¬ерховна –ада ”крањни ¬ерховна –ада ”крањни;  «акон  вiд 24.06.2004  є 1862-IV «аконодавство ”крањни
ƒокумент 1862-15, чинний, редакцi¤ вiд 24.06.2004  >>
ѕошук ѕошук слiв на сторiнцi
—торiнки:  [ 1 ]


              
√ерб ”крањни
          « ј   ќ Ќ  ”   – ј ѓ Ќ »

           ѕро еколог≥чний аудит

   ( ¬≥домост≥ ¬ерховноњ –ади (¬¬–), 2004, N 45, ст.500 )


   ÷ей «акон визначаЇ основн≥ правов≥ та орган≥зац≥йн≥ засади
зд≥йсненн¤ еколог≥чного аудиту ≥ спр¤мований  на  п≥двищенн¤
еколог≥чноњ обірунтованост≥ та ефективност≥ д≥¤льност≥ суб'Їкт≥в
господарюванн¤.

   ѕоложенн¤  цього  «акону  поширюютьс¤ на вс≥х суб'Їкт≥в
господарюванн¤ незалежно в≥д форми власност≥ та вид≥в д≥¤льност≥.

               –озд≥л I
            «ј√јЋ№Ќ≤ ѕќЋќ∆≈ЌЌя

   —татт¤ 1. ≈колог≥чний аудит

   ≈колог≥чний аудит - це документально оформлений системний
незалежний процес оц≥нюванн¤ об'Їкта еколог≥чного аудиту, що
включаЇ збиранн¤ ≥ об'Їктивне оц≥нюванн¤ доказ≥в дл¤ встановленн¤
в≥дпов≥дност≥ визначених вид≥в д≥¤льност≥, заход≥в, умов, системи
управл≥нн¤ навколишн≥м природним середовищем та ≥нформац≥њ з цих
питань вимогам законодавства ”крањни про охорону навколишнього
природного середовища та ≥ншим критер≥¤м еколог≥чного аудиту.

   —татт¤ 2. ќб'Їкти еколог≥чного аудиту

   ќб'Їктами еколог≥чного аудиту Ї:

   п≥дприЇмства, установи  та  орган≥зац≥њ,  њх  ф≥л≥њ  та
представництва  чи  об'Їднанн¤,  окрем≥  виробництва,  ≥нш≥
господарськ≥ об'Їкти;

   системи управл≥нн¤ навколишн≥м природним середовищем;

   ≥нш≥ об'Їкти, передбачен≥ законом.

   ≈колог≥чний аудит може проводитис¤ щодо п≥дприЇмств, установ
та орган≥зац≥й, њх ф≥л≥й та представництв чи об'Їднань, окремих
виробництв, ≥нших господарських об'Їкт≥в у ц≥лому або щодо окремих
вид≥в њх д≥¤льност≥.

   —татт¤ 3. —уб'Їкти еколог≥чного аудиту

   —уб'Їктами еколог≥чного аудиту Ї:

   замовники;

   виконавц≥ еколог≥чного аудиту.

   ” раз≥  проведенн¤  обов'¤зкового  еколог≥чного  аудиту,
замовником ¤кого Ї за≥нтересован≥ органи виконавчоњ влади, органи
м≥сцевого самовр¤дуванн¤, суб'Їктами еколог≥чного аудиту також Ї
кер≥вники чи власники об'Їкт≥в еколог≥чного аудиту.

   «амовниками еколог≥чного аудиту можуть бути за≥нтересован≥
центральн≥ та м≥сцев≥ органи виконавчоњ влади, органи м≥сцевого
самовр¤дуванн¤, ≥нш≥ юридичн≥, а також ф≥зичн≥ особи.

   ¬иконавцем еколог≥чного аудиту може бути юридична чи ф≥зична
особа (еколог≥чний  аудитор),  квал≥ф≥кована  дл¤  зд≥йсненн¤
еколог≥чного аудиту в≥дпов≥дно до вимог цього «акону.

   —татт¤ 4. ≈колого-аудиторська д≥¤льн≥сть

   ≈колого-аудиторська д≥¤льн≥сть    включаЇ    проведенн¤
еколог≥чного аудиту, а також  його  орган≥зац≥йне,  правове,
методичне, консультативне та ≥нш≥ види забезпеченн¤.

