Верховна Рада України Мінприроди України;  Наказ, Положення, Форма типового документа  вiд 12.01.2005  № 7 Законодавство України
Документ z0271-05, не набрав чинності, редакцiя вiд 28.02.2005  >>
Пошук Пошук слiв на сторiнцi
Сторiнки:  [ 1 ]


              
Герб України
        МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО
         ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА УКРАЇНИ

              Н А К А З

             12.01.2005 N 7

                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   28 лютого 2005 р.
                   за N 271/10551


     Про затвердження Положення про ведення реєстру
       екологічних аудиторів та юридичних осіб,
          що мають право на здійснення
            екологічного аудиту


   Відповідно до Закону України  від 24 червня 2004 року
N 1862-IV ( 1862-15 ) "Про екологічний аудит" Н А К А З У Ю:

   1. Затвердити Положення про ведення реєстру  екологічних
аудиторів  та юридичних осіб, що мають право на здійснення
екологічного аудиту, що додається.

   2. Управлінню  економіки  природоохоронної    діяльності
(Рибачек А.В.)  Департаменту  економіки природокористування та
фінансів забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію
до Міністерства юстиції України в п'ятиденний термін.

   3. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника
Міністра охорони навколишнього природного середовища  України
Луцька В.С.

 Міністр                         С.Поляков


                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказ Міністерства охорони
                   навколишнього природного
                   середовища України
                   12.01.2005 N 7

                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   28 лютого 2005 р.
                   за N 271/10551


              ПОЛОЖЕННЯ
      про ведення реєстру екологічних аудиторів
     та юридичних осіб, що мають право на здійснення
            екологічного аудиту


           1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

   1.1. У цьому Положенні наведені нижче поняття вживаються в
такому значенні:
   реєстр екологічних аудиторів та юридичних осіб, що мають
право на здійснення екологічного аудиту (далі - Реєстр) визначає
перелік екологічних аудиторів та юридичних осіб, що мають право
здійснювати еколого- аудиторську діяльність відповідно до вимог
Закону України "Про екологічний аудит" ( 1862-15 );
   заявник -  юридична  особа, що має право на здійснення
екологічного  аудиту,  яка  подає  до  Міністерства  охорони
навколишнього природного середовища України (далі - Мінприроди
України) заяву для внесення до Реєстру. Інші поняття вживаються у
цьому  Положенні  відповідно  до  вимог Закону України "Про
екологічний аудит " ( 1862-15 ).

   1.2. Рішення щодо внесення інформації до Реєстру приймається
Мінприроди України відповідно до цього Положення.

   1.3. Юридичній особі, що має право на здійснення екологічного
аудиту, видається повідомлення про внесення до Реєстру.

   1.4. Реєстр ведеться Мінприроди України за  встановленою
формою в паперовому вигляді та електронній формі. Інформація з
Реєстру є відкритою для користувачів.

   1.5. Перелік екологічних аудиторів та юридичних осіб, що
мають право на здійснення екологічного аудиту, які внесені до
Реєстру, публікується Мінприроди України в кінці кожного року в
засобах масової інформації, а також регулярно оновлюється на
веб-сайті Мінприроди України.

     2. ВИМОГИ ДО ЕКОЛОГІЧНИХ АУДИТОРІВ ТА ЮРИДИЧНИХ
     ОСІБ, ЩО МАЮТЬ ПРАВО НА ЗДІЙСНЕННЯ ЕКОЛОГІЧНОГО
     АУДИТУ, ЯКІ ПРЕТЕНДУЮТЬ НА ВНЕСЕННЯ ДО РЕЄСТРУ

   До Реєстру  вносяться  екологічні  аудитори,  які  мають
сертифікат  екологічного  аудитора  на  право  проведення
еколого-аудиторської діяльності, виданий Мінприроди України  в
установленому  порядку,  та  юридичні  особи,  статутом яких
передбачений цей вид діяльності та в штаті яких є хоча б один
екологічний аудитор.

         3. ПОРЯДОК УНЕСЕННЯ ДО РЕЄСТРУ

   3.1. Внесення до Реєстру екологічних аудиторів (додаток 1)
здійснюється з  моменту  отримання  сертифіката  екологічного
аудитора.

