  орган≥зац≥њ
короткочасного та тривалого в≥дпочинку.
   8.72. ”  зонах гарантованого добров≥льного в≥дселенн¤ та
посиленого рад≥оеколог≥чного контролю необх≥дно передбачати так≥
заходи:
   - заборону  буд≥вництва  нових  та  розширенн¤  д≥ючих
п≥дприЇмств,  що безпосередньо не пов'¤зан≥ ≥з забезпеченн¤м
рад≥оеколог≥чного, соц≥ального захисту населенн¤, умов його житт¤
та прац≥, а також п≥дприЇмств, ¤к≥ пог≥ршують рад≥оеколог≥чну
ситуац≥ю;
   - виведенн¤ ≥з експлуатац≥њ або перепроф≥люванн¤ п≥дприЇмств
I та II класу сан≥тарноњ небезпеки;
   - переведенн¤  вс≥х  теплоенергетичних  та  опалювальних
установок (промислов≥, комунальн≥ “≈— та котельн≥, опалювальне
обладнанн¤ в житлових будинках) на природний газ; в умовах
п≥двищеноњ рад≥оактивност≥ використанн¤ в малоповерховому  та
≥ндив≥дуальному житловому фонд≥ вуг≥лл¤, брикет≥в, дров, торфу
небажане (через  значн≥  викиди  в  атмосферу  канцерогенних
вуглеводн≥в при њх спалюванн≥); використанн¤ дров та торфобрикет≥в
можливе п≥сл¤ встановленн¤ рег≥онального контрольного р≥вн¤ вм≥сту
рад≥онукл≥д≥в;
   - заборону буд≥вництва санатор≥њв, баз, будинк≥в в≥дпочинку,
табор≥в л≥тнього в≥дпочинку д≥тей та ≥нших заклад≥в тривалого
в≥дпочинку;
   - широкий  розвиток мереж≥ культурно-оздоровчих споруд в
закритих прим≥щенн¤х (басейни, ф≥зкультурно-оздоровч≥ комплекси,
стад≥они тощо);
   - розвиток систем централ≥зованого водопостачанн¤ з повним
охопленн¤м м≥ських та с≥льських поселень ≥ забезпеченн¤м ¤кост≥
питноњ води, що в≥дпов≥даЇ д≥ючим стандартам;
   - розробку спец≥альних заход≥в по дезактивац≥њ рад≥ац≥йно
забруднених територ≥й, збиранню, знезараженню  та  захороненню
рад≥оактивних в≥дход≥в;
   - використанн¤ засоб≥в х≥м≥чного захисту рослин (пестицид≥в,
герб≥цид≥в, отрутох≥м≥кат≥в) може бути дозволене за погодженн¤м з
установами ћ≥нс≥льгосппроду та ћ≥н≥стерства охорони  здоров'¤
”крањни.
   8.73. Ѕуд≥вельн≥ матер≥али, вироби та конструкц≥њ, призначен≥
дл¤  використанн¤  в  цив≥льному,  промисловому та шл¤ховому
буд≥вництв≥, повинн≥ в≥дпов≥дати вимогам та нормам ѕоложенн¤ про
рад≥оактивний контроль на об'Їктах буд≥вництва та п≥дприЇмствах
буд≥ндустр≥њ та будматер≥ал≥в ”крањни.
   ƒопустим≥ значенн¤  сумарноњ питомоњ активност≥ природних
рад≥онукл≥д≥в (рад≥ю-226, тор≥ю-232 та кал≥ю-40) в буд≥вельних
матер≥алах наведен≥ у додатку N 23.

                      ƒодаток N 1
                 до ƒержавних сан≥тарних правил
                 плануванн¤ та забудови населених
                 пункт≥в,  затверджених наказом
                 ћ≥н≥стерства охорони  здоров'¤
                 ”крањни в≥д 19.06.96 р. N 173

    ѕоказники оц≥нки територ≥њ дл¤ промислово-цив≥льного
      буд≥вництва та масового в≥дпочинку населенн¤
ЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧ
|‘актори  |’арактеристика оц≥нюва- |      “еритор≥њ    |
|оц≥нки  |них показник≥в     |ЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧ|
|     |            |     спри¤тлив≥     |
|     |            |ЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧ|
|     |            |дл¤ промислово-|дл¤ масового|
|     |            |цив≥льного бу- |в≥дпочинку |
|     |            |д≥вництва   |      |
|ЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧ+ЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧ+ЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧ+ЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧ|
|  1   |      2      |    3    |   4   |
ЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧ
 1. ¬одн≥  —ередн¤ багатор≥чна вит-
 ресурси  рата води: об'Їм можли-
      вого одночасного водо-
      в≥дбору (м3/сек)        >5       >0,2

      «апаси п≥дземних вод,
      модуль експлуатац≥йних
      запас≥в з 1 км2 терито-
      р≥њ (л/сек)          >1,5      >0,5

      ’арактеристика п≥дземних артез≥анськ≥,  м≥жпластов≥
      вод за њх захищен≥стю  нап≥рн≥     та безнап≥р-
      в≥д забрудненн¤             н≥

      Ќахил поверхн≥ в б≥к во-
      дойми (градуси)        <3       3-5

      «абезпечен≥сть поверхне-
      вими водами (км в≥д во-
      дойми)            <10       <5

 2. ≤нже-  √либина зал¤ганн¤ грун-
 нерно-гео- тових вод в≥д поверхн≥
 лог≥чн≥  (м)           не менше 3   не менше 3

      ≤мов≥рн≥сть затопленн¤
      високими водами (%)      <1       <1

      —ередн¤ в≥дстань м≥ж
      г≥дрограф≥чною мережею,
      горизонтальне розчлену-    >5       >1,5
      ванн¤ рельЇфу (км)

      ”хил поверхн≥ (градуси)   0-10      до 20

      «суви          в≥дсутн≥    в≥дсутн≥

      ярова ероз≥¤       ¤ри в≥дсутн≥  ¤ри в≥дсутн≥
                   або з'¤вл¤ютьс¤ або стар≥
                   на невелик≥й  стаб≥л≥зован≥
                   площ≥ глибиною
                   до 3 м

      —ейсм≥чн≥сть (бали)          0 - 6

 3.  л≥ма- Ѕуд≥вельно-кл≥матичн≥  II ¬; III Ѕ, ¬; II ¬;
 тичн≥   райони          IV ¬      III Ѕ, ¬;
                           IV ¬

      —в≥тло-кл≥матичн≥    II, III, IV   II, III, I

 4. ¬исот- ѕеревищенн¤ в≥дм≥ток
 н≥сть   рельЇфу над р≥внем мор¤
      (м)              <1500     <2000

 5. √рунто- ѕридатн≥сть грунту дл¤  без зам≥ни родючого грунту
 во-рослин- озелененн¤
 н≥

      Ћ≥сист≥сть територ≥њ (%)   30-60      >40

                        ѕродовженн¤ таблиц≥
ЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧ
|‘актори  |’арактеристика оц≥нюва- |     “еритор≥њ     |
|оц≥нки  |них показник≥в     |ЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧ|
|     |            |   обмежено спри¤тлив≥  |
|     |            |ЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧ|
|     |            |дл¤ промислово-|дл¤ масового|
|     |            |цив≥льного бу- |в≥дпочинку |
|     |            |д≥вництва   |      |
|ЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧ+ЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧ+ЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧ+ЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧ|
|  1   |      2      |    5    |   6   |
ЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧ
 1. ¬одн≥  —ередн¤ багатор≥чна вит-
 ресурси  рата води: об'Їм можли-
      вого одночасного водо-     1-5     0,05-0,2
      в≥дбору (м3/сек)

      «апаси п≥дземних вод,
      модуль експлуатац≥йних
      запас≥в з 1 км2 терито-
      р≥њ (л/сек)         0,5-1,5    0,2-0,5

      ’арактеристика п≥дземних тр≥щинувато-карстов≥, п≥д-
      вод за њх захищен≥стю  руслов≥ та ≥н. з над≥йними
      в≥д забрудненн¤     водотривкими горизонтами

      Ќахил поверхн≥ в б≥к во-
      дойми (градуси)        3-5      5-10

      «абезпечен≥сть поверхне-
      вими водами (км в≥д во-
      дойми)            10-30      5-20

 2. ≤нже-  √либина зал¤ганн¤ грун-
 нерно-гео- тових вод в≥д поверхн≥
 лог≥чн≥  (м)              1-3      1-3

      ≤мов≥рн≥сть затопленн¤  1-4%, шар за-  1-10%, шар
      високими водами (%)   топленн¤ менше затопленн¤
                   2 м       менше 1 м

      —ередн¤ в≥дстань м≥ж
      г≥дрограф≥чною мережею,
      горизонтальне розчлену-   0,5-5,0    0,3-1,5
      ванн¤ рельЇфу (км)

      ”хил поверхн≥ (градуси)    10-30     20-30

      «суви           др≥бн≥, поверхнев≥ типу
                       опливини

      ярова ероз≥¤       ¤ри глибиною до 10 м, слабка
                   ≥нтенсивн≥сть росту

      —ейсм≥чн≥сть (бали)          7 - 8

 3.  л≥ма- Ѕуд≥вельно-кл≥матичн≥
 тичн≥   райони
                      ---      ---

      —в≥тло-кл≥матичн≥       ---      ---

 4. ¬исот- ѕеревищенн¤ в≥дм≥ток
 н≥сть   рельЇфу над р≥внем мор¤
      (м)             1500-2000   2000-2500

 5. √рунто- ѕридатн≥сть грунту дл¤  ≥з зам≥ною до 50% родючого
 во-рослин- озелененн¤        грунту
 н≥

      Ћ≥сист≥сть територ≥њ (%) 10-30 та б≥льше   10-40
                   60

                        ѕродовженн¤ таблиц≥
ЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧ
|‘актори  |’арактеристика оц≥нюва- |     “еритор≥њ     |
|оц≥нки  |них показник≥в     |ЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧ|
|     |            |     неспри¤тлив≥    |
|     |            |ЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧ|
|     |            |дл¤ промислово-|дл¤ масового|
|     |            |цив≥льного бу- |в≥дпочинку |
|     |            |д≥вництва   |      |
|ЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧ+ЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧ+ЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧ+ЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧ|
|  1   |      2      |    7    |   8   |
ЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧ
 1. ¬одн≥  —ередн¤ багатор≥чна вит-
 ресурси  рата води: об'Їм можли-
      вого одночасного водо-     <1       <0,05
      в≥дбору (м3/сек)

      «апаси п≥дземних вод,
      модуль експлуатац≥йних
      запас≥в з 1 км2 терито-
      р≥њ (л/сек)          <0,5      <0,2

      ’арактеристика п≥дземних
      вод за њх захищен≥стю         грунтов≥
      в≥д забрудненн¤

      Ќахил поверхн≥ в б≥к во-
      дойми (градуси)
                      >5       >10
      «абезпечен≥сть поверхне-
      вими водами (км в≥д во-
      дойми)             >30      >20

 2. ≤нже-  √либина зал¤ганн¤ грун-
 нерно-гео- тових вод в≥д поверхн≥
 лог≥чн≥  (м)              <1       <1

      ≤мов≥рн≥сть затопленн¤  >4%, шар затоп- >10%, шар за-
      високими водами (%)   ленн¤ >2 м   топленн¤ >1 м

      —ередн¤ в≥дстань м≥ж
      г≥дрограф≥чною мережею,
      горизонтальне розчлену-
      ванн¤ рельЇфу (км)       <0,5      <0,3

      ”хил поверхн≥ (градуси)    >30      >30

      «суви              крупн≥, глибок≥

      ярова ероз≥¤       ¤ри глибиною б≥льше 10 м,
                   значна ≥нтенсивн≥сть росту

      —ейсм≥чн≥сть (бали)         9 та б≥льше

 3.  л≥ма- Ѕуд≥вельно-кл≥матичн≥
 тичн≥   райони             ---      ---

      —в≥тло-кл≥матичн≥       ---      ---

 4. ¬исот- ѕеревищенн¤ в≥дм≥ток
 н≥сть   рельЇфу над р≥внем мор¤
      (м)              >2000     >2500

 5. √рунто- ѕридатн≥сть грунту дл¤  ≥з зам≥ною в≥д 50 до 100%
 во-рослин- озелененн¤        родючого грунту
 н≥

      Ћ≥сист≥сть територ≥њ (%)    <10      <10
ЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧ
ѕрим≥тка: “аблиц¤ складена на п≥дстав≥ "ћетодических рекомендаций
     по гигиеническому обоснованию размещени¤ и развити¤
     производительных сил на территори¤х нового освоени¤ и в
     промышленно развитых регионах".

                      ƒодаток N 2
                 до ƒержавних сан≥тарних правил
                 плануванн¤ та забудови населених
                 пункт≥в,  затверджених наказом
                 ћ≥н≥стерства охорони  здоров'¤
                 ”крањни в≥д 19.06.96 р. N 173

     ритер≥њ оц≥нки потенц≥алу забрудненн¤ атмосфери за
   середньор≥чними значенн¤ми метеоролог≥чних параметр≥в
ЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧ
|ѕотенц≥ал заб- | ѕриземн≥ ≥нверс≥њ |ѕовторюва- |¬исота |“рива- |
|рудненн¤ атмос-|ЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧ|н≥сть (%)  |шару  |л≥сть |
|фери      |повто|потуж- |≥нтен+ЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧ|перем≥-|туману |
|        |рюва-|н≥сть |сив- |швид-|в т.ч.|щуванн¤|(год.) |
|        |н≥сть|(км)  |н≥сть|к≥сть|прот¤-|(км)  |    |
|        |(%) |    |(oC) |в≥тру|гом  |    |    |
|        |   |    |   |0-1 |к≥ль- |    |    |
|        |   |    |   |м/с |кох  |    |    |
|        |   |    |   |   |дн≥в |    |    |
|        |   |    |   |   |(зас- |    |    |
|        |   |    |   |   |т≥й по|    |    |
|        |   |    |   |   |в≥тр¤)|    |    |
ЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧ
 1. Ќизький   20-30 0,3-0,4 2-3 10-20 5-10 0,7-0,8 80-350
 2. ѕом≥рний   30-40 0,4-0,5 3-5 20-30 7-12 0,8-1,0 100-550
 3. ѕ≥двищений:
  - континен-
   тальний  30-45 0,3-0,6 2-6 20-40 3-18 0,7-1,0 100-600
  - приморсь-
   кий    30-45 0,3-0,7 2-6 10-30 10-25 0,4-1,1 100-800
 4. ¬исокий   40-50 0,3-0,7 3-6 30-60 10-30 0,7-1,6 50-200
 5. ƒуже високий 40-60 0,3-0,9 3-10 50-70 20-45 0,8-1,6 10-600

                      ƒодаток N 3
                 до ƒержавних сан≥тарних правил
                 плануванн¤ та забудови населених
                 пункт≥в,  затверджених наказом
                 ћ≥н≥стерства охорони  здоров'¤
                 ”крањни в≥д 19.06.96 р. N 173

      ритер≥њ оц≥нки потенц≥алу самоочищенн¤ водойм
ЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧ
|“емпературний |  —ередн¤ багатор≥чна витрата води водойми  |
|показник само- |          (м3/сек)          |
|очищенн¤ водойм|ЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧ|
|        |  до 50  |   51-500  |  б≥льше 500   |
ЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧ
  б≥льше 0,32   знижений    пом≥рний     високий
  0,32 - 0,24   низький    знижений     пом≥рний
  менше 0,24   низький    низький     знижений
ЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧ
ѕрим≥тка. “емпературний показник потенц≥алу самоочищенн¤ водойми
     розраховуЇтьс¤ шл¤хом д≥ленн¤ к≥лькост≥ дн≥в у роц≥ з
     температурою води 16o— та вище на загальну к≥льк≥сть
     дн≥в у роц≥.