   —татт¤ 5.  ритер≥њ еколог≥чного аудиту

    ритер≥њ еколог≥чного аудиту - вимоги нормативно-правових
акт≥в щодо охорони навколишнього природного середовища, методики,
настанови,  орган≥зац≥йн≥ вимоги, керуючись ¤кими еколог≥чний
аудитор оц≥нюЇ докази еколог≥чного аудиту, проводить њх анал≥з та
готуЇ висновок щодо об'Їкта еколог≥чного аудиту.

   ƒо критер≥њв еколог≥чного аудиту можуть належати також ≥нш≥
вимоги, визначен≥ законодавством.

    ритер≥њ еколог≥чного аудиту визначаютьс¤ у договор≥  на
проведенн¤ еколог≥чного аудиту.

   —татт¤ 6. ƒокази еколог≥чного аудиту

   ƒокази еколог≥чного аудиту - це документально заф≥ксована
≥нформац≥¤ щодо д≥¤льност≥ об'Їкта еколог≥чного аудиту, ¤ка може
бути перев≥рена.

   ƒокази еколог≥чного  аудиту  використовуютьс¤  еколог≥чним
аудитором дл¤ визначенн¤ в≥дпов≥дност≥ об'Їкта еколог≥чного аудиту
вимогам законодавства ”крањни про охорону навколишнього природного
середовища та ≥ншим критер≥¤м еколог≥чного аудиту.

   —татт¤ 7. ¬исновок еколог≥чного аудиту

   ¬исновок еколог≥чного аудиту - профес≥йна оц≥нка об'Їкта
еколог≥чного  аудиту,  виконана  еколог≥чним  аудитором,  ¤ка
ірунтуЇтьс¤ на доказах еколог≥чного аудиту та Ї головною складовою
зв≥ту про еколог≥чний аудит.

   ¬исновок еколог≥чного аудиту Ї оф≥ц≥йним документом, ¤кий
засв≥дчуЇтьс¤ п≥дписом та печаткою еколог≥чного аудитора.

   —татт¤ 8. ћета та основн≥ завданн¤ еколог≥чного аудиту

   ≈колог≥чний аудит в ”крањн≥ проводитьс¤ з метою забезпеченн¤
додержанн¤ законодавства про охорону навколишнього природного
середовища в процес≥ господарськоњ та ≥ншоњ д≥¤льност≥.

   ќсновними завданн¤ми еколог≥чного аудиту Ї:

   зб≥р достов≥рноњ ≥нформац≥њ про еколог≥чн≥ аспекти виробничоњ
д≥¤льност≥ об'Їкта еколог≥чного аудиту та формуванн¤ на њњ основ≥
висновку еколог≥чного аудиту;

   встановленн¤ в≥дпов≥дност≥  об'Їкт≥в  еколог≥чного  аудиту
вимогам  законодавства  про  охорону навколишнього природного
середовища та ≥ншим критер≥¤м еколог≥чного аудиту;

   оц≥нка впливу д≥¤льност≥ об'Їкта еколог≥чного аудиту на стан
навколишнього природного середовища;

   оц≥нка ефективност≥, повноти ≥ обірунтованост≥ заход≥в, що
вживаютьс¤ дл¤ охорони навколишнього природного середовища на
об'Їкт≥ еколог≥чного аудиту.

    онкретн≥ завданн¤ еколог≥чного аудиту в кожному окремому
випадку визначаютьс¤ замовником,  виход¤чи  з  його  потреб,
в≥дпов≥дно до цього «акону та ≥нших акт≥в законодавства ”крањни,
характеру д≥¤льност≥ об'Їкта еколог≥чного аудиту.

   —татт¤ 9. ѕравове регулюванн¤ еколог≥чного аудиту

   ¬≥дносини у сфер≥ еколог≥чного аудиту в ”крањн≥ регулюютьс¤
цим «аконом, «аконом ”крањни "ѕро охорону навколишнього природного
середовища" ( 1264-12 ), ≥ншими актами законодавства ”крањни,
державними стандартами ”крањни.

