ƒокумент 1264-12, чинний, останн¤ редакцi¤ вiд 30.06.2005 (3 сторiнки)
—торiнка "«аконодавство ”крањни" сайту ¬ерховноњ –ади [ 07.10.05 09:03 ]


              
√ерб ”крањни
          « ј   ќ Ќ  ”   – ј ѓ Ќ »

     ѕро охорону навколишнього природного середовища

  
 ( ¬≥домост≥ ¬ерховноњ –ади (¬¬–), 1991, N 41, ст.546 )  

 ( ¬водитьс¤ в д≥ю ѕостановою ¬–
  N 1268-XII ( 1268-12 ) в≥д 26.06.91, ¬¬–, 1991, N 41, ст.547 )
     
 ( ≤з зм≥нами, внесеними зг≥дно ≥з «аконами
  N 3180-XII ( 3180-12 ) в≥д 05.05.93, ¬¬–, 1993, N 26, ст.277 
  N 81/96-¬– в≥д 06.03.96, ¬¬–, 1996, N 15, ст.70 
  N 650/97-¬– в≥д 19.11.97, ¬¬–, 1998, N 11-12, ст.41 
  N 186/98-¬– в≥д 05.03.98, ¬¬–, 1998, N 34, ст.230
  N 783-XIV ( 783-14 ) в≥д 30.06.99, ¬¬–, 1999, N 34, ст.274 -
  редакц≥¤ набираЇ чинност≥ одночасно з набранн¤м чинност≥
  «аконом про ƒержавний бюджет ”крањни на 2000 р≥к

  N 934-XIV ( 934-14 ) в≥д 14.07.99, ¬¬–, 1999, N 38, ст.338 -
  «акон д≥Ї до 01.01.2002 року 
  N 1287-XIV ( 1287-14 ) в≥д 14.12.99, ¬¬–, 2000, N 4, ст.26
  N 1288-XIV ( 1288-14 ) в≥д 14.12.99, ¬¬–, 2000, N 5, ст.34
 N 1642-III ( 1642-14 ) в≥д 06.04.2000, ¬¬–, 2000, N 27, ст.213
 N 1807-III ( 1807-14 ) в≥д 08.06.2000, ¬¬–, 2000, N 38, ст.318
 N 2556-III ( 2556-14 ) в≥д 21.06.2001, ¬¬–, 2001, N 48, ст.252
 N 3033-III ( 3033-14 ) в≥д 07.02.2002, ¬¬–, 2002, N 26, ст.176
 N 198-IV ( 198-15 ) в≥д 24.10.2002, ¬¬–, 2002, N 50, ст.366
 N 254-IV ( 254-15 ) в≥д 28.11.2002, ¬¬–, 2003, N 4, ст.31
 N 380-IV ( 380-15 ) в≥д 26.12.2002, ¬¬–, 2003, N 10-11, ст.86
 N 762-IV ( 762-15 ) в≥д 15.05.2003, ¬¬–, 2003, N 30, ст.247
 N 824-IV ( 824-15 ) в≥д 22.05.2003, ¬¬–, 2003, N 35, ст.269
 N 1122-IV ( 1122-15 ) в≥д 11.07.2003, ¬¬–, 2004, N 7, ст.58
 N 1344-IV ( 1344-15 ) в≥д 27.11.2003, ¬¬–, 2004, N 17-18, ст.250
 N 1863-IV ( 1863-15 ) в≥д 24.06.2004, ¬¬–, 2004, N 45, ст.501
 N 2285-IV ( 2285-15 ) в≥д 23.12.2004, ¬¬–, 2005, N 7-8, ст.162
 N 2505-IV ( 2505-15 ) в≥д 25.03.2005, ¬¬–, 2005, N 17, N 18-19,
                              ст.267
 N 2637-IV ( 2637-15 ) в≥д 02.06.2005, ¬¬–, 2005, N 27, ст.362 )


 ( ” назв≥ ≥ текст≥ «акону слова "”крањнська –—–", 
  " римська ј–—–", "ћ≥н≥стерство охорони навколишнього 
  природного  середовища  ”крањнськоњ  –—–", "м≥ста 
  республ≥канського п≥дпор¤дкуванн¤" у вс≥х в≥дм≥нках
  зам≥нено словами "”крањна",  "јвтономна –еспубл≥ка
   рим", "ћ≥н≥стерство охорони навколишнього природного 
  середовища та ¤дерноњ  безпеки ”крањни",  "м≥ста  
  загальнодержавного значенн¤" у в≥дпов≥дних в≥дм≥нках
  зг≥дно ≥з «аконом N 81/96-¬– в≥д 06.03.96 )

 ( ” текст≥ «акону слова "народних депутат≥в" виключен≥ 
  на п≥дстав≥ «акону N 186/98-¬– в≥д 05.03.98 )

 ( ” текст≥ «акону слова "ћ≥н≥стерство охорони навколишнього
  природного  середовища та ¤дерноњ безпеки ”крањни" та
  "ћ≥н≥стерство  охорони  здоров'¤  ”крањни" в ус≥х
  в≥дм≥нках  зам≥нено  в≥дпов≥дно  словами  "спец≥ально
  уповноважений центральний орган виконавчоњ влади з питань
  еколог≥њ  та  природних  ресурс≥в"  та "спец≥ально
  уповноважений центральний орган виконавчоњ влади з питань
  охорони здоров'¤"  у  в≥дпов≥дних в≥дм≥нках зг≥дно ≥з
  «аконом N 1642-III ( 1642-14 ) в≥д 06.04.2000 )
 

   ќхорона навколишнього природного середовища,  рац≥ональне
використанн¤ природних ресурс≥в, забезпеченн¤ еколог≥чноњ безпеки
життЇд≥¤льност≥ людини - нев≥д'Їмна умова сталого економ≥чного та
соц≥ального розвитку ”крањни.
   « ц≥Їю метою ”крањна зд≥йснюЇ на своњй територ≥њ еколог≥чну
пол≥тику, спр¤мовану на збереженн¤ безпечного дл¤ ≥снуванн¤ живоњ
≥ неживоњ природи навколишнього середовища, захисту житт¤ ≥
здоров'¤  населенн¤  в≥д  негативного  впливу,  зумовленого
забрудненн¤м навколишнього природного  середовища,  дос¤гненн¤
гармон≥йноњ взаЇмод≥њ сусп≥льства ≥ природи, охорону, рац≥ональне
використанн¤ ≥ в≥дтворенн¤ природних ресурс≥в.
   ÷ей «акон визначаЇ правов≥, економ≥чн≥ та соц≥альн≥ основи
орган≥зац≥њ охорони навколишнього природного  середовища  в
≥нтересах нин≥шнього ≥ майбутн≥х покол≥нь.

               –озд≥л I

            «ј√јЋ№Ќ≤ ѕќЋќ∆≈ЌЌя

   —татт¤ 1. «авданн¤ законодавства про охорону навколишнього
        природного середовища

   «авданн¤м законодавства про охорону навколишнього природного
середовища Ї регулюванн¤ в≥дносин у галуз≥ охорони, використанн¤ ≥
в≥дтворенн¤ природних ресурс≥в, забезпеченн¤ еколог≥чноњ безпеки,
запоб≥ганн¤ ≥ л≥кв≥дац≥њ негативного впливу господарськоњ та ≥ншоњ
д≥¤льност≥ на навколишнЇ природне середовище, збереженн¤ природних
ресурс≥в, генетичного фонду живоњ природи, ландшафт≥в та ≥нших
природних комплекс≥в, ун≥кальних територ≥й та природних об'Їкт≥в,
пов'¤заних з ≥сторико-культурною спадщиною.
   
   —татт¤ 2. «аконодавство ”крањни про охорону
        навколишнього природного середовища

   ¬≥дносини у галуз≥  охорони  навколишнього  природного
середовища в ”крањн≥  регулюютьс¤  цим  «аконом,  а  також
розроблюваними в≥дпов≥дно до нього земельним, водним, л≥совим
законодавством, законодавством про надра, про охорону атмосферного
пов≥тр¤, про охорону ≥ використанн¤ рослинного ≥ тваринного св≥ту
та ≥ншим спец≥альним законодавством.

   —татт¤ 3. ќсновн≥ принципи охорони навколишнього
        природного середовища

   ќсновними принципами  охорони  навколишнього  природного
середовища Ї:
   а) пр≥оритетн≥сть вимог еколог≥чноњ безпеки, обов'¤зков≥сть
додержанн¤  еколог≥чних  стандарт≥в,  норматив≥в  та  л≥м≥т≥в
використанн¤ природних ресурс≥в при зд≥йсненн≥ господарськоњ,
управл≥нськоњ та ≥ншоњ д≥¤льност≥;
   б) гарантуванн¤ еколог≥чно безпечного середовища дл¤ житт¤ ≥
здоров'¤ людей;
   в) запоб≥жний характер заход≥в щодо охорони навколишнього
природного середовища;
   г) еколог≥зац≥¤  матер≥ального  виробництва  на  основ≥
комплексност≥ р≥шень у питанн¤х охорони навколишнього природного
середовища, використанн¤ та в≥дтворенн¤ в≥дновлюваних природних
ресурс≥в, широкого впровадженн¤ нов≥тн≥х технолог≥й;
   д) збереженн¤ просторовоњ та видовоњ  р≥зноман≥тност≥  ≥
ц≥л≥сност≥ природних об'Їкт≥в ≥ комплекс≥в;
   е) науково обгрунтоване узгодженн¤ еколог≥чних, економ≥чних
та  соц≥альних  ≥нтерес≥в  сусп≥льства  на  основ≥ поЇднанн¤
м≥ждисципл≥нарних знань еколог≥чних, соц≥альних, природничих ≥
техн≥чних наук та прогнозуванн¤ стану навколишнього природного
середовища;
   Ї) обов'¤зков≥сть еколог≥чноњ експертизи;
   ж) гласн≥сть ≥ демократизм при прийн¤тт≥ р≥шень, реал≥зац≥¤
¤ких  впливаЇ  на  стан навколишнього природного середовища,
формуванн¤ у населенн¤ еколог≥чного св≥тогл¤ду;
   з) науково обгрунтоване нормуванн¤ впливу господарськоњ та
≥ншоњ д≥¤льност≥ на навколишнЇ природне середовище;
   и) безоплатн≥сть загального та  платн≥сть  спец≥ального
використанн¤ природних ресурс≥в дл¤ господарськоњ д≥¤льност≥;
   ≥) ст¤гненн¤ збору за забрудненн¤ навколишнього природного
середовища та пог≥ршенн¤ ¤кост≥ природних ресурс≥в, компенсац≥¤
шкоди,  запод≥¤ноњ  порушенн¤м  законодавства  про  охорону
навколишнього природного середовища;
   њ) вир≥шенн¤  питань  охорони  навколишнього  природного
середовища та використанн¤ природних ресурс≥в з  урахуванн¤м
ступен¤ антропогенноњ зм≥неност≥ територ≥й, сукупноњ д≥њ фактор≥в,
що негативно впливають на еколог≥чну обстановку;
   й) поЇднанн¤ заход≥в стимулюванн¤ ≥ в≥дпов≥дальност≥ у справ≥
охорони навколишнього природного середовища;
   к) вир≥шенн¤ проблем охорони  навколишнього  природного
середовища на основ≥ широкого м≥ждержавного сп≥вроб≥тництва.
( —татт¤ 3 ≥з зм≥нами, внесеними зг≥дно ≥з «аконом N 186/98-¬–
в≥д 05.03.98 )

   —татт¤ 4. ѕраво власност≥ на природн≥ ресурси

   ѕриродн≥ ресурси ”крањни Ї  власн≥стю  народу  ”крањни,
¤кий маЇ право на волод≥нн¤, використанн¤ та  розпор¤дженн¤
природними багатствами республ≥ки.
   ” державн≥й власност≥ перебувають вс≥ земл≥ ”крањни, за
вин¤тком земель, переданих у колективну ≥ приватну власн≥сть.
( —таттю 4 доповнено частиною другою зг≥дно ≥з «аконом N 3180-12
в≥д 21.05.93 )
   ѕовновладд¤ народу ”крањни в галуз≥ охорони навколишнього
природного середовища та  використанн¤  природних  ресурс≥в
реал≥зуЇтьс¤ на  основ≥  онституц≥њ  ”крањни  ( 888-09 )  ¤к
безпосередньо, шл¤хом проведенн¤ референдум≥в, так ≥  через
республ≥канськ≥ органи державноњ влади в≥дпов≥дно до законодавства
”крањни.
   ¬≥д ≥мен≥ народу ”крањни право розпор¤дженн¤ природними
ресурсами зд≥йснюЇ ¬ерховна –ада ”крањни.

   —татт¤ 5. ќб'Їкти правовоњ охорони навколишнього
        природного середовища

   ƒержавн≥й охорон≥ ≥ регулюванню використанн¤ на територ≥њ
”крањни  п≥дл¤гають:  навколишнЇ   природне  середовище  ¤к
сукупн≥сть природних ≥ природно-соц≥альних умов та процес≥в,
природн≥ ресурси, ¤к залучен≥ в господарський об≥г, так  ≥
невикористовуван≥ в народному господарств≥ в даний пер≥од (земл¤,
надра, води, атмосферне пов≥тр¤, л≥с та  ≥нша  рослинн≥сть,
тваринний св≥т), ландшафти та ≥нш≥ природн≥ комплекси.
   ќсоблив≥й державн≥й охорон≥ п≥дл¤гають територ≥њ та об'Їкти
природно-запов≥дного  фонду  ”крањни  й  ≥нш≥  територ≥њ та
об'Їкти, визначен≥ в≥дпов≥дно до законодавства ”крањни.
   ƒержавн≥й охорон≥ в≥д негативного впливу  неспри¤тливоњ
еколог≥чноњ обстановки п≥дл¤гають також здоров'¤ ≥ житт¤ людей.

   —татт¤ 6. ƒержавн≥ еколог≥чн≥ програми

   « метою проведенн¤ ефективноњ ≥ ц≥леспр¤мованоњ д≥¤льност≥
”крањни по  орган≥зац≥њ ≥  координац≥њ заход≥в щодо охорони
навколишнього природного середовища, забезпеченн¤  еколог≥чноњ
безпеки,  рац≥онального  використанн¤ ≥ в≥дтворенн¤ природних
ресурс≥в на перспективу розробл¤ютьс¤ ≥ приймаютьс¤ державн≥
республ≥канськ≥,  м≥ждержавн≥,  рег≥ональн≥,  м≥сцев≥ та ≥нш≥
територ≥альн≥ програми.
   ѕор¤док розробки державних еколог≥чних програм визначаЇтьс¤
 аб≥нетом ћ≥н≥стр≥в ”крањни.
   ÷ентральн≥ та м≥сцев≥ органи виконавчоњ влади, а також
органи м≥сцевого самовр¤дуванн¤ п≥д час  розробки  державних
еколог≥чних програм залучають громадськ≥сть до њх п≥дготовки
шл¤хом оприлюдненн¤ проект≥в державних еколог≥чних програм дл¤ њх
вивченн¤  громад¤нами,  п≥дготовки громадськ≥стю зауважень та
пропозиц≥й щодо запропонованих проект≥в, проведенн¤ публ≥чних
слухань  стосовно еколог≥чних програм. ( —таттю 6 доповнено
частиною третьою зг≥дно ≥з «аконом N 254-IV ( 254-15 ) в≥д
28.11.2002 )


   —татт¤ 7. ќсв≥та ≥ вихованн¤ в галуз≥ охорони
        навколишнього природного середовища

   ѕ≥двищенн¤ еколог≥чноњ  культури сусп≥льства ≥ профес≥йна
п≥дготовка спец≥ал≥ст≥в забезпечуЇтьс¤ загальною  обов'¤зковою
комплексною осв≥тою та вихованн¤м в галуз≥ охорони навколишнього
природного середовища, в тому числ≥ в дошк≥льних дит¤чих закладах,
в систем≥ загальноњ середньоњ, профес≥йноњ та вищоњ осв≥ти,
п≥двищенн¤ квал≥ф≥кац≥њ та переп≥дготовки кадр≥в.
   ≈колог≥чн≥ знанн¤ Ї обов'¤зковою квал≥ф≥кац≥йною вимогою дл¤
вс≥х посадових ос≥б, д≥¤льн≥сть ¤ких пов'¤зана з використанн¤м
природних ресурс≥в та призводить до впливу на стан навколишнього
природного середовища.
   —пец≥ально визначен≥ вищ≥ та профес≥йн≥ навчальн≥ заклади
зд≥йснюють п≥дготовку спец≥ал≥ст≥в у галуз≥ охорони навколишнього
природного  середовища  та використанн¤ природних ресурс≥в з
урахуванн¤м сусп≥льних потреб.

   —татт¤ 8. Ќауков≥ досл≥дженн¤

   ¬ ”крањн≥  провод¤тьс¤  систематичн≥  комплексн≥  науков≥
досл≥дженн¤ навколишнього природного середовища та  природних
ресурс≥в з метою розробки наукових основ њх  охорони  та
рац≥онального використанн¤, забезпеченн¤ еколог≥чноњ безпеки.
    оординац≥ю та узагальненн¤ результат≥в цих  досл≥джень
зд≥йснюють јкадем≥¤ наук ”крањни та спец≥ально уповноважений
центральний орган виконавчоњ влади з питань еколог≥њ та природних
ресурс≥в.

   
   
              –озд≥л II
   
       ≈ ќЋќ√≤„Ќ≤ ѕ–ј¬ј “ј ќЅќ¬'я« » √–ќћјƒяЌ

   —татт¤ 9. ≈колог≥чн≥ права громад¤н ”крањни

    ожний громад¤нин ”крањни маЇ право на:
   а) безпечне дл¤ його житт¤ та здоров'¤ навколишнЇ природне
середовище;
   б) участь в обговоренн≥ та внесенн¤ пропозиц≥й до проект≥в
нормативно-правових акт≥в, матер≥ал≥в щодо розм≥щенн¤, буд≥вництва
≥ реконструкц≥њ об'Їкт≥в, ¤к≥ можуть негативно впливати на стан
навколишнього природного середовища, внесенн¤  пропозиц≥й  до
орган≥в державноњ влади та орган≥в м≥сцевого самовр¤дуванн¤,
юридичних ос≥б, що беруть участь в прийн¤тт≥ р≥шень з цих питань;
( ѕункт "б" частини першоњ статт≥ 9 в редакц≥њ «акону N 254-IV
( 254-15 ) в≥д 28.11.2002 )
   в) участь в розробц≥ та зд≥йсненн≥ заход≥в щодо охорони
навколишнього природного середовища, рац≥онального ≥ комплексного
використанн¤ природних ресурс≥в;
   г) зд≥йсненн¤  загального  ≥  спец≥ального  використанн¤
природних ресурс≥в;
   д) об'Їднанн¤ в громадськ≥ природоохоронн≥ формуванн¤;
   е) в≥льний доступ до ≥нформац≥њ про стан навколишнього
природного середовища (еколог≥чна ≥нформац≥¤) та в≥льне отриманн¤,
використанн¤, поширенн¤ та збер≥ганн¤ такоњ  ≥нформац≥њ,  за
вин¤тком обмежень, встановлених законом; ( ѕункт "е" частини
першоњ статт≥ 9 в редакц≥њ «акону N 254-IV ( 254-15 ) в≥д
28.11.2002 )
   Ї) участь у публ≥чних слуханн¤х або в≥дкритих зас≥данн¤х з
питань впливу запланованоњ д≥¤льност≥ на навколишнЇ природне
середовище на стад≥¤х розм≥щенн¤, проектуванн¤, буд≥вництва ≥
реконструкц≥њ об'Їкт≥в та у проведенн≥ громадськоњ еколог≥чноњ
експертизи; ( ѕункт "Ї" частини першоњ статт≥ 9 в редакц≥њ «акону
N 254-IV ( 254-15 ) в≥д 28.11.2002 )
   ж) одержанн¤ еколог≥чноњ осв≥ти;
   з) поданн¤ до суду позов≥в до державних орган≥в, п≥дприЇмств,
установ, орган≥зац≥й ≥ громад¤н про  в≥дшкодуванн¤  шкоди,
запод≥¤ноњ њх здоров'ю та майну внасл≥док негативного впливу на
навколишнЇ природне середовище;
   и)  оскарженн¤  у  судовому  пор¤дку  р≥шень,  д≥й або
безд≥¤льност≥  орган≥в  державноњ  влади,  орган≥в  м≥сцевого
самовр¤дуванн¤, њх посадових ос≥б щодо порушенн¤ еколог≥чних прав
громад¤н у пор¤дку, передбаченому законом. ( „астину першу статт≥
9 доповнено пунктом "и" зг≥дно ≥з «аконом N 254-IV ( 254-15 ) в≥д
28.11.2002 )
   «аконодавством ”крањни  можуть  бути  визначен≥  й ≥нш≥
еколог≥чн≥ права громад¤н республ≥ки.

