Верховна Рада України Держводгосп України (МЕко);  Наказ, Інструкція, Форма типового документа  вiд 11.12.2003  № 340 Законодавство України
Документ z1242-03, редакцiя вiд 26.12.2003  >>
Пошук Пошук слiв на сторiнцi
Сторiнки:  [ 1 ]


              
Герб України
    ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ ПО ВОДНОМУ ГОСПОДАРСТВУ

              Н А К А З

            11.12.2003 N 340

                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   26 грудня 2003 р.
                   за N 1242/8563


    Про затвердження Інструкції з оформлення органами
    Держводгоспу України матеріалів про адміністративні
      правопорушення водного законодавства України


   На виконання  вимог  Кодексу України про адміністративні
правопорушення ( 80731-10, 80732-10 ) та з метою дотримання
органами Держводгоспу законодавства при здійсненні провадження у
справах про адміністративні правопорушення, Н А К А З У Ю:

   1. Затвердити Інструкцію з оформлення органами Держводгоспу
України матеріалів про адміністративні правопорушення водного
законодавства України (додається).

   2. Начальнику юридичного відділу Держводгоспу  О. Райчевій
забезпечити  подання цього наказу на державну реєстрацію до
Міністерства юстиції України.

   3. Заступнику начальника Управління комплексного використання
водних ресурсів Держводгоспу О. Дезірону забезпечити тиражування
цього наказу в необхідній кількості та контроль за виконанням
органами комітету вимог Інструкції.

   4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Голови комітету М. Бабича.

 Голова комітету                     В.Сташук

                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказ Державного
                   комітету України по водному
                   господарству
                   11.12.2003 N 340

                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   26 грудня 2003 р.
                   за N 1242/8563


              ІНСТРУКЦІЯ
      з оформлення органами Держводгоспу України
     матеріалів про адміністративні правопорушення
         водного законодавства України


           1. Загальні положення

   1.1. Порядок провадження у справах  про  адміністративні
правопорушення визначається Кодексом України про адміністративні
правопорушення ( 80731-10, 80732-10 ) (далі - КУпАП) та цією
Інструкцією.

   1.2. Інструкція передбачає порядок оформлення матеріалів при
провадженні в справах про адміністративні правопорушення, а також
роз'яснює порядок їх обліку.

          2. Оформлення матеріалів про
         адміністративні правопорушення

   2.1. Факти порушень вимог водного законодавства виявляються
уповноваженими посадовими особами органів Держводгоспу України за
результатами перевірок, які проводяться відповідно до Інструкції
про порядок здійснення перевірок суб'єктів, що використовують
водні ресурси або виконують господарську діяльність у межах
водоохоронних зон, затвердженої наказом Держводгоспу України від
29.01.2001 N 22 ( z0126-01 ), зареєстрованим у Міністерстві
юстиції України 09.02.2001 за N 126/5317.

   2.2. При  вчиненні  громадянами  і  посадовими  особами
правопорушень у сфері водного господарства уповноважені посадові
особи органів  Держводгоспу  згідно  із  статтею  255  КУпАП
( 80732-10 ) складають протокол про адміністративне правопорушення
(далі - протокол) згідно з додатком 1.

   2.3. Складати протоколи про адміністративні правопорушення
від імені Держводгоспу України мають право посадові особи органів
Держводгоспу,  визначені  Положенням  про здійснення органами
Держводгоспу  України контролю за раціональним використанням,
охороною та відтворенням водних ресурсів, затвердженим наказом
Держводгоспу від 29.01.2001 N 20 ( z0124-01 ), зареєстрованим у
Міністерстві юстиції України 09.02.2001 за N 124/5315.
   Уповноважені посадові  особи  Держводгоспу,  що складають
протоколи  та  розглядають  справи  про  адміністративні
правопорушення,  відповідальні  за  правильність  оформлення
матеріалів про адміністративні правопорушення.

   2.4. Не допускається закреслення чи виправлення відомостей,
що заносяться до протоколу, а також внесення додаткових записів
після того, як протокол підписаний особою, відносно якої він
складений.