   —татт¤ 10. ќсновн≥ принципи еколог≥чного аудиту

   ќсновними принципами еколог≥чного аудиту Ї:

   незалежн≥сть;

   законн≥сть;

   наукова обірунтован≥сть;

   об'Їктивн≥сть;

   неупереджен≥сть;

   достов≥рн≥сть;

   документован≥сть;

   конф≥денц≥йн≥сть;

   персональна в≥дпов≥дальн≥сть аудитора.

   —татт¤ 11. —фери проведенн¤ еколог≥чного аудиту

   ≈колог≥чний аудит проводитьс¤ в процес≥ приватизац≥њ об'Їкт≥в
державноњ власност≥, ≥ншоњ зм≥ни форми власност≥, зм≥ни конкретних
власник≥в об'Їкт≥в, а також дл¤ потреб еколог≥чного страхуванн¤, в
раз≥ передач≥ об'Їкт≥в державноњ та комунальноњ власност≥  в
довгострокову оренду, в концес≥ю, створенн¤ на основ≥ таких
об'Їкт≥в сп≥льних п≥дприЇмств,  створенн¤,  функц≥онуванн¤  ≥
сертиф≥кац≥њ систем управл≥нн¤ навколишн≥м природним середовищем,
а також зд≥йсненн¤ господарськоњ та ≥ншоњ д≥¤льност≥.

   —татт¤ 12. ‘орми еколог≥чного аудиту

   ≈колог≥чний аудит в ”крањн≥ може бути  добров≥льним  чи
обов'¤зковим.

   ƒобров≥льний еколог≥чний  аудит  зд≥йснюЇтьс¤  стосовно
будь-¤ких  об'Їкт≥в  еколог≥чного  аудиту  на  замовленн¤
за≥нтересованого суб'Їкта за згодою кер≥вника чи власника об'Їкта
еколог≥чного аудиту.

   ќбов'¤зковий еколог≥чний аудит зд≥йснюЇтьс¤ на замовленн¤
за≥нтересованих орган≥в виконавчоњ влади або орган≥в м≥сцевого
самовр¤дуванн¤ щодо об'Їкт≥в або вид≥в д≥¤льност≥, ¤к≥ становл¤ть
п≥двищену еколог≥чну небезпеку, в≥дпов≥дно до  перел≥ку,  що
затверджуЇтьс¤  аб≥нетом ћ≥н≥стр≥в ”крањни, у таких випадках:

   банкрутство;

   приватизац≥¤, передача  в концес≥ю об'Їкт≥в державноњ та
комунальноњ власност≥;

   передача або придбанн¤ в державну чи комунальну власн≥сть;

   передача у довгострокову оренду об'Їкт≥в  державноњ  або
комунальноњ власност≥;

   створенн¤ на  основ≥  об'Їкт≥в  державноњ та комунальноњ
власност≥ сп≥льних п≥дприЇмств;

   еколог≥чне страхуванн¤ об'Їкт≥в;

   завершенн¤ д≥њ угоди про розпод≥л продукц≥њ в≥дпов≥дно до
закону;

   в ≥нших випадках, передбачених законом.

   —татт¤ 13. ¬нутр≥шн≥й та зовн≥шн≥й еколог≥чний аудит

   ≈колог≥чний аудит под≥л¤Їтьс¤ на внутр≥шн≥й та зовн≥шн≥й.

   ¬нутр≥шн≥й еколог≥чний  аудит  об'Їкта  проводитьс¤  на
замовленн¤ його власника чи органу, уповноваженого на управл≥нн¤
ним, дл¤ власних потреб.

   «овн≥шн≥й еколог≥чний аудит проводитьс¤ на замовленн¤ ≥нших
за≥нтересованих суб'Їкт≥в.

   —татт¤ 14. ¬имоги до виконавц¤ еколог≥чного аудиту

   ≈колог≥чний аудит  може  зд≥йснювати  особа  (еколог≥чний
аудитор), ¤ка маЇ в≥дпов≥дну вищу осв≥ту, досв≥д роботи у сфер≥
охорони навколишнього природного середовища або сум≥жних сферах не
менше чотирьох рок≥в п≥др¤д та ¤к≥й видано в установленому пор¤дку
сертиф≥кат на право зд≥йсненн¤ такоњ д≥¤льност≥.