   —татт¤ 10. √арант≥њ еколог≥чних прав громад¤н

   ≈колог≥чн≥ права громад¤н забезпечуютьс¤:
   а) проведенн¤м  широкомасштабних  державних  заход≥в щодо
п≥дтриманн¤, в≥дновленн¤  ≥  пол≥пшенн¤  стану  навколишнього
природного середовища;
   б) обов'¤зком м≥н≥стерств, в≥домств, п≥дприЇмств, установ,
орган≥зац≥й зд≥йснювати техн≥чн≥ та ≥нш≥ заходи дл¤ запоб≥ганн¤
шк≥дливому впливу господарськоњ та ≥ншоњ д≥¤льност≥ на навколишнЇ
природне середовище, виконувати еколог≥чн≥ вимоги при плануванн≥,
розм≥щенн≥  продуктивних  сил,  буд≥вництв≥  та  експлуатац≥њ
народногосподарських об'Їкт≥в;
   в) участю громадських об'Їднань та громад¤н у д≥¤льност≥ щодо
охорони навколишнього природного середовища;
   г)  зд≥йсненн¤м  державного та громадського контролю за
додержанн¤м законодавства про охорону навколишнього природного
середовища;
   д) компенсац≥Їю в установленому пор¤дку шкоди, запод≥¤ноњ
здоров'ю ≥ майну громад¤н внасл≥док порушенн¤ законодавства про
охорону навколишнього природного середовища;
   е) нев≥дворотн≥стю   в≥дпов≥дальност≥   за   порушенн¤
законодавства про охорону навколишнього природного середовища;
   Ї) створенн¤м та функц≥онуванн¤м мереж≥ загальнодержавноњ
еколог≥чноњ  автоматизованоњ  ≥нформац≥йно-анал≥тичноњ  системи
забезпеченн¤ доступу до еколог≥чноњ ≥нформац≥њ. ( „астину першу
статт≥ 10 доповнено пунктом "Ї" зг≥дно ≥з «аконом N 254-IV
( 254-15 ) в≥д 28.11.2002 )
   ƒ≥¤льн≥сть, що перешкоджаЇ зд≥йсненню права громад¤н на
безпечне навколишнЇ природне середовище та ≥нших њх еколог≥чних
прав, п≥дл¤гаЇ припиненню в пор¤дку, встановленому цим «аконом та
≥ншим законодавством ”крањни.

   —татт¤ 11. «ахист прав  громад¤н  ”крањна у галуз≥
        охорони навколишнього природного середовища

   ”крањна  гарантуЇ   своњм   громад¤нам   реал≥зац≥ю
еколог≥чних прав, наданих њм законодавством.
   –ади, спец≥ально уповноважен≥ державн≥ органи управл≥нн¤ в
галуз≥ охорони навколишнього природного середовища ≥ використанн¤
природних ресурс≥в  зобов'¤зан≥  подавати  всеб≥чну  допомогу
громад¤нам у зд≥йсненн≥ природоохоронноњ д≥¤льност≥, враховувати
њх пропозиц≥њ щодо пол≥пшенн¤ стану навколишнього природного
середовища та рац≥онального використанн¤ природних  ресурс≥в,
залучати громад¤н до  участ≥  у  вир≥шенн≥  питань  охорони
навколишнього природного середовища та використанн¤ природних
ресурс≥в.
   ѕорушен≥ права громад¤н у галуз≥ охорони  навколишнього
природного середовища мають бути поновлен≥, а  њх  захист
зд≥йснюЇтьс¤ в судовому пор¤дку в≥дпов≥дно до  законодавства
”крањни.

   —татт¤ 12. ќбов'¤зки громад¤н у галуз≥ охорони
        навколишнього природного середовища

   √ромад¤ни ”крањни зобов'¤зан≥:
   а) берегти природу, охорон¤ти, рац≥онально використовувати њњ
багатства  в≥дпов≥дно  до  вимог  законодавства  про охорону
навколишнього природного середовища;
   б) зд≥йснювати д≥¤льн≥сть з додержанн¤м вимог еколог≥чноњ
безпеки, ≥нших еколог≥чних норматив≥в та л≥м≥т≥в використанн¤
природних ресурс≥в;
   в) не порушувати еколог≥чн≥ права ≥ законн≥ ≥нтереси ≥нших
суб'Їкт≥в;
   г) вносити плату за  спец≥альне  використанн¤  природних
ресурс≥в та штрафи за еколог≥чн≥ правопорушенн¤;
   д) компенсувати шкоду, запод≥¤ну забрудненн¤м та  ≥ншим
негативним впливом на навколишнЇ природне середовище.
   √ромад¤ни  ”крањни   зобов'¤зан≥   виконувати  й ≥нш≥
обов'¤зки у галуз≥ охорони навколишнього природного середовища
в≥дпов≥дно до законодавства ”крањни.

              –озд≥л III
   
           ѕќ¬Ќќ¬ј∆≈ЌЌя –јƒ ” √јЋ”«≤
      ќ’ќ–ќЌ» Ќј¬ ќЋ»ЎЌ№ќ√ќ ѕ–»–ќƒЌќ√ќ —≈–≈ƒќ¬»ўј

   —татт¤ 13.  омпетенц≥¤ ¬ерховноњ –ади ”крањни у
        галуз≥ охорони навколишнього природного
        середовища

   ƒо виключноњ компетенц≥њ ¬ерховноњ –ади ”крањни у галуз≥
регулюванн¤ в≥дносин щодо  охорони  навколишнього  природного
середовища в≥дпов≥дно до  онституц≥њ ”крањни ( 888-09 ) належать:
   а) визначенн¤ основних напр¤м≥в державноњ пол≥тики у галуз≥
охорони навколишнього природного середовища;
   б) затвердженн¤ державних еколог≥чних програм;
   в) визначенн¤ правових основ регулюванн¤ в≥дносин у галуз≥
охорони навколишнього природного середовища, в тому числ≥ щодо
прийн¤тт¤ р≥шень про обмеженн¤, зупиненн¤ (тимчасово),  або
припиненн¤ д≥¤льност≥ п≥дприЇмств ≥ об'Їкт≥в, в раз≥ порушенн¤
ними законодавства про  охорону  навколишнього  природного
середовища;
   г) визначенн¤ повноважень –ад, пор¤дку  орган≥зац≥њ  та
д≥¤льност≥ орган≥в управл≥нн¤ в галуз≥ охорони навколишнього
природного середовища,  використанн¤  природних  ресурс≥в  та
забезпеченн¤ еколог≥чноњ безпеки;
   д) встановленн¤ правового режиму зон надзвичайноњ еколог≥чноњ
ситуац≥њ, статусу потерп≥лих громад¤н та оголошенн¤ таких зон на
територ≥њ республ≥ки.
   ¬ерховна –ада ”крањни в≥дпов≥дно до  онституц≥њ ”крањни може
приймати до свого розгл¤ду й ≥нш≥ питанн¤ охорони навколишнього
природного середовища  та  використанн¤  природних  ресурс≥в,
забезпеченн¤ еколог≥чноњ безпеки.

   —татт¤ 14.  омпетенц≥¤ ¬ерховноњ јвтономноњ –еспубл≥ки  рим

   ¬ерховна  –ада  јвтономноњ  –еспубл≥ки   рим  в  галуз≥
регулюванн¤ в≥дносин щодо  охорони  навколишнього  природного
середовища:
   а) визначаЇ пор¤док орган≥зац≥њ та д≥¤льност≥  орган≥в
управл≥нн¤ в галуз≥ охорони навколишнього природного середовища ≥
використанн¤ природних ресурс≥в;
   б) визначаЇ повноваженн¤ –ад у галуз≥ охорони навколишнього
природного середовища ≥ рац≥онального використанн¤  природних
ресурс≥в;
   в) забезпечуЇ реал≥зац≥ю еколог≥чноњ  пол≥тики  ”крањни,
еколог≥чних прав громад¤н;
   г) затверджуЇ еколог≥чн≥ програми;
   д) орган≥зуЇ вивченн¤ навколишнього природного середовища;
   е) створюЇ ≥ визначаЇ статус резервних, в тому числ≥ й
валютних, фонд≥в дл¤ ф≥нансуванн¤ програм та ≥нших заход≥в щодо
охорони навколишнього природного середовища; ( ѕункт "е" статт≥
14 ≥з зм≥нами, внесеними зг≥дно ≥з «аконом N 186/98-¬– в≥д
05.03.98 )
   Ї) приймаЇ р≥шенн¤ про орган≥зац≥ю територ≥й та об'Їкт≥в
природно-запов≥дного фонду м≥сцевого значенн¤ та ≥нших територ≥й
та об'Їкт≥в, що п≥дл¤гають особлив≥й охорон≥, встановлюЇ додатков≥
њх категор≥њ;
   ж) припин¤Ї господарську д≥¤льн≥сть п≥дприЇмств, установ ≥
орган≥зац≥й,  що  знаход¤тьс¤  у  п≥дпор¤дкуванн≥  јвтономноњ
–еспубл≥ки  рим, а також обмежуЇ  або  зупин¤Ї  (тимчасово)
д≥¤льн≥сть п≥дприЇмств, установ ≥ орган≥зац≥й, не п≥дпор¤дкованих
органам влади јвтономноњ –еспубл≥ки  рим, в раз≥ порушенн¤ ними
законодавства про охорону навколишнього природного середовища;
   з) встановлюЇ в раз≥ потреби нормативи еколог≥чноњ безпеки,
б≥льш сувор≥, н≥ж т≥, що д≥ють в ц≥лому на територ≥њ ”крањни.
   ¬ерховна –ада јвтономноњ –еспубл≥ки  рим зд≥йснюЇ й ≥нш≥
повноваженн¤, не в≥днесен≥ законодавством ”крањни до компетенц≥њ
республ≥канських орган≥в державноњ влади ”крањни.

   —татт¤ 15. ѕовноваженн¤ м≥сцевих –ад 
        у галуз≥ охорони навколишнього природного
        середовища

   ћ≥сцев≥ –ади несуть в≥дпов≥дальн≥сть за стан навколишнього
природного середовища на своњй територ≥њ ≥ в  межах  своЇњ
компетенц≥њ:
   а) забезпечують реал≥зац≥ю еколог≥чноњ  пол≥тики  ”крањни,
еколог≥чних прав громад¤н;
   б) дають згоду на розм≥щенн¤ на своњй територ≥њ п≥дприЇмств,
установ ≥ орган≥зац≥й у пор¤дку, визначеному законом; ( ѕункт "б"
частини першоњ статт≥ 15 в редакц≥њ «акону N 2637-IV ( 2637-15 )
в≥д 02.06.2005 )
   в) затверджують з урахуванн¤м еколог≥чних вимог  проекти
плануванн¤ ≥ забудови населених пункт≥в, њх генеральн≥ плани та
схеми промислових вузл≥в;
   г) видають ≥ скасовують дозволи на в≥дособлене спец≥альне
використанн¤ природних ресурс≥в м≥сцевого значенн¤;
   д) затверджують м≥сцев≥ еколог≥чн≥ програми;
   е)  орган≥зовують  вивченн¤  навколишнього  природного
середовища;
   Ї) створюють ≥ визначають статус резервних, в тому числ≥ й
валютних, фонд≥в дл¤ ф≥нансуванн¤ програм та ≥нших заход≥в щодо
охорони навколишнього природного середовища; ( ѕункт "Ї" статт≥
15 ≥з зм≥нами, внесеними зг≥дно ≥з «аконом N 186/98-¬– в≥д
05.03.98 )
   ж) орган≥зують в раз≥ необх≥дност≥ проведенн¤ еколог≥чноњ
експертизи;
   з) забезпечують ≥нформуванн¤ населенн¤ про стан навколишнього
природного  середовища,  функц≥онуванн¤  м≥сцевих  еколог≥чних
автоматизованих  ≥нформац≥йно-анал≥тичних систем; ( ѕункт "з"
частини першоњ статт≥ 15 ≥з зм≥нами, внесеними зг≥дно ≥з «аконом
N 254-IV ( 254-15 ) в≥д 28.11.2002 )
   и) орган≥зують роботу по л≥кв≥дац≥њ еколог≥чних насл≥дк≥в
авар≥й, залучають до цих роб≥т  п≥дприЇмства,  установи  та
орган≥зац≥њ, незалежно в≥д њх п≥дпор¤дкуванн¤ та форм власност≥, ≥
громад¤н;
   ≥) приймають р≥шенн¤ про орган≥зац≥ю територ≥й та об'Їкт≥в
природно-запов≥дного фонду м≥сцевого значенн¤ та ≥нших територ≥й,
що п≥дл¤гають особлив≥й охорон≥;
   њ) зд≥йснюють контроль за додержанн¤м законодавства  про
охорону навколишнього природного середовища;
   й) припин¤ють господарську д≥¤льн≥сть п≥дприЇмств, установ та
орган≥зац≥й м≥сцевого п≥дпор¤дкуванн¤, а також обмежують  чи
зупин¤ють  (тимчасово)  д≥¤льн≥сть  не  п≥дпор¤дкованих  –ад≥
п≥дприЇмств, установ та орган≥зац≥й в раз≥  порушенн¤  ними
законодавства про охорону навколишнього природного середовища;
   к)  координують  д≥¤льн≥сть  в≥дпов≥дних   спец≥ально
уповноважених державних орган≥в управл≥нн¤ в галуз≥  охорони
навколишнього природного середовища та використанн¤ природних
ресурс≥в на територ≥њ м≥сцевоњ –ади.
   ћ≥сцев≥ –ади можуть  зд≥йснювати  й  ≥нш≥  повноваженн¤
в≥дпов≥дно до законодавства ”крањни.
   
   
              –озд≥л IV
   
       ѕќ¬Ќќ¬ј∆≈ЌЌя ќ–√јЌ≤¬ ”ѕ–ј¬Ћ≤ЌЌя ¬ √јЋ”«≤
      ќ’ќ–ќЌ» Ќј¬ ќЋ»ЎЌ№ќ√ќ ѕ–»–ќƒЌќ√ќ —≈–≈ƒќ¬»ўј

   —татт¤ 16. ”правл≥нн¤ в галуз≥ охорони навколишнього
        природного середовища

   ”правл≥нн¤ охороною  навколишнього  природного  середовища
пол¤гаЇ у зд≥йсненн≥ в ц≥й  галуз≥  функц≥й  спостереженн¤,
досл≥дженн¤,  еколог≥чноњ експертизи, контролю, прогнозуванн¤,
програмуванн¤,  ≥нформуванн¤  та  ≥ншоњ  виконавчо-розпор¤дчоњ
д≥¤льност≥.
   ƒержавне управл≥нн¤ в галуз≥ охорони навколишнього природного
середовища  зд≥йснюють   аб≥нет  ћ≥н≥стр≥в  ”крањни,  –ади
та њх виконавч≥ ≥ розпор¤дч≥ органи,  а  також  спец≥ально
уповноважен≥ на те державн≥ органи по охорон≥ навколишнього
природного середовища ≥ використанню природних ресурс≥в та ≥нш≥
державн≥ органи в≥дпов≥дно до законодавства ”крањни.
   —пец≥ально уповноваженими державними органами управл≥нн¤ в
галуз≥ охорони навколишнього природного середовища ≥ використанн¤
природних  ресурс≥в  у республ≥ц≥ Ї спец≥ально уповноважений
центральний орган виконавчоњ влади з питань еколог≥њ та природних
ресурс≥в, його органи на м≥сц¤х та ≥нш≥ державн≥ органи, до
компетенц≥њ ¤ких законодавством ”крањни та јвтономноњ –еспубл≥ки
 рим в≥днесено зд≥йсненн¤ зазначених функц≥й.
   √ромадське управл≥нн¤ в галуз≥  охорони  навколишнього
природного середовища зд≥йснюЇтьс¤ громадськими об'Їднанн¤ми ≥
орган≥зац≥¤ми, ¤кщо така д≥¤льн≥сть передбачена њх статутами,
зареЇстрованими в≥дпов≥дно до законодавства ”крањни.
   ћетою управл≥нн¤ в галуз≥ охорони навколишнього природного
середовища Ї реал≥зац≥¤ законодавства, контроль за додержанн¤м
вимог еколог≥чноњ безпеки, забезпеченн¤ проведенн¤ ефективних ≥
комплексних  заход≥в  щодо  охорони  навколишнього природного
середовища,  рац≥онального  використанн¤  природних  ресурс≥в,
дос¤гненн¤ узгодженост≥ д≥й державних ≥ громадських орган≥в у
галуз≥ охорони навколишнього природного середовища.

   —татт¤ 17.  омпетенц≥¤  аб≥нету ћ≥н≥стр≥в ”крањни
        у галуз≥ охорони навколишнього природного
        середовища

    аб≥нет ћ≥н≥стр≥в ”крањни у галуз≥ охорони навколишнього
природного середовища:
   а) зд≥йснюЇ реал≥зац≥ю визначеноњ ¬ерховною –адою ”крањни
еколог≥чноњ пол≥тики;
   б)  забезпечуЇ  розробку  державних  республ≥канських,
м≥ждержавних ≥ рег≥ональних еколог≥чних програм;
   в) координуЇ д≥¤льн≥сть м≥н≥стерств, в≥домств, ≥нших установ
та  орган≥зац≥й  ”крањни у  питанн¤х  охорони  навколишнього
природного середовища;
   г) встановлюЇ пор¤док утворенн¤ ≥ використанн¤ ƒержавного
фонду охорони навколишнього природного середовища  у  склад≥
ƒержавного бюджету ”крањни та затверджуЇ перел≥к природоохоронних
заход≥в; ( ѕункт "г" статт≥ 17 ≥з зм≥нами, внесеними зг≥дно ≥з
«аконами N 81/96-¬– в≥д 06.03.96, N 186/98-¬– в≥д 05.03.98 )
   д) встановлюЇ пор¤док розробки та затвердженн¤ еколог≥чних
норматив≥в,  л≥м≥т≥в  використанн¤ природних ресурс≥в, скид≥в
забруднюючих речовин у навколишнЇ природне середовище, розм≥щенн¤
в≥дход≥в; ( ѕункт "д" частини першоњ статт≥ 17 ≥з зм≥нами,
внесеними  зг≥дно  ≥з  «аконом N 2556-III ( 2556-14 ) в≥д
21.06.2001 )
   е) встановлюЇ пор¤док визначенн¤ збору та њњ граничних
розм≥р≥в за користуванн¤ природними  ресурсами,  забрудненн¤
навколишнього природного середовища, розм≥щенн¤ в≥дход≥в, ≥нш≥
види шк≥дливого впливу на нього; ( ѕункт "е" статт≥ 17 ≥з
зм≥нами, внесеними зг≥дно ≥з «аконом N 186/98-¬– в≥д 05.03.98 )
   Ї) приймаЇ р≥шенн¤ про орган≥зац≥ю територ≥й та об'Їкт≥в
природно-запов≥дного фонду загальнодержавного значенн¤; ( ѕункт
"Ї" статт≥ 17 ≥з зм≥нами, внесеними зг≥дно ≥з «аконом N 81/96-¬–
в≥д 06.03.96 )
   ж) орган≥зуЇ еколог≥чне вихованн¤ та еколог≥чну  осв≥ту
громад¤н;
   з) приймаЇ р≥шенн¤ про зупиненн¤ (тимчасово) або припиненн¤
д≥¤льност≥ п≥дприЇмств, установ ≥ орган≥зац≥й, незалежно в≥д форм
власност≥ та п≥дпор¤дкуванн¤, в раз≥ порушенн¤ ними законодавства
про охорону навколишнього природного середовища;
   и) керуЇ зовн≥шн≥ми зв'¤зками ”крањни в галуз≥ охорони
навколишнього природного середовища.
    аб≥нет  ћ≥н≥стр≥в  ”крањни  може  зд≥йснювати  й ≥нш≥
повноваженн¤ в≥дпов≥дно до законодавства ”крањни.
( —татт¤ 17 ≥з зм≥нами, внесеними зг≥дно ≥з «аконом N 186/98-¬–
в≥д 05.03.98 )


   —татт¤ 18.  омпетенц≥¤ ”р¤ду јвтономноњ –еспубл≥ки  рим 
        у галуз≥ охорони навколишнього природного 
        середовища