   2.5.  У протоколі при фіксації факту порушення водного
законодавства, за яке передбачено застосування штрафних санкцій,
обов'язково зазначаються:
   дата і місце його складання (число, місяць і рік складання
протоколу, найменування населеного пункту, де його складено);
   посада, прізвище, ім'я по батькові посадової особи, яка
склала протокол;
   місце, час вчинення і суть порушення водного законодавства;
   нормативно-правовий акт, який передбачає відповідальність за
дане правопорушення;
   прізвища, адреси свідків та потерпілих, якщо вони є;
   пояснення порушника;
   інші відомості, необхідні для вирішення справи.
   У  відомостях  про  особу,  яка вчинила правопорушення,
зазначаються:
   прізвище, ім'я, по батькові;
   число, місяць, рік та місце народження;
   фактичне місце проживання;
   місце роботи або навчання особи, а якщо особа не працює, то
про це робиться відмітка;
   посада особи, що вчинила порушення;
   сімейний стан;
   серія, номер паспорта, ким і коли виданий або інший документ,
що посвідчує особу;

   2.6. Усі  реквізити  протоколу  заповнюються  розбірливим
почерком українською мовою.

   2.7. Якщо  правопорушення  вчинене  кількома особами, то
протокол про адміністративне правопорушення складається на кожну
особу окремо.

   2.8. Якщо правопорушення пов'язане зі збитками, заподіяними
водному господарству, або правопорушенням заподіяна матеріальна
шкода, то про це зазначається у протоколі.

   2.9. Протокол складається на місці виявлення правопорушення.
У  разі  неможливості  скласти  його  на  місці  виявлення
правопорушення посадові особи органів Держводгоспу доставляють
порушника(ів) до органів,  визначених  у  статті  259  КУпАП
( 80732-10 ).

   2.10. При  складанні протоколу слід чітко викладати всі
відомості, передбачені формою протоколу, звертаючи особливу увагу
на точність і повноту викладення складу порушення, які саме речі,
предмети і документи вилучені за фактом виявленого порушення, їх
індивідуальні ознаки, кількість, номери тощо.
   Вилучені речі й документи зберігаються до розгляду справи про
адміністративні правопорушення у місцях, визначених посадовими
особами органів Держводгоспу, яким надано право розгляду таких
справ або прийняття рішення щодо направлення їх на розгляд до
суду.

   2.11. Протокол підписується  особою,  яка  його  склала,
порушником і свідками, якщо вони є.
   У разі відмови порушника підписати протокол у ньому робиться
запис про це, який засвідчується підписом особи, яка склала
протокол, та інших осіб,  які  брали  участь  у  виявленні
правопорушення.
   Порушник має право додати до протоколу пояснення і зауваження
щодо змісту протоколу, а також викласти мотиви відмови від
підписання.

   2.12. Особа, яка склала протокол, повідомляє порушнику про
місце і час розгляду справи щодо адміністративного правопорушення,
роз'яснює його права та обов'язки, передбачені статтею 268 КУпАП
( 80732-10  ),  про  що робиться відмітка у протоколі, або
надсилається повідомлення (додаток 2).

   2.13. Протокол про адміністративне правопорушення передається
посадовій особі органу Держводгоспу, яка має право розглядати
справи про адміністративні правопорушення.

    3. Розгляд справ про адміністративні правопорушення

   3.1. Відповідно до ст. 239 КУпАП ( 80732-10 ) розглядати
справи  про  адміністративні  правопорушення  і  накладати
адміністративні стягнення від імені Держводгоспу України мають
право:
   заступники  Голови  Держводгоспу  України,  начальник та
заступники  начальника  Упрводресурсів  Держводгоспу  України,
заступники  голови  Республіканського  комітету  по  водному
господарству Автономної Республіки Крим, начальник та заступники
начальника Управління водних ресурсів та водогосподарських систем
Республіканського комітету по водному господарству Автономної
Республіки Крим, начальники басейнових управлінь водних ресурсів
(далі - БУВР) та заступники начальника БУВР, до компетенції яких
належать питання використання та охорони вод і відтворення водних
ресурсів, начальники регіональних (обласних) управлінь та відділів
комплексного використання водних ресурсів системи Держводгоспу
України:
   штраф на громадян до семи неоподатковуваних мінімумів доходів
громадян і на посадових осіб - до восьми неоподатковуваних
мінімумів доходів громадян;
   начальники відділів водних ресурсів, завідуючі гідрохімічними
лабораторіями  БУВР,  регіональних  управлінь  та  відділів
комплексного використання водних ресурсів та обласних управлінь
водного господарства:
   штраф  на громадян до п'яти неоподатковуваних мінімумів
доходів громадян і на посадових осіб - до семи неоподатковуваних
мінімумів доходів громадян;
   провідні інженери БУВР, регіональних (обласних) управлінь і
відділів  комплексного  використання водних ресурсів (водного
господарства):
   штраф на громадян до чотирьох неоподатковуваних мінімумів
доходів громадян і на посадових осіб - до п'яти неоподатковуваних
мінімумів доходів громадян.