                      ƒодаток N 4
                 до ƒержавних сан≥тарних правил
                 плануванн¤ та забудови населених
                 пункт≥в,  затверджених наказом
                 ћ≥н≥стерства охорони  здоров'¤
                 ”крањни в≥д 19.06.96 р. N 173

    —ан≥тарна класиф≥кац≥¤ п≥дприЇмств, виробництв та
    споруд ≥ розм≥ри сан≥тарно-захисних зон дл¤ них

        ’≥м≥чн≥ п≥дприЇмства та виробництва

        лас I. ј. —ан≥тарно-захисна зона 3000 м

   1. ¬иробництво б≥лково-в≥там≥нного концентрату (поприну).

         Ѕ. —ан≥тарно-захисна зона 1000 м

   1. ¬иробництво зв'¤заного азоту (ам≥аку, азотноњ кислоти,
азотнотукових та ≥нших добрив).
   2. ¬иробництво нап≥впродукт≥в ан≥л≥но-фарбовоњ промисловост≥
бензольного  та  еф≥рного  р¤ду  (ан≥л≥н≥в,  н≥тробензолу,
н≥троан≥л≥ну, алк≥лам≥нолу, хлорбензолу, н≥трохлорбензолу, фенолу
та ≥н.) при загальн≥й потужност≥ виробництва понад 1000 т/р≥к.
   3. ¬иробництво нап≥впродукт≥в нафталенового ≥ антраценового
р¤ду  (бетанафтолу, аш-кислоти, фен≥лперикислоти, перикислоти,
антрах≥нону, фталевого анг≥дриду та ≥н.) понад 2000 т/р≥к.
   4. ¬иробництво бромного зал≥за.
   5. ¬иробництво целюлози ≥ нап≥вцелюлози за кислим сульф≥тним,
б≥сульф≥тним або моносульф≥тним способами з виготовленн¤м варочних
розчин≥в шл¤хом спалюванн¤ с≥рки або ≥нших матер≥ал≥в, ¤к≥ м≥ст¤ть
с≥рку,  а  також  виробництво  целюлози  сульфатним способом
(сульфатцелюлози).
   6. ¬иробництво св≥тильного, вод¤ного та генераторного газ≥в
при потужност≥ понад 50000 м3/год.
   7. —танц≥њ п≥дземноњ газиф≥кац≥њ вуг≥лл¤.
   8. ¬иробництво њдкого  натру  та  хлору  електрол≥тичним
способом.
   9. ¬иробництво  р≥дких  метал≥в  методом   хлоруванн¤
(титано-магнетитове та ≥н.).
   10. ¬иробництво штучного в≥скозного волокна та целофану.
   11. ¬иробництво концентрованих м≥неральних добрив.
   12. ¬иробництво орган≥чних розчинник≥в та масел (бензолу,
толуолу,  ксилолу,  нафтолу,  фенолу,  креозолу,  антрацену,
фенантрену, акридину, карбозолу).
   13. ¬иробництво миш'¤ку та його неорган≥чних сполук.
   14. ¬иробництво  нафтового  газу  в  к≥лькост≥  б≥льше
5000 м3/год.
   15. ѕ≥дприЇмства по переробц≥ нафти (при переробц≥ нафти з
вм≥стом с≥рки менше 0,5% (вагових) сан≥тарно-захисну зону належить
приймати розм≥ром 500 м).
   16. ¬иробництво п≥криновоњ кислоти.
   17. ¬иробництво плав≥ковоњ кислоти, кр≥ол≥ту,  фтористого
водню та фтористих солей.
   18. ѕ≥дприЇмства по переробц≥ кам'¤ного вуг≥лл¤.
   19. ѕ≥дприЇмства по х≥м≥чн≥й переробц≥ торфу.
   20. ѕ≥дприЇмства по переробц≥ горючих сланц≥в.
   21. ¬иробництво ртут≥.
   22. ¬иробництво саж≥.
   23. ¬иробництво с≥рчаноњ кислоти, олеуму та с≥рчистого газу.
   24. ¬иробництво с≥рковуглецю.
   25. ¬иробництво сол¤ноњ кислоти.
   26. ¬иробництво суперфосфату.
   27. ¬иробництво   фосфору   (жовтого,  червоного)  та
фосфорорган≥чних сполук (т≥офос, карбофос та ≥н.).
   28. ¬иробництво хлорованих та г≥дрохлорованих вуглеводн≥в.
   29. ¬иробництво карб≥ду кальц≥ю, ацетилену з карб≥ду кальц≥ю
та пох≥дних на основ≥ ацетилену.
   30. ¬иробництво диметилтерефталату.
   31. ¬иробництво волокна "н≥трон".
   32. ¬иробництво капролактаму.
   33. ¬иробництво синтетичного етилового спирту с≥рчанокислим
методом або методом пр¤моњ г≥дратац≥њ при на¤вност≥ упарюванн¤
с≥рчаноњ кислоти або очистки в≥д с≥рки.
   34. ¬иробництво штучного каучуку.
   35. ¬иробництво порофор≥в.
   36. ¬иробництво  ам≥н≥в  (монометилам≥ни,  диметилам≥ни,
д≥етилам≥ни, триетилам≥ни та ≥н.).
   37. ¬иробництво ц≥ан≥стих солей (кал≥ю, натр≥ю, м≥д≥ та ≥н.),
ц≥анплаву, диц≥анам≥ду, ц≥анам≥ду кальц≥ю.
   38. ¬иробництво кислот: ам≥ноенантовоњ,  ам≥ноундекановоњ,
ам≥нопеларгоновоњ, т≥одивалер≥ановоњ та ≥зофтал≥Ївоњ.
   39. ¬иробництво н≥тр≥натр≥ю, г≥дразину сульфату, г≥дразин
г≥драту, сульфату амон≥ю, т≥он≥лхлориду, вуглеамон≥йних солей та
амон≥ю вуглекислого.
   40. ¬иробництво ацетилену ≥з вуглеводневих газ≥в.
   41. ¬иробництво диметилформам≥ду.
   42. ¬иробництво етиловоњ р≥дини.
   43. ¬иробництво катал≥затор≥в.
   44. ¬иробництво продукт≥в та нап≥впродукт≥в дл¤ синтетичних
пол≥мерних матер≥ал≥в.
   45. ¬иробництво   с≥рчистих   орган≥чних   барвник≥в
(с≥рчисто-чорних та ≥н.).
   46. ¬иробництво син≥льноњ кислоти та њњ пох≥дних (акрилати,
д≥≥зоц≥анати та ≥н.).
   47. ¬иробництво берил≥ю.
   48. ¬иробництво х≥м≥чних синтетичних л≥карських препарат≥в.
   49. ¬иробництво синтетичних жирних кислот та виробництво
вищих жирних спирт≥в пр¤мим окисленн¤м киснем.
   50. ¬иробництво  меркаптан≥в  та централ≥зован≥ установки
одарируванн¤ газу меркаптанами ≥з складами одоранту.
   51.  ал≥йн≥ комб≥нати.

        лас II. —ан≥тарно-захисна зона 500 м

   1. ¬иробництво сечовини та т≥осечовини.
   2. ѕ≥дприЇмства по переробц≥ природного нафтового газу.
   3. ¬иробництво н≥об≥ю.
   4. ¬иробництво танталу.
   5. ¬иробництво генераторного газу на вуг≥лл≥ та торф≥ у
к≥лькост≥ 25000-50000 м3/год.
   6. ¬иробництво та переробка природних смол та њх залишк≥в
(кам'¤новуг≥льного пеку та ≥н.).
   7. ¬иробництво  кальцинованоњ  соди  ам≥ачним способом у
к≥лькост≥ понад 400000 т/р≥к.
   8. ¬иробництво синтетичного етилового спирту за с≥рчанокислим
способом або способом пр¤моњ г≥дратац≥њ при в≥дсутност≥ цеху
упарюванн¤ с≥рчаноњ кислоти, а також при в≥дсутност≥ очистки в≥д
с≥рки на завод≥ при другому способ≥ виробництва.
   9. ¬иробництво ам≥ачноњ, кал≥Ївоњ, натр≥Ївоњ та кальц≥Ївоњ
сел≥три.
   10. ¬иробництво х≥м≥чних орган≥чних реактив≥в.
   11. ¬иробництво пластичних мас ≥з еф≥р≥в целюлози.
   12. ¬иробництво корунду.
   13. ¬иробництво хлористого бар≥ю з утил≥зац≥Їю с≥рководню.
   14. ¬иробництво  техн≥чного саломасу (з одержанн¤м водню
неелектричним способом).
   15. ¬иробництво штучних (м≥дно-ам≥ачних ≥ ацетатних), а також
синтетичних х≥м≥чних волокон (капрон, лавсан, хлорин, в≥нол, ан≥д,
енант).
   16. ¬иробництво ультрамарину.
   17. ¬иробництво  хромового  анг≥дриду  та солей хромовоњ
кислоти.
   18. ¬иробництво  штучноњ  шк≥ри ≥з застосуванн¤м летучих
орган≥чних розчинник≥в.
   19. ¬иробництво складних еф≥р≥в.
   20. ¬иробництво продукт≥в  орган≥чного  синтезу  (спирту,
етилового еф≥ру та ≥н.) ≥ нафтових газ≥в при переробц≥ понад 5000
м3/год.
   21. ¬иробництво    нап≥впродукт≥в    ан≥л≥но-фарбовоњ
промисловост≥: бензольного р¤ду та еф≥рного р¤ду  (ан≥л≥н≥в,
н≥тробензолу,   н≥троан≥л≥ну,   алк≥лам≥нолу,   хлорбензолу,
н≥трохлорбензолу, фенолу та ≥н.) при сумарн≥й потужност≥ менше
1000 т/р≥к.
   22. ¬иробництво нап≥впродукт≥в нафталенового ≥ антраценового
р¤ду  (бетанафтолу, аш-кислоти, фен≥лперикислоти, перикислоти,
антрах≥нону, фталевого анг≥дриду та ≥н.) при сумарн≥й потужност≥
до 2000 т/р≥к.
   23. ¬иробництво кубових фарбник≥в ус≥х клас≥в азотол≥в та
азоам≥н≥в.
   24. ≈кспериментальн≥ заводи ан≥л≥но-фарбовоњ промисловост≥
при сумарн≥й потужност≥ до 2000 т/р≥к ≥ напрацьовуюч≥ виробництва
менше 1000 т/р≥к.
   25. ѕ≥дприЇмства по виробництву азбестових вироб≥в.
   26. ¬иробництво оцтовоњ кислоти.
   27. ¬иробництво  пол≥етилену  та пол≥проп≥лену на основ≥
нафтового супутнього газу.
   28. ¬иробництво кормових др≥ждж≥в та фурфуролу ≥з деревини ≥
с≥льськогосподарських в≥дход≥в способом г≥дрол≥зу.
   29. ¬иробництво      «,«-д≥-(хлорметил)оксоциклобутану,
пол≥карбонату, сопол≥мер≥в етилену з проп≥леном на основ≥ нафтових
супутн≥х газ≥в; пол≥мер≥в вищих пол≥олеф≥н≥в на основ≥ нафтових
супутн≥х газ≥в.
   30. ¬иробництво дьогтю, р≥дких та летучих погон≥в з деревини,
метилового спирту, оцтовоњ кислоти, скип≥дару, терпентинних масел,
ацетону, креозоту.
   31. ¬иробництво н≥котину.
   32. ¬иробництво фенолальдег≥дних, пол≥еф≥рних, епоксидних та
≥нших штучних смол в к≥лькост≥ понад 300 т/р≥к.
   33. ¬иробництво синтетичноњ камфори ≥зомеризац≥йним способом.
   34. ¬иробництво мелам≥ну та ц≥апуровоњ кислоти.
   35. ¬иробництво пол≥карбонат≥в.

        лас III. —ан≥тарно-захисна зона 300 м

   1. ¬иробництво б≥туму та ≥нших продукт≥в ≥з залишк≥в перегону
кам'¤новуг≥льного дьогтю, нафти, хвоњ (гудрону, нап≥вгудрону та
≥н.).
   2. ¬иробництво кальцинованоњ соди  ам≥ачним  способом  у
к≥лькост≥ менше 400000 т/р≥к.
   3. ¬иробництво каустичного њдкого натру способом Ћев≥га та
вапн¤ним.
   4. ¬иробництво м≥неральних солей, за вин¤тком солей миш'¤ку,
фосфору, хрому, свинцю, ртут≥.
   5. ¬иробництво нафтового газу в к≥лькост≥ в≥д 1000 до 5000
м3/год, а також генераторного газу в≥д 5000 до 25000 м3/год.
   6. ¬иробництво пластичних мас (карбол≥ту, хлорв≥н≥лу та ≥н.).
   7. ¬иробництво  фенолальдег≥дних прес-матер≥ал≥в, а також
пресованих ≥ намотувальних вироб≥в ≥з паперу та тканин, просочених
фенолальдег≥дними смолами в к≥лькост≥ понад 100 т/р≥к.
   8. ¬иробництво штучних м≥неральних фарб.
   9. ѕ≥дприЇмства по регенерац≥њ гум та каучуку.
   10. ¬иробництво по виготовленню шин,  гумових  техн≥чних
вироб≥в, ебон≥ту та клеЇного взутт¤, а також гумовоњ сум≥ш≥ дл¤
них.
   11. ’≥м≥чна переробка руд р≥дких метал≥в дл¤ одержанн¤ солей
сурми, в≥смуту, л≥т≥ю та ≥н.
   12. ¬иробництво тукосум≥шей.
   13. ¬иробництво вуг≥льних вироб≥в дл¤ електропромисловост≥
(щ≥тки, електровугл≥ та ≥н.).
   14. ¬иробництво  по  вулкан≥зац≥њ  вироб≥в  з  гуми  ≥з
застосуванн¤м с≥рковуглецю.
   15. ¬иробництво  ацетальдег≥ду  парофозним  способом  без
застосуванн¤ метал≥чноњ ртут≥.
   16. ¬иробництво та базисн≥ склади ам≥ачноњ води.
   17. ¬иробництво пол≥стиролу та сопол≥мер≥в стиролу.
   18. ¬иробництво кремн≥йорган≥чних лак≥в, р≥дини ≥ смол.
   19. √азорозпод≥льн≥  станц≥њ маг≥стральних газопровод≥в з
одоризац≥йними установками меркаптанами.
   20. ¬иробництво себац≥новоњ кислоти.
   21. ¬иробництво    в≥н≥лацетату,    пол≥в≥н≥лацетату,
пол≥в≥н≥лового спирту, пол≥в≥н≥лацетатноњ емульс≥њ, ацетал≥в та
в≥н≥флексу.
   22. ¬иробництво по переробц≥ фторопласт≥в.
   23. ¬иробництво пластиф≥катор≥в.
   24. ¬иробництво кормових др≥ждж≥в ≥з в≥дход≥в деревини та
с≥льського господарства (сон¤шниковоњ лузги, кукурудз¤них качан≥в,
соломи та ≥н.) методом г≥дрол≥зу.
   25. ¬иробництво ≥зоактилового спирту, ол≥йного анг≥дриду,
ол≥йноњ  кислоти,  пенопласту, в≥н≥лтолуолу, пол≥в≥н≥лтолуолу,
пол≥уретан≥в дл¤ литт¤, пол≥формальдег≥ду, регенерац≥њ орган≥чних
кислот  (оцтовоњ,  ол≥йноњ  та  ≥н.), формал≥ну, уротроп≥ну,
нентаеритриту, метилп≥рол≥дону, пол≥в≥н≥лп≥рол≥дону,  продукт≥в
орган≥чного синтезу (спирту, етилового спирту) ≥з нафтового газу
при переробц≥ менше 5000 м3/год.
   26. ¬иробництво лак≥в (ол≥йного, спиртового, друкарського,
дл¤ гумовоњ промисловост≥, ≥золюючого та ≥н.).
   27. ¬иробництво ол≥фи.
   28. ¬иробництво фенолальдег≥дних, пол≥еф≥рних, пол≥ам≥дних,
епоксидних та ≥нших штучних смол у к≥лькост≥ до 300 т/р≥к.
   29. ¬иробництво карбон≥л≥в метал≥в.
   30. ¬иробництво мет≥он≥ну.
   31. ¬иробництво антиб≥отик≥в б≥олог≥чним шл¤хом.