   ”р¤д  јвтономноњ  –еспубл≥ки   рим  у  галуз≥  охорони
навколишнього природного середовища на своњй територ≥њ:
   а) зд≥йснюЇ реал≥зац≥ю законодавства ”крањни та јвтономноњ
–еспубл≥ки  рим в галуз≥  охорони  навколишнього  природного
середовища;
   б) орган≥зуЇ розробку еколог≥чних програм;
   в) координуЇ д≥¤льн≥сть м≥н≥стерств, в≥домств, а  також
п≥дприЇмств, установ та орган≥зац≥й в јвтономн≥й –еспубл≥ц≥  рим
у питанн¤х охорони навколишнього природного середовища, незалежно
в≥д форм власност≥ та п≥дпор¤дкуванн¤;
   г)  встановлюЇ  пор¤док  утворенн¤  ≥  використанн¤
республ≥канського  фонду  охорони  навколишнього  природного
середовища  у  склад≥  республ≥канського  бюджету  јвтономноњ
–еспубл≥ки  рим; ( ѕункт "г" статт≥ 18 ≥з зм≥нами, внесеними
зг≥дно ≥з «аконом N 186/98-¬– в≥д 05.03.98 )
   д) погоджуЇ розм≥щенн¤ п≥дприЇмств, установ ≥ орган≥зац≥й;
   е) орган≥зуЇ управл≥нн¤ ≥ контроль в  галуз≥  охорони
навколишнього природного середовища;
   Ї) визначаЇ в установленому пор¤дку нормативи збору  ≥
розм≥ри  збор≥в  за  забрудненн¤  навколишнього  природного
середовища, розм≥щенн¤ в≥дход≥в; ( ѕункт "Ї" статт≥ 18  ≥з
зм≥нами, внесеними зг≥дно ≥з «аконом N 186/98-¬– в≥д 05.03.98 )
   ж) затверджуЇ за поданн¤м орган≥в спец≥ально уповноваженого
центрального  органу  виконавчоњ влади з питань еколог≥њ та
природних ресурс≥в дл¤ п≥дприЇмств, установ ≥ орган≥зац≥й л≥м≥ти
використанн¤ природних ресурс≥в, за вин¤тком природних ресурс≥в
загальнодержавного  значенн¤,  скид≥в  забруднюючих речовин у
навколишнЇ природне середовище, за вин¤тком скид≥в, що призвод¤ть
до забрудненн¤ природних ресурс≥в загальнодержавного значенн¤,
навколишнього природного середовища за межами територ≥њ јвтономноњ
–еспубл≥ки  рим, та л≥м≥ти на утворенн¤ ≥ розм≥щенн¤ в≥дход≥в;
( ѕункт "ж" статт≥ 18 ≥з зм≥нами, внесеними зг≥дно ≥з «аконами
N 81/96-¬– в≥д 06.03.96, N 1288-XIV ( 1288-14 ) в≥д 14.12.99,
N 2556-III ( 2556-14 ) в≥д 21.06.2001 )
  з) орган≥зуЇ проведенн¤ державноњ еколог≥чноњ експертизи
об'Їкт≥в, що створюютьс¤ або функц≥онують на територ≥њ јвтономноњ
–еспубл≥ки  рим;
   и) погоджуЇ поточн≥ ≥ перспективн≥ плани роботи п≥дприЇмств,
установ та орган≥зац≥й з питань охорони навколишнього природного
середовища ≥ використанн¤ природних ресурс≥в;
   ≥) орган≥зуЇ л≥кв≥дац≥ю еколог≥чних насл≥дк≥в авар≥й, залучаЇ
до њњ проведенн¤ п≥дприЇмства, установи, орган≥зац≥њ, незалежно
в≥д п≥дпор¤дкуванн¤ та форм власност≥, ≥ громад¤н;
   њ) забезпечуЇ  систематичне  та  оперативне  ≥нформуванн¤
населенн¤,  п≥дприЇмств,  установ  та  орган≥зац≥й  про стан
навколишнього природного середовища;
   й) орган≥зуЇ еколог≥чну осв≥ту та еколог≥чне  вихованн¤
громад¤н.
   ”р¤д јвтономноњ –еспубл≥ки  рим може зд≥йснювати й ≥нш≥
повноваженн¤, що не вход¤ть до компетенц≥њ  республ≥канських
орган≥в державного управл≥нн¤ ”крањни.
( —татт¤ 18 ≥з зм≥нами, внесеними зг≥дно ≥з «аконом N 186/98-¬–
в≥д 05.03.98 )

   —татт¤ 19.  омпетенц≥¤ виконавчих ≥ розпор¤дчих орган≥в
        м≥сцевих –ад у галуз≥
        охорони навколишнього природного середовища

   ¬иконавч≥ та розпор¤дч≥ органи м≥сцевих –ад у галуз≥ охорони
навколишнього природного середовища в межах своЇњ компетенц≥њ:
   а) зд≥йснюють реал≥зац≥ю р≥шень в≥дпов≥дних –ад;
   б) координують д≥¤льн≥сть м≥сцевих орган≥в  управл≥нн¤,
п≥дприЇмств, установ та орган≥зац≥й, розташованих на територ≥њ
м≥сцевоњ –ади, незалежно в≥д форм власност≥ та п≥дпор¤дкуванн¤;
   в) орган≥зують розробку м≥сцевих еколог≥чних програм;
   г) визначають в установленому пор¤дку нормативи збору ≥
розм≥ри збор≥в за забрудненн¤ навколишнього природного середовища
та розм≥щенн¤ в≥дход≥в; ( ѕункт "г" статт≥ 19 ≥з зм≥нами,
внесеними зг≥дно ≥з «аконом N 186/98-¬– в≥д 05.03.98 )
   д) затверджують за поданн¤м орган≥в спец≥ально уповноваженого
центрального  органу  виконавчоњ влади з питань еколог≥њ та
природних ресурс≥в дл¤ п≥дприЇмств, установ та орган≥зац≥й л≥м≥ти
використанн¤  природних  ресурс≥в,  за  вин¤тком  ресурс≥в
загальнодержавного значенн¤, л≥м≥ти скид≥в забруднюючих речовин у
навколишнЇ природне середовище, за вин¤тком скид≥в, що призвод¤ть
до забрудненн¤ природних ресурс≥в загальнодержавного значенн¤ або
навколишнього природного середовища за межами територ≥њ ц≥Їњ –ади,
та л≥м≥ти на утворенн¤ ≥ розм≥щенн¤ в≥дход≥в; ( ѕункт "д" статт≥
19 ≥з зм≥нами, внесеними зг≥дно ≥з «аконами N 81/96-¬– в≥д
06.03.96, N 1288-XIV ( 1288-14 ) в≥д 14.12.99, N 2556-III
( 2556-14 ) в≥д 21.06.2001 )
   е) орган≥зують зб≥р, переробку, утил≥зац≥ю ≥ захороненн¤
в≥дход≥в на своњй територ≥њ; ( ѕункт "е" статт≥ 19 ≥з зм≥нами,
внесеними зг≥дно ≥з «аконом N 1288-XIV ( 1288-14 ) в≥д 14.12.99 )
   Ї) формують  ≥  використовують  м≥сцев≥  фонди  охорони
навколишнього природного середовища у склад≥ м≥сцевих бюджет≥в;
( ѕункт "Ї" статт≥ 19 ≥з зм≥нами, внесеними зг≥дно ≥з «аконом N
186/98-¬– в≥д 05.03.98 )
   ж) погоджують поточн≥ та  перспективн≥  плани  роботи
п≥дприЇмств, установ та орган≥зац≥й з питань охорони навколишнього
природного середовища ≥ використанн¤ природних ресурс≥в;
   з) забезпечують систематичне та  оперативне  ≥нформуванн¤
населенн¤, п≥дприЇмств, установ, орган≥зац≥й та громад¤н про стан
навколишнього природного середовища, захворюваност≥ населенн¤;
   и) орган≥зують еколог≥чну осв≥ту та еколог≥чне вихованн¤
громад¤н;
   ≥) приймають р≥шенн¤ про орган≥зац≥ю територ≥й та об'Їкт≥в
природно-запов≥дного фонду м≥сцевого значенн¤.
   ¬иконавч≥ ≥ розпор¤дч≥ органи –ад можуть зд≥йснювати й ≥нш≥
повноваженн¤ в≥дпов≥дно до законодавства ”крањни.
( —татт¤ 19 ≥з зм≥нами, внесеними зг≥дно ≥з «аконом N 186/98-¬–
в≥д 05.03.98 )

   —татт¤ 20.  омпетенц≥¤ спец≥ально уповноважених орган≥в
        державного управл≥нн¤ в галуз≥ охорони 
        навколишнього природного середовища та 
        використанн¤ природних ресурс≥в

   ƒо компетенц≥њ спец≥ально уповноваженого центрального органу
виконавчоњ влади з питань еколог≥њ та природних ресурс≥в ≥ його
орган≥в на м≥сц¤х належать:
   а)  зд≥йсненн¤ комплексного управл≥нн¤ в галуз≥ охорони
навколишнього природного середовища в республ≥ц≥,  проведенн¤
Їдиноњ науково-техн≥чноњ пол≥тики з питань охорони навколишнього
природного  середовища  ≥  використанн¤  природних  ресурс≥в,
координац≥¤ д≥¤льност≥ м≥н≥стерств, в≥домств, п≥дприЇмств, установ
та орган≥зац≥й в ц≥й галуз≥;
   б) державний контроль за використанн¤м ≥ охороною замель,
надр, поверхневих ≥ п≥дземних вод, атмосферного пов≥тр¤, л≥с≥в та
≥ншоњ рослинност≥, тваринного св≥ту, морського середовища та
природних ресурс≥в територ≥альних вод, континентального шельфу ≥
виключноњ (морськоњ) економ≥чноњ зони республ≥ки, а також за
додержанн¤м норм еколог≥чноњ безпеки;
   в) орган≥зац≥¤  мон≥торингу  навколишнього   природного
середовища,   створенн¤  ≥  забезпеченн¤  роботи  мереж≥
загальнодержавноњ      еколог≥чноњ      автоматизованоњ
≥нформац≥йно-анал≥тичноњ  системи  забезпеченн¤  доступу  до
еколог≥чноњ ≥нформац≥њ, положенн¤ про ¤ку затверджуЇтьс¤  аб≥нетом
ћ≥н≥стр≥в ”крањни; ( ѕункт "в" частини першоњ статт≥ 20 ≥з
зм≥нами, внесеними зг≥дно ≥з «аконом N 254-IV ( 254-15 ) в≥д
28.11.2002 )
   г) затвердженн¤  норматив≥в,  правил,  участь у розробц≥
стандарт≥в щодо регулюванн¤ використанн¤ природних ресурс≥в ≥
охорони навколишнього природного середовища в≥д забрудненн¤ та
≥нших шк≥дливих вплив≥в;
   д) зд≥йсненн¤ державноњ еколог≥чноњ експертизи;
   е) одержанн¤ безоплатно  в≥д  м≥н≥стерств,  в≥домств,
п≥дприЇмств, установ та орган≥зац≥й ≥нформац≥њ, необх≥дноњ дл¤
виконанн¤ покладених на нього завдань;
   Ї) видача дозвол≥в на захороненн¤ (складуванн¤) в≥дход≥в,
викиди шк≥дливих речовин у навколишнЇ природне середовище, на
спец≥альне  використанн¤  природних  ресурс≥в  в≥дпов≥дно  до
законодавства ”крањни; ( ѕункт "Ї" статт≥ 20 ≥з зм≥нами, внесеними
зг≥дно ≥з «аконом N 1288-XIV ( 1288-14 ) в≥д 14.12.99 )
   ж) обмеженн¤ чи зупиненн¤ (тимчасово) д≥¤льност≥ п≥дприЇмств
≥ об'Їкт≥в, незалежно в≥д њх п≥дпор¤дкуванн¤ та форм власност≥,
¤кщо њх експлуатац≥¤ зд≥йснюЇтьс¤ з порушенн¤м законодавства про
охорону навколишнього природного середовища, вимог дозвол≥в на
використанн¤  природних  ресурс≥в,  з перевищенн¤м норматив≥в
гранично  допустимих  викид≥в впливу ф≥зичних та б≥олог≥чних
фактор≥в ≥ л≥м≥т≥в скид≥в забруднюючих речовин; ( ѕункт "ж"
частини першоњ статт≥ 20 ≥з зм≥нами, внесеними зг≥дно ≥з «аконами
N 2556-III ( 2556-14 ) в≥д 21.06.2001, N 198-IV ( 198-15 ) в≥д
24.10.2002 )
   з) поданн¤ позов≥в про в≥дшкодуванн¤ збитк≥в ≥  втрат,
запод≥¤них в результат≥ порушенн¤ законодавства про  охорону
навколишнього природного середовища;
   и) складанн¤ протокол≥в та розгл¤д справ про адм≥н≥стративн≥
правопорушенн¤  в  галуз≥  охорони  навколишнього  природного
середовища ≥ використанн¤ природних ресурс≥в;
   ≥) кер≥вництво запов≥дною справою, веденн¤ „ервоноњ книги
”крањни;
   њ) координац≥¤ роботи ≥нших спец≥ально уповноважених орган≥в
державного управл≥нн¤ в галуз≥ охорони навколишнього природного
середовища та використанн¤ природних ресурс≥в;
   й) зд≥йсненн¤ м≥жнародного сп≥вроб≥тництва з питань охорони
навколишнього природного середовища, вивченн¤, узагальненн¤ ≥
поширенн¤ м≥жнародного досв≥ду в ц≥й галуз≥, орган≥зац≥¤ виконанн¤
зобов'¤зань ”крањни в≥дпов≥дно до м≥жнародних угод з питань
охорони навколишнього природного середовища;
   к)  встановленн¤  пор¤дку  наданн¤  ≥нформац≥њ про стан
навколишнього природного середовища; ( „астину першу статт≥ 20
доповнено пунктом "к" зг≥дно ≥з «аконом N 254-IV ( 254-15 ) в≥д
28.11.2002 )
   л) встановленн¤ пор¤дку орган≥зац≥њ та проведенн¤ публ≥чних
слухань або в≥дкритих зас≥дань з питань впливу запланованоњ
д≥¤льност≥ на навколишнЇ природне середовище. ( „астину першу
статт≥ 20 доповнено пунктом "л" зг≥дно ≥з «аконом N 254-IV
( 254-15 ) в≥д 28.11.2002 )
   —пец≥ально уповноважений центральний орган виконавчоњ влади з
питань еколог≥њ та природних ресурс≥в виконуЇ й ≥нш≥ функц≥њ
в≥дпов≥дно до положенн¤ про нього, що затверджуЇтьс¤  аб≥нетом
ћ≥н≥стр≥в ”крањни.
   ѕовноваженн¤ спец≥ально уповноваженого центрального органу
виконавчоњ влади з питань еколог≥њ та природних ресурс≥в та його
орган≥в на м≥сц¤х, визначен≥ у пункт≥ "ж" частини першоњ ц≥Їњ
статт≥, не застосовуютьс¤ до суб'Їкт≥в п≥дприЇмницькоњ д≥¤льност≥
(≥нвестор≥в), що зд≥йснюють свою д≥¤льн≥сть на умовах угод про
розпод≥л продукц≥њ. ( —таттю 20 доповнено частиною третьою зг≥дно
≥з «аконом N 1807-III ( 1807-14 ) в≥д 08.06.2000 )
   ¬ систем≥ орган≥в спец≥ально уповноваженого центрального
органу виконавчоњ влади з питань еколог≥њ та природних ресурс≥в
можуть  створюватись  спец≥альн≥  п≥дрозд≥ли, прац≥вники ¤ких
над≥л¤ютьс¤  правом  нос≥нн¤  форми  встановленого  зразка ≥
вогнепальноњ зброњ.
   ѕосадов≥  особи  спец≥альних  п≥дрозд≥л≥в  спец≥ально
уповноваженого центрального органу виконавчоњ влади з питань
еколог≥њ та природних ресурс≥в п≥дл¤гають обов'¤зковому державному
особистому страхуванню за рахунок кошт≥в державного бюджету на
випадок  загибел≥  на суму дес¤тир≥чноњ зароб≥тноњ плати за
останньою посадою, ¤ку вони займали, а в раз≥ пораненн¤, контуз≥њ,
травми або кал≥цтва, захворюванн¤ чи ≥нвал≥дност≥, що сталис¤ у
зв'¤зку  з  виконанн¤м посадових обов'¤зк≥в, - на суму в≥д
шестим≥с¤чноњ до п'¤тир≥чноњ зароб≥тноњ плати за останньою посадою
залежно в≥д ступен¤ втрати працездатност≥. ( —таттю 20 доповнено
частиною зг≥дно ≥з «аконом N 81/96-¬– в≥д 06.03.96 )
   ѕерел≥к категор≥й посадових ос≥б спец≥альних п≥дрозд≥л≥в
спец≥ально уповноваженого центрального органу виконавчоњ влади з
питань  еколог≥њ  та  природних  ресурс≥в,  ¤к≥  п≥дл¤гають
обов'¤зковому державному особистому страхуванню, а також пор¤док
та умови цього страхуванн¤ встановлюютьс¤  аб≥нетом ћ≥н≥стр≥в
”крањни.  ( —таттю 20 доповнено частиною зг≥дно ≥з «аконом
N 81/96-¬– в≥д 06.03.96 )
   ” раз≥ загибел≥ посадовоњ особи спец≥ального п≥дрозд≥лу
спец≥ально уповноваженого центрального органу виконавчоњ влади з
питань еколог≥њ та природних ресурс≥в у зв'¤зку з виконанн¤м
посадових  обов'¤зк≥в  с≥м'њ  загиблого  або його утриманц¤м
виплачуЇтьс¤ одноразова допомога у розм≥р≥ дес¤тир≥чноњ зароб≥тноњ
плати загиблого за останньою посадою, ¤ку вона займала, за рахунок
державного бюджету з наступним ст¤гненн¤м ц≥Їњ суми з винних ос≥б.
( —таттю 20 доповнено частиною зг≥дно ≥з «аконом N 81/96-¬– в≥д
06.03.96 )
   ” раз≥ нанесенн¤ посадов≥й особ≥ спец≥ального п≥дрозд≥лу
спец≥ально уповноваженого центрального органу виконавчоњ влади з
питань еколог≥њ та природних ресурс≥в т≥лесних ушкоджень у зв'¤зку
з виконанн¤м нею посадових обов'¤зк≥в, що перешкоджають надал≥
займатис¤  профес≥йною д≥¤льн≥стю, њй виплачуЇтьс¤ одноразова
допомога в розм≥р≥ п'¤тир≥чноњ зароб≥тноњ плати за останньою
посадою, ¤ку вона займала, за рахунок державного бюджету з
наступним ст¤гненн¤м ц≥Їњ суми з винних ос≥б ≥ у встановленому
пор¤дку  призначаЇтьс¤  пенс≥¤ по ≥нвал≥дност≥. ( —таттю 20
доповнено частиною зг≥дно ≥з «аконом N 81/96-¬– в≥д 06.03.96 )
   ” раз≥ нанесенн¤ посадов≥й особ≥ спец≥ального п≥дрозд≥лу
спец≥ально уповноваженого центрального органу виконавчоњ влади з
питань еколог≥њ та природних ресурс≥в т≥лесних ушкоджень у зв'¤зку
з виконанн¤м нею посадових обов'¤зк≥в, що не перешкоджають надал≥
займатис¤  профес≥йною д≥¤льн≥стю, њй виплачуЇтьс¤ одноразова
допомога  в  розм≥р≥ однор≥чноњ зароб≥тноњ плати за рахунок
державного бюджету з наступним ст¤гненн¤м ц≥Їњ суми з винних ос≥б.
( —таттю 20 доповнено частиною зг≥дно ≥з «аконом N 81/96-¬– в≥д
06.03.96 )
   Ўкода, запод≥¤на майну  посадовоњ  особи  спец≥ального
п≥дрозд≥лу  спец≥ально  уповноваженого  центрального  органу
виконавчоњ влади з питань еколог≥њ та природних ресурс≥в або
член≥в њњ с≥м'њ у зв'¤зку з виконанн¤м нею посадових обов'¤зк≥в,
в≥дшкодовуЇтьс¤ в повному обс¤з≥ за рахунок кошт≥в державного
бюджету з наступним ст¤гненн¤м ц≥Їњ суми з винних ос≥б. ( —таттю
20 доповнено частиною зг≥дно ≥з «аконом N 81/96-¬– в≥д 06.03.96 )
   –≥чна зароб≥тна плата посадовоњ особи спец≥ального п≥дрозд≥лу
спец≥ально уповноваженого центрального органу виконавчоњ влади з
питань еколог≥њ та природних ресурс≥в, що беретьс¤ дл¤ нарахуванн¤
розм≥ру одноразовоњ допомоги, включаЇ вс≥ види грошових виплат,
¤к≥  отримала  посадова особа за час роботи у спец≥альному
п≥дрозд≥л≥  спец≥ально  уповноваженого  центрального  органу
виконавчоњ влади з питань еколог≥њ та природних ресурс≥в за р≥к,
що передував року загибел≥ або ушкодженн¤ здоров'¤. ( —таттю 20
доповнено частиною зг≥дно ≥з «аконом N 81/96-¬– в≥д 06.03.96 )
   «аконодавством  ”крањни  передбачаЇтьс¤  охорона  чест≥,
г≥дност≥, здоров'¤ ≥ житт¤ прац≥вник≥в спец≥альних п≥дрозд≥л≥в
спец≥ально уповноваженого центрального органу виконавчоњ влади з
питань еколог≥њ та природних ресурс≥в та його орган≥в на м≥сц¤х.
   –≥шенн¤  спец≥ально  уповноваженого  центрального  органу
виконавчоњ влади з питань еколог≥њ та природних ресурс≥в з питань,
що в≥днесен≥ до його компетенц≥њ, Ї обов'¤зковими дл¤ вс≥х
п≥дприЇмств, установ та орган≥зац≥й ≥ можуть бути оскаржен≥ у
судовому пор¤дку.
    омпетенц≥¤ ≥нших спец≥ально уповноважених державних орган≥в
управл≥нн¤ в галуз≥ охорони навколишнього природного середовища ≥
рац≥онального використанн¤ природних  ресурс≥в  визначаЇтьс¤
законодавством ”крањни, а також положенн¤ми про ц≥ органи, ¤к≥
затверджуютьс¤ у встановленому пор¤дку.