   ≈колог≥чний аудит може  зд≥йснюватись  юридичною  особою,
статутом ¤коњ передбачений цей вид д≥¤льност≥ ≥ в штат≥ ¤коњ Ї
хоча б один еколог≥чний аудитор.

   «аборон¤Їтьс¤ проведенн¤  еколог≥чного  аудиту  органам
виконавчоњ влади, органам м≥сцевого самовр¤дуванн¤, особам, ¤ким
законом заборонено займатис¤ п≥дприЇмницькою д≥¤льн≥стю.

   «аборон¤Їтьс¤ зд≥йснювати еколог≥чний аудит  господарських
об'Їкт≥в еколог≥чним аудиторам, ¤кщо вони мають акц≥њ цих об'Їкт≥в
або у ≥нш≥й форм≥ мають безпосереднЇ в≥дношенн¤ до них.

   —татт¤ 15. ѕрава та обов'¤зки замовника еколог≥чного аудиту

   «амовник еколог≥чного аудиту маЇ право:

   в≥льно визначати виконавц≥в еколог≥чного аудиту;

   давати виконавцю в≥дпов≥дно до законодавства завданн¤ на
проведенн¤ еколог≥чного аудиту;

   одержувати ≥нформац≥ю про х≥д еколог≥чного аудиту;

   одержувати та використовувати зв≥ти про еколог≥чний аудит дл¤
своњх потреб.

   «амовник еколог≥чного аудиту маЇ право на  в≥дшкодуванн¤
збитк≥в, запод≥¤них неправом≥рними д≥¤ми виконавц≥в еколог≥чного
аудиту п≥д час проведенн¤ еколог≥чного аудиту.

   «амовник еколог≥чного аудиту може мати ≥нш≥ права в≥дпов≥дно
до закону.

   «амовник еколог≥чного аудиту зобов'¤заний:

   забезпечувати ф≥нансуванн¤ проведенн¤ еколог≥чного аудиту,
своЇчасне прийманн¤ та оплату виконаних роб≥т;

   надавати виконавц¤м еколог≥чного аудиту на¤вну  в  нього
≥нформац≥ю, письмов≥ чи усн≥ по¤сненн¤ щодо об'Їкт≥в еколог≥чного
аудиту;

   не допускати д≥й, спр¤мованих на примушуванн¤ виконавц¤ до
зм≥ни форм ≥ метод≥в роботи чи висновк≥в еколог≥чного аудиту;

   виконувати ≥нш≥ д≥њ, пов'¤зан≥ з проведенн¤м еколог≥чного
аудиту, в≥дпов≥дно до законодавства.

   —татт¤ 16. ѕрава та обов'¤зки виконавц¤ еколог≥чного аудиту

   ¬иконавець еколог≥чного аудиту маЇ право:

   самост≥йно визначати форми ≥ методи еколог≥чного  аудиту
в≥дпов≥дно до законодавства та договору ≥з замовником еколог≥чного
аудиту;

   отримувати документи, матер≥али та ≥нш≥ в≥домост≥, на¤вн≥ у
замовника  та  в об'Їкта еколог≥чного аудиту, необх≥дн≥ дл¤
проведенн¤ еколог≥чного аудиту;

   викладати у зв≥т≥ про еколог≥чний аудит, що зд≥йснюЇтьс¤
групою еколог≥чних аудитор≥в, особливу думку еколог≥чного аудитора
щодо сут≥ висновк≥в еколог≥чного аудиту, ¤кщо вона не зб≥гаЇтьс¤
≥з загальними висновками;

   залучати на догов≥рних засадах дл¤ вир≥шенн¤ окремих питань,
що виникають у процес≥ проведенн¤ еколог≥чного аудиту ≥ вимагають
спец≥альних знань, фах≥вц≥в в≥дпов≥дного проф≥лю, не покладаючи на
них в≥дпов≥дальн≥сть за висновки еколог≥чного аудиту.