        лас IV. —ан≥тарно-захисна зона 100 м

   1. ¬иробництво паперу ≥з готовоњ целюлози та ганч≥р'¤.
   2. ¬иробництво  галал≥ту  та  ≥нших  б≥лкових  пластик≥в
(ам≥нопласти та ≥н.).
   3. ¬иробництво гл≥церину.
   4. ¬иробництво емалей на конденсац≥йних смолах.
   5. ¬иробництво мила.
   6. ¬иробництво органопрепарат≥в (див. м'¤сокомб≥нати).
   7. ¬иробництво генераторного газу на вуг≥лл≥ та торф≥ у
к≥лькост≥ до 5000 м3/год.
   8. ’≥м≥чна переробка руд р≥дк≥сних метал≥в дл¤ одержанн¤
солей мол≥бдену, вольфраму ≥ кобальту.
   9. ¬иробництво  фенолальдег≥дних прес-матер≥ал≥в, а також
пресованих ≥ намотувальних вироб≥в  ≥з  паперу  ≥  тканини,
прос¤кнутих фенолальдег≥дними смолами у к≥лькост≥ не б≥льше 100
т/р≥к.
   10. ¬иробництво  техн≥чного саломасу (з одержанн¤м водню
електрол≥тичним способом).
   11. ¬иробництва солеварн≥ та солерозмольн≥.
   12. ¬иробництво фармацевтичних солей  кал≥ю  (хлористого,
с≥рчанокислого ≥ поташу).
   13. ¬иробництво гумового взутт¤ без застосуванн¤ орган≥чних
розчинник≥в ≥ гумових сум≥шей без застосуванн¤ саж≥.
   14. ¬иробництво тук≥в р≥дких.
   15. ¬иробництво ван≥л≥ну та сахарину.
   16. ¬иробництво нафтового газу в к≥лькост≥ до 1000 м3/год.
   17. ¬иробництво      пресувальних      матер≥ал≥в
(фенолформальдег≥дних,  сечовинно-  ≥  мелам≥ноформальдег≥дних,
кремн≥йорган≥чних та ≥н.).
   18. ¬иробництво штучноњ шк≥ри на основ≥ пол≥в≥н≥лхлоридних та
≥нших смол без застосуванн¤ летких орган≥чних розчинник≥в.
   19. ¬иробництво пол≥хлорв≥н≥лового пластиф≥кату, в≥н≥пласту,
м≥пластових сепаратор≥в п≥нопол≥уретану, поропласт≥в, склопласт≥в,
стиропору.
   20. ¬иробництво алкалоњд≥в ≥ галенових препарат≥в.
   21. ¬иробництво м≥неральних природних фарб (крейди, охри,
мум≥њ та ≥н.).
   22. ¬иробництво парфюмер≥њ.
   23. ¬иробництво дубильного екстракту.
   24. ¬иробництво вироб≥в ≥з синтетичних смол,  пол≥мерних
матер≥ал≥в  та пластичних мас р≥зними методами (пресуванн¤м,
екструз≥Їю, литт¤м п≥д тиском, вакуум-формуванн¤м та ≥н.).
   25. ¬иробництво синтетичних порошкопод≥бних миючих засоб≥в.
   26. ’≥мчистка.

         лас V. —ан≥тарно-захисна зона 50 м

   1. ¬иробництво неорган≥чних реактив≥в при в≥дсутност≥ хлорних
цех≥в.
   2. ¬иробництво по  вулкан≥зац≥њ  гуми  без  застосуванн¤
с≥рковуглецю.
   3. ¬иробництво вуглекислоти та "сухого льоду".
   4. ¬иробництво штучних перл≥в.
   5. ¬иробництво вироб≥в ≥з пластичних мас та синтетичних смол
(т≥льки механ≥чна обробка).
   6. ¬иробництво фотох≥м≥чне (фотопластинок, к≥нопл≥вки  та
фотопаперу).
   7. ¬иробництво тук≥в вуглекислих.
   8. ѕункти  очистки,  промивки  та пропарки цистерн (при
перевезенн≥ нафти ≥ нафтопродукт≥в).
   9. ¬иробництво р≥зних вид≥в паперу ≥ картону ≥з прив≥зних
нап≥вфабрикат≥в; виробництво деревноњ маси та нап≥вцелюлози ≥з
застосуванн¤м  соди  або моносульф≥ту при одержанн≥ готового
моносульф≥ту ≥ без спалюванн¤ в≥дпрацьованих луг≥в, що м≥ст¤ть
с≥рку, та ≥нших матер≥ал≥в без застосуванн¤ р≥дкого с≥рчистого
газу.
   10. «аводи пол≥граф≥чних фарб.
   11. ¬иробництво готових л≥карських форм.
   12. ¬иробництво стиснутих та скраплених продукт≥в под≥лу
пов≥тр¤.

  ћеталург≥йн≥, машинобуд≥вн≥ та металообробн≥ п≥дприЇмства ≥
              виробництва

        лас I. —ан≥тарно-захисна зона 1000 м

   1. ѕ≥дприЇмства по вторинн≥й переробц≥ кольорових метал≥в
(м≥д≥, свинцю, цинку та ≥н.) в к≥лькост≥ б≥льше 3000 т/р≥к.
   2. ¬иробництво по випалюванню коксу.
   3. ¬иробництво по виплавц≥ чавуну при загальному об'Їм≥
доменних печей б≥льш 1500 м3.
   4.  омб≥нат чорноњ металург≥њ з повним металург≥йним циклом
потужн≥стю б≥льше млн.т/р≥к чавуну ≥ стал≥.
   5. ¬иробництво стал≥ мартен≥вським ≥ конверторним способами з
цехами по переробц≥ в≥дход≥в (розмел томасшлаку ≥ т.≥н.) при
випуску основноњ продукц≥њ в≥д 1 млн.т/р≥к ≥ б≥льше.
   6. ¬иробництво по виплавц≥ кольорових метал≥в безпосередньо
≥з руд ≥ концентрат≥в (в тому числ≥ свинцю, олова, м≥д≥, н≥келю).
   7. ¬иробництво алюм≥н≥ю способом електрол≥зу розплавлених
солей алюм≥н≥ю (глинозему).
   8. ¬иробництво  по  виплавц≥  спецчавун≥в;  виробництво
феросплав≥в.
   9. ѕ≥дприЇмства по агломеруванню руд чорних та кольорових
метал≥в та п≥ритних огарк≥в.
   10. ¬иробництво глинозему (оксиду алюм≥н≥ю).
   11. ¬иробництво чавунного фасонного литт¤ в к≥лькост≥ б≥льше
100000 т/р≥к.

        лас II. —ан≥тарно-захисна зона 500 м

   1. ¬иробництво магн≥ю (вс≥ма способами, кр≥м хлоридного).
   2. ¬иробництво кольорових метал≥в у к≥лькост≥ понад 2000
т/р≥к.
   3. ѕ≥дприЇмства по вторинн≥й переробц≥ кольорових метал≥в
(м≥д≥, свинцю, цинку та ≥н.) в к≥лькост≥ в≥д 2000 до 3000 т/р≥к.
   4. ¬иробництво по виплавц≥ чавун≥в при загальному об'Їм≥
доменних печей в≥д 500 до 1500 м3.
   5.  омб≥нат чорноњ металург≥њ з повним металург≥йним циклом
потужн≥стю до 1 млн.т/р≥к чавуну та стал≥.
   6. ¬иробництво стал≥ мартен≥вським,  електроплавильним  ≥
конверторним способами з цехами по переробц≥ в≥дход≥в (розмел
томасшлаку та ≥н.) при випуску основноњ продукц≥њ в к≥лькост≥ до 1
млн.т/р≥к.
   7. ¬иробництво свинцевих акумул¤тор≥в.
   8. ¬иробництво по розмелюванню томасшлаку.
   9. ¬иробництво сурми п≥рометалург≥йним способом.
   10. ¬иробництво фасонного чавунного литт¤ в к≥лькост≥ понад
20000 до 100000 т/р≥к.
   11. ¬иробництво  цинку,  м≥д≥,  н≥келю, кобальту методом
електрол≥зу водних розчин≥в.
   12. ѕрокатн≥ цехи (обгрунтуванн¤ розрахунковим шл¤хом).

        лас III. —ан≥тарно-захисна зона 300 м

   1. ¬иробництво по збагаченню метал≥в без гар¤чоњ обробки.
   2. ¬иробництво кабелю освинцьованого або з гумовою ≥зол¤ц≥Їю.
   3. ¬иробництво чавунного фасонного литт¤ в к≥лькост≥ в≥д
10000 до 20000 т/р≥к.
   4. ѕ≥дприЇмства по вторинн≥й переробц≥ кольорових метал≥в
(м≥д≥, свинцю, цинку та ≥н.) у к≥лькост≥ до 1000 т/р≥к.
   5. ¬иробництво кольорових метал≥в у к≥лькост≥ в≥д 100 до 2000
т/р≥к.
   6. ¬иробництво  ртут≥  та  прилад≥в  з  ртуттю (ртутних
випр¤млювач≥в, термометр≥в, ламп та ≥н.).
   7. ¬иробництво по виплавц≥ чавуну при загальному об'Їм≥
доменних печей менше 500 м3.
   8. ¬иробництво  фасонного  кольорового  литт¤ п≥д тиском
потужн≥стю 10000 т литт¤ на р≥к (9500 т литт¤ п≥д тиском ≥з
алюм≥н≥Ївих сплав≥в та 500 т литт¤ ≥з цинкових сплав≥в).
   9. ¬иробництво  металевих  електрод≥в  (з  використанн¤м
марганцю).
   10. √альван≥чн≥ цехи.

        лас IV. —ан≥тарно-захисна зона 100 м

   1. ¬иробництво  машин  та  прилад≥в   електротехн≥чоњ
промисловост≥  (динамомашин,  конденсатор≥в,  трансформатор≥в,
прожектор≥в та ≥н.) при на¤вност≥ невеликих ливарних та гар¤чих
цех≥в.
   2. ¬иробництво голого кабел¤.
   3. ¬иробництво котл≥в.
   4. ¬иробництво металевих електрод≥в.
   5. ѕ≥дприЇмства  металообробноњ промисловост≥ з чавунним,
сталевим (у к≥лькост≥ до 10000 т/р≥к) та кольоровим (у к≥лькост≥
до 100 т/р≥к) литт¤м.
   6. ¬иробництво сурми електрол≥тичним способом.
   7. Ўрифтоливарн≥  заводи (при можливих викидах свинцю в
атмосферу).

         лас V. —ан≥тарно-захисна зона 50 м

   1. ѕ≥дприЇмства металообробноњ промисловост≥ з  терм≥чною
обробкою без ливарень.
   2. ¬иробництво лужних акумул¤тор≥в.
   3. Ўрифтоливарн≥ заводи.
   4. ¬иробництво  прилад≥в  дл¤  електричноњ  промисловост≥
(електроламп, л≥хтар≥в та ≥н.) при в≥дсутност≥ ливарень та без
застосуванн¤ ртут≥.
   5. ¬иробництво твердих сплав≥в ≥ тугоплавких метал≥в при
в≥дсутност≥ цех≥в х≥м≥чноњ обробки руд.
   6. ƒрукарн≥.

    ѕ≥дприЇмства по видобуванню руд та нерудних копалин

        лас I. ј. —ан≥тарно-захисна зона 1500 м

   1.  ар'Їри по видобуванню зал≥зних руд в≥дкритим способом з
використанн¤м вибухових засоб≥в.

         Ѕ. —ан≥тарно-захисна зона 1000 м

   1. ѕ≥дприЇмства по видобуванню нафти при викид≥ с≥рководню
в≥д  0,5 до 1 т/добу, а також ≥з великим вм≥стом летучих
вуглеводн≥в.
   2. ѕ≥дприЇмства по видобуванню свинцевих руд, ртут≥, миш'¤ку,
марганцю.
   3. ѕ≥дприЇмства по видобуванню природного газу.

        лас II. —ан≥тарно-захисна зона 500 м

   1. ѕ≥дприЇмства  по  видобуванню  фосфорит≥в,  апатит≥в,
колчедан≥в без х≥м≥чноњ обробки.
   2. ѕ≥дприЇмства по видобуванню горючих сланц≥в.
   3. ѕ≥дприЇмства по видобуванню кам'¤ного, бурого та ≥ншого
вуг≥лл¤.
   4. ѕ≥дприЇмства по видобуванню зал≥зних та пол≥метал≥чних руд
(за вин¤тком свинцевих, ртут≥, миш'¤ку та марганцю) та г≥рських
пор≥д VIII-XI категор≥й в≥дкритою розробкою без застосуванн¤
вибухових засоб≥в.
   5. ѕородн≥ в≥двали вуг≥льних шахт, що експлуатуютьс¤; нед≥юч≥
породн≥ в≥двали висотою б≥льше 30 м, що п≥ддаютьс¤ гор≥нню;
нед≥юч≥ породн≥ в≥двали висотою б≥льше 50 м, що не схильн≥ до
гор≥нн¤.

        лас III. —ан≥тарно-захисна зона 300 м

   1. ѕ≥дприЇмства по видобуванню нафти при викид≥ с≥рководню до
0,5 т/добу з малим вм≥стом летких вуглеводн≥в.
   2. ѕ≥дприЇмства  по  видобуванню  г≥рських  пор≥д VI-VII
категор≥й: долом≥т≥в, магнезит≥в, азбесту, гудрон≥в, асфальту
в≥дкритою розробкою.
   3. ѕ≥дприЇмства по видобуванню металоњд≥в в≥дкритим способом.
   4. ¬иробництво брикет≥в з др≥бного торфу та вуг≥лл¤.
   5. √≥дрошахти та збагачувальн≥ фабрики з мокрим процесом
збагачуванн¤.
   6. Ќед≥юч≥ породн≥ в≥двали вуг≥льних шахт (висотою менше 50
м), що не схильн≥ до гор≥нн¤.