   —татт¤ 21. ѕовноваженн¤ громадських об'Їднань у галуз≥
        охорони навколишнього природного середовища

   √ромадськ≥ природоохоронн≥ об'Їднанн¤ мають право:
   а) брати участь у розробц≥ план≥в, програм, пов'¤заних з
охороною  навколишнього  природного  середовища, розробл¤ти ≥
пропагувати своњ еколог≥чн≥ програми; ( ѕункт "а" частини першоњ
статт≥ 21 в редакц≥њ «акону N 254-IV ( 254-15 ) в≥д 28.11.2002 )
   б) утворювати громадськ≥ фонди  охорони  природи;  за
погодженн¤м з м≥сцевими –адами за рахунок власних кошт≥в ≥
добров≥льноњ трудовоњ  участ≥  член≥в  громадських  об'Їднань
виконувати роботи по охорон≥ та в≥дтворенню природних ресурс≥в,
збереженню  та  пол≥пшенню  стану  навколишнього  природного
середовища;
   в) брати  участь  у проведенн≥ спец≥ально уповноваженими
державними органами управл≥нн¤ в галуз≥ охорони навколишнього
природного  середовища  перев≥рок  виконанн¤  п≥дприЇмствами,
установами та орган≥зац≥¤ми природоохоронних план≥в ≥ заход≥в;
   г) проводити громадську еколог≥чну експертизу, обнародувати
њњ результати ≥ передавати њх органам, уповноваженим приймати
р≥шенн¤;
   д) в≥льного доступу до еколог≥чноњ ≥нформац≥њ; ( ѕункт "д"
частини першоњ статт≥ 21 в редакц≥њ «акону N 254-IV ( 254-15 ) в≥д
28.11.2002 )
   е) виступати з ≥н≥ц≥ативою проведенн¤ республ≥канського ≥
м≥сцевих  референдум≥в  з  питань,  пов'¤заних  з  охороною
навколишнього  природного  середовища, використанн¤м природних
ресурс≥в та забезпеченн¤м еколог≥чноњ безпеки;
   Ї) вносити до в≥дпов≥дних орган≥в пропозиц≥њ про орган≥зац≥ю
територ≥й та об'Їкт≥в природно-запов≥дного фонду;
   ж) подавати до суду  позови  про  в≥дшкодуванн¤  шкоди,
запод≥¤ноњ  внасл≥док  порушенн¤  законодавства  про  охорону
навколишнього природного середовища, в тому  числ≥  здоров'ю
громад¤н ≥ майну громадських об'Їднань;
   з) брати участь у заходах м≥жнародних неур¤дових орган≥зац≥й
з питань охорони навколишнього природного середовища;
   и) брати участь у п≥дготовц≥ проект≥в нормативно-правових
акт≥в з еколог≥чних питань; ( „астину першу статт≥ 21 доповнено
пунктом "и" зг≥дно ≥з «аконом N 254-IV ( 254-15 ) в≥д 28.11.2002 )
   ≥) оскаржувати в установленому законом пор¤дку р≥шенн¤ про
в≥дмову чи несвоЇчасне наданн¤ за запитом еколог≥чноњ ≥нформац≥њ
або неправом≥рне в≥дхиленн¤ запиту та його неповне задоволенн¤
( „астину першу статт≥ 21 доповнено пунктом "≥" зг≥дно ≥з «аконом
N 254-IV ( 254-15 ) в≥д 28.11.2002 )
   ƒ≥¤льн≥сть громадських  об'Їднань  в  галуз≥  охорони
навколишнього природного середовища зд≥йснюЇтьс¤ в≥дпов≥дно до
законодавства ”крањни на основ≥ њх статут≥в.

               –озд≥л V
   
    —ѕќ—“≈–≈∆≈ЌЌя, ѕ–ќ√Ќќ«”¬јЌЌя, ќЅЋ≤  “ј ≤Ќ‘ќ–ћ”¬јЌЌя
      ¬ √јЋ”«≤ Ќј¬ ќЋ»ЎЌ№ќ√ќ ѕ–»–ќƒЌќ√ќ —≈–≈ƒќ¬»ўј

   —татт¤ 22. ћон≥торинг навколишнього природного середовища

   « метою забезпеченн¤ збору, обробки, збереженн¤ та анал≥зу
≥нформац≥њ про стан  навколишнього  природного  середовища,
прогнозуванн¤ його зм≥н та розробки  науково  обгрунтованих
рекомендац≥й дл¤ прийн¤тт¤ ефективних управл≥нських р≥шень в
”крањни  створюЇтьс¤   система   державного   мон≥торингу
навколишнього природного середовища. —постереженн¤ за  станом
навколишнього природного середовища, р≥внем його  забрудненн¤
зд≥йснюЇтьс¤  спец≥ально  уповноваженим  центральним  органом
виконавчоњ влади з питань еколог≥њ та природних ресурс≥в, ≥ншими
спец≥ально  уповноваженими  державними  органами,  а  також
п≥дприЇмствами,  установами та орган≥зац≥¤ми, д≥¤льн≥сть ¤ких
призводить або може призвести до пог≥ршенн¤ стану навколишнього
природного середовища.
   «азначен≥ п≥дприЇмства, установи та орган≥зац≥њ зобов'¤зан≥
безоплатно передавати в≥дпов≥дним державним органам анал≥тичн≥
матер≥али своњх спостережень.
   ѕор¤док зд≥йсненн¤ державного мон≥торингу  навколишнього
природного середовища визначаЇтьс¤  аб≥нетом ћ≥н≥стр≥в ”крањни.
   —пец≥ально уповноважен≥ державн≥ органи разом з в≥дпов≥дними
науковими установами забезпечують орган≥зац≥ю короткострокового ≥
довгострокового прогнозуванн¤  зм≥н  навколишнього  природного
середовища, ¤к≥ повинн≥ враховуватис¤ при розробц≥ ≥ виконанн≥
програм та заход≥в щодо економ≥чного та соц≥ального розвитку
республ≥ки, в тому числ≥ щодо охорони навколишнього природного
середовища, використанн¤ ≥ в≥дтворенн¤ природних ресурс≥в та
забезпеченн¤ еколог≥чноњ безпеки.

   —татт¤ 23.  адастри природних ресурс≥в

   ƒл¤ обл≥ку  к≥льк≥сних,  ¤к≥сних  та ≥нших характеристик
природних ресурс≥в, обс¤гу, характеру та режиму њх використанн¤
ведутьс¤ державн≥ кадастри природних ресурс≥в.
   ƒержавн≥ кадастри ведутьс¤ в пор¤дку, що  визначаЇтьс¤
 аб≥нетом ћ≥н≥стр≥в ”крањни.

   —татт¤ 24. ƒержавний обл≥к об'Їкт≥в, що шк≥дливо впливають 
        на стан навколишнього природного середовища

   ќб'Їкти, що шк≥дливо впливають або можуть вплинути на стан
навколишнього природного середовища, види та к≥льк≥сть шк≥дливих
речовин, що потрапл¤ють у навколишнЇ природне середовище, види й
розм≥ри  шк≥дливих ф≥зичних та б≥олог≥чних вплив≥в на нього
п≥дл¤гають державному обл≥ку. ( „астина перша статт≥ 24 ≥з
зм≥нами, внесеними зг≥дно ≥з «аконом N 198-IV ( 198-15 ) в≥д
24.10.2002 )
   ѕ≥дприЇмства, установи та орган≥зац≥њ провод¤ть первинний
обл≥к у галуз≥ охорони навколишнього природного середовища ≥
безоплатно  подають в≥дпов≥дну ≥нформац≥ю органам, що ведуть
державний обл≥к у ц≥й галуз≥.
   «б≥р, обробка  ≥  поданн¤  в≥дпов≥дним державним органам
зведеноњ статистичноњ зв≥тност≥ про обс¤ги  викид≥в,  скид≥в
забруднюючих речовин, використанн¤ природних ресурс≥в, виконанн¤
завдань по охорон≥ навколишнього природного середовища та ≥ншоњ
≥нформац≥њ, веденн¤ еколог≥чних паспорт≥в зд≥йснюЇтьс¤ за Їдиною
дл¤ республ≥ки системою в пор¤дку, що визначаЇтьс¤  аб≥нетом
ћ≥н≥стр≥в ”крањни.

   —татт¤ 25. ≤нформац≥¤ про стан навколишнього природного
        середовища (еколог≥чна ≥нформац≥¤)

   ≤нформац≥¤ про  стан  навколишнього природного середовища
(еколог≥чна ≥нформац≥¤) - це будь-¤ка ≥нформац≥¤ в письмов≥й,
ауд≥ов≥зуальн≥й, електронн≥й чи ≥нш≥й матер≥альн≥й форм≥ про:

   стан навколишнього природного середовища чи його об'Їкт≥в -
земл≥, вод, надр, атмосферного пов≥тр¤, рослинного ≥ тваринного
св≥ту та р≥вн≥ њх забрудненн¤;

   б≥олог≥чне р≥зноман≥тт¤  ≥  його  компоненти,  включаючи
генетично видозм≥нен≥ орган≥зми та њх взаЇмод≥ю ≥з об'Їктами
навколишнього природного середовища;

   джерела, фактори, матер≥али, речовини, продукц≥ю, енерг≥ю,
ф≥зичн≥ фактори (шум, в≥брац≥ю, електромагн≥тне випром≥нюванн¤,
рад≥ац≥ю), ¤к≥ впливають або можуть вплинути на стан навколишнього
природного середовища та здоров'¤ людей;

   загрозу виникненн¤  ≥  причини  надзвичайних  еколог≥чних
ситуац≥й,  результати л≥кв≥дац≥њ цих ¤вищ, рекомендац≥њ щодо
заход≥в, спр¤мованих на зменшенн¤ њх негативного впливу  на
природн≥ об'Їкти та здоров'¤ людей;

   еколог≥чн≥ прогнози, плани ≥ програми, заходи, в тому числ≥
адм≥н≥стративн≥, державну еколог≥чну пол≥тику, законодавство про
охорону навколишнього природного середовища;

   витрати, пов'¤зан≥ ≥з зд≥йсненн¤м природоохоронних заход≥в за
рахунок фонд≥в охорони навколишнього природного середовища, ≥нших
джерел ф≥нансуванн¤, економ≥чний анал≥з, проведений у процес≥
прийн¤тт¤ р≥шень з питань, що стосуютьс¤ довк≥лл¤.

   ќсновними джерелами такоњ ≥нформац≥њ Ї дан≥  мон≥торингу
довк≥лл¤, кадастр≥в природних ресурс≥в, реЇстри, автоматизован≥
бази даних, арх≥ви, а також дов≥дки, що видаютьс¤ уповноваженими
на те органами державноњ влади, органами м≥сцевого самовр¤дуванн¤,
громадськими орган≥зац≥¤ми, окремими посадовими особами.
( —татт¤ 25 в редакц≥њ «акону N 254-IV ( 254-15 ) в≥д 28.11.2002 )

   —татт¤ 25-1. ≈колог≥чне ≥нформац≥йне забезпеченн¤

   —пец≥ально уповноважений центральний орган виконавчоњ влади з
питань еколог≥њ та природних ресурс≥в, його органи на м≥сц¤х,
органи м≥сцевого самовр¤дуванн¤,  п≥дприЇмства,  установи  та
орган≥зац≥њ, д≥¤льн≥сть ¤ких може негативно вплинути або впливаЇ
на стан навколишнього природного середовища, житт¤ ≥ здоров'¤
людей, зобов'¤зан≥ забезпечувати в≥льний доступ населенн¤ до
≥нформац≥њ про стан навколишнього природного середовища.

   ≈колог≥чне ≥нформац≥йне забезпеченн¤ зд≥йснюЇтьс¤ органами
державноњ влади та органами м≥сцевого самовр¤дуванн¤ в межах њх
повноважень шл¤хом:

   а) п≥дготовки спец≥ально уповноваженим центральним органом
виконавчоњ влади з питань еколог≥њ та природних ресурс≥в ≥ поданн¤
на розгл¤д ¬ерховноњ –ади ”крањни щор≥чноњ Ќац≥ональноњ допов≥д≥
про стан навколишнього природного середовища в ”крањн≥, а п≥сл¤ њњ
розгл¤ду ¬ерховною –адою ”крањни - опубл≥куванн¤ окремим виданн¤м
та розм≥щенн¤ в систем≥ ≤нтернет;

   б) щор≥чного  ≥нформуванн¤  –адою  м≥н≥стр≥в  јвтономноњ
–еспубл≥ки  рим, обласними державними адм≥н≥страц≥¤ми,  ињвською
та  —евастопольською  м≥ськими  державними  адм≥н≥страц≥¤ми
в≥дпов≥дних рад та населенн¤ про стан навколишнього природного
середовища в≥дпов≥дних територ≥й;

   в) систематичного ≥нформуванн¤ населенн¤ через засоби масовоњ
≥нформац≥њ про стан навколишнього природного середовища, динам≥ку
його зм≥н, джерела забрудненн¤, розм≥щенн¤ в≥дход≥в чи ≥ншоњ зм≥ни
навколишнього природного середовища ≥ характер впливу еколог≥чних
фактор≥в на здоров'¤ людей;

   г) негайного  ≥нформуванн¤  про  надзвичайн≥  еколог≥чн≥
ситуац≥њ;

   і) передач≥ ≥нформац≥њ, отриманоњ в результат≥ проведенн¤
мон≥торингу довк≥лл¤, каналами ≥нформац≥йних зв'¤зк≥в органам,
уповноваженим приймати р≥шенн¤ щодо отриманоњ ≥нформац≥њ;

   д) забезпеченн¤ в≥льного доступу до еколог≥чноњ ≥нформац≥њ,
¤ка не становить державноњ таЇмниц≥ ≥ м≥ститьс¤ у списках,
реЇстрах, арх≥вах та ≥нших джерелах.
( «акон доповнено статтею 25-1 зг≥дно ≥з «аконом N 254-IV
( 254-15 ) в≥д 28.11.2002 )


              –озд≥л VI
   
            ≈ ќЋќ√≤„Ќј ≈ —ѕ≈–“»«ј

   —татт¤ 26. ќбов'¤зков≥сть еколог≥чноњ експертизи

   ¬ ”крањн≥ зд≥йснюютьс¤  державна,  громадська  та  ≥нш≥
види еколог≥чноњ експертизи.
   ѕроведенн¤ еколог≥чноњ експертизи Ї обов'¤зковим у процес≥
законотворчоњ,  ≥нвестиц≥йноњ, управл≥нськоњ, господарськоњ та
≥ншоњ д≥¤льност≥, що впливаЇ на стан навколишнього природного
середовища.
   ѕор¤док проведенн¤ еколог≥чноњ  експертизи  визначаЇтьс¤
законодавством ”крањни.

   —татт¤ 27. ќб'Їкти еколог≥чноњ експертизи

   ≈колог≥чн≥й експертиз≥ п≥дл¤гають:
   а) проекти схем розвитку ≥ розм≥щенн¤ продуктивних сил,
розвитку  галузей  народного господарства, генеральних план≥в
населених пункт≥в, схем районноњ план≥ровки та ≥нша передпланова
≥ передпроектна документац≥¤;
   б) техн≥ко-економ≥чн≥ обгрунтуванн¤ ≥ розрахунки, проекти на
буд≥вництво ≥ реконструкц≥ю (розширенн¤, техн≥чне переозброЇнн¤)
п≥дприЇмств та ≥нших об'Їкт≥в, що можуть негативно впливати на
стан  навколишнього природного середовища, незалежно в≥д форм
власност≥  та  п≥дпор¤дкуванн¤,  в  тому  числ≥  в≥йськового
призначенн¤;
   в) проекти ≥нструктивно-методичних ≥  нормативно-техн≥чних
акт≥в та документ≥в, ¤к≥ регламентують господарську д≥¤льн≥сть, що
негативно впливаЇ на навколишнЇ природне середовище;
   г) документац≥¤  по створенню новоњ техн≥ки, технолог≥њ,
матер≥ал≥в ≥ речовин, у тому числ≥ та, що закуповуЇтьс¤ за
кордоном;
   д) матер≥али, речовини, продукц≥¤, господарськ≥  р≥шенн¤,
системи й об'Їкти, впровадженн¤ або реал≥зац≥¤ ¤ких може призвести
до порушенн¤ норм еколог≥чноњ безпеки та негативного впливу на
навколишнЇ природне середовище. ( ѕункт "д" частини першоњ статт≥
27 ≥з зм≥нами, внесеними зг≥дно ≥з «аконом N 1642-III ( 1642-14 )
в≥д 06.04.2000 )
   ≈колог≥чн≥й експертиз≥ можуть п≥дл¤гати еколог≥чно небезпечн≥
д≥юч≥ об'Їкти та комплекси, в тому числ≥ в≥йськового та оборонного
призначенн¤.

   —татт¤ 28. ƒержавна еколог≥чна експертиза

   ƒержавна еколог≥чна  експертиза  проводитьс¤  експертними
п≥дрозд≥лами  чи спец≥ально створюваними ком≥с≥¤ми спец≥ально
уповноваженого центрального органу виконавчоњ влади з питань
еколог≥њ та природних ресурс≥в та його орган≥в на м≥сц¤х на основ≥
принцип≥в законност≥, науковоњ обгрунтованост≥, комплексност≥,
незалежност≥, гласност≥ та довгострокового прогнозуванн¤.
   «авданн¤ми державноњ еколог≥чноњ експертизи Ї:
   а) визначенн¤ еколог≥чноњ безпеки господарськоњ та ≥ншоњ
д≥¤льност≥, ¤ка може нин≥ або в майбутньому пр¤мо або посередньо
негативно вплинути на стан навколишнього природного середовища;
   б) встановленн¤ в≥дпов≥дност≥ передпроектних, передпланових,
проектних та ≥нших р≥шень вимогам законодавства про охорону
навколишнього природного середовища;
   в) оц≥нка повноти й обгрунтованост≥ передбачуваних заход≥в
щодо охорони навколишнього природного середовища та здоров'¤
населенн¤, ¤ка зд≥йснюЇтьс¤ спец≥ально уповноваженим центральним
органом виконавчоњ влади з питань еколог≥њ та природних ресурс≥в
разом з спец≥ально уповноваженим центральним органом виконавчоњ
влади з питань охорони здоров'¤.
   ƒл¤ участ≥ в проведенн≥ державноњ еколог≥чноњ експертизи
можуть залучатис¤ в≥дпов≥дн≥ органи  державного  управл≥нн¤
”крањни,   представники    науково-досл≥дних,   проектно-
конструкторських, ≥нших установ та орган≥зац≥й, вищих навчальних
заклад≥в, громадськост≥, експерти м≥жнародних орган≥зац≥й.

   —татт¤ 29. ќбов'¤зков≥сть виконанн¤ висновк≥в
        державноњ еколог≥чноњ експертизи

   ¬исновок державноњ еколог≥чноњ експертизи п≥сл¤ затвердженн¤
спец≥ально уповноваженим центральним органом виконавчоњ влади з
питань  еколог≥њ  та  природних ресурс≥в Ї обов'¤зковим дл¤
виконанн¤. 
   ѕозитивний висновок державноњ еколог≥чноњ експертизи  Ї
п≥дставою дл¤ в≥дкритт¤ ф≥нансуванн¤ вс≥х програм ≥ проект≥в.
   –еал≥зац≥¤ програм,  проект≥в  ≥  р≥шень без позитивного
висновку державноњ еколог≥чноњ експертизи заборон¤Їтьс¤.

   —татт¤ 30. √ромадська еколог≥чна експертиза

   √ромадська еколог≥чна експертиза зд≥йснюЇтьс¤  незалежними
групами спец≥ал≥ст≥в з ≥н≥ц≥ативи громадських об'Їднань, а також
м≥сцевих орган≥в влади за рахунок њх власних кошт≥в або на
громадських засадах.
   √ромадська еколог≥чна експертиза проводитьс¤ незалежно в≥д
державноњ еколог≥чноњ експертизи.
   ¬исновки громадськоњ  еколог≥чноњ   експертизи   можуть
враховуватис¤  органами,  ¤к≥  зд≥йснюють державну еколог≥чну
експертизу, а також органами, що за≥нтересован≥ у реал≥зац≥њ
проектних р≥шень або експлуатують в≥дпов≥дний об'Їкт.

              –озд≥л VII
   
      —“јЌƒј–“»«ј÷≤я ≤ Ќќ–ћ”¬јЌЌя ¬ √јЋ”«≤ ќ’ќ–ќЌ»
        Ќј¬ ќЋ»ЎЌ№ќ√ќ ѕ–»–ќƒЌќ√ќ —≈–≈ƒќ¬»ўј

   —татт¤ 31. «авданн¤ стандартизац≥њ ≥ нормуванн¤ в галуз≥
        охорони навколишнього природного середовища

   ≈колог≥чна стандартизац≥¤ ≥ нормуванн¤ провод¤тьс¤ з метою
встановленн¤ комплексу обов'¤зкових норм, правил, вимог щодо
охорони  навколишнього  природного  середовища,  використанн¤
природних ресурс≥в та забезпеченн¤ еколог≥чноњ безпеки.

   —татт¤ 32. ≈колог≥чн≥ стандарти

   ƒержавн≥ стандарти в галуз≥ охорони навколишнього природного
середовища Ї обов'¤зковими дл¤ виконанн¤ ≥ визначають пон¤тт¤ ≥
терм≥ни, режим використанн¤ й охорони природних ресурс≥в, методи
контролю за станом навколишнього природного середовища, вимоги
щодо запоб≥ганн¤ забрудненню навколишнього природного середовища,
≥нш≥  питанн¤, пов'¤зан≥ з охороною навколишнього природного
середовища та використанн¤м природних ресурс≥в. ( „астина перша
статт≥ 32 ≥з зм≥нами, внесеними зг≥дно ≥з «аконом N 1642-III
( 1642-14 ) в≥д 06.04.2000 )
   ≈колог≥чн≥ стандарти розробл¤ютьс¤ ≥ ввод¤тьс¤ в д≥ю в
пор¤дку, що встановлюЇтьс¤ законодавством ”крањни.