   3.2. Особа, яка  розглядає  справу  про  адміністративне
правопорушення, перевіряє правильність оформлення матеріалів про
адміністративне правопорушення відповідно до статті 278 КУпАП
( 80732-10 ).

   3.3. Справа розглядається в присутності порушника або його
представника.
   Розгляд справи під час відсутності порушника може бути лише у
випадках, коли є дані про своєчасне сповіщення порушника про місце
і час розгляду справи (відмітка у протоколі про правопорушення або
наявність повідомлення про дату та місце розгляду справи і, якщо
від  нього не надійшло клопотання, про відкладення розгляду
справи).

   3.4. Порушник або представник порушника має право знайомитися
з матеріалами справи, давати пояснення, подавати докази, заявляти
клопотання та оскаржувати постанову по справі згідно з чинним
законодавством.

   3.5. У провадженні справи про порушення водного законодавства
може брати участь експерт.

   3.6. Експерт призначається особою,  в  провадженні  якої
перебуває справа, у разі, коли виникає потреба у спеціальних
знаннях. Експерт має право знайомитися з матеріалами справи, що
стосуються предмета експертизи, подавати клопотання про надання
йому додаткових матеріалів, необхідних для підготовки висновку,
бути присутнім при розгляді справи; з дозволу особи, в провадженні
якої перебуває справа, ставити представнику порушника запитання,
що стосуються предмета експертизи.

   3.7. Відшкодування  витрат експерту проводиться з коштів
органів Держводгоспу.

   3.8. Після розгляду справи посадова особа,  уповноважена
накладати штрафні санкції, виносить постанову про застосування
штрафних санкцій відповідно до статті 283 КУпАП ( 80732-10 )
(надалі - постанова, додаток 3). Постанова оголошується негайно
після закінчення розгляду справи.

   3.9. Копія постанови в триденний термін вручається  або
надсилається порушнику. Копія постанови вручається під особистий
підпис порушника або його представника, а якщо копія постанови
надсилається порушнику, про це робиться відмітка у справі.

   3.10. Постанова повинна містити:
   посаду особи, яка винесла постанову;
   дату і місце розгляду справи;
   відомості про порушника;
   викладення  обставин  порушення  водного  законодавства,
встановлених при розгляді справи;
   нормативно-правовий акт, який передбачає відповідальність;
   розмір штрафу, термін та порядок сплати;
   порядок оскарження.

   3.11. Одночасно з накладенням адміністративного стягнення
посадова особа, яка  розглядає  справу  про  адміністративне
правопорушення,  вирішує  питання  про відшкодування завданих
збитків, а також щодо вилучених речей і документів. Про прийняте
рішення зазначається в постанові.

   3.12. Особа,  яка вчинила адміністративне правопорушення,
звільняється від адміністративної відповідальності з передачею
матеріалів  на розгляд громадської організації або трудового
колективу, якщо, з урахуванням характеру вчиненого правопорушення
і особи правопорушника, до нього доцільно застосувати захід
громадського впливу.
   При накладенні адміністративного стягнення посадові особи
органів  Держводгоспу  зобов'язані  враховувати   характер
правопорушення, особу порушника, ступінь його вини, майновий стан,
обставини, що пом'якшують чи обтяжують  відповідальність  за
адміністративне правопорушення.

   3.13. Постанову у десятиденний термін з дня винесення може
бути оскаржено у вищестоящий орган (вищестоящій посадовій особі)
або в суд.

   3.14. Голові Держводгоспу або його заступнику скарга на
постанову про застосування штрафу (надалі - скарга) подається
через посадову особу, яка винесла постанову.
   Подана скарга з необхідними матеріалами (копії протоколу,
постанови про накладення штрафу, акта обстеження, приписів тощо)
протягом трьох діб надсилається відповідним органом Держводгоспу
Голові комітету.

   3.15. Скарга,  що  подана  голові Держводгоспу або його
заступнику, повинна містити:
   прізвище, ім'я по батькові особи, яка оскаржує постанову за
справою;
   фактичне місце проживання;
   відомості щодо постанови, яка оскаржується (номер,  дата
винесення, посаду особи, яка наклала стягнення);
   мотиви, з яких особа звернулась зі скаргою.