   ¬иконавець еколог≥чного аудиту зобов'¤заний:

   пов≥домл¤ти замовника про вс≥ ви¤влен≥ у процес≥ проведенн¤
еколог≥чного аудиту випадки порушенн¤ законодавства про охорону
навколишнього природного середовища, стандарт≥в, норм, правил ≥
в≥дхиленн¤ в≥д вимог щодо веденн¤ зв≥тност≥ та њњ складанн¤ та
в≥дображати цю ≥нформац≥ю у зв≥т≥ про проведенн¤ еколог≥чного
аудиту;

   нев≥дкладно ≥нформувати про ви¤влену у процес≥ проведенн¤
еколог≥чного  аудиту  загрозу  авар≥йноњ  ситуац≥њ  кер≥вника
(власника) об'Їкта еколог≥чного аудиту, в≥дпов≥дн≥ органи з питань
охорони навколишнього природного середовища та замовника;

   забезпечувати належне збереженн¤ та своЇчасне поверненн¤ вс≥х
документ≥в, ¤к≥ одержан≥ в≥д власника об'Їкта еколог≥чного аудиту,
замовника та ≥нших ос≥б дл¤ проведенн¤ еколог≥чного аудиту;

   нев≥дкладно ≥нформувати замовника про в≥дом≥ йому причини, що
унеможливлюють проведенн¤ чи продовженн¤ еколог≥чного аудиту;

   за¤вл¤ти самов≥дв≥д за на¤вност≥ особистоњ за≥нтересованост≥
у результатах еколог≥чного аудиту конкретного об'Їкта еколог≥чного
аудиту;

   додержувати встановлених  законодавством  та договором на
проведенн¤ еколог≥чного аудиту  вимог  щодо  конф≥денц≥йност≥
≥нформац≥њ, ¤ка отримана або стала йому в≥дома п≥д час виконанн¤
ц≥Їњ роботи.

   —татт¤ 17. √арант≥њ незалежност≥ еколог≥чного аудитора

   «акон гарантуЇ незалежн≥сть еколог≥чного аудитора шл¤хом:

   регулюванн¤ його д≥¤льност≥ законом, а також договором, що
укладаЇтьс¤ в≥дпов≥дно до цього «акону;

   заборони впливу на еколог≥чного аудитора з метою примушуванн¤
його до зм≥ни форми ≥ метод≥в його  роботи  та  висновк≥в
еколог≥чного аудиту;

   забезпеченн¤ конф≥денц≥йност≥ проведенн¤ еколог≥чного аудиту;

   захисту порушених прав еколог≥чного аудитора в установленому
законом пор¤дку.

   —татт¤ 18. ѕрава та обов'¤зки кер≥вник≥в (власник≥в)
        об'Їкт≥в зовн≥шнього еколог≥чного аудиту

    ер≥вники (власники) об'Їкт≥в зовн≥шнього еколог≥чного аудиту
мають право:

   звернутис¤ до замовника зовн≥шнього еколог≥чного аудиту з
умотивованим в≥дводом виконавц¤ еколог≥чного аудиту;

   знайомитис¤ ≥з зв≥том про проведений на об'Їкт≥ еколог≥чний
аудит;

   на в≥дшкодуванн¤ збитк≥в, запод≥¤них п≥д час  проведенн¤
еколог≥чного аудиту, а також на оскарженн¤ протиправних д≥й
виконавц≥в та замовник≥в еколог≥чного аудиту в≥дпов≥дно до закону.

    ер≥вники (власники)   об'Їкт≥в   еколог≥чного   аудиту
зобов'¤зан≥:

   забезпечувати виконавц≥в  еколог≥чного  аудиту  повною  ≥
достов≥рною ≥нформац≥Їю, необх≥дною дл¤ њх роботи;

   забезпечувати в≥льний доступ виконавц≥в еколог≥чного аудиту
на об'Їкт, спри¤ти њм у проведенн≥ д≥й, необх≥дних дл¤ належного
виконанн¤ покладених на них завдань.

              –озд≥л II
         ѕќ–яƒќ  ѕ–ќ¬≈ƒ≈ЌЌя ≈ ќЋќ√≤„Ќќ√ќ
      ј”ƒ»“” “ј ќ–√јЌ≤«ј÷≤ѓ ≈ ќЋќ√ќ-ј”ƒ»“ќ–—№ ќѓ
              ƒ≤яЋ№Ќќ—“≤

   —татт¤ 19. ѕравов≥ п≥дстави дл¤ проведенн¤ еколог≥чного
        аудиту

   ≈колог≥чний аудит проводитьс¤ на п≥дстав≥  договору  м≥ж
замовником та виконавцем, укладеного в≥дпов≥дно до вимог цього
«акону та ≥нших нормативно-правових акт≥в.