   —татт¤ 33. ≈колог≥чн≥ нормативи

   ≈колог≥чн≥ нормативи встановлюють гранично допустим≥ викиди
та скиди у навколишнЇ природне середовище забруднюючих х≥м≥чних
речовин, р≥вн≥ допустимого шк≥дливого впливу на нього ф≥зичних та
б≥олог≥чних фактор≥в. ( „астина перша статт≥ 33 в редакц≥њ «акону
N 1642-III ( 1642-14 ) в≥д 06.04.2000 )
   «аконодавством ”крањни  можуть  встановлюватис¤ нормативи
використанн¤ природних ресурс≥в та ≥нш≥ еколог≥чн≥ нормативи.
   ≈колог≥чн≥ нормативи повинн≥ встановлюватис¤ з урахуванн¤м
вимог сан≥тарно-г≥г≥Їн≥чних та сан≥тарно-протиеп≥дем≥чних правил ≥
норм, г≥г≥Їн≥чних норматив≥в. ( „астина трет¤ статт≥ 33 в редакц≥њ
«акону N 1642-III ( 1642-14 ) в≥д 06.04.2000 )
   Ќормативи гранично допустимих концентрац≥й  забруднюючих
речовин у навколишньому природному середовищ≥ та р≥вн≥ шк≥дливих
ф≥зичних та б≥олог≥чних вплив≥в на нього Ї Їдиними дл¤ вс≥Їњ
територ≥њ ”крањни. ( „астина четверта статт≥ 33 ≥з зм≥нами,
внесеними зг≥дно ≥з «аконом N 198-IV ( 198-15 ) в≥д 24.10.2002 )
   ” раз≥ необх≥дност≥ дл¤ курортних, л≥кувально-оздоровчих,
рекреац≥йних та ≥нших окремих район≥в можуть встановлюватис¤ б≥льш
сувор≥ нормативи гранично допустимих концентрац≥й забруднюючих
речовин та ≥нших шк≥дливих вплив≥в на  навколишнЇ  природне
середовище.
   ≈колог≥чн≥ нормативи розробл¤ютьс¤ ≥  ввод¤тьс¤  в  д≥ю
спец≥ально уповноваженим центральним органом виконавчоњ влади з
питань еколог≥њ та природних ресурс≥вта ≥ншими уповноваженими на
те  державними органами в≥дпов≥дно до законодавства ”крањни.
( „астина шоста статт≥ 33 ≥з зм≥нами, внесеними зг≥дно ≥з «аконом
N 1642-III ( 1642-14 ) в≥д 06.04.2000 )

              –озд≥л VIII
   
         ќЌ“–ќЋ№ ≤ Ќј√Ћяƒ ” √јЋ”«≤ ќ’ќ–ќЌ»
        Ќј¬ ќЋ»ЎЌ№ќ√ќ ѕ–»–ќƒЌќ√ќ —≈–≈ƒќ¬»ўј

   —татт¤ 34. «авданн¤ контролю в галуз≥ охорони навколишнього
        природного середовища

   «авданн¤ контролю у галуз≥ охорони навколишнього природного
середовища пол¤гають у забезпеченн≥ додержанн¤ вимог законодавства
про охорону навколишнього природного середовища вс≥ма державними
органами, п≥дприЇмствами, установами та орган≥зац≥¤ми, незалежно
в≥д форм власност≥ ≥ п≥дпор¤дкуванн¤, а також громад¤нами.

   —татт¤ 35. ƒержавний контроль у галуз≥ охорони
        навколишнього природного середовища

   ƒержавний контроль у галуз≥ охорони навколишнього природного
середовища зд≥йснюЇтьс¤ –адами та њх виконавчими ≥ розпор¤дчими
органами, спец≥ально уповноваженим центральним органом виконавчоњ
влади з питань еколог≥њ та природних ресурс≥в, його органами на
м≥сц¤х та ≥ншими спец≥ально уповноваженими державними органами.
   ƒержавному контролю п≥дл¤гають використанн¤ ≥ охорона земель,
надр, поверхневих ≥ п≥дземних вод, атмосферного пов≥тр¤, л≥с≥в та
≥ншоњ рослинност≥, тваринного св≥ту, морського середовища та
природних ресурс≥в територ≥альних вод, континентального шельфу та
виключноњ (морськоњ) економ≥чноњ зони  республ≥ки,  природних
територ≥й та об'Їкт≥в, що п≥дл¤гають особлив≥й охорон≥, стан
навколишнього природного середовища.
   ѕор¤док зд≥йсненн¤  державного  контролю  за  охороною
навколишнього природного середовища та використанн¤м природних
ресурс≥в визначаЇтьс¤ цим «аконом та  ≥ншим  законодавством
”крањни.

   —татт¤ 36. √ромадський контроль у галуз≥ охорони
        навколишнього природного середовища

   √ромадський контроль у  галуз≥  охорони  навколишнього
природного середовища зд≥йснюЇтьс¤ громадськими  ≥нспекторами
охорони навколишнього природного середовища зг≥дно з ѕоложенн¤м,
¤ке затверджуЇтьс¤ спец≥ально уповноваженим центральним органом
виконавчоњ влади з питань еколог≥њ та природних ресурс≥в.
   √ромадськ≥ ≥нспектори охорони  навколишнього  природного
середовища:
   а) беруть участь у проведенн≥ сп≥льно з прац≥вниками орган≥в
державного контролю рейд≥в та перев≥рок додержанн¤ п≥дприЇмствами,
установами, орган≥зац≥¤ми та громад¤нами законодавства про охорону
навколишнього природного середовища, додержанн¤ норм еколог≥чноњ
безпеки та використанн¤ природних ресурс≥в;
   б) провод¤ть перев≥рки ≥ складають протоколи про порушенн¤
законодавства про охорону навколишнього природного середовища ≥
подають  њх  органам  державного  контролю в галуз≥ охорони
навколишнього природного середовища та правоохоронним органам дл¤
прит¤гненн¤ винних до в≥дпов≥дальност≥;
   в) подають допомогу органам державного контролю в галуз≥
охорони  навколишнього природного середовища в д≥¤льност≥ по
запоб≥ганню еколог≥чним правопорушенн¤м.
   ќргани громадського контролю в галуз≥ охорони навколишнього
природного середовища можуть зд≥йснювати й ≥нш≥ функц≥њ в≥дпов≥дно
до законодавства ”крањни.

   —татт¤ 37. ѕрокурорський нагл¤д за додержанн¤м законодавства
        про охорону навколишнього природного середовища

   Ќагл¤д за додержанн¤м законодавства про охорону навколишнього
природного середовища зд≥йснюЇ √енеральний прокурор ”крањни та
п≥дпор¤дкован≥ йому органи прокуратури.
   ѕри зд≥йсненн≥ нагл¤ду органи прокуратури застосовують надан≥
њм законодавством  ”крањни  права,  включаючи  зверненн¤  до
суд≥в з позовами про в≥дшкодуванн¤ шкоди, запод≥¤ноњ в результат≥
порушенн¤  законодавства про охорону навколишнього природного
середовища, та про припиненн¤ еколог≥чно небезпечноњ д≥¤льност≥.
( „астина друга статт≥ 37 ≥з зм≥нами, внесеними зг≥дно ≥з «аконом
N 762-IV ( 762-15 ) в≥д 15.05.2003 )
   ¬ раз≥ необх≥дност≥ у склад≥ орган≥в ѕрокуратури ”крањни
можуть створюватис¤ спец≥ал≥зован≥ еколог≥чн≥ п≥дрозд≥ли.
   
   
               –озд≥л IX
   
      –≈√”Ћё¬јЌЌя ¬» ќ–»—“јЌЌя ѕ–»–ќƒЌ»’ –≈—”–—≤¬

   —татт¤ 38. «агальне та спец≥альне використанн¤ природних
        ресурс≥в

   ¬икористанн¤ природних ресурс≥в в ”крањн≥ зд≥йснюЇтьс¤ в
пор¤дку загального ≥ спец≥ального використанн¤ природних ресурс≥в.
   «аконодавством  ”крањни  громад¤нам  гарантуЇтьс¤  право
загального використанн¤ природних ресурс≥в дл¤ задоволенн¤ життЇво
необх≥дних потреб  (естетичних,  оздоровчих,  рекреац≥йних,
матер≥альних тощо) безоплатно, без закр≥пленн¤ цих ресурс≥в за
окремими особами ≥ наданн¤ в≥дпов≥дних дозвол≥в, за вин¤тком
обмежень, передбачених законодавством ”крањни.
   ¬ пор¤дку спец≥ального використанн¤ природних  ресурс≥в
громад¤нам, п≥дприЇмствам, установам ≥ орган≥зац≥¤м надаютьс¤ у
волод≥нн¤, користуванн¤ або оренду природн≥ ресурси на п≥дстав≥
спец≥альних дозвол≥в, зареЇстрованих у встановленому пор¤дку, за
плату дл¤ зд≥йсненн¤ виробничоњ та ≥ншоњ д≥¤льност≥, а у випадках,
передбачених законодавством ”крањни, - на п≥льгових умовах.

   —татт¤ 39. ѕриродн≥ ресурси загальнодержавного
        ≥ м≥сцевого значенн¤

   ƒо природних ресурс≥в загальнодержавного значенн¤ належать:
   а) територ≥альн≥ та внутр≥шн≥ морськ≥ води;
   б) природн≥ ресурси континентального шельфу та виключноњ
(морськоњ) економ≥чноњ зони;
   в) атмосферне пов≥тр¤;
   г) п≥дземн≥ води;
   д) поверхнев≥ води, що знаход¤тьс¤ або використовуютьс¤ на
територ≥њ б≥льш ¤к одн≥Їњ област≥;
   е) л≥сов≥ ресурси державного значенн¤;
   Ї) природн≥ ресурси в межах  територ≥й  та  об'Їкт≥в
природно-запов≥дного фонду загальнодержавного значенн¤;
   ж) дик≥ тварини, ¤к≥ перебувають у стан≥ природноњ вол≥ в
межах територ≥њ ”крањни, њњ континентального шельфу та виключноњ
(морськоњ) економ≥чноњ зони, ≥нш≥ об'Їкти тваринного св≥ту, на ¤к≥
поширюЇтьс¤ д≥¤ «акону ”крањни "ѕро тваринний св≥т" ( 2894-14 ) ≥
¤к≥ перебувають у державн≥й власност≥, а також об'Їкти тваринного
св≥ту, що у встановленому законодавством пор¤дку  набут≥  в
комунальну  або  приватну  власн≥сть  ≥  визнан≥  об'Їктами
загальнодержавного значенн¤. ( ѕункт "ж" статт≥ 39 в редакц≥њ
«акон≥в N 81/96-¬– в≥д 06.03.96, N 1122-IV ( 1122-15 ) в≥д
11.07.2003 )
   з) корисн≥ копалини, за вин¤тком загальнопоширених.
   «аконодавством ”крањни можуть бути в≥днесен≥ до природних
ресурс≥в загальнодержавного значенн¤ й ≥нш≥ природн≥ ресурси.
   ƒо природних ресурс≥в м≥сцевого значенн¤ належать природн≥
ресурси, не в≥днесен≥ законодавством  ”крањни  до  природних
ресурс≥в загальнодержавного значенн¤.
( —татт¤ 39 ≥з зм≥нами, внесеними зг≥дно ≥з «аконом N 81/96-¬–
в≥д 06.03.96 )

   —татт¤ 40. ƒодержанн¤ еколог≥чних вимог при
        використанн≥ природних ресурс≥в

   ¬икористанн¤ природних ресурс≥в громад¤нами, п≥дприЇмствами,
установами  та  орган≥зац≥¤ми  зд≥йснюЇтьс¤  з  додержанн¤м
обов'¤зкових еколог≥чних вимог:
   а) рац≥онального ≥ економного використанн¤ природних ресурс≥в
на основ≥ широкого застосуванн¤ нов≥тн≥х технолог≥й;
   б) зд≥йсненн¤ заход≥в щодо запоб≥ганн¤ псуванню, забрудненню,
виснаженню  природних  ресурс≥в,  негативному впливу на стан
навколишнього природного середовища;
   в) зд≥йсненн¤  заход≥в  щодо  в≥дтворенн¤  в≥дновлюваних
природних ресурс≥в;
   г)  застосуванн¤ б≥олог≥чних, х≥м≥чних та ≥нших метод≥в
пол≥пшенн¤ ¤кост≥ природних ресурс≥в, ¤к≥ забезпечують охорону
навколишнього природного середовища ≥ безпеку здоров'¤ населенн¤;
   д) збереженн¤  територ≥й та об'Їкт≥в природно-запов≥дного
фонду, а також ≥нших територ≥й, що п≥дл¤гають особлив≥й охорон≥;
   е) зд≥йсненн¤ господарськоњ та ≥ншоњ д≥¤льност≥ без порушенн¤
еколог≥чних прав ≥нших ос≥б.
   ѕри використанн≥ природних ресурс≥в  маЇ  забезпечуватис¤
виконанн¤ й ≥нших вимог, встановлених цим «аконом та ≥ншим
законодавством ”крањни.
   
               –озд≥л X
   
       ≈ ќЌќћ≤„Ќ»… ћ≈’јЌ≤«ћ «јЅ≈«ѕ≈„≈ЌЌя ќ’ќ–ќЌ»
        Ќј¬ ќЋ»ЎЌ№ќ√ќ ѕ–»–ќƒЌќ√ќ —≈–≈ƒќ¬»ўј

   —татт¤ 41. ≈коном≥чн≥ заходи забезпеченн¤ охорони
        навколишнього природного середовища

   ≈коном≥чн≥ заходи  забезпеченн¤  охорони  навколишнього
природного середовища передбачають:
   а) взаЇмозв'¤зок ус≥Їњ управл≥нськоњ, науково-техн≥чноњ та
господарськоњ д≥¤льност≥ п≥дприЇмств, установ та орган≥зац≥й з
рац≥ональним використанн¤м природних ресурс≥в та ефективн≥стю
заход≥в по охорон≥ навколишнього природного середовища на основ≥
економ≥чних важел≥в;
   б) визначенн¤ джерел ф≥нансуванн¤ заход≥в  щодо  охорони
навколишнього природного середовища;
   в) встановленн¤ л≥м≥т≥в використанн¤ природних ресурс≥в,
скид≥в забруднюючих речовин у навколишнЇ природне середовище та на
утворенн¤ ≥ розм≥щенн¤ в≥дход≥в; ( ѕункт "в" статт≥ 41 ≥з зм≥нами,
внесеними зг≥дно ≥з «аконами N 1288-XIV ( 1288-14 ) в≥д 14.12.99,
N 2556-III ( 2556-14 ) в≥д 21.06.2001 )
   г) встановленн¤ норматив≥в збору ≥ розм≥р≥в збор≥в  за
використанн¤ природних ресурс≥в, викиди ≥ скиди забруднюючих
речовин у навколишнЇ природне середовище на утворенн¤ ≥ розм≥щенн¤
в≥дход≥в та ≥нш≥ види шк≥дливого впливу; ( ѕункт "г" статт≥ 41 ≥з
зм≥нами, внесеними зг≥дно ≥з «аконом N 1288-XIV ( 1288-14 ) в≥д
14.12.99 )
   д) наданн¤ п≥дприЇмствам, установам ≥ орган≥зац≥¤м, а також
громад¤нам податкових, кредитних та ≥нших п≥льг при впровадженн≥
ними малов≥дх≥дних, енерго- ≥ ресурсозбер≥гаючих технолог≥й та
нетрадиц≥йних вид≥в енерг≥њ, зд≥йсненн≥ ≥нших ефективних заход≥в
щодо охорони навколишнього природного середовища;
   е) в≥дшкодуванн¤ в установленому пор¤дку збитк≥в, завданих
порушенн¤м законодавства про охорону навколишнього природного
середовища.
( —татт¤ 41 ≥з зм≥нами, внесеними зг≥дно ≥з «аконом N 186/98-¬–
в≥д 05.03.98 )

   —татт¤ 42. ‘≥нансуванн¤ заход≥в щодо охорони
        навколишнього природного середовища

   ¬ ”крањн≥ ф≥нансуванн¤ заход≥в щодо охорони навколишнього
природного середовища зд≥йснюЇтьс¤ за рахунок ƒержавного бюджету
”крањни, республ≥канського бюджету јвтономноњ –еспубл≥ки  рим та
м≥сцевих бюджет≥в, кошт≥в п≥дприЇмств, установ та орган≥зац≥й,
фонд≥в охорони навколишнього природного середовища, добров≥льних
внеск≥в та ≥нших кошт≥в. ( —татт¤ 42 ≥з зм≥нами, внесеними зг≥дно
≥з «аконами N 81/96-¬– в≥д 06.03.96, N 186/98-¬– в≥д 05.03.98 )

   —татт¤ 43. «б≥р за спец≥альне використанн¤ природних 
        ресурс≥в

   «б≥р  за  спец≥альне  використанн¤  природних  ресурс≥в
встановлюЇтьс¤ на основ≥  норматив≥в  збор≥в ≥  л≥м≥т≥в  њх
використанн¤. 
   Ќормативи збору за  використанн¤  природних  ресурс≥в
визначаютьс¤ з урахуванн¤м њх розповсюдженост≥, ¤кост≥, можливост≥
в≥дтворенн¤,  доступност≥,  комплексност≥,   продуктивност≥,
м≥сцезнаходженн¤, можливост≥ переробки знешкодженн¤ ≥ утил≥зац≥њ
в≥дход≥в та ≥нших фактор≥в. ( „астина друга статт≥ 43 ≥з зм≥нами,
внесеними зг≥дно ≥з «аконом N 1288-XIV ( 1288-14 ) в≥д 14.12.99 )
   Ќормативи збору за використанн¤ природних ресурс≥в, а також
пор¤док њњ ст¤гненн¤ встановлюютьс¤  аб≥нетом ћ≥н≥стр≥в ”крањни.
   Ћ≥м≥ти використанн¤ природних ресурс≥в встановлюютьс¤  в
пор¤дку, що визначаЇтьс¤ ¬ерховною –адою јвтономноњ –еспубл≥ки
 рим, обласними, м≥ськими (м≥ста  загальнодержавного  значенн¤)
–адами,  кр≥м  випадк≥в,  коли  природн≥  ресурси  мають
загальнодержавне значенн¤. ( „астина четверта статт≥ 43  ≥з
зм≥нами, внесеними зг≥дно ≥з «аконом N 81/96-¬– в≥д 06.03.96 )
   Ћ≥м≥ти використанн¤ природних ресурс≥в загальнодержавного
значенн¤ встановлюютьс¤ в пор¤дку, що визначаЇтьс¤  аб≥нетом
ћ≥н≥стр≥в ”крањни.  ( „астина  п'¤та  статт≥  43 ≥з зм≥нами,
внесеними зг≥дно ≥з «аконом N 81/96-¬– в≥д 06.03.96 )
   «бори  за  використанн¤  природних  ресурс≥в  в  межах
встановлених л≥м≥т≥в в≥днос¤тьс¤ на витрати виробництва, а за
понадл≥м≥тне використанн¤ та зниженн¤ њх ¤кост≥ ст¤гуютьс¤ з
прибутку, що залишаЇтьс¤ у розпор¤дженн≥ п≥дприЇмств, установ,
орган≥зац≥й чи громад¤н.
( —татт¤ 43 ≥з зм≥нами, внесеними зг≥дно ≥з «аконом N 186/98-¬–
в≥д 05.03.98 )

   —татт¤ 44. «б≥р за забрудненн¤ навколишнього природного
        середовища

   «б≥р  за забрудненн¤ навколишнього природного середовища
встановлюЇтьс¤ на основ≥ фактичних обс¤г≥в викид≥в, л≥м≥т≥в скид≥в
забруднюючих речовин в навколишнЇ природне середовище ≥ розм≥щенн¤
в≥дход≥в. ( „астина перша статт≥ 44 ≥з зм≥нами, внесеними зг≥дно
≥з «аконом N 1288-XIV ( 1288-14 ) в≥д 14.12.99, в редакц≥њ «акону
N 2556-III ( 2556-14 ) в≥д 21.06.2001 )
   Ћ≥м≥ти скид≥в забруднюючих речовин в навколишнЇ природне
середовище  утворенн¤  ≥  розм≥щенн¤  в≥дход≥в  промислового,
с≥льськогосподарського, буд≥вельного й ≥ншого виробництва та ≥нш≥
види шк≥дливого впливу в  ц≥лому  по  територ≥њ  јвтономноњ
–еспубл≥ки  рим, областей, м≥ст загальнодержавного значенн¤ або
окремих рег≥он≥в встановлюютьс¤: ( јбзац перший частини другоњ
статт≥ 44 ≥з зм≥нами, внесеними зг≥дно ≥з «аконом N 2556-III
( 2556-14 ) в≥д 21.06.2001 )
   а) у випадках, коли це призводить до забрудненн¤ природних
ресурс≥в республ≥канського значенн¤, територ≥й ≥нших областей, -
спец≥ально уповноваженим центральним органом виконавчоњ влади з
питань еколог≥њ та природних ресурс≥в;
   б) в ≥нших випадках - в пор¤дку, що встановлюЇтьс¤ ¬ерховною
–адою јвтономноњ –еспубл≥ки  рим, обласними, м≥ськими  (м≥ст
загальнодержавного  значенн¤)  –адами,  за  поданн¤м  орган≥в
спец≥ально уповноважений центральний орган виконавчоњ влади з
питань еколог≥њ та природних ресурс≥в.
( „астина  друга  статт≥ 44 ≥з зм≥нами, внесеними зг≥дно ≥з
«аконом N 1288-XIV ( 1288-14 ) в≥д 14.12.99 )
   ѕор¤док встановленн¤ норматив≥в збору ≥ ст¤гненн¤ збор≥в за
забрудненн¤ навколишнього природного  середовища  визначаЇтьс¤
 аб≥нетом ћ≥н≥стр≥в ”крањни. 
   «бори п≥дприЇмств, установ, орган≥зац≥й, а також громад¤н за
викиди ≥ скиди забруднюючих речовин у  навколишнЇ  природне
середовище, розм≥щенн¤ в≥дход≥в та ≥нш≥ види шк≥дливого впливу в
межах л≥м≥т≥в в≥днос¤тьс¤ на витрати виробництва, а за перевищенн¤
л≥м≥т≥в ст¤гуютьс¤ з прибутку, що залишаЇтьс¤ в розпор¤дженн≥
п≥дприЇмств, установ, орган≥зац≥й чи громад¤н. ( „астина четверта
статт≥ 44 ≥з зм≥нами, внесеними зг≥дно ≥з «аконом N 934-XIV
( 934-14 ) в≥д 14.07.99 - зм≥ни втратили чинн≥сть у зв'¤зку ≥з
зак≥нченн¤м строку д≥њ «акону )
   ѕор¤док встановленн¤ обмежень розм≥р≥в збор≥в за забрудненн¤
навколишнього  природного  середовища  визначаЇтьс¤   аб≥нетом
ћ≥н≥стр≥в ”крањни.
( —татт¤ 44 ≥з зм≥нами, внесеними зг≥дно ≥з «аконом N 186/98-¬–
в≥д 05.03.98 )