   3.16. Скарга повинна бути розглянута головою Держводгоспу або
його заступником у десятиденний термін з дня її надходження.

   3.17. Прийняте рішення повідомляється посадовій особі, дії
якої оскаржуються. Копія рішення за скаргою на постанову протягом
трьох днів надсилається порушнику (додаток 4).

   3.18. Постанова може бути опротестована прокурором. Протест
прокурора розглядається посадовою особою, що винесла постанову, в
десятиденний термін з дня надходження протесту.
   Про результати розгляду протесту повідомляють прокурора, а
при зміні розміру штрафу або скасування постанови - і порушника.

   3.19. Оскарження постанови або принесення протесту прокурором
зупиняє виконання постанови до прийняття відповідного рішення
посадовою особою або винесення ухвали судом.

   3.20. При  скасуванні  постанови  стягнуті  суми  штрафу
підлягають поверненню.

   3.21. Порушник повинен сплатити штраф не пізніше п'ятнадцяти
днів з дня вручення йому постанови про накладення штрафу, а в разі
оскарження або опротестування такої постанови - не  пізніше
п'ятнадцяти днів з дня повідомлення про залишення скарги або
протесту без задоволення.

   3.22. У разі несплати правопорушником штрафу  в  строк,
зазначений у пункті 3.21 цієї Інструкції, постанова про накладення
штрафу надсилається для примусового виконання до відділу державної
виконавчої служби за місцем проживання порушника, роботи або за
місцезнаходженням його майна в порядку, встановленому законом.

   3.23. Про примусове стягнення суми штрафу до відповідного
органу подається заява (додаток 5).

   3.24. Контроль  за  виконанням  постанови  та вирішенням
пов'язаних з цим питань здійснюється посадовою особою, що винесла
постанову.

   3.25. Притягнення винних у порушенні водного законодавства до
відповідальності не звільняє їх від обов'язку  відшкодування
збитків, завданих ними внаслідок порушення водного законодавства.

          4. Діловодство в справах про
         адміністративні правопорушення

   4.1. Бланки  протоколів  друкуються  із  зазначенням  їх
порядкового номера і обліковуються в журналі видачі протоколів про
адміністративні правопорушення.
   Кількісний облік бланків протоколів ведеться працівником,
який за своїми функціональними обов'язками є відповідальним за їх
облік, видачу та зберігання.

   4.2. У кожному органі Держводгоспу ведеться журнал обліку
справ  про  адміністративні  правопорушення,  пов'язаних  з
недодержанням  вимог  водного  законодавства, норм та правил
використання і охорони водних ресурсів, який пронумеровується,
прошнуровується, скріплюється гербовою печаткою та підписується
керівником органу Держводгоспу, в якому розглядалися  справи
(додаток 6).

   4.3. Облік  постанов також здійснюється посадовою особою
органу Держводгоспу, яка розглядала справу, шляхом реєстрації їх у
журналі  обліку  справ  про  адміністративні  правопорушення,
пов'язаних з недодержанням вимог, норм та правил використання і
охорони водних ресурсів.

   4.4. До журналу обліку заносяться: номер та дата винесення
постанови; відомості про посадову особу, яка винесла постанову;
відомості  про  особу,  яка притягається до адміністративної
відповідальності; номер  та  дата  складання  протоколу  про
адміністративне правопорушення; відомості про особу, яка склала
протокол; зміст правопорушення за протоколом; результати розгляду
справи; дата вручення копії постанови особисто чи відправлення
поштою з повідомленням про вручення; дата оплати штрафу; номер
платіжного документа; примітки.

   4.5. Термін  зберігання  матеріалів  про  адміністративні
правопорушення,  журналів  видачі  бланків  протоколів  про
адміністративні правопорушення та журналів обліку матеріалів про
адміністративні правопорушення - три роки.

 Заступник начальника
 Упрводресурсів                     О.Дезірон


                   Додаток 1
                   до п. 2.2 Інструкції з
                   оформлення органами
                   Держводгоспу України
                   матеріалів про
                   адміністративні
                   правопорушення водного
                   законодавства України


    Державний комітет України по водному господарству

__________________________________________________________________
        (найменування органу Держводгоспу)

__________________________________________________________________

Місцезнаходження: _____________ Телефон _________________________
_______________________________ Факс ____________________________
_______________________________ Електронна пошта ________________


           П Р О Т О К О Л N _____
        про адміністративне правопорушення

   "____" ___________200__ р.    ____________________________
                    (місце складання протоколу)