        лас IV. —ан≥тарно-захисна зона 100 м

   1. ѕ≥дприЇмства по видобуванню кам'¤ноњ кухонноњ сол≥.
   2. ѕ≥дприЇмства по видобуванню торфу фрезерним способом.
   3. ѕ≥дприЇмства по видобуванню руд метал≥в та металоњд≥в
шахтним способом, за вин¤тком свинцевих руд, ртут≥, миш'¤ку та
марганцю.

       ¬иробництва буд≥вельноњ промисловост≥

        лас I. —ан≥тарно-захисна зона 1000 м

   1. ¬иробництво  портландцементу,  шлакопортландцементу  та
пуцоланового цементу в к≥лькост≥ понад 150000 т/р≥к.
   2. ¬иробництво магнезиту, долом≥ту та шамоту з випалом в
шахтних обертових та ≥нших печах.
   3. ¬иробництво асфальтобетону.
   4. ѕ≥дприЇмства та буд≥вельн≥ орган≥зац≥њ, на територ≥њ ¤ких
зд≥йснюЇтьс¤ транспортуванн¤ та роз≥гр≥ванн¤ б≥туму.

        лас II. —ан≥тарно-захисна зона 500 м

   1. ¬иробництво г≥псу (алебастру).
   2. ¬иробництво азбесту.
   3. ¬иробництво вапна (вапн¤н≥ заводи з шахтними та обертовими
печами).
   4. ¬иробництво портландцементу, шлакопортландцементу та ≥н. в
к≥лькост≥ до 150000 т/р≥к.

        лас III. —ан≥тарно-захисна зона 300 м

   1. ¬иробництво штучних наповнювач≥в (керамзиту та ≥н.).
   2. ¬иробництво скл¤ноњ вати та шлаковоњ шерст≥.
   3. ¬иробництво  м≥сцевих  цемент≥в  (глин≥т  цементу,
романцементу, г≥псошлакового та ≥н.) у к≥лькост≥ до 5000 т/р≥к.
   4. ¬иробництво толю та рубероњду.

        лас IV. —ан≥тарно-захисна зона 100 м

   1. ¬иробництво штучного кам≥нн¤ та бетонних вироб≥в.
   2. ≈леватори цемент≥в та ≥нших курних буд≥вельних матер≥ал≥в.
   3. ¬иробництво буд≥вельних матер≥ал≥в ≥з в≥дход≥в “≈÷.
   4. ¬иробництво азбестоцементних вироб≥в.
   5. ¬иробництво пол≥мерних буд≥вельних матер≥ал≥в.
   6. ¬иробництво фарфорових та фа¤нсових вироб≥в.
   7. ¬иробництво червоноњ та сил≥катноњ цегли.
   8. ¬иробництво керам≥чних та вогнетривких вироб≥в ≥ мергел≥в.
   9.  ам'¤ноливарн≥.
   10. ¬иробництво скла.

         лас V. —ан≥тарно-захисна зона 50 м

   1. ѕ≥дприЇмства по видобуванню кам≥нн¤ безвибуховим способом
та п≥дприЇмства по обробц≥ природного кам≥нн¤.
   2. ¬иробництво г≥псових вироб≥в.
   3. ¬иробництво камишиту, солом≥ту, диференту, ф≥брол≥ту та
≥н.
   4. ¬иробництво глин¤них вироб≥в.

         ¬иробництва по обробц≥ деревини

        лас I. —ан≥тарно-захисна зона 1000 м

   1. Ћ≥сопромислов≥ господарства (виробництва  по  х≥м≥чн≥й
переробц≥ дерева та одержанню деревного вуг≥лл¤).

        лас II. —ан≥тарно-захисна зона 500 м

   1. ¬иробництво деревного вуг≥лл¤ ретортним способом.

        лас III. —ан≥тарно-захисна зона 300 м

   1. ѕ≥дприЇмства по консервуванню деревини просочуванн¤м.
   2. ¬иробництво   вироб≥в   ≥з   деревинноњ   шерст≥:
деревинно-стружкових  плит,  деревинно-волокнистих  плит  з
використанн¤м синтетичних смол ¤к зв'¤зуючих.

        лас IV. —ан≥тарно-захисна зона 100 м

   1. ¬иробництво деревинноњ шерст≥.
   2. «аводи  л≥сопильн≥,  фанерн≥  та  деталей  дерев'¤них
стандартних буд≥вель.
   3. —удобуд≥вн≥ верф≥ дл¤ виготовленн¤ дерев'¤них суден.
   4. ¬иробництво обозне.
   5. ¬иробництво      хвойно-в≥там≥нного     борошна,
хлороф≥ло-каротиновоњ пасти, хвойного екстракту.

         лас V. —ан≥тарно-захисна зона 50 м

   1. ѕ≥дприЇмства стол¤рно-тесл¤рн≥, меблев≥, паркетн≥ та по
виготовленню ¤щик≥в.
   2. ѕ≥дприЇмства по консервуванню деревини  сольовими  та
водними розчинами (без солей миш'¤ку) ≥ суперобмазкою.
   3. ¬иробництво   вироб≥в   ≥з   деревинноњ   шерст≥:
деревинно-стружкових, деревинно-волокнистих, цементно-ф≥брол≥тових
плит та ≥н.
   4. ¬иробництво бондарних вироб≥в ≥з готовоњ клепки.
   5. ¬иробництво рогожно-ткацьке.
   6. —удобуд≥вельн≥ верф≥ дл¤ виготовленн¤ дерев'¤них катер≥в
та човн≥в.

  “екстильн≥ виробництва та виробництва легкоњ промисловост≥

        лас I. —ан≥тарно-захисна зона 1000 м

   1. ѕ≥дприЇмства по первинн≥й обробц≥ бавовни з влаштуванн¤м
цех≥в по обробц≥ нас≥нн¤ ртутно-орган≥чними препаратами.

        лас II. —ан≥тарно-захисна зона 500 м

   1. ѕ≥дприЇмства по х≥м≥чному просочуванню та обробц≥ тканин
с≥рковуглецем.
   2. ¬иробництво  штучноњ  шк≥ри  та пл≥вкових матер≥ал≥в,
клейонки,  пластшк≥ри  ≥з  застосуванн¤м  летких  орган≥чних
розчинник≥в до 2 т/добу.

        лас III. —ан≥тарно-захисна зона 300 м

   1. ѕ≥дприЇмства по безперервному просочуванню тканини та
паперу ол≥йними, ол≥йно-асфальтовими, бакел≥товими та  ≥ншими
лаками  з  об'Їмом  виробництва понад 300 т/р≥к просоченого
матер≥алу.
   2. ѕ≥дприЇмства  по первинн≥й обробц≥ рослинного волокна
(льону, конопл≥, бавовни ≥ кендирю).
   3. ѕ≥дприЇмства по просочуванню та обробц≥ тканин (дерматину,
гран≥толю та ≥н.) х≥м≥чними речовинами за вин¤тком с≥рковуглецю.
   4. ѕ≥дприЇмства по виб≥люванню та фарбувально-апретурн≥.
   5. ¬иробництво пол≥в≥н≥лхлоридних односторонньо  армованих
пл≥вок та пл≥вок ≥з сум≥щених пол≥мер≥в, гуми дл¤ низу взутт¤,
регенерату ≥з застосуванн¤м розчинник≥в до 1 т/добу.

        лас IV. —ан≥тарно-захисна зона 100 м

   1. ѕ≥дприЇмства по безперервному просочуванню тканин  та
паперу  ол≥йними, ол≥йно-асфальтовими, бакел≥товими та ≥ншими
лаками з обс¤гом виробництва до 300 т/р≥к просочуваного матер≥алу.
   2. ѕ≥дприЇмства котон≥нн≥.
   3. ѕ≥дприЇмства коконо-розварювальн≥ та шовко-розмотувальн≥.
   4. ѕ≥дприЇмства меланжов≥.
   5. ѕ≥дприЇмства конопле-джутокрутильн≥, канатн≥, шпагатн≥,
мотузков≥ та по обробц≥ к≥нц≥в.
   6. ¬иробництво пр¤ж≥ та тканин ≥з вовни, бавовни ≥ льону при
на¤вност≥ фарбувальних, в≥дб≥лювальних та ливарних цех≥в.
   7. ¬иробництво галантерейно-шк≥р¤ного картону з оздобленн¤м
пол≥мерами ≥з застосуванн¤м орган≥чних розчинник≥в до 0,5 т/добу
та виробництво гуми дл¤ низу взутт¤ без застосуванн¤ летких
орган≥чних розчинник≥в.

         лас V. —ан≥тарно-захисна зона 50 м

   1. ¬иробництво пр¤ж≥ та тканин ≥з бавовни, льону ≥ вовни при
в≥дсутност≥ фарбувальних та в≥дб≥лювальних цех≥в.
   2. ѕ≥дприЇмства трикотажн≥ та мереживн≥.
   3. Ўовкоткацьк≥ виробництва.
   4. Ўвейн≥ фабрики.
   5. ¬иробництво килим≥в та штучного каракулю.
   6. ¬иробництво  взуттЇвих  картон≥в  на  шк≥р¤ному  та
шк≥р¤но-целюлозному волокн≥ без застосуванн¤ розчинник≥в.
   7. ¬иробництво взутт¤.

      ¬иробництво по обробц≥ тваринних продукт≥в

        лас I. —ан≥тарно-захисна зона 1000 м

   1. «аводи клеЇварочн≥, ¤к≥ виготовл¤ють клей ≥з залишк≥в
шк≥ри, польовоњ та звалювальноњ к≥стки та ≥нших тваринних в≥дход≥в
та покидьк≥в.
   2. ¬иробництво техн≥чного желатину ≥з польовоњ к≥стки, що
загнила, мездри, залишк≥в шк≥ри та ≥нших тваринних в≥дход≥в ≥
покидьк≥в ≥з збер≥ганн¤м њх на склад≥ та на в≥дкритому пов≥тр≥.
   3. ”тильзаводи по переробц≥ труп≥в тварин, риб, њх частин та
≥нших тваринних в≥дход≥в ≥ покидьк≥в (перетворенн¤ в жири, корм
дл¤ тварин, добрива та ≥н.).

        лас II. —ан≥тарно-захисна зона 500 м

   1. «аводи к≥стковипалювальн≥ та к≥сткомельн≥.
   2. ѕ≥дприЇмства по розтопленню сала (виробництво техн≥чного
сала) в к≥лькост≥ понад 30 т/р≥к.

        лас III. —ан≥тарно-захисна зона 300 м

   1. ѕ≥дприЇмства по обробц≥ сирих хутр¤них шк≥р тварин та
фарбуванню: овчинно-шубн≥, овчинно-дубильн≥, хутр¤н≥; виробництва
замш≥, сап'¤ну, лайки та ≥н. з переробкою в≥дход≥в.
   2. ѕ≥дприЇмства по обробц≥ сирих шк≥р  великих  тварин:
шк≥ро-сиром'¤тн≥  та  шк≥ро-дубильн≥  (виробництво п≥дошовного
матер≥алу, нап≥ввалу, виростку ≥ опойка) - з переробкою в≥дход≥в.
   3. ѕ≥дприЇмства по топленню сала (виробництво техн≥чного
сала) у к≥лькост≥ до 30 т/р≥к.
   4. ѕ≥дприЇмства по миттю вовни.
   5. —клади мокросолоних та необроблених шк≥р (понад 200 штук).

        лас IV. —ан≥тарно-захисна зона 100 м

   1. ¬иробництво скелет≥в та наочного приладд¤ ≥з  труп≥в
тварин.
   2.  омб≥кормов≥ заводи (виробництво корм≥в дл¤ тварин з
харчових в≥дход≥в).
   3. ¬иробництво вал¤льне та повст¤не.
   4. ¬иробництво желатину вищого сорту ≥з св≥жих незагнивших
к≥сток, з м≥н≥мальним строком збер≥ганн¤ на спец≥ально обладнаних
складах з охолодженн¤м.
   5. ѕ≥дприЇмства по обробц≥ волоса, щетини, пуху, пера, рог≥в
та копит.
   6. ¬иробництва кишково-струнн≥ та кетгутов≥.

         лас V. —ан≥тарно-захисна зона 50 м

   1. ¬иробництво лакових шк≥р.
   2. ¬иробництво вироб≥в ≥з вичиненоњ шк≥ри.
   3. ¬иробництво щ≥ток ≥з щетини та волоса.
   4. —клади мокросолоних шк≥р (до 200 штук) дл¤ тимчасового
збер≥ганн¤ (без обробки).
   5. ¬ал¤льн≥ майстерн≥.

 ¬иробництво по обробц≥ харчових продукт≥в та смакових речовин

        лас II. —ан≥тарно-захисна зона 500 м

   1. —котобаза б≥льше 1000 гол≥в приведеноњ худоби.
   2. Ѕойн≥ (великоњ та др≥бноњ рогатоњ худоби), м'¤сокомб≥нати
та м'¤сохолодобойн≥, включаючи бази дл¤ передзаб≥йного утриманн¤
худоби в межах до тридобового запасу худобосировини.
   3. ѕ≥дприЇмства по витопленню жиру ≥з морських тварин.
   4. ѕ≥дприЇмства кишково-миюч≥.
   5. —танц≥њ  та пункти очистки ≥ промивки вагон≥в п≥сл¤
перевезенн¤ худоби (дезопромивочн≥ станц≥њ та пункти).

        лас III. —ан≥тарно-захисна зона 300 м

   1. ѕ≥дприЇмства бур¤коцукров≥.
   2. «аводи кормових антиб≥отик≥в.
   3. –ибн≥ промисли.
   4. —котобази до 1000 гол≥в приведеноњ худоби.
   5. ÷ехи по виробництву фермент≥в ≥з поверхневим способом
культивуванн¤.
   6. Ѕойн≥ др≥бних тварин та птах≥в.

        лас IV. —ан≥тарно-захисна зона 100 м

   1. ћлини,  крупорушки,  зернообдиральн≥  п≥дприЇмства  та
комб≥кормов≥ заводи.
   2. ≈леватори.
   3. ѕ≥дприЇмства кавообжарочн≥.
   4. ѕ≥дприЇмства сироварн≥.
   5. ¬иробництва ол≥Їмаргарину та маргарину.
   6. ¬иробництва м'¤сокоптильн≥.
   7. ¬иробництво харчового спирту.
   8. ѕ≥дприЇмства рибоконсервн≥ та рибоф≥лейн≥ з утильцехами,
рибокомб≥нати.
   9. ÷ехи по виробництву фермент≥в з  глибинним  способом
культивуванн¤.
   10. Ѕур¤коцукров≥ заводи без жомосховища.
   11.  укурудз¤но-крохмальн≥, кукурудз¤но-патоков≥ заводи.
   12. ¬иробництво альбум≥ну.
   13. ѕ≥дприЇмства по переробц≥ овоч≥в (суш≥нн¤, сол≥нн¤ та
квашенн¤).
   14. ¬иробництво декстрину, глюкози та патоки.
   15. ¬иробництво крохмалю.