   3.2. Для внесення до Реєстру заявник подає до Мінприроди
України такі документи:
   а) заяву про внесення до Реєстру (додаток 2);
   б) копію статуту заявника,  засвідчену  в  установленому
законодавством порядку;
   в) довідку, що документально підтверджує наявність в штаті
заявника хоча б одного екологічного аудитора, та копію його
сертифіката, засвідчену в установленому законодавством порядку.

   3.3. Заяву про внесення до Реєстру та всі необхідні документи
заявник направляє поштою або подає особисто до Мінприроди України,
з внутрішнім описом та пронумерованими аркушами.

   3.4. Мінприроди України перевіряє надані заявником документи
на відповідність вимогам законодавства України. При розгляді
документів, поданих заявником, Мінприроди України може запросити
від заявника письмове пояснення або уточнення окремих положень цих
документів.

   3.5. Не пізніше п'яти робочих днів з дати  надходження
документів від заявника Мінприроди України приймає рішення щодо
внесення його до Реєстру або про відмову.

   3.6. Заявник вноситься до Реєстру згідно з рішенням, яке
приймається Комісією з сертифікації екологічних аудиторів.

   3.7. Повідомлення про прийняте рішення (додаток 3) щодо
внесення до Реєстру, або про  відмову  внесення  до  нього
надсилається (видається) Мінприроди України заявникові в письмовій
формі протягом п'яти робочих днів з дати його прийняття. У рішенні
про відмову щодо внесення до Реєстру зазначаються мотивовані
підстави такої відмови.

   3.8. Мотивованими підставами для прийняття рішення Мінприроди
України про відмову заявнику щодо внесення його до Реєстру, є:
   а) невідповідність поданих документів, що додаються до заяви,
вимогам законодавства України;
   б) надання документів, передбачених цим Положенням, не в
повному обсязі.

   3.9. У разі відмови щодо внесення до Реєстру у випадках,
передбачених пунктом 3.8 цього Положення, заявник може подати до
Мінприроди України нову заяву з документами.

        4. ПОРЯДОК УНЕСЕННЯ ЗМІН ДО РЕЄСТРУ

   4.1. Підставою для внесення змін до Реєстру є зміни в
документах, визначені підпунктами "б" і "в" пункту 3.2 цього
Положення.

   4.2. Для  внесення  змін  до Реєстру заявник повідомляє
Мінприроди України і подає необхідні документи, що підтверджують
ці зміни.

   4.3. Припинення достроково чи зупинення на строк до одного
року чи закінчення терміну чинності сертифіката екологічного
аудитора є підставою для внесення відповідних змін до Реєстру
екологічних аудиторів.

 Начальник Управління
 економіки природоохоронної
 діяльності                       А.Рибачек


                   Додаток 1
                   до Положення про ведення
                   реєстру екологічних
                   аудиторів та юридичних осіб,
                   що мають право на здійснення
                   екологічного аудиту


               РЕЄСТР
       екологічних аудиторів та юридичних осіб,
     що мають право на здійснення екологічного аудиту


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N |Серія та|Реєстра- | Дата |Прізви- |Основне | Дата |Реєстра-| Дата | Назва | Юриди- |Прізви- |Номер та| При-|
|з/п| номер | ційний | реєст |ще ім'я | місце |звернен-| ційний |видачі |юридич- | чна  |ще, ім'я| дата |мітка|
|  |сертифі-| номер | рації | та по |роботи, |ня заяв-| номер |повідо-| ної  | адреса | та по |рішення |   |
|  | ката |екологіч-| еколо- |батькові|місце- | ника* |юридич- |млення*| особи* | (тел./ |батькові| про  |   |
|  | еколо- | ного  |гічного |еколо- | зна- |    | ної  |    |    | факс) | керів- | виклю- |   |
|  | гічного|аудитора |аудитора|гічного |ходження|    | особи, |    |    |    | ника | чення |   |
|  |аудитора|     |    |аудитора| (адре- |    | що має |    |    |    |юридич- |    |   |
|  |    |     |    |    | са,  |    |право на|    |    |    | ної  |    |   |
|  |    |     |    |    | тел./ |    |здійс- |    |    |    | особи* |    |   |
|  |    |     |    |    | факс) |    | нення |    |    |    |    |    |   |
|  |    |     |    |    |    |    | еколо- |    |    |    |    |    |   |
|  |    |     |    |    |    |    |гічного |    |    |    |    |    |   |
|  |    |     |    |    |    |    |аудиту* |    |    |    |    |    |   |
|---+--------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+-------+--------+--------+--------+--------+-----|
| 1 |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  11  |  12  |  13  | 14 |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   * -  для юридичних осіб, що мають право на здійснення
екологічного аудиту.