   Я,___________________________________________________________
     (посада, прізвище, ім'я та по батькові особи,
            яка склала протокол)
_________________________________________________________________,
склав цей протокол про те, що гр. ________________________________
                  (прізвище, ім'я та по батькові)

дата ___________ та місце народження ____________________________,

який проживає за адресою _________________________________________

і працює (навчається) на посаді __________________________________
              (повна назва місця роботи чи навчання,
__________________________________________________________________
          поштова адреса цього місця)

сімейний стан ___________________,  здійснив   адміністративне
правопорушення,  відповідальність за яке передбачена статтями
________________   Кодексу   України  про  адміністративне
правопорушення, а саме: __________________________________________
                   (місце,
__________________________________________________________________
        час скоєння, суть правопорушення,
__________________________________________________________________
  нормативно-правовий акт, який передбачає відповідальність)
__________________________________________________________________

   Внаслідок  порушення вимог водного законодавства державі
завдані збитки ___________________________________________________
_________________________________________________________________,
           (суть завданих збитків)

розрахунок яких буде здійснено за ________________________________
__________________________________________________________________
      (назва методик чи інших нормативних актів)

   Порушником пред'явлені документи, що засвідчують його особу:
__________________________________________________________________
         (назва документа, серія, номер,
__________________________________________________________________
            ким і коли виданий)

   Інші відомості, необхідні для вирішення справи: _____________
__________________________________________________________________
       (відібрані проби, результати аналізів,
__________________________________________________________________
 зроблені виміри чи фотографування, чи притягувалася раніше ця
__________________________________________________________________
      особа до адміністративної відповідальності,
__________________________________________________________________
         якщо так, то ким, коли і за що)

   Пояснення порушника та його зауваження до змісту протоколу чи
мотиви відмови від його підписання: ______________________________
__________________________________________________________________

   Додатки (якщо вони є): ______________________________________
__________________________________________________________________

   Порушник попереджений, що розгляд справи про адміністративне
правопорушення відбудеться в приміщенні __________________________
                     (вказується повна назва
__________________________________________________________________
  органу, який буде розглядати справу, його поштова адреса,
__________________________________________________________________
       телефон, дата та час розгляду справи або
__________________________________________________________________
  зазначається, що порушникові про це буде повідомлено окремо)

   Порушнику роз'яснено права відповідно до статті 268 Кодексу
України про адміністративні правопорушення, зокрема: знайомитися з
матеріалами справи, давати пояснення, подавати докази, заявляти
клопотання; при розгляді справи користуватися юридичною допомогою
адвоката, іншого фахівця у галузі права, який за законом має право
на надання правової допомоги особисто чи за дорученням юридичної
особи,  виступати  рідною  мовою  і  користуватися послугами
перекладача, якщо не володіє мовою, якою ведеться провадження;
оскаржити постанову по справі, а також про те, що справа про
адміністративне правопорушення розглядається в присутності особи,
яка притягається до адміністративної відповідальності, а під час
відсутності  цієї особи справу може бути розглянуто лише у
випадках, коли є дані про своєчасне її сповіщення про місце і час
розгляду справи і якщо від неї не надійшло клопотання про
відкладення розгляду справи.

   ПІДПИСИ:
   Посадової особи, яка склала протокол:

 ________________        __________________________
  (підпис)            (прізвище, ініціали)

   Особи, яка вчинила адміністративне правопорушення:

 ________________        __________________________
  (підпис)            (прізвище, ініціали)

   Свідків (при наявності):

 _________________       ___________________________________
  (підпис)           (прізвище, ім'я, по батькові)
                ___________________________________
                    (поштова адреса)
                ___________________________________


 _________________       ___________________________________
  (підпис)           (прізвище, ім'я, по батькові)
                ___________________________________
                    (поштова адреса)
                ___________________________________

 _________________       ___________________________________
  (підпис)           (прізвище, ім'я, по батькові)
                ___________________________________
                    (поштова адреса)
                ___________________________________


                   Додаток 2
                   до п. 2.12 Інструкції з
                   оформлення органами
                   Держводгоспу України
                   матеріалів про
                   адміністративні
                   правопорушення водного
                   законодавства України


    Державний комітет України по водному господарству
__________________________________________________________________
        (найменування органу Держводгоспу)

Місцезнаходження: _____________ Телефон _________________________
_______________________________ Факс ____________________________
_______________________________ Електронна пошта ________________


           П О В І Д О М Л Е Н Н Я
   щодо розгляду справи про адміністративне правопорушення