   ¬иконавц≥ еколог≥чного аудиту несуть визначену законом та
договором  в≥дпов≥дальн≥сть  перед  замовником  за  виконанн¤
визначених договором зобов'¤зань та  достов≥рн≥сть  висновк≥в
еколог≥чного аудиту.

   ѕри проведенн≥ обов'¤зкового еколог≥чного аудиту, замовником
¤кого Ї за≥нтересований орган виконавчоњ влади чи орган м≥сцевого
самовр¤дуванн¤,  такий  догов≥р  укладаЇтьс¤ п≥сл¤ письмового
погодженн¤ з кер≥вником або власником об'Їкта еколог≥чного аудиту.

   ≈колог≥чний аудит на в≥йськових, оборонних та ≥нших об'Їктах,
≥нформац≥¤  про ¤к≥ становить державну таЇмницю, проводитьс¤
в≥дпов≥дно до цього «акону, з урахуванн¤м ≥нших законодавчих
акт≥в.

   “ерм≥н проведенн¤ еколог≥чного аудиту визначаЇтьс¤ договором.

   —татт¤ 20. ќформленн¤ результат≥в еколог≥чного аудиту

   –езультати еколог≥чного аудиту подаютьс¤ у форм≥ зв≥ту про
еколог≥чний аудит, ¤кий маЇ м≥стити:

   загальн≥ в≥домост≥ про об'Їкт та замовника  еколог≥чного
аудиту;

   п≥дстави дл¤  проведенн¤ еколог≥чного аудиту, його мету,
завданн¤, програму та обс¤г виконаних роб≥т;

   в≥домост≥ про виконавц≥в еколог≥чного аудиту;

   перел≥к основних законодавчих акт≥в та ≥нших нормативних
документ≥в,  дл¤  перев≥рки на в≥дпов≥дн≥сть ¤ким проводивс¤
еколог≥чний аудит;

   характеристику фактичного стану об'Їкта еколог≥чного аудиту,
включаючи оц≥нку ефективност≥ та достатност≥ його природоохоронноњ
д≥¤льност≥, систем управл≥нн¤ навколишн≥м середовищем,  стану
природоохоронного обладнанн¤ та споруд, зокрема, час установленн¤,
амортизац≥¤, придатн≥сть; в≥домост≥ про сплату еколог≥чних збор≥в
≥  платеж≥в,  включаючи  стан  та  можливост≥ њх сплати та
заборгован≥сть,  збитки,  запод≥¤н≥  навколишньому  природному
середовищу,  стан статистичноњ та ≥ншоњ зв≥тност≥ з охорони
навколишнього природного середовища на предмет в≥дпов≥дност≥ њњ
фактичним еколог≥чним показникам;

   висновки еколог≥чного аудиту щодо ви¤влених нев≥дпов≥дностей
еколог≥чних характеристик об'Їкта еколог≥чного аудиту вимогам
законодавчих акт≥в та ≥нших нормативних документ≥в;

   в≥домост≥ щодо п≥дприЇмств, установ, орган≥зац≥й та ос≥б,
¤ким надаЇтьс¤ зв≥т.

   «в≥т про еколог≥чний аудит може м≥стити рекомендац≥њ щодо
заход≥в,  ¤к≥  необх≥дно  вжити  дл¤  усуненн¤  ви¤влених
нев≥дпов≥дностей.

   «в≥т про еколог≥чний аудит Ї власн≥стю його замовника ≥
п≥дставою дл¤ прийн¤тт¤ ним в≥дпов≥дних р≥шень.

   ¬исновки обов'¤зкового еколог≥чного аудиту враховуютьс¤ при
визначенн≥ умов приватизац≥њ об'Їкт≥в державноњ власност≥, що
зд≥йснюють  д≥¤льн≥сть,  ¤ка  становить  п≥двищену еколог≥чну
небезпеку, еколог≥чного страхуванн¤ об'Їкт≥в, що зд≥йснюють таку
д≥¤льн≥сть, передач≥ або придбанн≥ об'Їкт≥в у державну власн≥сть
та в ≥нших випадках, передбачених законодавством.