         лас V. —ан≥тарно-захисна зона 50 м

   1.  ондитерськ≥ фабрики.
   2. ¬иробництво харчового оцту.
   3. ѕ≥дприЇмства тютюново-махорочноњ (тютюново-ферментац≥йн≥
заводи, тютюнов≥ та сигаретно-махорочн≥ фабрики).
   4. „аЇрозважувальн≥ фабрики.
   5. «аводи спирто-гор≥лчан≥.
   6. ѕ≥дприЇмства ол≥йницьк≥.
   7.  онсервн≥ заводи.
   8. ќвочесховища.
   9. ÷укрово-раф≥надн≥ заводи.
   10. «аводи конь¤чного спирту.
   11. ѕивоварн≥ заводи (без солод≥вень).
   12. ћакаронн≥ фабрики.
   13. ћолочн≥ та маслоробн≥ заводи (тваринн≥ масла).
   14.  овбасн≥ фабрики потужн≥стю понад 3 т за зм≥ну.
   15. ’л≥бзаводи.
   16. ‘абрики харчов≥ загот≥вельн≥.
   17. ’олодильники м≥стк≥стю понад 600 т.
   18. «аводи первинного виноробства.
   19. ¬инн≥ заводи.
   20. «аводи виноградного соку.
   21. «аводи фруктових та овочевих сок≥в ≥ безалкогольних
напоњв.
   22. ѕ≥дприЇмства по вар≥нню товарного солоду ≥ виготовленню
др≥ждж≥в.
   23. –ибокоптильн≥ заводи.

    —ан≥тарно-техн≥чн≥ споруди та установки комунального
              призначенн¤

   1. ƒл¤ сан≥тарно-техн≥чних споруд та установок комунального
призначенн¤ сан≥тарно-захисн≥ зони сл≥д встановлювати в залежност≥
в≥д њх сан≥тарноњ класиф≥кац≥њ та потужност≥.

        лас I. —ан≥тарно-захисна зона 1000 м

   1. ѕол¤ заорюванн¤ ≥ пол¤ асен≥зац≥њ.
   2. ”тильзаводи дл¤ л≥кв≥дац≥њ труп≥в тварин ≥ конф≥скант≥в.

        лас II. —ан≥тарно-захисна зона 500 м

   1. —котомогильники ≥з захороненн¤м в ¤мах.
   2. —м≥ттЇспалювальн≥ та см≥ттЇпереробн≥ заводи.
   3. ѕол≥гони твердих побутових покидьк≥в.
   4. ƒ≥л¤нки компостуванн¤ твердих покидьк≥в  та  нечистот
населеного пункту.

        лас III. —ан≥тарно-захисна зона 300 м

   1.  ладовища.
   2. ÷ентральн≥ бази по збиранню утильсировини.
   3. —котомогильники з б≥олог≥чними камерами.
   4. «ливн≥ станц≥њ.
   5. ƒ≥л¤нки дл¤ парник≥в, теплиць з використанн¤м см≥тт¤.
   6.  омпостуванн¤ см≥тт¤ без гною ≥ фекал≥й.

        лас IV. —ан≥тарно-захисна зона 100 м

   1. Ѕази районного призначенн¤ дл¤ збиранн¤ утильсировини.
   2. ћехан≥зован≥ транспортн≥ парки по очищенню м≥ст.
   3. —м≥ттЇперевантажувальн≥ станц≥њ.
   4. —клади  тимчасового  збер≥ганн¤  утильсировини без њњ
переробки.
   5. ѕ≥дприЇмства  по  обслуговуванню автомоб≥л≥в (вантажн≥
автомоб≥л≥, а також автобуси м≥ського транспорту).
   6. јвтогазонаповнювальн≥ компресорн≥ станц≥њ.

         лас V. —ан≥тарно-захисна зона 50 м

   1. ѕ≥дприЇмства  по  обслуговуванню  автомоб≥л≥в (легков≥
автомоб≥л≥, кр≥м тих, що належать громад¤нам, ≥ автобуси,  кр≥м
автобус≥в м≥ського транспорту).

                      ƒодаток N 5
                 до ƒержавних сан≥тарних правил
                 плануванн¤ та забудови населених
                 пункт≥в,  затверджених наказом
                 ћ≥н≥стерства охорони  здоров'¤
                 ”крањни в≥д 19.06.96 р. N 173

   –озм≥ри сан≥тарно-захисних зон в≥д с≥льськогосподарських
 п≥дприЇмств до житловоњ забудови та прир≥вн¤них до нењ об'Їкт≥в
ЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧ
| Ќазва комплексу, п≥дприЇмства та окремих об'Їкт≥в |–озм≥р сан≥-|
|                          |тарно-захис-|
|                          |ноњ зони, м |
ЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧ
             1. –ослинницьк≥
 1.  ультивац≥йн≥:
  теплиц≥ та парники при об≥гр≥ванн≥ електроенер- Ќе нормуЇть-
  г≥Їю, парою або водою              с¤
  теплиц≥ та парники на б≥олог≥чному об≥гр≥ванн≥
  на гною                        100
  на см≥тт≥                       300
 2. –≥льнич≥:
  польов≥ стани тракторно-р≥льничих бригад        100
  стац≥онарн≥ зерноочисн≥ та сушильн≥ пункти       100
  крит≥ токи                       100
 3. —ад≥вницьк≥ та виноградницьк≥:
  стани садово-виноградницьких бригад           50
  пункти сортуванн¤ та пакуванн¤ готовоњ продукц≥њ    50
ЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧ
            2. “варинницьк≥

 ¬еликоњ рогатоњ худоби:
  а) велик≥ п≥дприЇмства промислового типу з пого-
 л≥в'¤м б≥льше 5000 гол≥в                 1000
  б) державн≥ та колективн≥ п≥дприЇмства по виро-
 щуванню в≥дгод≥вельного та ремонтного молодн¤ка з
 погол≥в'¤м:
    до 1000 гол≥в                    200
    до 3000 гол≥в                    300
    до 5000 гол≥в                    500
  в) ферми молочного та м'¤сного напр¤мку в дер-
 жавних та колективних п≥дприЇмствах з погол≥в'¤м
 кор≥в:
    до 400 гол≥в                    200
    до 600 гол≥в                    250
    б≥льше 600 гол≥в                  300
  г) ферми в сел¤нських (фермерьких) господарствах
 з загальним погол≥в'¤м тварин:
    до 10 гол≥в                     15*
_____________
    * јле не менше протипожежноњ в≥дстан≥

    до 20 гол≥в                     25
    до 40 гол≥в                     50
    до 60 гол≥в                     75
    до 100 гол≥в                    100
    до 150 гол≥в                    150

 —винарськ≥:
  а) ферми в сел¤нських (фермерських) господарст-
 вах:
    на 15 гол≥в                     25
    на 30 гол≥в                     50
    на 50 гол≥в                     75
    на 75 гол≥в                     100
    на 100 гол≥в                    150
    на 150 гол≥в                    300
    на 200 гол≥в                    400
  б) свинофабрики та свиноферми в державних та ко-
 лективних п≥дприЇмствах:
    до 12 тис. гол≥в на р≥к               500
    на 12 тис. та на 24 тис. гол≥в на р≥к       1500
    на 54 тис. гол≥в на р≥к ≥ б≥льше          2000

 ¬≥вчарськ≥:
  а) в≥вцеферми в сел¤нських (фермерських) госпо-
 дарствах:
    на 50 гол≥в                     25
    на 75 гол≥в                     50
    на 100 гол≥в                     75
    на 150 гол≥в                    100
    на 200 гол≥в                    150
    на 400 гол≥в                    200
    в≥д 400 до 1000 гол≥в                300
  б) в≥вцеферми в державних та колективних п≥дпри-
 Їмствах на 500 гол≥в ≥ б≥льше              300

  рол≥внич≥:
    кролеферми:
    на 150 гол≥в                     25
    на 300 гол≥в                     50
    на 400 гол≥в                     75
    б≥льше 400 гол≥в                  100

  он¤рськ≥                         100

 «в≥р≥вницьк≥                       300

 Ѕдж≥льницьк≥                       300

 ѕтах≥внич≥:
  а) ферми в сел¤нських (фермерських) господарст-
 вах:
    на 100 гол≥в                     25
    на 200 гол≥в                     50
    на 300 гол≥в                    100
    на 500 гол≥в                    150
    на 750 гол≥в                    200
    в≥д 750 до 100 тис.курей-несучок          300
  б) птахофабрики (в державних та колективних п≥д-
 приЇмствах):
   до 100 тис.курей-несучок та до 1 млн. бройле-
   р≥в на р≥к                      300
   б≥льше 100 тис. до 400 тис. курей-несучок та
   б≥льше 1 млн. до 3 млн. бройлер≥в на р≥к,      1000
   а також плем≥нн≥ господарства та репродуктори
   б≥льше 400 тис. курей-несучок та б≥льше 3 млн.
   бройлер≥в на р≥к                  1200
ЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧ
  3. ѕо переробц≥ та збер≥ганню с≥льськогосподарськоњ продукц≥њ

  ѕо переробц≥ продукц≥њ рослинництва, продовольчо-
 го та фуражного зерна, нас≥нн¤ зернових та ол≥йних
 культур, трав без в≥дд≥ленн¤ протруюванн¤         100
  “е саме, з в≥дд≥ленн¤м протруюванн¤           200
  ќвоч≥в (суш≥нн¤, засолюванн¤, квашенн¤)         100
  ѕо виробництву крохмалю                 100
  ѕо первинн≥й обробц≥ рослинного волокна (льону,
  конопл≥)                        300
  ÷укров≥ заводи з жомосховищами             300
  ÷укров≥ заводи без жомосховищ              100
   укурудз¤но-крохмальн≥, кукурудз¤но-патоков≥ за-
 води                           100
  ќл≥йн≥ (рослинного масла)                50
  «аводи первинного виробництва вина            50
  «аводи виноградного соку                 50
  «аводи фруктових та овочевих сок≥в та безалко-
 гольних напоњв                       50
  «аводи по виробництву харчового спирту         100
  ѕивоварен≥ заводи (без солодовник≥в)           50
  «аводи вар≥нн¤ солоду та виготовленн¤ др≥ждж≥в      50
  ’л≥бозаводи, консервн≥ заводи              50
  ѕо переробц≥ продукц≥њ тваринництва, птах≥вництва
 та ≥нших вид≥в продукц≥њ:
  по первинн≥й переробц≥ молока          Ќе нормуЇть-
                           с¤*
_____________
   * јле не менше протипожежноњ в≥дстан≥

  молоко- та маслозаводи                 50
  вар≥нн¤ сиру, виробництво маргарину, м'¤сокоп-
  тильн≥, рибоконсервн≥ та рибоф≥лейн≥ комб≥нати     100
  ковбасн≥ цехи продуктивн≥стю понад 3 т за зм≥ну,
  у тому числ≥ з м'¤сокоптильн¤ми             50
  харчов≥ фабрики, загот≥вельн≥, рибокоптильн≥ за-
  води                          50
  скотобази понад 1000 приведених гол≥в         500
  скотобази до 1000 приведених гол≥в           300
  бойн≥ ¬–’, невеликоњ рогатоњ хуоби, м'¤сокомб≥-
  нати, м'¤сохолодобойн≥                 500
  бойн≥ невеликих тварин та птиц≥            300
  п≥дприЇмства митт¤ вовни, обробки волосс¤, щети-
  ни, пуху, пера, рог≥в та копит             100
ЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧ
  ѕо виробництву корм≥в:
  млини, крупорушки, зернообдирн≥ п≥дприЇмства      100
  утильзаводи по переробц≥ труп≥в тварин, риби,
  птиц≥ та њх в≥дход≥в                 1000
ЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧ
      4. ѕо виробничо-техн≥чному обслуговуванню
        с≥льськогосподарських п≥дприЇмств

  ћатер≥ально-техн≥чне забезпеченн¤:
  гараж≥ та п≥дприЇмства по ремонту, техн≥чному
  обслуговуванню та збер≥ганню с≥льськогосподарсь-
  ких машин та автомоб≥л≥в при числ≥ двигун≥в до
  100 одиниць                      100
  п≥дприЇмства по добуванню камен¤ безвибуховим
  методом та обробка камен¤, виготовленн¤ г≥псових
  вироб≥в, комишиту, солом≥ту, ф≥брол≥ту         100
  виготовленн¤ глин¤них вироб≥в, стол¤рно-тесл¤р-
  ськ≥, меблев≥ п≥дприЇмства               50
  виробництво з в≥дход≥в деревини деревностружко-
  вих, деревноволокнистих та цементно-ф≥брол≥тових
  плит з використанн¤м фенолформальдег≥дних смол     300
  без використанн¤ фенолформальдег≥дних смол       100
  б≥оенергетичн≥ п≥дприЇмства по переробц≥ в≥дхо-
  д≥в птахоферм до 100 т/добу              300
  виробництво бондарських вироб≥в             50
  буд≥вельн≥ двори                    50
ЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧ
  «ооветеринарне обслуговуванн¤:
  ветеринарно-л≥кувальн≥ заклади             200
  скотомогильники з похованн¤м в ¤мах          500
  скотомогильники з б≥олог≥чними камерами        300
  д≥л¤нки компостуванн¤ твердих покидьк≥в та не-
  чистот населених м≥сць (центральн≥)          500
ЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧ

ѕрим≥тка: –озм≥р сан≥тарно-захисноњ зони дл¤ р≥зних тваринницьких
     ферм встановлюЇтьс¤ безпосередньо в≥д меж≥ територ≥њ, на
     ¤к≥й  розташован≥ буд≥вл≥ та споруди дл¤ утриманн¤
     тварин.