 "____" ___________200__ р.            N ____________


   Розгляд справи про адміністративне правопорушення ___________
                            (прізвище,
_________________________________________________________________,
   ім'я та по батькові особи, яка вчинила адміністративне
             правопорушення)

яке зазначене в протоколі про адміністративне правопорушення від
"____" _______ 200 __ р. N _____, відбудеться "____" ____ 200__ р.
о ______ годині в приміщенні _____________________________________
                  (повна адреса місця
__________________________________________________________________
    розгляду справи про адміністративне правопорушення)

   Керуючись  статтями  268  та  278  Кодексу України про
адміністративні правопорушення, пропоную Вам прибути на розгляд
справи з документами і матеріалами по суті справи.
   При собі необхідно мати паспорт або документ, що засвідчує
особу.
   У разі Вашого нез'явлення, справу буде розглянуто без вашої
участі  (ст.  268  Кодексу  України  про  адміністративні
правопорушення).

 __________________  __________   ______________________
 (посадова особа)   (підпис)    (прізвище, ініціали)


                   Додаток 3
                   до п. 3.8 Інструкції з
                   оформлення органами
                   Держводгоспу України
                   матеріалів про
                   адміністративні
                   правопорушення водного
                   законодавства України


    Державний комітет України по водному господарству
__________________________________________________________________
        (найменування органу Держводгоспу)

Місцезнаходження: _____________ Телефон _________________________
_______________________________ Факс ____________________________
_______________________________ Електронна пошта ________________


            П О С Т А Н О В А
   за справою про адміністративне правопорушення водного
           законодавства України

 "____" ___________ 200 __ р.          N ________


   Я, _________________________________________________________,
       (посада, прізвище, ім'я та по батькові особи,
            яка виносить постанову)

розглянувши протокол, який склав "___" ______ 200 __ р. __________
                             (посада,
__________________________________________________________________
  прізвище, ім'я та по батькові особи, яка склала протокол)

про порушення вимог водного законодавства, вислухавши осіб, що
брали участь у розгляді справи, та дослідивши докази,

               ВСТАНОВИВ:
Гр. ______________________________________________________________
          (прізвище, ім'я та по батькові
__________________________________________________________________
 особи, яка притягається до адміністративної відповідальності)

дата ____________ та місце народження ___________________________,
який (яка) проживає за адресою ___________________________________
                  (місце проживання особи)

______________________ і працює (навчається) на посаді ___________
                             (посада,
_________________________________________________________________,
 повна назва місця роботи чи навчання, поштова адреса цього місця)

порушив вимоги ___________________________________________________
             (нормативно-правовий акт,
__________________________________________________________________
        який передбачає відповідальність)
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
тим, що __________________________________________________________
      (короткий виклад обставин та суть правопорушення)
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

   Порушенням завдані збитки водним ресурсам, водогосподарським
спорудам та пристроям у сумі _______________грн., що розраховані
за: ______________________________________________________________
      (назва методик та інших нормативних актів,
__________________________________________________________________
     відповідно до яких виконано розрахунок збитків)

   Керуючись статтями 13, 16, 110 та 111 Водного кодексу України
та статтями _________________ Кодексу України про адміністративні
правопорушення,

              ПОСТАНОВИВ:
   1. На _______________________________________________________
          (посада, прізвище, ім'я та по батькові)
__________________________________________________________________

накласти адміністративне стягнення _______________________________
                    (розмір штрафу в грн.)

   2. Запропонувати гр. ________________________________________
              (посада, прізвище, ім'я та по батькові)

добровільно сплатити штраф протягом 15 днів в установу Ощадного
банку України для зарахування до Державного бюджету України.

   3. Запропонувати гр. ________________________________________
               (прізвище, ім'я та по батькові)

добровільно відшкодувати збитки, завдані _________________________
                       (водним ресурсам,
__________________________________________________________________
       водогосподарським спорудам та пристроям)
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

в сумі: ______________________________________________________ грн
           (сума гривень літерами)
на рахунок ______________________________________________________
           (реквізити банківської установи для
           зарахування до місцевого бюджету)
__________________________________________________________________

Копію платіжних документів подати (надіслати) до _________________
                         (найменування та
__________________________________________________________________
       адреса відповідного органу Держводгоспу,
__________________________________________________________________
    що виніс постанову про адміністративне стягнення)

   У разі несплати сума штрафу та сума збитків будуть стягнуті у
встановленому законодавством порядку.
   Постанова може бути оскаржена у десятиденний строк із дня її
вручення у порядку, визначеному ст. 288 Кодексу України про
адміністративні правопорушення до ________________________________
                   (указати орган Держводгоспу
__________________________________________________________________
     і його адресу або посадову особу вищого рівня)

або до суду._____________________________________     _______________
 (повна назва посади особи, яка          (підпис)
 винесла постанову, прізвище, ім'я
 та по батькові посадової особи)


   М.П.