   —татт¤ 21. ѕ≥дготовка еколог≥чних аудитор≥в

   ѕ≥дготовка та переп≥дготовка еколог≥чних  аудитор≥в  може
зд≥йснюватис¤  на  баз≥  вищих навчальних заклад≥в, заклад≥в
п≥сл¤дипломноњ осв≥ти та ≥нших навчальних заклад≥в (акредитованих
або визнаних такими, що мають на це право в установленому
законодавством пор¤дку).

   ѕо зак≥нченн≥ навчанн¤ за результатами ≥спиту особа отримуЇ
в≥дпов≥дний диплом або прир≥вн¤ний до нього документ.

   —татт¤ 22. —ертиф≥кац≥¤ на право проведенн¤ еколог≥чного
        аудиту

   —ертиф≥кат на право проведенн¤ еколог≥чного аудиту видаЇтьс¤
спец≥ально уповноваженим центральним органом виконавчоњ влади з
питань охорони навколишнього природного середовища.

   “ерм≥н чинност≥ сертиф≥ката - три роки.

   „инн≥сть сертиф≥ката може бути припинена  достроково  чи
зупинена на строк до одного року органом, ¤кий видав сертиф≥кат,
або в судовому пор¤дку у раз≥ грубих порушень, допущених п≥д час
проведенн¤ еколог≥чного   аудиту   (недостов≥рн≥сть  оц≥нок,
необ'Їктивн≥сть анал≥зу фактичних даних, порушенн¤ етичних норм
тощо),  неодноразових,  п≥дтверджених замовниками, кер≥вниками
(власниками) об'Їкт≥в еколог≥чного аудиту або ≥ншими еколог≥чними
аудиторами, факт≥в низькоњ ¤кост≥ проведенн¤ еколог≥чного аудиту,
порушенн¤ законодавства про еколог≥чний аудит.

   —татт¤ 23. –еЇстр виконавц≥в еколог≥чного аудиту

   —пец≥ально уповноважений центральний орган виконавчоњ влади з
питань охорони навколишнього природного середовища веде реЇстр
еколог≥чних аудитор≥в та юридичних ос≥б, що мають право на
зд≥йсненн¤ еколог≥чного аудиту.

   ” раз≥  припиненн¤  достроково  або  зупиненн¤  чинност≥
сертиф≥ката в зазначеному реЇстр≥ робитьс¤ в≥дпов≥дний запис.

   —татт¤ 24. ‘≥нансуванн¤ проведенн¤ еколог≥чного аудиту

   ‘≥нансуванн¤ проведенн¤ еколог≥чного аудиту забезпечуЇтьс¤
його замовником на умовах ≥ в пор¤дку, ¤к≥ визначаютьс¤ договором
на проведенн¤ еколог≥чного аудиту.

   ‘≥нансуванн¤ обов'¤зкового  еколог≥чного  аудиту   може
зд≥йснюватис¤ за рахунок кошт≥в ƒержавного бюджету ”крањни або
м≥сцевих бюджет≥в.

   —татт¤ 25. ћетодичне забезпеченн¤ еколого-аудиторськоњ
        д≥¤льност≥ та проведенн¤ еколог≥чного
        аудиту

   ћетодичне забезпеченн¤  орган≥зац≥њ  еколого-аудиторськоњ
д≥¤льност≥ та проведенн¤ еколог≥чного аудиту зд≥йснюЇ центральний
орган виконавчоњ влади з питань охорони навколишнього природного
середовища  за  участю  за≥нтересованих  центральних  орган≥в
виконавчоњ влади.

   —татт¤ 26. ¬≥дпов≥дальн≥сть за порушенн¤ законодавства
        про еколог≥чний аудит

   ќсоби, винн≥ в:

   порушенн≥ встановленого  законодавством пор¤дку проведенн¤
еколог≥чного аудиту;

   наданн≥ св≥домо  неправдивих  в≥домостей  про  еколог≥чн≥
насл≥дки д≥¤льност≥ об'Їкта еколог≥чного аудиту;

   проведенн≥ еколог≥чного  аудиту  особами,  ¤к≥  не мають
сертиф≥кат≥в;

   д≥¤х, спр¤мованих на примушенн¤ виконавц¤ еколог≥чного аудиту
до зм≥ни форм, метод≥в роботи або висновк≥в еколог≥чного аудиту;

   п≥дготовц≥ св≥домо  та  зав≥домо  неправдивого  висновку
еколог≥чного аудиту;

   порушенн≥ вимог закону  щодо  державноњ  чи  комерц≥йноњ
таЇмниц≥,  а  також конф≥денц≥йност≥ результат≥в еколог≥чного
аудиту, ¤кщо ≥нше не встановлено договором чи законом, -

   п≥дл¤гають прит¤гненню до дисципл≥нарноњ, адм≥н≥стративноњ чи
крим≥нальноњ в≥дпов≥дальност≥ в≥дпов≥дно до закону.