   —татт¤ 45. «б≥р за пог≥ршенн¤ ¤кост≥ природних ресурс≥в
   
   ( ¬водитьс¤ в д≥ю з 01.01.95 зг≥дно з ѕостановою ¬–
    N 4041-12 в≥д 25.02.94)

   «б≥р  за пог≥ршенн¤ ¤кост≥ природних ресурс≥в (зниженн¤
родючост≥ грунт≥в, продуктивност≥ л≥с≥в, рибопродуктивност≥ водойм
тощо) в результат≥ волод≥нн¤ ≥ користуванн¤ встановлюЇтьс¤ на
основ≥ норматив≥в.
   ѕор¤док встановленн¤ норматив≥в збору за пог≥ршенн¤ ¤кост≥
природних ресурс≥в визначаЇтьс¤  аб≥нетом ћ≥н≥стр≥в ”крањни.
   «бори п≥дприЇмств, установ, орган≥зац≥й, а також громад¤н
за пог≥ршенн¤ ¤кост≥ природних ресурс≥в внасл≥док волод≥нн¤ ≥
користуванн¤ ними зд≥йснюютьс¤ за рахунок прибутку, що залишаЇтьс¤
у њх розпор¤дженн≥.
( —татт¤ 45 ≥з зм≥нами, внесеними зг≥дно ≥з «аконом N 186/98-¬–
в≥д 05.03.98 )

   —татт¤ 46. –озпод≥л збор≥в за використанн¤ природних
        ресурс≥в, забрудненн¤ навколишнього природного
        середовища

   «бори  за  використанн¤ природних ресурс≥в надход¤ть до
м≥сцевих  бюджет≥в,  республ≥канського  бюджету  јвтономноњ
–еспубл≥ки  рим та ƒержавного бюджету ”крањни ≥ спр¤мовуютьс¤ на
виконанн¤ роб≥т по в≥дтворенню, п≥дтриманню цих ресурс≥в  у
належному стан≥.
   «бори  за використанн¤ природних ресурс≥в м≥сцевого значенн¤
надход¤ть до республ≥канського бюджету јвтономноњ –еспубл≥ки  рим
та м≥сцевих бюджет≥в.
   «бори за використанн¤ природних ресурс≥в зараховуютьс¤ до
в≥дпов≥дних бюджет≥в зг≥дно з чинним законодавством. ( „астина
трет¤ статт≥ 46 в редакц≥њ «акону N 186/98-¬– в≥д 05.03.98 )
    ошти в≥д  збору за забрудненн¤ навколишнього природного
середовища розпод≥л¤ютьс¤ м≥ж м≥сцевими (с≥льськими, селищними,
м≥ськими), обласними та республ≥канським јвтономноњ –еспубл≥ки
 рим, а також ƒержавним фондами охорони навколишнього природного
середовища у сп≥вв≥дношенн≥ в≥дпов≥дно 20, 50 ≥ 30 в≥дсотк≥в, а
м≥ж  ињвським, —евастопольським м≥ськими та ƒержавним фондами
охорони навколишнього природного середовища - у сп≥вв≥дношенн≥ 70
≥ 30 в≥дсотк≥в. ( „астина четверта статт≥ 46 в редакц≥њ «акону
N 186/98-¬– в≥д 05.03.98 )

   (  „астина  п'¤та втратила чинн≥сть на п≥дстав≥ «акону
N 934-XIV ( 934-14 ) в≥д 14.07.99, у зв'¤зку ≥з зак≥нченн¤м строку
його д≥њ )

   –озпод≥л кошт≥в за використанн¤ природних ресурс≥в,  що
надход¤ть до ƒержавного бюджету ”крањни, зд≥йснюЇтьс¤ ¬ерховною
–адою ”крањни.
   –озпод≥л кошт≥в за використанн¤ природних ресурс≥в,  що
надход¤ть до республ≥канського бюджету јвтономноњ –еспубл≥ки  рим
та м≥сцевих бюджет≥в, зд≥йснюЇтьс¤ ¬ерховною –адою јвтономноњ
–еспубл≥ки  рим, в≥дпов≥дними обласними  та  м≥ськими  (м≥ст
загальнодержавного значенн¤)  –адами  народних  депутат≥в  за
поданн¤м орган≥в спец≥ально уповноваженого центрального органу
виконавчоњ влади з питань еколог≥њ та природних ресурс≥в.
( —татт¤ 46 ≥з зм≥нами, внесеними зг≥дно ≥з «аконом N 81/96-¬–
в≥д 06.03.96 )

   —татт¤ 47. ‘онди охорони навколишнього природного середовища

   ƒл¤  ф≥нансуванн¤  заход≥в  щодо  охорони  навколишнього
природного середовища утворюютьс¤ ƒержавний,  республ≥канський
јвтономноњ –еспубл≥ки  рим та м≥сцев≥ фонди охорони навколишнього
природного середовища. ( „астина перша статт≥ 47 ≥з зм≥нами,
внесеними зг≥дно ≥з «аконом N 186/98-¬– в≥д 05.03.98 )
   –еспубл≥канський јвтономноњ –еспубл≥ки  рим та м≥сцев≥ фонди
охорони навколишнього природного середовища утворюютьс¤ у склад≥
республ≥канського  бюджету  јвтономноњ  –еспубл≥ки   рим  та
в≥дпов≥дного м≥сцевого бюджету за м≥сцем запод≥¤нн¤ еколог≥чноњ
шкоди за рахунок:
   а) збор≥в за забрудненн¤ навколишнього природного середовища;
   б) частини грошових ст¤гнень за шкоду, запод≥¤ну порушенн¤м
законодавства про охорону навколишнього природного середовища в
результат≥ господарськоњ та ≥ншоњ д≥¤льност≥ зг≥дно з чинним
законодавством; ( ƒ≥ю пункту "б" частини другоњ статт≥ 47 зупинено
на 2003 р≥к в частин≥ спр¤муванн¤ частини грошових ст¤гнень за
порушенн¤  норм  ≥  правил  охорони навколишнього природного
середовища до республ≥канського јвтономноњ –еспубл≥ки  рим та
м≥сцевих фонд≥в охорони навколишнього природного середовища зг≥дно
≥з «аконом N 380-IV ( 380-15 ) в≥д 26.12.2002; д≥ю пункту "б"
частини  другоњ  статт≥ 47 зупинено на 2004 р≥к в частин≥
спр¤муванн¤ частини грошових ст¤гнень за порушенн¤ норм ≥ правил
охорони навколишнього природного середовища до республ≥канського
јвтономноњ  –еспубл≥ки   рим  та  м≥сцевих  фонд≥в  охорони
навколишнього природного середовища зг≥дно ≥з «аконом N 1344-IV
( 1344-15 ) в≥д 27.11.2003; д≥ю пункту "б" частини другоњ статт≥
47 зупинено на 2005 р≥к в частин≥ спр¤муванн¤ частини грошових
ст¤гнень  за  порушенн¤ норм ≥ правил охорони навколишнього
природного середовища до республ≥канського јвтономноњ –еспубл≥ки
 рим  та  м≥сцевих  фонд≥в  охорони навколишнього природного
середовища зг≥дно ≥з «аконом N 2285-IV ( 2285-15 ) в≥д 23.12.2004;
≥з зм≥нами, внесеними зг≥дно ≥з «аконом N 2505-IV ( 2505-15 ) в≥д
25.03.2005 )
   в) ц≥льових  та  ≥нших добров≥льних внеск≥в п≥дприЇмств,
установ, орган≥зац≥й та громад¤н.
( „астина друга статт≥ 47 ≥з зм≥нами, внесеними зг≥дно ≥з
«аконом N 81/96-¬– в≥д 06.03.96, в редакц≥њ «акону N 186/98-¬–
в≥д 05.03.98 )
   –озпод≥л  збор≥в,  що  надход¤ть  до  республ≥канського
јвтономноњ  –еспубл≥ки   рим  та  м≥сцевих  фонд≥в  охорони
навколишнього природного середовища, зд≥йснюЇтьс¤ ¬ерховною –адою
јвтономноњ –еспубл≥ки  рим, в≥дпов≥дними обласними,  м≥ськими
(м≥ста загальнодержавного значенн¤) –адами за поданн¤м орган≥в
спец≥ально уповноваженого центрального органу виконавчоњ влади з
питань еколог≥њ та природних ресурс≥в. ( „астина трет¤ статт≥ 47
≥з зм≥нами, внесеними зг≥дно ≥з «аконом N 186/98-¬– в≥д 05.03.98 )
   ƒержавний фонд охорони навколишнього природного середовища
утворюЇтьс¤ за рахунок:
   а) в≥драхувань з м≥сцевих фонд≥в охорони  навколишнього
природного середовища, розм≥р ¤ких визначаЇтьс¤ ¬ерховною –адою
”крањни;
   б) добров≥льних внеск≥в п≥дприЇмств, установ, орган≥зац≥й,
громад¤н та ≥нших надходжень;
   в) частини збор≥в за використанн¤ природних ресурс≥в, розм≥р
¤ких визначаЇтьс¤ ¬ерховною –адою ”крањни за поданн¤м  аб≥нету
ћ≥н≥стр≥в ”крањни. ( „астину четверту статт≥ 47 доповнено пунктом
"в" зг≥дно ≥з «аконом N 186/98-¬– в≥д 05.03.98 - набираЇ чинност≥
з 01.01.99 )
( „астина четверта статт≥ 47 ≥з зм≥нами, внесеними зг≥дно ≥з
«аконом N 186/98-¬– в≥д 05.03.98 )
   –озпод≥л кошт≥в, що надход¤ть до ƒержавного фонду охорони
навколишнього природного  середовища,  зд≥йснюЇтьс¤   аб≥нетом
ћ≥н≥стр≥в  ”крањни  за  поданн¤м  спец≥ально  уповноваженого
центрального  органу  виконавчоњ влади з питань еколог≥њ та
природних  ресурс≥в. ( „астина п'¤та статт≥ 47 ≥з зм≥нами,
внесеними зг≥дно ≥з «аконом N 186/98-¬– в≥д 05.03.98 )
    ошти м≥сцевих республ≥канського јвтономноњ –еспубл≥ки  рим
≥ ƒержавного фонд≥в охорони навколишнього природного середовища
можуть використовуватись т≥льки  дл¤  ц≥льового  ф≥нансуванн¤
природоохоронних та ресурсозбер≥гаючих заход≥в, в тому числ≥
наукових досл≥джень з цих питань веденн¤ державного кадастру
територ≥й та об'Їкт≥в природно-запов≥дного фонду, а також заход≥в
дл¤  зниженн¤  впливу  забрудненн¤  навколишнього  природного
середовища на здоров'¤ населенн¤ та стимулюванн¤ прац≥вник≥в
спец≥ально  уповноважених державних орган≥в у галуз≥ охорони
навколишнього  природного середовища ≥ використанн¤ природних
ресурс≥в, кр≥м ос≥б, ¤к≥ мають статус державних службовц≥в, та
громадських  ≥нспектор≥в  з  охорони навколишнього природного
середовища, ¤к≥ ви¤вили порушенн¤ природоохоронного законодавства
≥  вжили  необх≥дних  заход≥в  дл¤  прит¤гненн¤  винних  до
в≥дпов≥дальност≥,  запоб≥ганн¤  порушенн¤м  природоохоронного
законодавства. ( „астина шоста статт≥ 47 ≥з зм≥нами, внесеними
зг≥дно ≥з «аконами N 81/96-¬– в≥д 06.03.96, N 186/98-¬– в≥д
05.03.98, N 1287-XIV ( 1287-14 ) в≥д 14.12.99 )
   ѕоложенн¤ про республ≥канський јвтономноњ –еспубл≥ки  рим та
м≥сцев≥ фонди  охорони  навколишнього  природного  середовища
затверджуютьс¤ в≥дпов≥дними –адами, а ƒержавного фонду охорони
навколишнього природного  середовища  -   аб≥нетом  ћ≥н≥стр≥в
”крањни. ( „астина сьома статт≥ 47 ≥з зм≥нами, внесеними зг≥дно
≥з «аконом N 186/98-¬– в≥д 05.03.98 )
   ¬ ”крањн≥ можуть утворюватись й ≥нш≥ фонди дл¤ стимулюванн¤
≥ ф≥нансуванн¤ заход≥в щодо охорони навколишнього природного
середовища, рац≥онального використанн¤ природних ресурс≥в  та
забезпеченн¤ еколог≥чноњ безпеки.
( —татт¤ 47 ≥з зм≥нами, внесеними зг≥дно ≥з «аконом N 186/98-¬–
в≥д 05.03.98 )

   —татт¤ 48. —тимулюванн¤ в систем≥ охорони навколишнього
        природного середовища

   ¬  ”крањн≥  зд≥йснюЇтьс¤  стимулюванн¤  рац≥онального
використанн¤ природних ресурс≥в, охорони навколишнього природного
середовища шл¤хом:
   а) наданн¤ п≥льг при оподаткуванн≥ п≥дприЇмств, установ,
орган≥зац≥й ≥ громад¤н в раз≥ реал≥зац≥њ ними заход≥в щодо
рац≥онального використанн¤ природних  ресурс≥в  та  охорони
навколишнього природного середовища, при переход≥ на малов≥дх≥дн≥
≥  ресурсо-  ≥  енергозбер≥гаюч≥  технолог≥њ,  орган≥зац≥њ
виробництва ≥ впровадженн≥ очисного обладнанн¤ ≥ устаткуванн¤ дл¤
утил≥зац≥њ та знешкодженн¤ в≥дход≥в, а також прилад≥в контролю за
станом навколишнього природного середовища та джерелами викид≥в ≥
скид≥в забруднюючих речовин, виконанн≥ ≥нших заход≥в, спр¤мованих
на пол≥пшенн¤ охорони навколишнього природного середовища; ( ѕункт
"а" статт≥ 48 ≥з зм≥нами, внесеними зг≥дно ≥з «аконом N 1288-XIV
( 1288-14 ) в≥д 14.12.99 )
   б) наданн¤ на п≥льгових  умовах  короткострокових  ≥
довгострокових позичок дл¤ реал≥зац≥њ заход≥в щодо забезпеченн¤
рац≥онального  використанн¤  природних  ресурс≥в  та  охорони
навколишнього природного середовища;
   в) встановленн¤  п≥двищених  норм  амортизац≥њ  основних
виробничих природоохоронних фонд≥в;
   г) зв≥льненн¤ в≥д оподаткуванн¤ фонд≥в охорони навколишнього
природного середовища;
   д) передач≥ частини кошт≥в фонд≥в охорони навколишнього
природного середовища  на  догов≥рних  умовах  п≥дприЇмствам,
установам, орган≥зац≥¤м ≥ громад¤нам на заходи дл¤ гарантованого
зниженн¤ викид≥в ≥ скид≥в забруднюючих речовин ≥  зменшенн¤
шк≥дливих ф≥зичних, х≥м≥чних та б≥олог≥чних вплив≥в на стан
навколишнього природного середовища, на  розвиток  еколог≥чно
безпечних технолог≥й та виробництв; ( ѕункт "д" статт≥ 48 ≥з
зм≥нами, внесеними зг≥дно ≥з «аконом N 186/98-¬– в≥д 05.03.98 )
   е) наданн¤ можливост≥ отриманн¤ природних ресурс≥в  п≥д
заставу.
   ( ѕункт "Ї" статт≥ 48 втратив чинн≥сть на п≥дстав≥ «акону
N 783-XIV ( 783-14 ) в≥д 30.06.99 )

   —татт¤ 49. ≈колог≥чне страхуванн¤ та еколог≥чний аудит
( Ќазва статт≥ 49 в редакц≥њ «акону N 1863-IV ( 1863-15 ) в≥д
24.06.2004 )

   ¬ ”крањн≥ зд≥йснюЇтьс¤ добров≥льне ≥ обов'¤зкове державне та
≥нш≥ види страхуванн¤ громад¤н та њх майна, майна ≥ доход≥в
п≥дприЇмств, установ ≥ орган≥зац≥й на випадок шкоди, запод≥¤ноњ
внасл≥док забрудненн¤ навколишнього природного середовища  та
пог≥ршенн¤ ¤кост≥ природних ресурс≥в.
   « метою врахуванн¤ еколог≥чних вимог у процес≥ приватизац≥њ
чи корпоратизац≥њ об'Їкт≥в права державноњ власност≥, ≥ншоњ зм≥ни
форми власност≥ чи зм≥ни суб'Їкт≥в права власност≥ на об'Їкти, а
також дл¤ потреб еколог≥чного страхуванн¤, оренди майна, набутт¤
права власност≥ на майно та  земельн≥  д≥л¤нки,  створенн¤,
функц≥онуванн¤  ≥  сертиф≥кац≥њ систем управл≥нн¤ навколишн≥м
природним середовищем, при зд≥йсненн≥ ≥ншоњ д≥¤льност≥ в ”крањн≥
проводитьс¤  добров≥льний  чи обов'¤зковий еколог≥чний аудит.
( —таттю 49 доповнено частиною другою зг≥дно ≥з «аконом N 1863-IV
( 1863-15 ) в≥д 24.06.2004 )
   ѕор¤док  еколог≥чного страхуванн¤ та еколог≥чного аудиту
визначаЇтьс¤ законодавством ”крањни. ( „астина трет¤ статт≥ 49 в
редакц≥њ «акону N 1863-IV ( 1863-15 ) в≥д 24.06.2004 )

   
               –озд≥л XI
   
      «ј’ќƒ» ўќƒќ «јЅ≈«ѕ≈„≈ЌЌя ≈ ќЋќ√≤„Ќќѓ Ѕ≈«ѕ≈ »

   —татт¤ 50. ≈колог≥чна безпека

   ≈колог≥чна безпека Ї такий стан навколишнього природного
середовища, при ¤кому забезпечуЇтьс¤ попередженн¤  пог≥ршенн¤
еколог≥чноњ обстановки та виникненн¤ небезпеки дл¤ здоров'¤ людей.
   ≈колог≥чна  безпека  гарантуЇтьс¤  громад¤нам  ”крањни
зд≥йсненн¤м широкого комплексу  взаЇмопов'¤заних  пол≥тичних,
економ≥чних, техн≥чних, орган≥зац≥йних, державно-правових та ≥нших
заход≥в.

   —татт¤ 51. ≈колог≥чн≥ вимоги до розм≥щенн¤, проектуванн¤, 
         буд≥вництва, реконструкц≥њ, введенн¤ в д≥ю та 
         експлуатац≥њ п≥дприЇмств, споруд та ≥нших 
         об'Їкт≥в

   ѕри проектуванн≥, розм≥щенн≥, буд≥вництв≥, введенн≥ в д≥ю
нових  ≥  реконструкц≥њ д≥ючих п≥дприЇмств, споруд та ≥нших
об'Їкт≥в,  удосконаленн≥  ≥снуючих  ≥  впровадженн≥  нових
технолог≥чних  процес≥в  та устаткуванн¤, а також в процес≥
експлуатац≥њ цих об'Їкт≥в забезпечуЇтьс¤ еколог≥чна безпека людей,
рац≥ональне використанн¤ природних ресурс≥в, додержанн¤ норматив≥в
шк≥дливих вплив≥в на навколишнЇ природне середовище. ѕри цьому
повинн≥  передбачатис¤  вловлюванн¤,  утил≥зац≥¤, знешкодженн¤
шк≥дливих речовин ≥ в≥дход≥в або повна њх л≥кв≥дац≥¤, виконанн¤
≥нших вимог щодо охорони навколишнього природного середовища ≥
здоров'¤ людей.
   ѕ≥дприЇмства, установи  й  орган≥зац≥њ,  д≥¤льн≥сть  ¤ких
пов'¤зана з шк≥дливим впливом на навколишнЇ природне середовище,
незалежно в≥д часу введенн¤ њх у д≥ю повинн≥ бути обладнан≥
спорудами, устаткуванн¤м ≥ пристро¤ми дл¤ очищенн¤ викид≥в ≥
скид≥в або њх знешкодженн¤, зменшенн¤ впливу шк≥дливих фактор≥в, а
також приладами контролю за к≥льк≥стю ≥ складом забруднюючих
речовин та за характеристиками шк≥дливих фактор≥в.
   ѕроекти господарськоњ та ≥ншоњ д≥¤льност≥  повинн≥  мати
матер≥али оц≥нки њњ впливу на навколишнЇ природне середовище ≥
здоров'¤ людей.
   ќц≥нка зд≥йснюЇтьс¤ з урахуванн¤м вимог законодавства про
охорону навколишнього природного середовища, еколог≥чноњ Їмкост≥
даноњ територ≥њ, стану навколишнього природного середовища в
м≥сц≥, де плануЇтьс¤ розм≥щенн¤ об'Їкт≥в, еколог≥чних прогноз≥в,
перспектив соц≥ально-економ≥чного розвитку рег≥ону, потужност≥ та
вид≥в сукупного впливу шк≥дливих фактор≥в  та  об'Їкт≥в  на
навколишнЇ природне середовище.
   ѕ≥дприЇмства, установи та  орган≥зац≥њ,  ¤к≥  розм≥щують,
проектують,  будують,  реконструюють,  техн≥чно переозброюють,
ввод¤ть в д≥ю п≥дприЇмства, споруди та ≥нш≥ об'Їкти, а також
провод¤ть досл≥дну д≥¤льн≥сть, що за њх оц≥нкою може негативно
вплинути на стан навколишнього природного середовища, подають
спец≥ально уповноваженому центральному органу виконавчоњ влади з
питань еколог≥њ та природних ресурс≥в та його органам на м≥сц¤х
спец≥альну за¤ву про це.
   «аборон¤Їтьс¤ введенн¤ в д≥ю п≥дприЇмств, споруд та ≥нших
об'Їкт≥в, на ¤ких не забезпечено в повному обс¤з≥ додержанн¤ вс≥х
еколог≥чних вимог ≥ виконанн¤ заход≥в, передбачених у проектах на
буд≥вництво  та  реконструкц≥ю  (розширенн¤  та  техн≥чне
переоснащенн¤).