                      ƒодаток N 6
                 до ƒержавних сан≥тарних правил
                 плануванн¤ та забудови населених
                 пункт≥в,  затверджених наказом
                 ћ≥н≥стерства охорони  здоров'¤
                 ”крањни в≥д 19.06.96 р. N 173

  –озм≥ри сан≥тарно-захисних зон дл¤ склад≥в та овочесховищ
ЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧ
|                          |–озм≥р сан≥-|
|       ¬иди склад≥в             |тарно-захис-|
|                          |ноњ зони, м |
ЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧ
 —клади збер≥ганн¤ с≥льськогосподарськоњ продукц≥њ:
 зерна, овоч≥в, фрукт≥в, картопл≥             50
 грубих корм≥в, необмолоченого хл≥ба та рослинного
 волокна                         100
 елеватори                        100
 холодильники м≥стк≥стю понад 600 т            50
 мокросолених шк≥р без обробки дл¤ тимчасового збе-
 р≥ганн¤ (до 200 шт.)                   50
 мокросолених необроблених шк≥р (понад 200 шт.)     300
 склади тимчасового збер≥ганн¤ утильсировини без њњ
 переробки                        100
ЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧ
 ¬идатков≥ та базисн≥ склади кам'¤ного вуг≥лл¤,
 торфу, дров, легкозаймистих та паливних р≥дин      100
ЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧ
 —клади тимчасового збер≥ганн¤ вторинноњ сировини
 неорган≥чного походженн¤ без њњ переробки        100
 —клади утильсировини, збер≥ганн¤ к≥сток без њх пе-
 реробки                         300
 ѕромтоварн≥ та продовольч≥ торгово-розпод≥льн≥
 склади                          50
 Ћьодосховища м≥стк≥стю 5 тис.м2 та менше         50
 Ћьодосховища м≥стк≥стю б≥льше 5 тис.м2         100
 ћ≥ськ≥ базов≥ елеватори цементу             300
ЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧ

                      ƒодаток N 7
                 до ƒержавних сан≥тарних правил
                 плануванн¤ та забудови населених
                 пункт≥в,  затверджених наказом
                 ћ≥н≥стерства охорони  здоров'¤
                 ”крањни в≥д 19.06.96 р. N 173

      –озм≥ри сан≥тарно-захисних зон дл¤ склад≥в
         сильнод≥ючих отруйних речовин
ЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧ
|     ¬иди склад≥в            |–озм≥р сан≥тарно-|
|                       |захисноњ зони, м |
ЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧ
 1. Ѕазисн≥ склади —ƒќ–                1000
 2. ¬итратн≥ склади —ƒќ–                300
 3. —клади хлору:
  у стац≥онарних Їмкост¤х (цистернах, танках)     300
  у контейнерах та балонах              100
ЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧ

                      ƒодаток N 8
                 до ƒержавних сан≥тарних правил
                 плануванн¤ та забудови населених
                 пункт≥в,  затверджених наказом
                 ћ≥н≥стерства охорони  здоров'¤
                 ”крањни в≥д 19.06.96 р. N 173

   –озм≥ри сан≥тарно-захисних зон в≥д склад≥в збер≥ганн¤
   отрутох≥м≥кат≥в та м≥неральних добрив до житловоњ
            забудови та водоймищ
ЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧ
|ѕестициди, що збер≥-|   –озм≥ри сан≥тарно-захисних зон, м   |
|гаютьс¤       |ЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧ|
|          |200| 300 | 400 | 500 | 600 | 700 |1000 |
|          |ЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧ|
|          |ƒопустим≥ к≥лькост≥ пестицид≥в та м≥нераль-|
|          |них добрив, т               |
|ЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧ+ЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧ|
|ќтрутох≥м≥кати   |до |21-50 |51-100|101- |301- |401- | >500|
|(пестициди)     |20 |   |   |-300 |-400 |-500 |   |
|ћ≥неральн≥ добрива |-- |до 50 |51-100|101- |301- |401- | >500|
|I типу       |  |   |   |-300 |-400 |-500 |   |
|ћ≥неральн≥ добрива |-- | --  |до 200|201- |401- |601- | >800|
|II типу       |  |   |   |-400 |-600 |-800 |   |
|ћ≥неральн≥ добрива |-- |до 100|101- |501- |1001-|2001- | >3000|
|III типу      |  |   |-500 |-1000|-2000|-3000 |   |
|ћ≥неральн≥ добрива |до |501- |1001- |2001-|4001-|8001- |>10000|
|IV типу       |500|-1000 |-2000 |-4000|-8000|-10000|   |
ЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧ
ѕрим≥тки: 1. ƒо I типу добрив в≥днос¤тьс¤: хлористий амон≥й, ам≥ак
       водний,  ам≥ак  р≥дкий,  ам≥акати, вуглеам≥акати,
       цианом≥д  кал≥ю,  сульфат   амон≥ю,   сульфат
       амон≥ю-натр≥ю;
       до II типу - кал≥Їва сел≥тра, ам≥ачна  сел≥тра,
       вапн¤но-ам≥ачна сел≥тра, натр≥Їва сел≥тра, кальц≥Їва
       сел≥тра;
       до III  типу  - фосфоритна мука, к≥сткова мука,
       прецип≥тат, н≥трофоска, д≥амон≥й фосфат, томасшлак,
       суперфосфат простий порошковий, кал≥йна с≥ль, сульфат
       кал≥ю, кал≥магнез≥¤,    кал≥маг,    хлористий
       кал≥й-електрол≥т, крейда  мелена,  вапн¤на  мука
       (порошок), н≥трофос, термофос;
       до IV  типу  в≥днос¤тьс¤ - вапн¤на мука (сирого
       помелу),  ∆ ”,  карбом≥д,  суперфосфат  простий
       гранульований, суперфосфат дв≥йчастий гранульований,
       н≥троамофоска, н≥троамофос, амофос, амофоска, ка≥н≥т,
       хлористий кал≥й.
     2. ѕри збер≥ганн≥ на одному майданчику отрутох≥м≥кат≥в
       та м≥неральних добрив, а також добрив р≥зних тип≥в
       сан≥тарно-захисний  розрив  встановлюЇтьс¤   по
       переважаючому типу.

                      ƒодаток N 9
                 до ƒержавних сан≥тарних правил
                 плануванн¤ та забудови населених
                 пункт≥в,  затверджених наказом
                 ћ≥н≥стерства охорони  здоров'¤
                 ”крањни в≥д 19.06.96 р. N 173

 –озм≥ри сан≥тарно-захисних зон дл¤ споруд зовн≥шнього транспорту
ЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧ
|     Ќайменуванн¤ споруд       |–озриви, м, не менше|
ЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧ
 1.  «ал≥зничний вокзал (в≥д станц≥њ та ос≥
   останньоњ кол≥њ, об'Їкт≥в обслуговуван-
   н¤)                       100
 2.  ћорськ≥ та р≥чн≥ порти:             100
 2.1. ¬≥д границь район≥в перевантаженн¤ та
   збер≥ганн¤ вантаж≥в, що пил¤ть         300
 3.  јвтовокзали                   100
ЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧ
ѕрим≥тка. ¬казан≥ в≥дстан≥ розгл¤даютьс¤ ¤к м≥н≥мальн≥ ≥ повинн≥
     бути п≥дтверджен≥ розрахунками з урахуванн¤м розм≥р≥в
     вантажообороту, пожежовибухонебезпечност≥ вантаж≥в, що
     перевоз¤тьс¤, а  також  допустимих  р≥вн≥в  шуму та
     в≥брац≥њ.

                      ƒодаток N 10
                 до ƒержавних сан≥тарних правил
                 плануванн¤ та забудови населених
                 пункт≥в,  затверджених наказом
                 ћ≥н≥стерства охорони  здоров'¤
                 ”крањни в≥д 19.06.96 р. N 173

  –озриви в≥д наземних, наземно-п≥дземних гараж≥в, в≥дкритих
  сто¤нок легкових  автомоб≥л≥в  та  станц≥й техн≥чного
  обслуговуванн¤ до житлових будинк≥в ≥ громадських буд≥вель
ЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧ
|Ѕуд≥вл≥, до ¤ких |       ¬≥дстань, м, не менше      |
|визначаЇтьс¤ в≥дс-|ЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧ|
|тань       |¬≥д гараж≥в та в≥дкритих  |¬≥д станц≥њ тех-|
|         |сто¤нок при к≥лькост≥    |н≥чного обслуго-|
|         |легкових автомоб≥л≥в    |вуванн¤ при   |
|         |              |к≥лькост≥ пост≥в|
|         |ЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧ+ЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧ|
|         |10 та|11-50|51- |101-|б≥льше|10 та|11- |б≥ль-|
|         |менше|   |-100|-300| 300 |менше|-30 |ше 30|
ЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧ
 ∆итлов≥ будинки,  10**  15  25  35  50  15  25  50
 у тому числ≥ торц≥
 будинк≥в без в≥кон 10**  10** 15  25  35  15  25  50
 √ромадськ≥ буд≥вл≥ 10**  10** 15  25  25  15  20  20
 «агальноосв≥тн≥
 школи та дит¤ч≥
 дошк≥льн≥ заклади 15   25  25  50  *  50   *   *
 Ћ≥кувальн≥ заклади
 з≥ стац≥онаром   25   50   *   *  *  50   *   *
_____________
   * ¬изначаЇтьс¤  за  погодженн¤м  з  органами  ƒержавного
сан≥тарного нагл¤ду.
   ** ƒл¤ буд≥вель гараж≥в III ≥ IV ступен≥в вогнест≥йкост≥
в≥дстан≥ сл≥д приймати не менше 12 м.

ѕрим≥тки: 1. ¬≥дстан≥ сл≥д визначати в≥д в≥кон громадських та
       житлових буд≥вель та в≥д границь земельних д≥л¤нок
       загальноосв≥тн≥х шк≥л, дит¤чих дошк≥льних заклад≥в та
       л≥кувальних заклад≥в з≥ стац≥онаром до ст≥н гаража
       або меж в≥дкритоњ сто¤нки.
     2. ¬≥дстань в≥д секц≥йних житлових будинк≥в до в≥дкритих
       майданчик≥в м≥стк≥стю 101-300  машин,  розм≥щених
       уздовж продольних фасад≥в, сл≥д приймати не менше 50
       м.
     3. ƒл¤ гараж≥в I-II ступен≥в вогнест≥йкост≥ вказан≥ в
       таблиц≥ в≥дстан≥ дозвол¤Їтьс¤ скорочувати на 25% у
       раз≥ в≥дсутност≥ в гаражах в≥кон, ¤к≥ в≥дчин¤ютьс¤, а
       також в'њзд≥в, ор≥Їнтованих у б≥к  житлових  та
       громадських буд≥вель.
     4. ƒл¤ гараж≥в м≥стк≥стю б≥льше 10 машин вказан≥ в
       таблиц≥  в≥дстан≥  допускаЇтьс¤  приймати  по
       ≥нтерпол¤ц≥њ.

                      ƒодаток N 11
                 до ƒержавних сан≥тарних правил
                 плануванн¤ та забудови населених
                 пункт≥в,  затверджених наказом
                 ћ≥н≥стерства охорони  здоров'¤
                 ”крањни в≥д 19.06.96 р. N 173

     √≥г≥Їн≥чн≥ вимоги до складу та властивостей води
     водних об'Їкт≥в в пунктах господарсько-питного ≥
       культурно-побутового водокористуванн¤
ЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧ
|  \  атегор≥¤  |ƒл¤ централ≥зованого або|ƒл¤ купанн¤, спорту|
|   \водокористу-|нецентрал≥зованого гос- |та в≥дпочинку насе-|
|ѕоказни-\ванн¤   |подарсько-питного водо- |ленн¤, а також во- |
|ки складу \    |постачанн¤, а також дл¤ |доймищ в межах на- |
|води водного\   |водопостачанн¤ харчових |селених пункт≥в  |
|об'Їкта    \  |п≥дприЇмств       |          |
|ЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧ+ЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧ+ЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧ|
|    1     |      2      |     3    |
ЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧ
 —успензован≥    ¬м≥ст суспензованих речовин не повинен
 речовини      зб≥льшуватись б≥льш н≥ж на
              0,25 мг/дм3      0,75 мг/дм3
           ƒл¤ водоймищ, ¤к≥ м≥ст¤ть у меж≥нь понад 30
           мг/дм3 природних м≥неральних речовин, допус-
           каЇтьс¤ зб≥льшенн¤ суспензованих речовин у
           вод≥ в межах 5%.
           —успенз≥њ ≥з швидк≥стю випаданн¤ понад 0,4
           мм/сек дл¤ проточних водоймищ та понад 0,2
           мм/сек дл¤ водосховищ до спусканн¤ заборо-
           н¤ютьс¤.

 ѕлаваюч≥ дом≥шки  Ќа поверхн≥ водоймища не повинн≥ ви¤вл¤тись
 (речовини)     плаваюч≥ пл≥вки, пл¤ми м≥неральних масел та
           скупченн¤ ≥нших дом≥шок.

 «апахи       ¬ода не повинна набувати невластивих њй за-
           пах≥в ≥нтенсивн≥стю б≥льше I бала, ¤к≥ ви-
           ¤вл¤ютьс¤:
           безпосередньо або при
           наступному хлоруванн≥,    безпосередньо
           або ≥нших засобах об-
           робки

 «абарвленн¤     Ќе повинно ви¤вл¤тис¤ у стовпчику:
              20 см         10 см

 “емпература     Ћ≥тн¤ температура води в результат≥ спуску
           ст≥чних вод не повинна п≥двищуватись вище,
           н≥ж на 3o— у пор≥вн¤нн≥ з середньом≥с¤чною
           температурою самого жаркого м≥с¤ц¤ року за
           останн≥ 10 рок≥в.

 ¬одневий показник  Ќе повинен виходити за меж≥ 6,5 - 8,5.
 (рЌ)

 ћ≥неральний склад  Ќе повинен перевищувати за сухим залишком
           1000 мг/дм3, у тому числ≥ хлорид≥в - 350
           мг/дм3, сульфат≥в - 500 мг/дм3.

 –озчинений кисень  Ќе повинен бути менше 4 мг/дм3 в будь-¤кий
           пер≥од року в проб≥, в≥д≥бран≥й до 12 години
           дн¤.

 Ѕѕ  повне (б≥ох≥-    Ќе повинно перевищувати при 20o—:
 м≥чна потреба в      3 мг ќ2/дм3      6 мг ќ2/дм3
 кисн≥)

 ’≥м≥чне споживанн¤   Ќе повинно перевищувати:
 кисню (’— )        15 мг ќ2/дм3      30 мг ќ2/дм3

 «будники захворю-  ¬ода не повинна м≥стити збудник≥в захворю-
 вань        вань.

 Ћактозопозитивн≥  Ќе б≥льше 10000 в дм3  Ќе б≥льше 5000 в дм3
 кишков≥ палички
 (Ћ ѕ)

  ол≥фаги (у бл¤шко- Ќе б≥льше 100 в дм3   Ќе б≥льше 100 в дм3
 утворюваних одини-
 ц¤х)

 ∆иттЇздатн≥ ¤йц¤
 гельм≥нт≥в (аска-
 рид, волосоголов-      Ќе повинн≥ м≥ститис¤ в 1 дм3.
 ц≥в, токсокар, фас-
 ц≥ол), онкосфери
 тен≥њд та життЇ-
 здатн≥ цисти пато-
 генних кишкових
 найпрост≥ших

 ’≥м≥чн≥ речовини  Ќе повинн≥ м≥ститис¤ в концентрац≥¤х, що пе-
           ревищують √ƒ  або ќƒ–.
ЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧ

                      ƒодаток N 12
                 до ƒержавних сан≥тарних правил
                 плануванн¤ та забудови населених
                 пункт≥в,  затверджених наказом
                 ћ≥н≥стерства охорони  здоров'¤
                 ”крањни в≥д 19.06.96 р. N 173

    –озм≥ри сан≥тарно-захисних зон дл¤ очисних споруд
        господарсько-побутовоњ канал≥зац≥њ
ЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧ
| N |   Ќайменуванн¤ споруд   |—ан≥тарно-захисна зона (м) |
|п/п|                |при розрахунков≥й продуктив-|
|  |                |ност≥ споруд, тис.м3/добу  |
|  |                |ЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧ|
|  |                |до 0,2 |б≥льше|б≥льше|б≥льше|
|  |                |    |0,2 до|5 до |50 до |
|  |                |    |5   |50  |280  |
ЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧ
 1. —поруди механ≥чноњ та б≥олог≥ч-
   ноњ очистки з муловими майдан-
   чиками дл¤ зброджених осад≥в, а
   також окремо розташован≥ мулов≥
   майданчики            150  200  400  500
 2. —поруди механ≥чноњ та б≥олог≥ч-
   ноњ очистки з термомехан≥чною
   обробкою осад≥в в закритих при-
   м≥щенн¤х             100  150  300  400
 3. ѕол¤ ф≥льтрац≥њ          200  300  500  ---
 4. «емлеробськ≥ пол¤ зрошенн¤    150  200  400  ---
 5. Ѕ≥олог≥чн≥ ставки         200  200  300  300
 6. Ќасосн≥ станц≥њ          15   20   20   30
ЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧ
ѕрим≥тка. —ан≥тарно-захисн≥ зони канал≥зац≥йних очисних споруд
     продуктивн≥стю б≥льше 280 тис.м3/добу встановлюютьс¤ по
     узгодженню з органами державного сан≥тарного нагл¤ду на
     п≥дстав≥ розрахунк≥в розс≥юванн¤ погано пахнучих газ≥в,
     м≥сцерозташуванн¤  об'Їкт≥в,  рози  в≥тр≥в та ≥нших
     фактор≥в.