   ¬иконавець еколог≥чного  аудиту  несе в≥дпов≥дальн≥сть за
матер≥альну та моральну шкоду, запод≥¤ну внасл≥док неправом≥рних
д≥й при проведенн≥ еколог≥чного аудиту, зг≥дно з законом.

   «аконом ”крањни може бути встановлена в≥дпов≥дальн≥сть ≥ за
≥нш≥ порушенн¤ законодавства про еколог≥чний аудит.

              –озд≥л III
        ћ≤∆Ќј–ќƒЌ≈ —ѕ≤¬–ќЅ≤“Ќ»÷“¬ќ ¬ √јЋ”«≤
            ≈ ќЋќ√≤„Ќќ√ќ ј”ƒ»“”

   —татт¤ 27. ћ≥жнародне сп≥вроб≥тництво в галуз≥ еколог≥чного
        аудиту

   ћ≥жнародне сп≥вроб≥тництво в галуз≥  еколог≥чного  аудиту
зд≥йснюЇтьс¤  в≥дпов≥дно до закон≥в та м≥жнародних договор≥в
”крањни.

   якщо м≥жнародним договором ”крањни, згода на обов'¤зков≥сть
¤кого надана ¬ерховною –адою ”крањни, встановлено ≥нш≥ вимоги, н≥ж
т≥, що передбачен≥ законодавством ”крањни, то застосовуютьс¤
правила м≥жнародного договору.

   « метою  розвитку  м≥жнародного сп≥вроб≥тництва в галуз≥
еколог≥чного аудиту можуть розробл¤тис¤ сп≥льн≥ програми  та
проекти орган≥зац≥њ еколого-аудиторськоњ д≥¤льност≥ та проводитис¤
м≥жнародний еколог≥чний аудит.

   ћ≥жнародним договором ”крањни може бути передбачено взаЇмне
визнанн¤ результат≥в сертиф≥кац≥њ еколог≥чних аудитор≥в, а також
висновк≥в еколог≥чного аудиту, проведених в ”крањн≥ та ≥ноземних
державах.

              –озд≥л IV
            ѕ–» ≤Ќ÷≈¬≤ ѕќЋќ∆≈ЌЌя

   1. ÷ей «акон набираЇ чинност≥ з дн¤ його опубл≥куванн¤.

   2.  аб≥нету ћ≥н≥стр≥в ”крањни прот¤гом трьох м≥с¤ц≥в з дн¤
набранн¤ чинност≥ цим «аконом:

   внести до ¬ерховноњ –ади ”крањни пропозиц≥њ щодо приведенн¤
закон≥в ”крањни у в≥дпов≥дн≥сть ≥з цим «аконом;

   привести своњ нормативно-правов≥ акти у в≥дпов≥дн≥сть ≥з цим
«аконом;

   забезпечити прийн¤тт¤  в≥дпов≥дно  до  своЇњ  компетенц≥њ
нормативно-правових акт≥в, що випливають ≥з цього «акону;

   забезпечити приведенн¤ центральними органами виконавчоњ влади
њх нормативно-правових акт≥в у в≥дпов≥дн≥сть з цим «аконом.


 ѕрезидент ”крањни                     Ћ. ”„ћј

 м.  ињв, 24 червн¤ 2004 року
     N 1862-IV


—торiнки:  [ 1 ]
ѕошук  «найти слова на сторiнцi:     
* тiльки украњнськi (або рос.) лiтери, мiнiмальна довжина слова 3 символи...


 
 [ закрити ”правлiнн¤ комп'ютеризованих систем јпарату ¬ерховноњ –ади ”крањни © 2005  [ вгору
Hosted by uCoz