   Відмітка про доведення постанови до особи, щодо якої її
винесено:


 Копію постанови         Копія постанови надіслана
 отримав(ла) під розписку     рекомендованим листом
 особисто
 "___" ___________ 200__ р.    "___" ___________ 200__ р. N ___
 _________________________    ________________________________
   (підпис особи)           (посада та підпис
                     посадової особи)


                   Додаток 4
                   до п. 3.17 Інструкції з
                   оформлення органами
                   Держводгоспу України
                   матеріалів про
                   адміністративні
                   правопорушення водного
                   законодавства України


    Державний комітет України по водному господарству
__________________________________________________________________
        (найменування органу Держводгоспу)

Місцезнаходження: _____________ Телефон _________________________
_______________________________ Факс ____________________________
_______________________________ Електронна пошта ________________


             Р І Ш Е Н Н Я

     за скаргою (протестом прокурора) на постанову
      (потрібне підкреслити)
        про адміністративне правопорушення

   "___" ____________ 200__ р.          N ______

   Я, ________________________________________________________,
     (посада, прізвище, ім'я та по батькові особи,
           яка розглядала скаргу)

розглянувши скаргу гр. __________________________________________,
             (прізвище, ім'я та по батькові особи,
                 яка подала скаргу)
який (яка) проживає ______________________________________________
_________________________________________________________________,
протест прокурора ________________________________________________
            (прізвище, ім'я по батькові прокурора,
             яким опротестовано постанову,
__________________________________________________________________
         найменування органу прокуратури)
на постанову _____________________________________________________
          (найменування органу Держводгоспу, що виніс
          постанову про адміністративне правопорушення
__________________________________________________________________
  та посада, прізвище, ім'я та по батькові посадової особи,
           яка винесла постанову)

про накладення    адміністративного    стягнення    від
"___" _________ 200__ р. N _____ та наявні матеріали цієї справи,

              ВСТАНОВИВ:
__________________________________________________________________
 (суть скарги та суть справи про адміністративне правопорушення)
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

   Керуючись статтями  293  та  295  Кодексу  України  про
адміністративні правопорушення,

               ВИРІШИВ:
   1. __________________________________________________________
    (рішення відповідно до ст. 293 Кодексу України про
         адміністративні правопорушення:
__________________________________________________________________
   залишив постанову без зміни, а скаргу або протест без
        задоволення, скасував постанову і
__________________________________________________________________
    надіслав справу на новий розгляд, скасував постанову
__________________________________________________________________
       і закрив справу, зменшив суму штрафу)

   2. Надіслати копії цього рішення в триденний термін _________
__________________________________________________________________
  (прізвище, ім'я та по батькові особи, яка подала скаргу,
__________________________________________________________________
      чи прокурора, який опротестував постанову,
__________________________________________________________________
         найменування органу прокуратури)

та _______________________________________________________________
    (найменування органу Держводгоспу, який виніс постанову
__________________________________________________________________
        про адміністративне правопорушення)


 _______________________________________   ________________
    (повна назва посади особи,         (підпис)
  яка прийняла рішення за скаргою,
   прізвище, ім'я, по батькові)


   М.П.

                   Додаток 5
                   до п. 3.23 Інструкції з
                   оформлення органами
                   Держводгоспу України
                   матеріалів про
                   адміністративні
                   правопорушення водного
                   законодавства України


    Державний комітет України по водному господарству
__________________________________________________________________
        (найменування органу Держводгоспу)

Місцезнаходження: _____________ Телефон _________________________
_______________________________ Факс ____________________________
_______________________________ Електронна пошта ________________

"___" ___________ 200__ р.    N ________

                Відділу державної виконавчої служби
                ___________________________________
                 (найменування області, міста,
                ___________________________________
                   району, повна адреса)


   Постановою __________________________________________________
          (прізвище, ім'я, по батькові посадової особи
         органу Держводгоспу, якою накладено стягнення)

про накладення    адміністративного    стягнення    від
"___" ________ 200_ р. N ______ на гр. __________________________,
                   (прізвище, ім'я, по батькові)

який працює _____________________________________________________,
       (найменування підприємства, установи, організації,
              іншої юридичної особи)

проживає _________________________________________________________
         (повна адреса місця проживання, роботи
           або місцезнаходження його майна)

за порушення вимог водного законодавства накладено штраф у сумі __
__________________________________________________________________
         (сума штрафу літерами у грн.)