                      ƒодаток N 13
                 до ƒержавних сан≥тарних правил
                 плануванн¤ та забудови населених
                 пункт≥в,  затверджених наказом
                 ћ≥н≥стерства охорони  здоров'¤
                 ”крањни в≥д 19.06.96 р. N 173

      ¬имоги до водоохоронних зон водних об'Їкт≥в

   1. ¬здовж р≥чок, мор≥в та навколо озер, водосховищ та ≥нших
водойм встановлюютьс¤ водоохоронн≥ зони, зовн≥шн≥ меж≥  ¤ких
визначаютьс¤ за спец≥ально розробленими проектами.
   Ќа територ≥њ водоохоронних зон заборон¤Їтьс¤:
   1) використанн¤ ст≥йких та сильнод≥ючих пестицид≥в;
   2) влаштуванн¤ кладовищ, скотомогильник≥в, звалищ,  пол≥в
ф≥льтрац≥њ;
   3) скиданн¤ неочищених ст≥чних вод, використовуючи рельЇф
м≥сцевост≥ (балки, понизз¤, кар'Їри тощо), а також пот≥чки.
   2. ¬ межах водоохоронних зон вид≥л¤ютьс¤ земельн≥ д≥л¤нки п≥д
прибережн≥ захисн≥ смуги.
   ѕрибережна захисна смуга встановлюЇтьс¤ по обидва береги
р≥чок та навколо водойм вздовж ур≥зу води (в меженний пер≥од)
шириною:
   - дл¤ великих р≥чок, водосховищ на них та озер - 100 м;
   - дл¤ середн≥х р≥чок, водосховищ на них, а також ставк≥в
площею понад 3 гектари - 50 м;
   - дл¤ малих р≥чок, струмк≥в ≥ пот≥чк≥в, а також ставк≥в
площею менше 3 гектар≥в - 25 м.
   ” прибережних захисних смугах заборон¤Їтьс¤:
   1) розорюванн¤ земель (кр≥м п≥дготовки грунту дл¤ залуженн¤ ≥
зал≥с≥нн¤), а також сад≥вництво та городництво;
   2) збер≥ганн¤ та застосуванн¤ пестицид≥в ≥ добрив;
   3) влаштуванн¤ л≥тн≥х табор≥в дл¤ худоби;
   4) буд≥вництво  будь-¤ких  споруд  (кр≥м  г≥дротехн≥чних,
г≥дрометричних та л≥н≥йних), у тому числ≥ баз в≥дпочинку, дач,
гараж≥в та сто¤нок автомоб≥л≥в;
   5) митт¤ та обслуговуванн¤ транспортних засоб≥в ≥ техн≥ки;
   6) влаштуванн¤  звалищ  см≥тт¤, гноЇсховищ, накопичувач≥в
р≥дких ≥ твердих в≥дход≥в виробництва, кладовищ, скотомогильник≥в,
пол≥в ф≥льтрац≥њ тощо.
   ”здовж мор≥в та навколо морських заток ≥ лиман≥в вид≥л¤Їтьс¤
прибережна захисна смуга шириною не менше двох к≥лометр≥в в≥д
ур≥зу води. ¬она може використовуватись дл¤ буд≥вництва санатор≥њв
та  ≥нших  л≥кувально-оздоровчих  заклад≥в  з  обов'¤зковим
централ≥зованим водопостачанн¤м ≥ канал≥зац≥Їю.

                      ƒодаток N 14
                 до ƒержавних сан≥тарних правил
                 плануванн¤ та забудови населених
                 пункт≥в,  затверджених наказом
                 ћ≥н≥стерства охорони  здоров'¤
                 ”крањни в≥д 19.06.96 р. N 173

    —ан≥тарно-г≥г≥Їн≥чн≥ показники придатност≥ грунту
       д≥л¤нки п≥д забудову населеного пункту
ЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧ
| N |   ѕоказники     | ќдиниц≥ вим≥ру |  Ќормативи  |
|п/п|(дл¤ шару грунту 0-20 см)|        |         |
ЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧ
 1. ’≥м≥чн≥ токсичн≥ речовини    мг/кг   не б≥льше √ƒ ,
                        ќƒ 
 2. —умарний показник забруд-
   ненн¤ х≥м≥чними речовина-  безрозм≥рна     до 16
   ми, дл¤ ¤ких не встанов-   величина
   лено √ƒ 
 3.  ишкова паличка      кл≥тин в 1 г      1 - 9
                грунту
 4. ≈нтерокок          -- " --       1 - 9
 5. ѕатогенн≥ ентеробактер≥њ   -- " --     в≥дсутн≥сть
 6. ≈нтеров≥руси         -- " --     в≥дсутн≥сть
 7. яйц¤ геогельм≥нт≥в    екземпл¤р≥в в    в≥дсутн≥сть
                1 кг грунту     життЇздатних
                          форм
ЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧ

                      ƒодаток N 15
                 до ƒержавних сан≥тарних правил
                 плануванн¤ та забудови населених
                 пункт≥в,  затверджених наказом
                 ћ≥н≥стерства охорони  здоров'¤
                 ”крањни в≥д 19.06.96 р. N 173

    ћ≥н≥мальн≥ в≥дстан≥ в≥д системи вилученн¤, обробки,
 збер≥ганн¤, знезараженн¤ та утил≥зац≥њ гною до тваринницьких,
      птах≥вничих прим≥щень та житловоњ забудови
ЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧ
|       —поруди       |  ћ≥н≥мальна в≥дстань, м  |
|                  |ЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧ|
|                  | в≥д прим≥щень |в≥д житловоњ|
|                  |ЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧ|забудови  |
|                  |тварин-|птах≥в-|      |
|                  |ницьких|ничих |      |
ЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧ
 1. ќбробки р≥дкого гною на фермах ≥
  комплексах по вирощуванню та
  в≥дгод≥вл≥ свиней:
  менше 12 тис. гол≥в на р≥к      60        500
  в≥д 12 до 54 тис. гол≥в на р≥к    60        1500
 2. ќбровки р≥дкого гною великоњ ро-
  гатоњ худоби при чисельност≥ по-
  гол≥в'¤:
  менше 1200 кор≥в           60        300
  в≥д 1200 до 2000 гол≥в, до 6000
  скотом≥сць дл¤ молодн¤ка       60        500
  6000 скотом≥сць дл¤ молодн¤ка та
  б≥льше                60        1000
 3. “ерм≥чноњ обробки посл≥ду пта-
  х≥вничих п≥дприЇмств:
  до 100 тис. кур-несучок та до
  1 млн. бройлер≥в на р≥к       200        300
  в≥д 100 тис. до 400 тис. кур-не-
  сучок та в≥д 1 млн. до 3 млн.
  бройлер≥в на р≥к           200        1000
 4. ¬≥дкрит≥ сховища посл≥ду       300        500
 5. ¬≥дкрит≥ сховища (накопичувач≥)
  р≥дкого гною дл¤ ферм та комп-
  лекс≥в ус≥х типорозм≥р≥в та нап-
  р¤мк≥в (кр≥м 54 ≥ б≥льше тис.
  свиней на р≥к)            60       500-2000
 6. Ѕ≥олог≥чно оброблена р≥дка фрак-
  ц≥¤ гною               60        500
 7. ћайданчики дл¤ карантируванн¤
  п≥дстилкового гною, компосту та
  твердоњ фракц≥њ            15*        300
ЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧ
  * - але не менше протипожежноњ в≥дстан≥
ѕрим≥тки: 1. ¬иб≥р майданчик≥в п≥д споруди повинен виконуватись
       зг≥дно з нормативами.
     2. —ан≥тарн≥  розриви  в≥д  закритих  гноЇсховищ до
       населених пункт≥в приймаютьс¤ не менше 50%  в≥д
       в≥дстан≥ до в≥дкритих гноЇсховищ.
     3. ¬≥дстань в≥д сховищ та майданчик≥в карантируванн¤
       п≥дстилкового гною ≥ твердоњ фракц≥њ до молочного
       блока повинна бути не менше 60 м.
     4. ¬≥дстань в≥д житловоњ забудови до в≥дкритих сховищ
       (накопичувач≥в)  р≥дкого  гною  визначаЇтьс¤  в
       залежност≥ в≥д потужност≥ комплексу.

                      ƒодаток N 16
                 до ƒержавних сан≥тарних правил
                 плануванн¤ та забудови населених
                 пункт≥в,  затверджених наказом
                 ћ≥н≥стерства охорони  здоров'¤
                 ”крањни в≥д 19.06.96 р. N 173

    ƒопустим≥ р≥вн≥ звуку на територ≥њ житловоњ забудови
ЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧ
| N |    ¬иди територ≥й     | ƒопустим≥ р≥вн≥| „ас доби |
|п/п|                |  звуку (дЅј) |      |
|  |                |ЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧ|      |
|  |                |L јекв.|L јмакс.|      |
ЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧ
 1. “еритор≥њ, що безпосередньо
   прил¤гають до буд≥вель л≥ка-    45   60   вдень
   рень, санатор≥њв          35   50   вноч≥
 2. “еритор≥њ, що безпосередньо
   прил¤гають до житлових будин-
   к≥в, буд≥вель пол≥кл≥н≥к, амбу-
   латор≥й, будинк≥в в≥дпочинку,
   панс≥онат≥в, будинк≥в-≥нтерна-
   т≥в, дит¤чих дошк≥льних закла-
   д≥в, шк≥л та ≥нших навчальних   55   70   вдень
   заклад≥в, б≥бл≥отек        45   60   вноч≥
 3. “еритор≥њ, що прил¤гають до бу-  60   75   вдень
   д≥вель готелей та гуртожитк≥в   50   65   вноч≥
 4. ћайданчики в≥дпочинку на тери-
   тор≥њ л≥карень та санатор≥њв    35   50   вдень
 5. ћайданчики в≥дпочинку на тери-
   тор≥њ м≥крорайон≥в, груп житло-
   вих будинк≥в, будинк≥в в≥дпо-
   чинку, панс≥онат≥в, майданчик≥в
   дит¤чих дошк≥льних заклад≥в,
   шк≥л та ≥нших учбових заклад≥в,
   будинк≥в-≥нтернат≥в        45   60   вдень
ЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧ
ѕрим≥тка. ≈кв≥валентн≥ та максимальн≥ р≥вн≥ звуку в дЅј дл¤ шуму,
     що створюЇтьс¤ засобами автомоб≥льного, зал≥зничного,
     ав≥ац≥йного транспорту  в  2  м  в≥д  огороджуючих
     конструкц≥й першого ешелону житлових будинк≥в, готел≥в,
     гуртожитк≥в,  повернутих у б≥к маг≥стральних вулиць
     загальном≥ського значенн¤, зал≥зниць, а також джерел
     ав≥ац≥йного шуму, допускаЇтьс¤ приймати на 10 дЅј вище
     (поправка /\n + 10 дЅј), вказаних у позиц≥¤х 2 та 3.

                      ƒодаток N 17
                 до ƒержавних сан≥тарних правил
                 плануванн¤ та забудови населених
                 пункт≥в,  затверджених наказом
                 ћ≥н≥стерства охорони  здоров'¤
                 ”крањни в≥д 19.06.96 р. N 173

   Ќормативн≥ р≥вн≥ в≥брац≥њ в житлових прим≥щенн¤х (дЅ)
ЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧ
|            | —ередньогеометричн≥ частоти октавних |
|ѕараметри, що нормуютьс¤|        смуг, √ц        |
|            |ЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧ|
|            | 2 | 4 | 8 | 16 | 31,5 | 63 |
ЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧ
  ¬≥брошвидк≥сть     79  73  67   67   67   67
  ¬≥броприскоренн¤    25  25  25   31   37   47
  ¬≥брозм≥щенн¤     133  121  109  103   97   91
ЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧ

                      ƒодаток N 17а
                 до ƒержавних сан≥тарних правил
                 плануванн¤ та забудови населених
                 пункт≥в,  затверджених наказом
                 ћ≥н≥стерства охорони  здоров'¤
                 ”крањни в≥д 19.06.96 р. N 173

 ѕоправки до нормативних р≥вн≥в в≥брац≥њ в житлових прим≥щенн¤х
ЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧ
|   ‘актор, що впливаЇ   |    ”мови    |ѕоправка, дЅ |
ЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧ
  ’арактер в≥брац≥њ      пост≥йна          0
                непост≥йна        -10
  „ас доби           день з 7.00 до 23.00    +5
                н≥ч з 23.00 до 7.00     0
  “ривал≥сть впливу в≥брац≥њ  сумарна тривал≥сть
  в денний час за найб≥льш   (у %):  56-100       0
  ≥нтенсивн≥ 30 хвилин         18-56       +5
                     6-18       +10
                     менше 6     +15
ЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧ

                      ƒодаток N 18
                 до ƒержавних сан≥тарних правил
                 плануванн¤ та забудови населених
                 пункт≥в,  затверджених наказом
                 ћ≥н≥стерства охорони  здоров'¤
                 ”крањни в≥д 19.06.96 р. N 173

 «они, ¤к≥ визначають придатн≥сть територ≥њ в околиц¤х аеропорту
   до забудови за акустичними умовами при польотах л≥так≥в
ЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧ
|ѕер≥од|      ƒопустим≥ р≥вн≥ звуку в зонах, дЅј      |
|доби |ЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧ|
|   |   ј   |    Ѕ    |    ¬    |   √   |
ЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧ
 ƒень  L јекв<=60  61<=L јекв<=65  61<=L јекв<=65  L јекв>65
    L ј  <=80  81<=L ј  <=85  81<=L ј  <=85  L ј  >85
 Ќ≥ч  L јекв<=50  51<=L јекв<=55  56<=L јекв<=60  L јекв>60
    L ј  <=70  71<=L ј  <=75  76<=L ј  <=80  L ј  >80
ЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧ

                      ƒодаток N 19
                 до ƒержавних сан≥тарних правил
                 плануванн¤ та забудови населених
                 пункт≥в,  затверджених наказом
                 ћ≥н≥стерства охорони  здоров'¤
                 ”крањни в≥д 19.06.96 р. N 173