   —татт¤ 52. ќхорона навколишнього природного середовища
        при застосуванн≥ засоб≥в захисту рослин,
        м≥неральних добрив, нафти ≥ нафтопродукт≥в,
        токсичних х≥м≥чних речовин та ≥нших препарат≥в
       ( Ќазва статт≥ 52 ≥з зм≥нами, внесеними зг≥дно ≥з
        «аконом N 650/97-¬– в≥д 19.11.97 )

   ѕ≥дприЇмства, установи, орган≥зац≥њ та громад¤ни зобов'¤зан≥
додержувати правил транспортуванн¤, збер≥ганн¤ ≥ застосуванн¤
засоб≥в захисту рослин, стимул¤тор≥в њх  росту,  м≥неральних
добрив, нафти ≥ нафтопродукт≥в, токсичних х≥м≥чних речовин та
≥нших препарат≥в, з тим щоб не допустити забрудненн¤ ними або њх
складовими навколишнього природного  середовища  ≥  продукт≥в
харчуванн¤. ( „астина перша статт≥ 52 ≥з зм≥нами, внесеними
зг≥дно ≥з «аконом N 650/97-¬– в≥д 19.11.97 )
   ѕри створенн≥ нових х≥м≥чних препарат≥в ≥ речовин, ≥нших
потенц≥йно небезпечних дл¤ навколишнього природного середовища
субстанц≥й повинн≥ розробл¤тис¤ та затверджуватис¤ у встановленому
законодавством пор¤дку допустим≥ р≥вн≥ вм≥сту цих речовин у
об'Їктах  навколишнього  природного  середовища  та продуктах
харчуванн¤,  методи  визначенн¤  њх  залишковоњ к≥лькост≥ та
утил≥зац≥њ п≥сл¤ використанн¤.
   ¬м≥ст природних та штучних дом≥шок, ¤к≥ можуть негативно
впливати на стан навколишнього природного середовища або здоров'¤
людей, у таких препаратах, а також сировин≥, що використовуЇтьс¤
дл¤ њх виробництва, не повинен перевищувати допустимих р≥вн≥в,
встановлених в≥дпов≥дно до законодавства.
   ≈колог≥чн≥   вимоги   при   виробництв≥,  збер≥ганн≥,
транспортуванн≥, використанн≥, знешкодженн≥, захороненн≥ токсичних
та ≥нших небезпечних дл¤ навколишнього природного середовища ≥
здоров'¤ людей речовин, в≥днесенн¤ х≥м≥чних речовин до категор≥њ
токсичних та њх  класиф≥кац≥¤  за  ступенем  небезпечност≥
визначаютьс¤ нормативними документами  на  п≥дстав≥  висновку
державноњ  еколог≥чноњ  експертизи  ≥ погоджуютьс¤ спец≥ально
уповноваженим  центральним органом виконавчоњ влади з питань
охорони  здоров'¤  ≥  спец≥ально  уповноваженим  центральним
органом виконавчоњ влади з питань еколог≥њ та природних ресурс≥в.
   ѕерел≥к  пестицид≥в  та  агрох≥м≥кат≥в,  дозволених  дл¤
використанн¤ в ”крањн≥, регламенти њх застосуванн¤, а також
щор≥чн≥ доповненн¤ до  нього  визначаютьс¤  в  установленому
законодавством пор¤дку. ( „астина п'¤та статт≥ 52 в редакц≥њ
«акону N 1642-III ( 1642-14 ) в≥д 06.04.2000 )

   —татт¤ 53. ќхорона навколишнього природного 
        середовища в≥д неконтрольованого та 
        шк≥дливого б≥олог≥чного впливу

   ѕ≥дприЇмства, установи   та   орган≥зац≥њ   зобов'¤зан≥
забезпечувати  еколог≥чно  безпечне  виробництво,  збер≥ганн¤,
транспортуванн¤,  використанн¤,  знищенн¤,  знешкодженн¤  ≥
захороненн¤ м≥кроорган≥зм≥в, ≥нших б≥олог≥чно активних речовин та
предмет≥в б≥отехнолог≥њ, а також ≥нтродукц≥ю, акл≥матизац≥ю ≥
реакл≥матизац≥ю тварин ≥ рослин, розробл¤ти ≥ зд≥йснювати заходи
щодо запоб≥ганн¤ та л≥кв≥дац≥њ насл≥дк≥в  шк≥дливого  впливу
б≥олог≥чних фактор≥в на навколишнЇ природне середовище та здоров'¤
людини.
   —творенн¤ нових штамм≥в м≥кроорган≥зм≥в  та  б≥олог≥чно
активних речовин зд≥йснюЇтьс¤ т≥льки на  п≥дстав≥  дозвол≥в
спец≥ально уповноваженого центрального органу виконавчоњ влади з
питань охорони здоров'¤ та спец≥ально уповноваженого центрального
органу виконавчоњ влади з питань еколог≥њ та природних ресурс≥в
при на¤вност≥ оц≥нки њх впливу на навколишнЇ природне середовище
та здоров'¤ людей.
   ѕри створенн≥ зазначених орган≥зм≥в ≥ речовин  повинн≥
розробл¤тис¤ нормативи гранично допустимих концентрац≥й, методи
визначенн¤ цих орган≥зм≥в та речовин у навколишньому природному
середовищ≥ ≥ продуктах харчуванн¤.
   ¬иробництво ≥ використанн¤ нових штамм≥в м≥кроорган≥зм≥в та
≥нших б≥олог≥чно активних речовин зд≥йснюЇтьс¤ т≥льки  п≥сл¤
проведенн¤ комплексних досл≥джень њх впливу на здоров'¤ людей ≥
навколишнЇ  природне  середовище  за  дозволом  спец≥ально
уповноваженого центрального органу виконавчоњ влади з питань
охорони здоров'¤ та спец≥ально уповноваженого центрального органу
виконавчоњ влади з питань еколог≥њ та природних ресурс≥в.

   —татт¤ 54. ќхорона навколишнього природного середовища
        в≥д акустичного, електромагн≥тного, ≥он≥зуючого 
        та ≥ншого шк≥дливого впливу ф≥зичних
        фактор≥в та рад≥оактивного забрудненн¤

   ћ≥сцев≥ –ади,  п≥дприЇмства,  установи,  орган≥зац≥њ  та
громад¤ни при зд≥йсненн≥ своЇњ д≥¤льност≥ зобов'¤зан≥ вживати
необх≥дних заход≥в щодо запоб≥ганн¤ та недопущенн¤ перевищенн¤
встановлених р≥вн≥в акустичного, електромагн≥тного, ≥он≥зуючого
та ≥ншого шк≥дливого ф≥зичного впливу на навколишнЇ природне
середовище ≥ здоров'¤ людини в населених пунктах, рекреац≥йних ≥
запов≥дних зонах, а також в м≥сц¤х  масового  скупченн¤  ≥
розмноженн¤ диких тварин.
   ѕ≥дприЇмства, установи та орган≥зац≥њ,  що  зд≥йснюють
господарську чи ≥ншу д≥¤льн≥сть, пов'¤зану з  використанн¤м
рад≥оактивних речовин у р≥зних формах ≥ з будь-¤кою метою,
зобов'¤зан≥ забезпечувати еколог≥чну безпеку ц≥Їњ д≥¤льност≥, що
виключала б можлив≥сть рад≥оактивного забрудненн¤ навколишнього
природного середовища та негативного впливу на здоров'¤ людей у
процес≥  видобутку,  збагаченн¤,  транспортуванн¤,  переробки,
використанн¤ та захороненн¤ рад≥оактивних речовин.

   —татт¤ 55. ќхорона навколишнього природного середовища
         в≥д забрудненн¤ в≥дходами

   —уб'Їкти права  власност≥  на  в≥дходи  повинн≥  вживати
ефективних заход≥в дл¤ зменшенн¤ обс¤г≥в утворенн¤ в≥дход≥в, а
також дл¤ њх утил≥зац≥њ, знешкодженн¤ або розм≥щенн¤.

   –озм≥щенн¤ в≥дход≥в  дозвол¤Їтьс¤  лише  за  на¤вност≥
спец≥ального дозволу на визначених м≥сцевими радами територ≥¤х у
межах установлених л≥м≥т≥в з додержанн¤м сан≥тарних ≥ еколог≥чних
норм  способом,  що  забезпечуЇ  можлив≥сть  њх  подальшого
використанн¤ ¤к вторинноњ сировини ≥ безпеку дл¤ навколишнього
природного середовища та здоров'¤ людей.
( —татт¤ 55  в  редакц≥њ  «акону  N 1288-XIV ( 1288-14 ) в≥д
14.12.99 )

   —татт¤ 56. ≈колог≥чна безпека транспортних та ≥нших
        пересувних засоб≥в ≥ установок
( Ќазва статт≥ 56 в редакц≥њ «акону N 198-IV ( 198-15 ) в≥д
24.10.2002 )

   ѕ≥дприЇмства,  установи,  орган≥зац≥њ,  що  зд≥йснюють
проектуванн¤,  виробництво,  експлуатац≥ю  та  обслуговуванн¤
автомоб≥л≥в, л≥так≥в, суден, ≥нших пересувних засоб≥в, установок
та виробництво ≥ постачанн¤ пального, зобов'¤зан≥ розробл¤ти ≥
зд≥йснювати  комплекс  заход≥в  щодо зниженн¤ токсичност≥ та
знешкодженн¤ шк≥дливих речовин, що м≥ст¤тьс¤ у в≥дпрацьованих
газах та скидах транспортних засоб≥в, переходу на менш токсичн≥
види  енерг≥њ  й  пального,  додержанн¤  режиму експлуатац≥њ
транспортних засоб≥в та ≥нш≥ заходи, спр¤мован≥ на запоб≥ганн¤ й
зменшенн¤ викид≥в та скид≥в у навколишнЇ природне середовище
забруднюючих речовин та додержанн¤ встановлених р≥вн≥в ф≥зичних
вплив≥в. ( „астина перша статт≥ 56 ≥з зм≥нами, внесеними зг≥дно ≥з
«аконом N 198-IV ( 198-15 ) в≥д 24.10.2002 )
   ¬иробництво ≥ експлуатац≥¤ транспортних та ≥нших пересувних
засоб≥в та установок, у викидах та скидах ¤ких вм≥ст забруднюючих
речовин перевищуЇ встановлен≥ нормативи, не допускаЇтьс¤.
    ер≥вники транспортних орган≥зац≥й та власники транспортних
засоб≥в несуть в≥дпов≥дальн≥сть за додержанн¤ встановлених дл¤
в≥дпов≥дного  типу  транспортного  засобу  норматив≥в  вм≥сту
забруднюючих речовин у в≥дпрацьованих газах, скид≥в забруднюючих
речовин та впливу ф≥зичних фактор≥в пересувних джерел на стан
навколишнього природного середовища. ( „астина трет¤ статт≥ 56 в
редакц≥њ «акону N 198-IV ( 198-15 ) в≥д 24.10.2002 )

   —татт¤ 57. ƒодержанн¤ вимог еколог≥чноњ безпеки при 
        проведенн≥ наукових досл≥джень, впровадженн≥ 
        в≥дкритт≥в, винаход≥в, застосуванн≥ новоњ 
        техн≥ки, ≥мпортного устаткуванн¤, технолог≥й 
        ≥ систем

   ѕри проведенн≥  фундаментальних  та  прикладних наукових,
науково-досл≥дних ≥ досл≥дно-конструкторських роб≥т обов'¤зково
повинн≥ враховуватис¤ вимоги охорони навколишнього природного
середовища, рац≥онального використанн¤ ≥ в≥дтворенн¤ природних
ресурс≥в та забезпеченн¤ еколог≥чноњ безпеки.
   «аборон¤Їтьс¤ впровадженн¤    в≥дкритт≥в,    винаход≥в,
застосуванн¤ новоњ техн≥ки, ≥мпортного устаткуванн¤, технолог≥й ≥
систем, ¤кщо вони не в≥дпов≥дають вимогам еколог≥чноњ безпеки.
   ” раз≥  порушенн¤  встановлених  вимог  така  д≥¤льн≥сть
припин¤Їтьс¤ уповноваженими на те державними органами, а винн≥
особи прит¤гуютьс¤ до в≥дпов≥дальност≥.

   —татт¤ 58. ¬имоги еколог≥чноњ безпеки щодо в≥йськових,
        оборонних об'Їкт≥в та в≥йськовоњ д≥¤льност≥

   ¬имоги еколог≥чноњ безпеки, встановлен≥ дл¤  розм≥щенн¤,
проектуванн¤, буд≥вництва, реконструкц≥њ, введенн¤ в д≥ю  та
експлуатац≥њ об'Їкт≥в щодо обмеженн¤ негативного впливу  на
навколишнЇ природне середовище х≥м≥чних, ф≥зичних ≥ б≥олог≥чних
фактор≥в, а також ≥нш≥ вимоги, передбачен≥ цим «аконом та ≥ншим
законодавством ”крањни, повною м≥рою поширюютьс¤ на в≥йськов≥ та
оборонн≥ об'Їкти, а також об'Їкти орган≥в внутр≥шн≥х справ та
державноњ безпеки.
   ¬имоги еколог≥чноњ безпеки повинн≥ додержуватись також при
дислокац≥њ в≥йськових частин, проведенн≥ в≥йськових  навчань,
маневр≥в, перем≥щенн≥ в≥йськ ≥ в≥йськовоњ техн≥ки, кр≥м випадк≥в
особливих ситуац≥й, що оголошуютьс¤ в≥дпов≥дно до законодавства
”крањни.
   ƒержавний контроль за додержанн¤м вимог еколог≥чноњ безпеки
щодо в≥йськових, оборонних об'Їкт≥в та в≥йськовоњ д≥¤льност≥ на
територ≥њ ”крањни зд≥йснюЇтьс¤ в≥дпов≥дно до цього «акону та
≥ншого законодавства ”крањни.

   —татт¤ 59. ≈колог≥чн≥ вимоги при розм≥щенн≥ ≥ розвитку
        населених пункт≥в

   ѕлан≥ровка, розм≥щенн¤, забудова ≥ розвиток населених пункт≥в
зд≥йснюютьс¤ за р≥шенн¤м м≥сцевих –ад з урахуванн¤м еколог≥чноњ
Їмкост≥ територ≥й, додержанн¤м  вимог  охорони  навколишнього
природного середовища,  рац≥онального  використанн¤  природних
ресурс≥в та еколог≥чноњ безпеки.
   ѕри розробц≥ генеральних план≥в розвитку ≥  розм≥щенн¤
населених пункт≥в с≥льськ≥, селищн≥, м≥ськ≥ –ади встановлюють
режим використанн¤ природних ресурс≥в, охорони  навколишнього
природного середовища та еколог≥чноњ безпеки у прим≥ських та
зелених зонах за погодженн¤м з –адами, на територ≥њ ¤ких вони
знаход¤тьс¤, в≥дпов≥дно до законодавства ”крањни.
   
              –озд≥л XII
   
      ѕ–»–ќƒЌ≤ “≈–»“ќ–≤ѓ “ј ќЅ'™ “», ўќ ѕ≤ƒЋя√јё“№
             ќ—ќЅЋ»¬≤… ќ’ќ–ќЌ≤

   —татт¤ 60. —истема природних територ≥й та об'Їкт≥в, що
        п≥дл¤гають особлив≥й охорон≥

   ќсоблив≥й охорон≥ п≥дл¤гають природн≥ територ≥њ та об'Їкти,
що мають велику еколог≥чну ц≥нн≥сть ¤к ун≥кальн≥ та типов≥
природн≥  комплекси,  дл¤  збереженн¤ спри¤тливоњ еколог≥чноњ
обстановки, попередженн¤ та стаб≥л≥зац≥њ негативних природних
процес≥в ≥ ¤вищ.
   ѕриродн≥  територ≥њ та об'Їкти, що п≥дл¤гають особлив≥й
охорон≥,  утворюють  Їдину територ≥альну систему ≥ включають
територ≥њ та об'Їкти природно-запов≥дного фонду, курортн≥ та
л≥кувально-оздоровч≥, рекреац≥йн≥, водозахисн≥, полезахисн≥ та
≥нш≥ типи територ≥й та об'Їкт≥в, що визначаютьс¤ законодавством
”крањни.

   —татт¤ 61. ѕриродно-запов≥дний фонд ”крањни

   ƒ≥л¤нки суш≥ та водного простору, природн≥ комплекси й
об'Їкти, ¤к≥ мають особливу еколог≥чну, наукову, естетичну ≥
народногосподарську ц≥нн≥сть ≥ призначен≥ дл¤ збереженн¤ природноњ
р≥зноман≥тност≥, генофонду вид≥в тварин ≥ рослин, п≥дтриманн¤
загального еколог≥чного балансу  та  фонового  мон≥торингу
навколишнього природного середовища, вилучаютьс¤ з господарського
використанн¤ повн≥стю або частково ≥ оголошуютьс¤ територ≥Їю чи
об'Їктом природно-запов≥дного фонду ”крањни.
   ƒо складу  природно-запов≥дного  фонду  ”крањни  вход¤ть
державн≥ запов≥дники, природн≥ нац≥ональн≥ парки,  заказники,
пам'¤тки природи, ботан≥чн≥ сади, дендролог≥чн≥ та зоолог≥чн≥
парки, парки-пам'¤тки  садово-паркового  мистецтва,  запов≥дн≥
урочища.
   ѕор¤док орган≥зац≥њ, використанн¤ ≥ охорони територ≥й та
об'Їкт≥в природно-запов≥дного фонду, додатков≥ њх  категор≥њ
визначаютьс¤ законодавством ”крањни та јвтономноњ –еспубл≥ки  рим.

   —татт¤ 62.  урортн≥ ≥ л≥кувально-оздоровч≥ зони

    урортними ≥  л≥кувально-оздоровчими  зонами  визнаютьс¤
територ≥њ,  ¤к≥  мають виражен≥ природн≥ л≥кувальн≥ фактори:
м≥неральн≥ джерела, кл≥матичн≥ та ≥нш≥ умови, спри¤тлив≥ дл¤
л≥куванн¤ ≥ оздоровленн¤ людей.
   « метою охорони природних ¤костей та л≥кувальних фактор≥в
курортних зон, запоб≥ганн¤ њх псуванню, забрудненню ≥ виснаженню
встановлюютьс¤ округи њх сан≥тарноњ охорони.
   ¬ межах курортних ≥ л≥кувально-оздоровчих зон заборон¤Їтьс¤
д≥¤льн≥сть, ¤ка суперечить њх ц≥льовому призначенню або може
негативно  впливати  на л≥кувальн≥ ¤кост≥ ≥ сан≥тарний стан
територ≥њ, що п≥дл¤гаЇ особлив≥й охорон≥.
   ќголошенн¤   природних   територ≥й   курортними   ≥
л≥кувально-оздоровчими  зонами  зд≥йснюЇтьс¤  ¬ерховною  –адою
”крањни та ¬ерховною –адою јвтономноњ –еспубл≥ки  рим, а њх
природоохоронний  режим  визначаЇтьс¤  в≥дпов≥дно   аб≥нетом
ћ≥н≥стр≥в ”крањни та ”р¤дом јвтономноњ –еспубл≥ки  рим в≥дпов≥дно
до законодавства ”крањни.

   —татт¤ 63. –екреац≥йн≥ зони

   –екреац≥йними зонами Ї д≥л¤нки суш≥ ≥ водного простору,
призначен≥ дл¤ орган≥зованого масового в≥дпочинку населенн¤ ≥
туризму.
   Ќа територ≥њ рекреац≥йних зон заборон¤ютьс¤:
   а) господарська та ≥нша д≥¤льн≥сть, що негативно впливаЇ на
навколишнЇ природне середовище або може перешкодити використанню
њх за ц≥льовим призначенн¤м;
   б) зм≥ни природного ландшафту та проведенн¤ ≥нших д≥й, що
суперечать використанню цих зон за пр¤мим призначенн¤м.
   –ежим використанн¤ цих територ≥й визначаЇтьс¤  ¬ерховною
–адою јвтономноњ –еспубл≥ки  рим, м≥сцевими –адами в≥дпов≥дно до
законодавства ”крањни та јвтономноњ –еспубл≥ки  рим.