   У встановлений законодавством строк _________________________
                      (строк, до якого штраф
                      мав бути сплачений)

штраф добровільно  не  сплачено,  постанова  про  накладення
адміністративного стягнення в установленому порядку не оскаржена
(не опротестована прокурором).
   На підставі викладеного та керуючись статтею 308 Кодексу
України про адміністративні правопорушення та статтею 3 Закону
України "Про виконавче провадження", прошу примусово стягнути з
гр. ______________________________________________________________
          (прізвище, ім'я та по батькові)

штраф у сумі _____________________________________________________
         (сума штрафу літерами у грн.)

і перерахувати його на поточний рахунок до Державного бюджету.
   Постанову з відміткою про виконання прошу відповідно до ст.
310 Кодексу України про адміністративні правопорушення повернути
__________________________________________________________________
  (найменування органу Держводгоспу та його поштова адреса)

   Додаток: постанова про накладення адміністративного стягнення
від "___" __________ 200 __ р. N ________ на __________ аркушах.

   ПІДПИС
   керівника органу Держводгоспу ______________________ ________
                  (прізвище та ініціали) (підпис)


                   Додаток 6
                   до п. 4.2 Інструкції з
                   оформлення органами
                   Держводгоспу України
                   матеріалів про
                   адміністративні
                   правопорушення водного
                   законодавства України


    Державний комітет України по водному господарству

__________________________________________________________________
        (найменування органу Держводгоспу)


               ЖУРНАЛ
     обліку справ про адміністративні правопорушення,
   пов'язаних з недодержанням вимог водного законодавства,
   норм та правил використання і охорони водних ресурсів


 Почато "___" ________ 200_ р.  Закінчено "___" _________ 200_ р.


-------------------------------------------------------------------
|Номер |Дата | Посада, |Відомості |Номер та | Посада, |  Суть |
|поста-|вине- |прізвище,|про особу,| дата  |прізвище, |порушення|
|нови |сення | ім'я та |яка притя-|складання|ім'я та по|за прото-|
|   |поста-|  по  |гається до|протоколу| батькові |колом та |
|   |нови |батькові |відповіда-|  про  |особи, яка|посилання|
|   |   | особи, | льності |адмініст-| склала |на норма-|
|   |   |  яка  |     | ративне | протокол |тивно-  |
|   |   | винесла |     |правопо- |     |правовий |
|   |   |постанову|     | рушення |     |  акт  |
|------+------+---------+----------+---------+----------+---------|
| 1  | 2  |  3  |  4   |  5  |  6   |  7  |
|------+------+---------+----------+---------+----------+---------|
|   |   |     |     |     |     |     |
-------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------
|Результат|  Дата  | Результати | Дата  | Відмітки |Примітки |
|розгляду | вручення | оскарження | сплати |про сплату|     |
| справи |постанови |(опротесту- | штрафу |(номер та |     |
| (розмір |(особисто,| вання)  |     |  дата  |     |
|штрафу), |направлено| постанови |     |платіжного|     |
| санкції |рекомендо-|(заповнюєть-|     |документа)|     |
|  або  | ваним  |  ся за  |     |     |     |
|відмітки |листом за | наявності |     |     |     |
|  про  | адресою) |  такої)  |     |     |     |
|закриття |     |      |     |     |     |
| справи) |     |      |     |     |     |
|---------+----------+------------+---------+----------+---------|
|  8  |  9   |   10   |  11  |  12  |  13  |
|---------+----------+------------+---------+----------+---------|
|     |     |      |     |     |     |
------------------------------------------------------------------


   Керівник органу Держводгоспу ______________________ _________
                 (прізвище та ініціали) (підпис)


   Примітка. Журнал  пронумеровується,  прошнуровується  та
скріплюється гербовою печаткою.


Сторiнки:  [ 1 ]
Пошук  Знайти слова на сторiнцi:     
* тiльки українськi (або рос.) лiтери, мiнiмальна довжина слова 3 символи...


 
 [ закрити Управлiння комп'ютеризованих систем Апарату Верховної Ради України © 2005  [ вгору
Hosted by uCoz