       ћожлив≥сть та умови буд≥вництва споруд
      в зонах обмеженн¤ забудови навколо аеропорту
ЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧ
|  ѕризначенн¤  |    Ѕуд≥вництво буд≥вель а зонах     |
|  буд≥вель   |ЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧ|
|         |  ј   |   Ѕ   |   ¬   |   √  |
ЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧ
 ∆итлов≥ будинки, дозвол¤-  дозвол¤Їтьс¤ з п≥двищеною заборон¤-
 дит¤ч≥ дошк≥льн≥ Їтьс¤   звуко≥зол¤ц≥Їю зовн≥шн≥х Їтьс¤
 заклади           огороджень, ¤к≥ забезпе-
               чують зниженн¤ шуму,
               /\ L A, дЅј
                  25      30

 ѕол≥кл≥н≥ки    дозвол¤-  дозвол¤Їтьс¤ з п≥двищеною заборон¤-
          Їтьс¤ в  звуко≥зол¤ц≥Їю, ¤ка за-  Їтьс¤
          частин≥  безпечуЇ /\ L A = 30 дЅј
          зони з
          р≥вн¤ми у
          денний час
      L ј екв <=55 дЅј без обмеженн¤,
      L ј екв <=56-60 дЅј з
      п≥двищеною звуко≥зол¤ц≥Їю
      (/\ L A=25дЅј)

 Ўколи та ≥нш≥   дозвол¤-  дозвол¤Їтьс¤ з п≥двищеною заборон¤-
 учбов≥ заклади  Їтьс¤   звуко≥зол¤ц≥Їю, ¤ка за-  Їтьс¤
               безпечуЇ /\ L A = 25 дЅј

 √отел≥,      дозвол¤-  дозвол¤Їтьс¤ з п≥двищеною заборон¤-
 гуртожитки    Їтьс¤   звуко≥зол¤ц≥Їю, ¤ка за-  Їтьс¤
               безпечуЇ /\ L A, дЅј
                  20      25

 јдм≥н≥стративн≥  дозвол¤-  дозвол¤Їтьс¤ дозвол¤Їтьс¤ дозвол¤-
 буд≥вл≥, проектн≥ Їтьс¤                Їтьс¤ при
 та науково-досл≥-                   забезпе-
 дн≥ орган≥зац≥њ                    ченн≥ не-
                            обх≥дноњ
                            звуко≥зо-
                            л¤ц≥њ
ЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧ

                      ƒодаток N 20
                 до ƒержавних сан≥тарних правил
                 плануванн¤ та забудови населених
                 пункт≥в,  затверджених наказом
                 ћ≥н≥стерства охорони  здоров'¤
                 ”крањни в≥д 19.06.96 р. N 173

  √ранично допустим≥ р≥вн≥ √ѕ≈, що створюЇтьс¤ двоканальними
    метеоролог≥чними –Ћ— (комб≥новане випром≥нюванн¤)
ЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧ
|’арактеристика ре- |ƒовжина  |√ƒ–, мк¬т/см2 |Ўвид- | оеф≥ц≥- |
|жиму        |хвиль в ка-|ЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧ|к≥сть |Їнт пере-|
|          |налах, см |довжина хвил≥,|оберта|ривчасто-|
|          |      |см      |нн¤ ан|ст≥   |
|          |      |ЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧ|тени, |     |
|          |      |0,8| 3 |10 |17|об/хв |     |
ЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧ
 —п≥впадаюч≥ д≥аграми 3,0+-0,45 ≥ -- 10 25 --  6  240+-15%
 спр¤мованост≥ антен 10,0+-1,50
 q3/10=0,4
 Ќесп≥впадаюч≥ д≥аг-                  2000+-15%
 рами спр¤мованост≥  0,8+-0,12 ≥ 50 -- 25 --  6  на хвил≥
 антени, q0,8/10=0,4                  0,8 см
 (у максимум≥ випро- 10,0+-1,50            240+-15%
 м≥нюванн¤)                       на хвил≥
                            10 см
 * Ќесп≥впадаюч≥ д≥- 3,0+-0,45 ≥ -- 54 -- *  6  240+-15%
 аграми спр¤мованост≥ 17,0+-2,55
 антени, q3/17<0,04
ЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧ
ѕрим≥тка.
   *)  онтролюЇтьс¤  по  √ƒ–,  встановленому  дл¤  √ѕ≈, що
створюЇтьс¤ трисантиметровим каналом.

                      ƒодаток N 21
                 до ƒержавних сан≥тарних правил
                 плануванн¤ та забудови населених
                 пункт≥в,  затверджених наказом
                 ћ≥н≥стерства охорони  здоров'¤
                 ”крањни в≥д 19.06.96 р. N 173

   √ранично допустим≥ р≥вн≥ (√ƒ–) електромагн≥тних пол≥в*
 (безперервне випром≥нюванн¤ ампл≥тудноњ або кутовоњ модул¤ц≥њ)
_____________
   * ƒ≥апазони,  що  наведен≥ у додатку, виключають нижню,
включають верхню межу частоти.

ЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧ
|N д≥-|ћетричний п≥дрозд≥л д≥апа- | „астоти | ƒовжини | √ƒ–,  |
|апа- |зон≥в           |     | хвиль  | ¬/м  |
|зону |              |     |     |     |
ЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧ
  5   ≥лометров≥ хвил≥      30-300 к√ц 10-1 км   25
    (низьк≥ частоти) - Ќ„
  6  √ектометров≥ хвил≥     0,3-3 ћ√ц  1-0,1 км  15
    (середн≥ частоти) - —„
  7  ƒекаметров≥ хвил≥      3-30 ћ√ц  100-10 м (3 lg )**
    (висок≥ частоти) - ¬„
  8  ћетров≥ хвил≥        30-300 ћ√ц 10-1 м    3
    (дуже висок≥ частоти) - ƒ¬„
_____________
   ** - довжина хвил≥ в м або √ƒ–=7,43-3 lgf, де f - частота в
ћ√ц.
ЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧ
ѕрим≥тки: 1. √ƒ–,  наведен≥  у  додатку, не поширюютьс¤ на
       рад≥озасоби, телебаченн¤, ¤к≥ нормуютьс¤ окремо.
     2. ¬им≥рюванн¤  р≥вн≥в  ≈ћѕ,  ¤к≥  створюють засоби
       рад≥озв'¤зку  передавального  рад≥оцентру  (ѕ–÷)
       цив≥льноњ  ав≥ац≥њ,  зд≥йснюЇтьс¤  за  методикою,
       викладеною в "ћетодических указани¤х по определению
       уровней электромагнитного пол¤ средств управлени¤
       воздушным движением гражданской авиации ¬„, -ќ¬„,
       -”¬„ и —¬„-диапазонов", N 4550-88.
     3. ѕерерахунок √ƒ– в залежност≥ в≥д часу опром≥ненн¤
       населенн¤ не допускаЇтьс¤.

                      ƒодаток N 22
                 до ƒержавних сан≥тарних правил
                 плануванн¤ та забудови населених
                 пункт≥в,  затверджених наказом
                 ћ≥н≥стерства охорони  здоров'¤
                 ”крањни в≥д 19.06.96 р. N 173

   √ранично допустим≥ р≥вн≥ електромагн≥тних пол≥в (≈ћѕ),
   що створюютьс¤ рад≥олокац≥йними засобами (≥мпульсивне
             випром≥нюванн¤)
ЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧ
|ѕризначенн¤ |N |ƒовжи-|     –ежим роботи    |¬≥дно|√ƒ–, |
|–Ћ—     |д≥а|на  |ЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧ|шенн¤|мк¬т/|
|      |па-|хвил≥,|швид|пе- |час опром≥нюванн¤ |трива|/см2 |
|      |зо-|см  |к≥- |р≥од|з однопор¤дковою |лост≥|   |
|      |ну |   |сть |огл¤|≥нтенсивн≥стю   |випро|   |
|      |  |   |обер|ду, |         |м≥ню-|   |
|      |  |   |тан-|сек.|         |ванн¤|   |
|      |  |   |н¤ |  |         |до за|   |
|      |  |   |анте|  |         |галь-|   |
|      |  |   |ни, |  |         |ного |   |
|      |  |   |об/ |  |         |часу |   |
|      |  |   |/хв |  |         |робо-|   |
|      |  |   |  |  |         |ти на|   |
|      |  |   |  |  |         |добу |   |
|ЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧ+ЧЧЧ+ЧЧЧЧЧЧ+ЧЧЧЧ+ЧЧЧЧ+ЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧ+ЧЧЧЧЧ+ЧЧЧЧЧ|
|   1   | 2 |  3 | 4 | 5 |     6    | 7 | 8 |
|ЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧ+ЧЧЧ+ЧЧЧЧЧЧ+ЧЧЧЧ+ЧЧЧЧ+ЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧ+ЧЧЧЧЧ+ЧЧЧЧЧ|
|ћетеороло- |11 |0,8+- | <=6|>=10|<=0,001 пер≥оду  | 0,5 | 140 |
|г≥чн≥ –Ћ— та|  |+-0,12|  |  |огл¤ду      |   |   |
|≥нш≥ њм по- |  |   |  0| --|не б≥льше 12 годин| 1  | 10 |
|д≥бн≥ за ре-|  |   |  |  |на добу      |   |   |
|жимом робо- |10 |3,0+- | <=6|>=10|<=0,004 пер≥оду  | 0,5 | 60 |
|ти *    |  |+-0,60|  |  |огл¤ду      |   |   |
|      |  |   |  0| --|не б≥льше 12 годин| 1  | 10 |
|      |  |   |  |  |на добу      |   |   |
|      | 9 |10,0+-|  0| --|не б≥льше 12 годин| 0,5 | 20 |
|      |  |+-1,50|  |  |на добу      |   |   |
|      | 9 |10,0+-| <=6|>=10|<=0,008 пер≥оду  | 0,5 | 40 |
|      |  |+-1,50|  |  |огл¤ду      |   |   |
|      | 9 |17,0+-|  0| --|не б≥льше 12 годин| 0,5 | 24 |
|      |  |+-2,55|  |  |на добу      |   |   |
|      |  |   |  |  |         |   |   |
|ќгл¤дов≥ –Ћ—| 9 |10,0+-|<=15| >=4|<=0,0063 пер≥оду | 1  | 15 |
|цив≥льноњ  |  |+-2,00|  |  |огл¤ду      |   |   |
|ав≥ац≥њ та | 9 |23,0+-|<=15| >=4|<=0,004 пер≥оду  | 1  | 20 |
|≥нш≥ њм по- |  |+-3,45|  |  |огл¤ду      |   |   |
|д≥бн≥ за ре-| 9 |35,0+-|<=15| >=4|<=0,011 пер≥оду  | 1  | 25 |
|жимом роботи|  |+-5,25|  |  |огл¤ду      |   |   |
|      |  |   |  |  |         |   |   |
|Ѕерегов≥,  | 9 |10,0+-|<=25|>= |<=0,006 пер≥оду  |   |   |
|суднов≥ ог- |  |+-1,50|  |2,4 |огл¤ду      |   |   |
|л¤дов≥ –Ћ— |  |   |  |  |не б≥льше 12 годин| 1  | 15 |
|та ≥нш≥ њм |  |   |  |  |на добу      |   |   |
|под≥бн≥ за |  |   |  |  |не б≥льше 6 годин | 1  | 20 |
|режимом ро- |  |   |  |  |на добу      |   |   |
|боти    |  |   |  |  |         |   |   |
ЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧ
ѕрим≥тка.
   * ѕри  загальн≥й тривалост≥ роботи рад≥олокатора, що не
перевищуЇ 12 годин на добу.

                      ƒодаток N 23
                 до ƒержавних сан≥тарних правил
                 плануванн¤ та забудови населених
                 пункт≥в,  затверджених наказом
                 ћ≥н≥стерства охорони  здоров'¤
                 ”крањни в≥д 19.06.96 р. N 173

   ƒопустим≥ значенн¤ сумарноњ питомоњ активност≥ природних
 рад≥онукл≥д≥в в буд≥вельних матер≥алах та сфери њх використанн¤
ЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧ
| ласи буд≥вельних матер≥ал≥в та мож- |—умарна питома активн≥сть|
|лива сфера њх використанн¤      |природних рад≥онукл≥д≥в |
|                   |(рад≥ю-226, тор≥ю-232,  |
|                   |кал≥ю-40) у буд≥вельних |
|                   |матер≥алах, Ѕк/кг    |
ЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧ
         I клас
 ¬икористовуЇтьс¤ дл¤ ус≥х вид≥в буд≥в-
 ництва                     не б≥льше 370

        II клас
 ¬икористовуЇтьс¤ дл¤ дорожнього та
 промислового буд≥вництва у межах тери-
 тор≥њ населених пункт≥в та зон перс-
 пективноњ забудови                370 - 740

        III клас
 ћожуть бути використан≥ в дорожньому
 буд≥вництв≥ поза населеними пунктами,
 в межах населених пункт≥в дл¤ буд≥в-
 ництва п≥дземних споруд, покритих гру-
 нтом понад 0,5 м, де виключено перебу-
 ванн¤ людей                    740 - 1350
ЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧ
ѕрим≥тка. ѕри значенн¤х б≥льших 1350 Ѕк/кг питанн¤ про можливу
     сферу використанн¤ вир≥шуЇтьс¤ у кожному конкретному
     випадку за погодженн¤м з ћ≥н≥стерством охорони здоров'¤
     ”крањни.


          ƒержавн≥ сан≥тарн≥ правила плануванн¤ та
          забудови населених пункт≥в
          ћ≥н≥стерство охорони здоров'¤ ”крањни, 1996 р.

   –озроблен≥:
   √оловне сан≥тарно-еп≥дем≥олог≥чне управл≥нн¤ ћќ« ”крањни:
   ¬.≤.–оманенко, ј.ѕ.—крипник.

   ”крањнський науковий г≥г≥Їн≥чний центр:
   д.м.н., проф. ј.ћ.—ердюк,    д.м.н., проф. ќ.√.¬олощенко,
д.м.н. ≤.—. иреЇва,  к.м.н. ≤.√.„удова,  к.м.н. ¬.¬.—танкевич,
                         ЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧ
к.м.н.  .ƒ.‘ещенко, д.м.н. ¬.™.ѕрис¤жнюк, д.м.н.|√.я.„егринець|,
                         ЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧ
к.м.н. ћ.ѕ.¬ашкулат,   д.м.н. ¬.я.јкименко,   д.м.н.,  проф.
ё.ƒ.ƒуманський, д.м.н. Ќ.√.Ќ≥к≥т≥на, д.м.н. ≤.≤. арачов, к.м.н.
¬.≤.√еЇць, к.м.н. ћ.—.ћухарський.

    ињвський ≥нститут удосконаленн¤ л≥кар≥в:
   к.м.н. —.ј.Ћюбченко.

   ƒн≥пропетровська обласна санеп≥дстанц≥¤:
   ћ.ѕ.√ладкий,  ¬.ј.ќвчинникова,  √.√.√олубЇва,  √. . амеко,
¬.¬.«айцев, ¬.ё. орнев, ¬.ј.—олом'¤на.

   ƒн≥пропетровський медичний ≥нститут:
   к.м.н., доц. ≈.ј.ƒеркачов.

   ѕри розробц≥ документа врахован≥ пропозиц≥њ  спец≥ал≥ст≥в
обласних та м≥ських санеп≥дстанц≥й.


—торiнка "«аконодавство ”крањни" сайту ¬ерховноњ –ади
<< ѕќ¬≈–Ќ”“»—я
Hosted by uCoz