   —татт¤ 64. ќхорона р≥дк≥сних ≥ таких, що перебувають п≥д
        загрозою зникненн¤, вид≥в тваринного ≥
        рослинного св≥ту

   –≥дк≥сн≥ ≥ так≥, що перебувають п≥д загрозою зникненн¤, види
тваринного  ≥  рослинного св≥ту, ¤к≥ пост≥йно або тимчасово
перебувають (зростають) у природних умовах у межах територ≥њ
”крањни,  њњ континентального шельфу та виключноњ (морськоњ)
економ≥чноњ зони, п≥дл¤гають особлив≥й охорон≥ ≥ занос¤тьс¤ до
„ервоноњ книги ”крањни.

   ќхорона та  в≥дтворенн¤  об'Їкт≥в „ервоноњ книги ”крањни
забезпечуютьс¤ органами державноњ влади,  органами  м≥сцевого
самовр¤дуванн¤, юридичними та ф≥зичними особами, ¤к≥ Ї суб'Їктами
використанн¤ тваринного ≥ рослинного св≥ту в≥дпов≥дно до закону.

   ќб'Їкти „ервоноњ книги ”крањни можуть бути об'Їктами права
державноњ, комунальноњ та приватноњ форми власност≥ в≥дпов≥дно до
закону.

   ¬еденн¤ „ервоноњ книги ”крањни покладаЇтьс¤ на спец≥ально
уповноважений центральний орган виконавчоњ влади з питань еколог≥њ
та природних ресурс≥в.
( —татт¤ 64 в редакц≥њ «акону N 824-IV ( 824-15 ) в≥д 22.05.2003 )


   
              –озд≥л XIII
   
         Ќјƒ«¬»„ј…Ќ≤ ≈ ќЋќ√≤„Ќ≤ —»“”ј÷≤ѓ

   —татт¤ 65. «она надзвичайноњ еколог≥чноњ ситуац≥њ

   ќкрема м≥сцев≥сть  ”крањни,  на ¤к≥й виникла надзвичайна
еколог≥чна ситуац≥¤, може бути оголошена зоною  надзвичайноњ
еколог≥чноњ ситуац≥њ.

   Ќадзвичайна еколог≥чна ситуац≥¤ - надзвичайна ситуац≥¤, за
¤коњ на окрем≥й м≥сцевост≥ сталис¤ негативн≥ зм≥ни в навколишньому
природному середовищ≥, що потребують застосуванн¤ надзвичайних
заход≥в з боку держави.

   Ќегативн≥ зм≥ни в навколишньому природному середовищ≥ - це
втрата, виснаженн¤ чи знищенн¤ окремих природних комплекс≥в та
ресурс≥в внасл≥док надм≥рного забрудненн¤ навколишнього природного
середовища, руйн≥вного впливу стих≥йних сил природи та ≥нших
фактор≥в, ¤к≥ обмежують або виключають можлив≥сть життЇд≥¤льност≥
людини та провадженн¤ господарськоњ д≥¤льност≥ в цих умовах.

   ќкрема м≥сцев≥сть ”крањни оголошуЇтьс¤ зоною надзвичайноњ
еколог≥чноњ ситуац≥њ ѕрезидентом ”крањни за пропозиц≥Їю –ади
нац≥ональноњ безпеки ≥ оборони ”крањни або за поданн¤м  аб≥нету
ћ≥н≥стр≥в ”крањни. ”каз ѕрезидента ”крањни про оголошенн¤ окремоњ
м≥сцевост≥ зоною надзвичайноњ еколог≥чноњ ситуац≥њ затверджуЇтьс¤
¬ерховною –адою ”крањни прот¤гом двох дн≥в з дн¤ зверненн¤
ѕрезидента ”крањни.

   ѕравове регулюванн¤  в≥дносин,  ¤к≥  виникають  п≥д  час
зд≥йсненн¤ надзвичайних заход≥в, спр¤мованих на захист житт¤ та
здоров'¤ людей ≥ нормал≥зац≥ю еколог≥чного стану на територ≥њ зони
надзвичайноњ еколог≥чноњ ситуац≥њ, визначенн¤ пор¤дку встановленн¤
правового режиму зони надзвичайноњ еколог≥чноњ ситуац≥њ, його
орган≥зац≥йного,   ф≥нансового   та   матер≥ально-техн≥чного
забезпеченн¤, пор¤дку в≥дшкодуванн¤ шкоди, запод≥¤ноњ внасл≥док
виникненн¤ надзвичайноњ еколог≥чноњ ситуац≥њ, а також вир≥шенн¤
≥нших орган≥зац≥йних питань у ц≥й сфер≥ зд≥йснюютьс¤ зг≥дно з
«аконом ”крањни "ѕро зону надзвичайноњ   еколог≥чноњ ситуац≥њ"
( 1908-14 ), ≥ншими нормативно-правовими актами.
( —татт¤ 65 в редакц≥њ «акону N 3033-III ( 3033-14 ) в≥д
07.02.2002 )

   —татт¤ 66. «апоб≥ганн¤ авар≥¤м ≥ л≥кв≥дац≥¤ њх шк≥дливих
        еколог≥чних насл≥дк≥в

   ѕри проектуванн≥ й експлуатац≥њ господарських  та  ≥нших
об'Їкт≥в, д≥¤льн≥сть ¤ких може шк≥дливо впливати на навколишнЇ
природне середовище, розробл¤ютьс¤ ≥ зд≥йснюютьс¤ заходи щодо
запоб≥ганн¤ авар≥¤м, а також л≥кв≥дац≥њ њх шк≥дливих еколог≥чних
насл≥дк≥в.
   ƒержавн≥ органи по нагл¤ду за безпечним веденн¤м роб≥т у
промисловост≥  ≥  атомн≥й  енергетиц≥  разом  ≥з  спец≥ально
уповноваженими державними органами управл≥нн¤ в галуз≥ охорони
навколишнього природного середовища ≥ використанн¤  природних
ресурс≥в  систематично  провод¤ть  перев≥рки стану еколог≥чно
небезпечних об'Їкт≥в та виконанн¤ в≥дпов≥дних заход≥в ≥ вимог щодо
њх безпечноњ експлуатац≥њ.
   ѕерел≥к еколог≥чно  небезпечних  об'Їкт≥в  визначаЇтьс¤
спец≥ально уповноваженим центральним органом виконавчоњ влади з
питань еколог≥њ та природних ресурс≥в.
   ” раз≥ авар≥њ, що спричинила забрудненн¤  навколишнього
природного середовища, п≥дприЇмства,  установи,  орган≥зац≥њ
зобов'¤зан≥ негайно приступити до л≥кв≥дац≥њ њњ  насл≥дк≥в.
ќдночасно посадов≥ особи або власники п≥дприЇмств, кер≥вники
установ ≥ орган≥зац≥й зобов'¤зан≥ пов≥домл¤ти про авар≥ю ≥ заходи,
вжит≥ дл¤ л≥кв≥дац≥њ њњ насл≥дк≥в, виконавчому ком≥тету м≥сцевоњ
–ади,  органам  охорони  здоров'¤,  спец≥ально  уповноваженим
державним органам управл≥нн¤ в галуз≥ охорони  навколишнього
природного середовища ≥ використанн¤ природних  ресурс≥в  та
населенню. ( „астина четверта статт≥ 66 ≥з зм≥нами, внесеними
зг≥дно ≥з «аконом N 81/96-¬– в≥д 06.03.96 )
   
   
              –озд≥л XIV
   
         ¬»–≤Ў≈ЌЌя —ѕќ–≤¬ ” √јЋ”«≤ ќ’ќ–ќЌ»
        Ќј¬ ќЋ»ЎЌ№ќ√ќ ѕ–»–ќƒЌќ√ќ —≈–≈ƒќ¬»ўј

   —татт¤ 67. ¬ир≥шенн¤ спор≥в у галуз≥ охорони навколишнього
        природного середовища

   —пори у галуз≥ охорони навколишнього природного середовища
вир≥шуютьс¤ судом, –адами народних депутат≥в чи органами, ¤к≥
утворюютьс¤ ними, в≥дпов≥дно до њх компетенц≥њ ≥ в пор¤дку,
встановленому законодавством ”крањнськоњ –—–. ( „астина перша
статт≥ 67 ≥з зм≥нами, внесеними зг≥дно ≥з «аконом N 762-IV
( 762-15 ) в≥д 15.05.2003 )
   —пори п≥дприЇмств, установ ≥ орган≥зац≥й ”крањнськоњ –—– у
галуз≥  охорони  навколишнього  природного  середовища  з
п≥дприЇмствами, установами  та  орган≥зац≥¤ми  ≥нших  держав,
розгл¤даютьс¤ ком≥с≥¤ми, що утворюютьс¤ на паритетних засадах ≥з
представник≥в ”крањнськоњ  –—– ≥ за≥нтересованих держав, або
третейським судом.

   
              –озд≥л XV
   
     ¬≤ƒѕќ¬≤ƒјЋ№Ќ≤—“№ «ј ѕќ–”Ў≈ЌЌя «ј ќЌќƒј¬—“¬ј ѕ–ќ
      ќ’ќ–ќЌ” Ќј¬ ќЋ»ЎЌ№ќ√ќ ѕ–»–ќƒЌќ√ќ —≈–≈ƒќ¬»ўј

   —татт¤ 68. ¬≥дпов≥дальн≥сть за порушенн¤ законодавства
        про охорону навколишнього природного середовища

   ѕорушенн¤ законодавства ”крањни про охорону навколишнього
природного середовища т¤гне за собою встановлену цим «аконом та
≥ншим законодавством ”крањни  дисципл≥нарну,  адм≥н≥стративну,
цив≥льну ≥ крим≥нальну в≥дпов≥дальн≥сть.
   ¬≥дпов≥дальн≥сть за порушенн¤ законодавства про  охорону
навколишнього природного середовища несуть особи, винн≥ у:
   а) порушенн≥ прав громад¤н на еколог≥чно безпечне навколишнЇ
природне середовище;
   б) порушенн≥ норм еколог≥чноњ безпеки;
   в) порушенн≥ вимог законодавства ”крањни при проведенн≥
еколог≥чноњ  експертизи,  в  тому  числ≥  поданн≥  зав≥домо
неправдивого експертного висновку;
   г) невиконанн≥ вимог державноњ еколог≥чноњ експертизи;
   д) ф≥нансуванн≥, буд≥вництв≥ ≥ впровадженн≥ у виробництво
нових технолог≥й ≥ устаткуванн¤ без позитивного висновку державноњ
еколог≥чноњ експертизи;
   е) порушенн≥ еколог≥чних вимог при проектуванн≥, розм≥щенн≥,
буд≥вництв≥, реконструкц≥њ, введенн≥ в д≥ю, експлуатац≥њ  та
л≥кв≥дац≥њ  п≥дприЇмств, споруд, пересувних засоб≥в та ≥нших
об'Їкт≥в;
   Ї) допущенн≥ наднормативних, авар≥йних ≥ залпових викид≥в ≥
скид≥в забруднюючих речовин та ≥нших шк≥дливих  вплив≥в  на
навколишнЇ природне середовище;
   ж) перевищенн≥ л≥м≥т≥в та порушенн≥ ≥нших вимог використанн¤
природних ресурс≥в;
   з) самов≥льному спец≥альному використанн≥ природних ресурс≥в;
   и) порушенн≥ строк≥в  внесенн¤ збор≥в  за  використанн¤
природних ресурс≥в та забрудненн¤  навколишнього  природного
середовища;
   ≥) невжитт≥  заход≥в  щодо  попередженн¤  та  л≥кв≥дац≥њ
еколог≥чних насл≥дк≥в авар≥й та ≥ншого шк≥дливого впливу на
навколишнЇ природне середовище;
   њ) невиконанн≥ розпор¤джень орган≥в, ¤к≥ зд≥йснюють державний
контроль у галуз≥ охорони навколишнього природного середовища, та
вчиненн≥ опору њх представникам;
   й) порушенн≥ природоохоронних  вимог  при  збер≥ганн≥,
транспортуванн≥,  використанн≥,  знешкодженн≥  та  захороненн≥
х≥м≥чних засоб≥в захисту рослин, м≥неральних добрив, токсичних
рад≥оактивних речовин та в≥дход≥в; ( ѕункт "й" статт≥ 68 ≥з
зм≥нами, внесеними зг≥дно ≥з «аконом N 1288-XIV ( 1288-14 ) в≥д
14.12.99 )
   к) невиконанн≥ вимог охорони  територ≥й  та  об'Їкт≥в
природно-запов≥дного фонду та ≥нших територ≥й, що  п≥дл¤гають
особлив≥й охорон≥, вид≥в тварин ≥ рослин, занесених до „ервоноњ
книги ”крањни;
   л) в≥дмов≥ в≥д наданн¤ своЇчасноњ, повноњ та достов≥рноњ
≥нформац≥њ про стан навколишнього природного середовища, а також
про джерела забрудненн¤, у приховуванн≥ випадк≥в  авар≥йного
забрудненн¤ навколишнього природного середовища або фальсиф≥кац≥њ
в≥домостей про стан еколог≥чноњ обстановки чи захворюваност≥
населенн¤; ( ѕункт "л" частини другоњ статт≥ 68 ≥з зм≥нами,
внесеними зг≥дно ≥з «аконом N 650/97-¬– в≥д 19.11.97 )
   м) приниженн≥ чест≥ ≥ г≥дност≥ прац≥вник≥в, ¤к≥ зд≥йснюють
контроль в галуз≥ охорони навколишнього природного середовища,
пос¤ганн≥ на њх житт¤ ≥ здоров'¤.
   «аконодавством   ”крањни   може   бути   встановлено
в≥дпов≥дальн≥сть ≥ за ≥нш≥ порушенн¤ законодавства про охорону
навколишнього природного середовища.
   ѕ≥дприЇмства, установи, орган≥зац≥њ та громад¤ни зобов'¤зан≥
в≥дшкодовувати шкоду, запод≥¤ну  ними  внасл≥док  порушенн¤
законодавства про охорону навколишнього природного середовища, в
пор¤дку та розм≥рах, встановлених законодавством ”крањни.
   «астосуванн¤ заход≥в дисципл≥нарноњ, адм≥н≥стративноњ або
крим≥нальноњ в≥дпов≥дальност≥ не зв≥льн¤Ї винних в≥д компенсац≥њ
шкоди, запод≥¤ноњ забрудненн¤м навколишнього природного середовища
та пог≥ршенн¤м ¤кост≥ природних ресурс≥в.
   Ќезаконно добут≥ в природ≥ ресурси та виготовлена з них
продукц≥¤  п≥дл¤гають  безоплатному  вилученню,  а  знар¤дд¤
правопорушенн¤ - конф≥скац≥њ. ќдержан≥ в≥д њх реал≥зац≥њ доходи
спр¤мовуютьс¤ в республ≥канський јвтономноњ –еспубл≥ки  рим ≥
м≥сцев≥ фонди охорони навколишнього природного середовища. 
( „астина шоста статт≥ 68 ≥з зм≥нами, внесеними зг≥дно ≥з «аконом
N 186/98-¬– в≥д 05.03.98 )
   ѕосадов≥ особи та спец≥ал≥сти, винн≥ в порушенн≥ вимог щодо
охорони навколишнього природного середовища та  використанн¤
природних ресурс≥в, забезпеченн¤ еколог≥чноњ безпеки за поданн¤м
державних орган≥в охорони навколишнього природного середовища
зг≥дно з р≥шенн¤ми њх управл≥нських орган≥в позбавл¤ютьс¤ прем≥й
за основними результатами господарськоњ д≥¤льност≥ повн≥стю або
частково. ( „астина сьома статт≥ 68 ≥з зм≥нами, внесеними зг≥дно
≥з «аконом N 81/96-¬– в≥д 06.03.96 )
   ѕор¤док позбавленн¤ прем≥й  визначаЇтьс¤  законодавством
”крањни.
( —татт¤ 68 ≥з зм≥нами, внесеними зг≥дно ≥з «аконом N 186/98-¬–
в≥д 05.03.98 )

   —татт¤ 69. ќсобливост≥ застосуванн¤ цив≥льноњ
        в≥дпов≥дальност≥

   Ўкода, запод≥¤на внасл≥док порушенн¤ законодавства  про
охорону навколишнього природного середовища, п≥дл¤гаЇ компенсац≥њ,
¤к правило, в повному обс¤з≥ без застосуванн¤ норм зниженн¤
розм≥ру ст¤гненн¤ та незалежно в≥д збору  за  забрудненн¤
навколишнього природного середовища та пог≥ршенн¤ ¤кост≥ природних
ресурс≥в.
   ќсоби, ¤ким  завдано такоњ шкоди,  мають  право  на
в≥дшкодуванн¤ неодержаних прибутк≥в за час, необх≥дний  дл¤
в≥дновленн¤ здоров'¤, ¤кост≥ навколишнього природного середовища,
в≥дтворенн¤ природних ресурс≥в до  стану,  придатного  дл¤
використанн¤ за ц≥льовим призначенн¤м.
   ќсоби, що волод≥ють джерелами  п≥двищеноњ  еколог≥чноњ
небезпеки, зобов'¤зан≥ компенсувати запод≥¤ну шкоду громад¤нам та
юридичним особам, ¤кщо не доведуть, що шкода виникла внасл≥док
стих≥йних природних ¤вищ чи навмисних д≥й потерп≥лих.
   Ўкода, запод≥¤на довк≥ллю у зв'¤зку з виконанн¤м угоди про
розпод≥л продукц≥њ, п≥дл¤гаЇ в≥дшкодуванню в≥дпов≥дно до вимог
статт≥ 29 «акону ”крањни "ѕро угоди про розпод≥л продукц≥њ"
( 1039-14 ). ( —таттю 69 доповнено частиною зг≥дно ≥з «аконом
N 1807-III ( 1807-14 ) в≥д 08.06.2000 )
( —татт¤ 69 ≥з зм≥нами, внесеними зг≥дно ≥з «аконом N 186/98-¬–
в≥д 05.03.98 )

   —татт¤ 70. јдм≥н≥стративна та крим≥нальна в≥дпов≥дальн≥сть
        за еколог≥чн≥ правопорушенн¤ ≥ злочини

   ¬изначенн¤ складу еколог≥чних правопорушень ≥  злочин≥в,
пор¤док прит¤гненн¤ винних до адм≥н≥стративноњ та крим≥нальноњ
в≥дпов≥дальност≥ за њх вчиненн¤ встановлюютьс¤  одексом ”крањни
про адм≥н≥стративн≥ правопорушенн¤ та   рим≥нальним  кодексом
”крањни ( 2001-05, 2002-05 ).

              –озд≥л XVI
   
       ћ≤∆Ќј–ќƒЌ≤ ¬≤ƒЌќ—»Ќ» ” –јѓЌ» ” √јЋ”«≤
      ќ’ќ–ќЌ» Ќј¬ ќЋ»ЎЌ№ќ√ќ ѕ–»–ќƒЌќ√ќ —≈–≈ƒќ¬»ўј

   —татт¤ 71. ”часть ”крањни у м≥жнародному
        сп≥вроб≥тництв≥ у галуз≥ охорони
        навколишнього природного середовища

   ”крањна бере участь у м≥жнародному сп≥вроб≥тництв≥ у галуз≥
охорони навколишнього природного середовища на державному  ≥
громадському р≥вн¤х в≥дпов≥дно до законодавства  ”крањни  та
м≥жнародного права.
   якщо м≥жнародним договором, укладеним ”крањною, встановлено
≥нш≥ правила, н≥ж т≥, що м≥ст¤тьс¤ в законодавств≥ ”крањни про
охорону навколишнього природного середовища, то застосовуютьс¤
правила м≥жнародного договору.
   ”крањна зд≥йснюЇ  заходи  щодо  розвитку  та  зм≥цненн¤
м≥жнародного сп≥вроб≥тництва у галуз≥  охорони  навколишнього
природного середовища з ≥ншими державами, а також в рамках
природоохоронноњ д≥¤льност≥ ќќЌ та орган≥зац≥й, що вход¤ть в њњ
систему, ≥нших ур¤дових ≥ неур¤дових м≥жнародних орган≥зац≥й.

   —татт¤ 72. ќбов'¤зок ≥ноземних юридичних ос≥б ≥ громад¤н
        та ос≥б без громад¤нства щодо додержанн¤
        законодавства   ”крањни   про   охорону
        навколишнього природного середовища
        
   ≤ноземн≥ юридичн≥  особи  ≥  громад¤ни  та  особи  без
громад¤нства зобов'¤зан≥ на територ≥њ ”крањни додержувати вимог
цього «акону, ≥нших законодавчих  акт≥в  у  галуз≥  охорони
навколишнього природного середовища та несуть в≥дпов≥дальн≥сть за
њх порушенн¤ в≥дпов≥дно до законодавства ”крањни.

   
   
 √олова ¬ерховноњ –ади ”крањнськоњ –—–          Ћ. –ј¬„” 

 м.  ињв, 25 червн¤ 1991 року
     N 1264-XII

ѕублiкацiњ документа:
•  √олос ”крањни вiд 24.07.1991
•  ¬≥домост≥ ¬ерховноњ –ади ”крањни вiд 08.10.1991 - 1991 р., є 41, статт¤ 546

—торiнка "«аконодавство ”крањни" сайту ¬ерховноњ –ади © 2005 [ друкувати ]
Hosted by uCoz