 Начальник Управління
 економіки природоохоронної
 діяльності                       А.Рибачек


                   Додаток 2
                   до Положення про ведення
                   реєстру екологічних
                   аудиторів та юридичних осіб,
                   що мають право на здійснення
                   екологічного аудиту


               ЗАЯВА
     про внесення до Реєстру екологічних аудиторів
     та юридичних осіб, що мають право на здійснення
            екологічного аудиту


Заявник __________________________________________________________
(назва юридичної особи, що має право на здійснення екологічного
аудиту)

__________________________________________________________________
(ідентифікаційний код юридичної особи, що має право на здійснення
екологічного аудиту, платника податків та інших обов'язкових
платежів)

__________________________________________________________________
(юридична адреса, тел./факс)

__________________________________________________________________
(серія, номер, дата видачі сертифіката екологічного аудитора, що є
штатним працівником юридичної особи)

__________________________________________________________________
(дата реєстрації (перереєстрації) статуту юридичної особи та номер
рішення органу реєстрації, що підтверджує вид діяльності  -
проведення екологічного аудиту)

Прошу внести до Реєстру екологічних аудиторів та юридичних осіб,
що мають право на здійснення екологічного аудиту.

У разі відсутності в штаті екологічного аудитора, зобов'язуюсь
повідомити про це Мінприроди України протягом п'яти робочих днів.

 Назва посади керівника   _________   _____________________
 юридичної особи       (підпис)   (ініціали, прізвище)

 "___"____________ 200_ року

   М. П.

 Начальник Управління
 економіки природоохоронної
 діяльності                       А.Рибачек


                   Додаток 3
                   до Положення про ведення
                   реєстру екологічних
                   аудиторів та юридичних осіб,
                   що мають право на здійснення
                   екологічного аудиту


 Міністерство охорони навколишнього природного середовища України


              ПОВІДОМЛЕННЯ
     про внесення до Реєстру екологічних аудиторів
     та юридичних осіб, що мають право на здійснення
            екологічного аудиту

__________________________________________________________________
(назва юридичної особи, що має право на здійснення екологічного
аудиту)

__________________________________________________________________
(ідентифікаційний код юридичної особи, що має право на здійснення
екологічного аудиту, платника податків та інших обов'язкових
платежів)

__________________________________________________________________
(серія, номер, дата видачі сертифіката екологічного аудитора, який
входить до штату юридичної особи)

__________________________________________________________________
(орган реєстрації  (перереєстрації)  статуту,  дата реєстрації
(перереєстрації) та номер рішення, що передбачає вид діяльності -
проведення екологічного аудиту)

Внесена до реєстру екологічних аудиторів та юридичних осіб, що
мають право на здійснення екологічного аудиту, відповідно до
рішення Комісії з сертифікації екологічних аудиторів від _________
200_ року N ___

Реєстраційний номер ______________________________________

Дата внесення до Реєстру ________________________________


 Голова Комісії з    __________    _________________
 сертифікації      (підпис)      (ініціали,
 екологічних аудиторів            прізвище)

 "___" ____________ 200_ року

   М. П.

 Начальник Управління
 економіки природоохоронної
 діяльності                       А.Рибачек


Сторiнки:  [ 1 ]
Пошук  Знайти слова на сторiнцi:     
* тiльки українськi (або рос.) лiтери, мiнiмальна довжина слова 3 символи...


 
 [ закрити Управлiння комп'ютеризованих систем Апарату Верховної Ради України © 2005  [ вгору
Hosted by uCoz