Верховна Рада України Кабінет Міністрів України;  Постанова  вiд 01.03.1999  № 303 Законодавство України
Документ 303-99-п, чинний, редакцiя вiд 01.01.2006  >>
Пошук Пошук слiв на сторiнцi
Сторiнки:  [ 1 ]


              
Герб України
          КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

            П О С Т А Н О В А
          від 1 березня 1999 р. N 303
                Київ

       Про затвердження Порядку встановлення
     нормативів збору за забруднення навколишнього
     природного середовища і стягнення цього збору

     ( Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
      N 1984 ( 1984-99-п  ) від 27.10.99 
      N 1261 ( 1261-2000-п ) від 11.08.2000 
      N 1426 ( 1426-2001-п ) від 26.10.2001 
      N 1779 ( 1779-2001-п ) від 28.12.2001 
      N  72 (  72-2002-п ) від 24.01.2002 
      N 905 ( 905-2002-п ) від 01.07.2002 
      N 402 ( 402-2003-п ) від 28.03.2003 
      N 1115 ( 1115-2003-п ) від 17.07.2003 
      N 2053 ( 2053-2003-п ) від 26.12.2003
      N 769 ( 769-2004-п ) від 16.06.2004
      N 1790 ( 1790-2004-п ) від 31.12.2004 
      N 626 ( 626-2005-п ) від 21.07.2005 )


 ( У тексті постанови слова "Міністерство охорони навколишнього
  природного середовища та ядерної безпеки" в усіх відмінках
  замінено  словами  "Міністерство  охорони  навколишнього 
  природного середовища" у відповідному відмінку згідно з 
  Постановою КМ N 769 ( 769-2004-п ) від 16.06.2004 )   Відповідно до  статті  44  Закону  України "Про охорону
навколишнього природного середовища" ( 1264-12 ) Кабінет Міністрів
України п о с т а н о в л я є:

   1. Затвердити  Порядок  встановлення нормативів збору за
забруднення навколишнього природного середовища і стягнення цього
збору (додається).

   2. Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним,
Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям
разом з органами Міністерства охорони навколишнього природного
середовища забезпечити організацію справляння збору за забруднення
навколишнього  природного  середовища  згідно  з  Порядком,
затвердженим цією постановою.

   3. Міністерству охорони навколишнього природного середовища,
Державній податковій адміністрації за погодженням з Міністерством
фінансів і Міністерством економіки у тримісячний термін розробити
і затвердити Інструкцію про порядок обчислення та сплати збору за
забруднення навколишнього природного середовища.

   4. Державному комітетові будівництва, архітектури та житлової
політики за погодженням з Міністерством охорони навколишнього
природного середовища, Міністерством фінансів і Міністерством
економіки у тримісячний термін внести до нормативно-правових актів
зміни і доповнення щодо встановлення та стягнення плати, яка
справляється за скиди промислових та інших стічних вод у системи
каналізації.

   5. Міністерству охорони навколишнього природного середовища:

   подати в шестимісячний термін Кабінетові Міністрів України
пропозиції щодо визначення та затвердження питомих показників
викидів забруднюючих речовин у навколишнє природне середовище на
одиницю  використаної  сировини або виробленої продукції для
виробництв та технологічних процесів і в 1999 - 2000 роках
розробити та затвердити зазначені питомі показники викидів;

   провести у  1999  -  2000  роках роботу, спрямовану на
удосконалення порядку встановлення нормативів збору за забруднення
навколишнього  природного  середовища,  і  внести  відповідні
пропозиції Кабінетові Міністрів України.

   6. Визнати такими, що втратили чинність:

   постанову Кабінету Міністрів України від 13 січня 1992 р.
N 18 ( 18-92-п ) "Про затвердження Порядку визначення плати і
стягнення платежів за  забруднення  навколишнього  природного
середовища та Положення про республіканський позабюджетний фонд
охорони навколишнього природного середовища" (ЗП України, 1992 р.,
N 2, ст. 38, N 7, ст. 175; 1996 р., N 8, ст. 255);

   пункт 2 постанови Кабінету Міністрів України від 7 травня
1998 р. N 634 ( 634-98-п ) "Про затвердження Положення про
Державний  фонд  охорони навколишнього природного середовища"
(Офіційний вісник України, 1998 р., N 19, ст. 692).

   7. Установити, що ця постанова набирає чинності з 1 січня
1999 року.


   Прем'єр-міністр України          В.ПУСТОВОЙТЕНКО

   Інд. 33


                      ЗАТВЕРДЖЕНО
               постановою Кабінету Міністрів України
                  від 1 березня 1999 р. N 303

               ПОРЯДОК
      встановлення нормативів збору за забруднення
     навколишнього природного середовища і стягнення
              цього збору

    ( У тексті Порядку слово "Мінекобезпеки" замінено
     словом "Мінекоресурсів" згідно з Постановою КМ
     N 72 ( 72-2002-п ) від 24.01.2002 )

    ( У тексті Порядку слова "органи Мінекоресурсів"
     в усіх відмінках замінено словами "територіальні
     органи Мінекоресурсів" у відповідному відмінку
     згідно з Постановою КМ N 905 ( 905-2002-п ) від
     01.07.2002 )

  ( У тексті Порядку слово "Мінекоресурсів" замінено словом
   "Мінприроди" згідно з Постановою КМ N 769 ( 769-2004-п )
   від 16.06.2004 )

   1. Цей Порядок визначає єдині на території України правила
встановлення  нормативів  збору  за забруднення навколишнього
природного середовища, а також його стягнення.

   2. Збір за забруднення навколишнього природного середовища
(далі - збір) справляється за:

   викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин (далі -
викиди) стаціонарними та пересувними джерелами забруднення;

   скиди забруднюючих речовин безпосередньо у водні об'єкти
(далі - скиди);

   розміщення відходів.

   Територіальні  органи  Мінприроди  подають  до  органів
державної  податкової  служби  перелік  підприємств, установ,
організацій, громадян - суб'єктів підприємницької діяльності, яким
в установленому порядку видано дозволи на викиди, спеціальне
водокористування та розміщення відходів. ( Абзац п'ятий пункту 2 в
редакції Постанови КМ N 905 ( 905-2002-п ) від 01.07.2002 )

   3. Нормативи збору  за  викиди  стаціонарними  джерелами
забруднення та скиди, а також нормативи збору за розміщення
відходів встановлюються відповідно до виду забруднюючих речовин та
класу небезпеки відходів, наведених у таблицях 1.1, 1.7 і 1.9
додатка 1.

   Враховуючи місцеві  умови,  Рада  міністрів  Автономної
Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські ради
за  поданням  територіальних  органів  Мінприроди  можуть
збільшувати  перелік  видів  забруднюючих  речовин,  на  які
встановлюється збір за викиди і скиди. Нормативи збору за викиди і
скиди цих забруднюючих речовин встановлюються за критеріями та
відповідно до ставок, наведених у таблицях 1.2, 1.3, 1.8 додатка
1.

   4. Суми збору, який справляється за викиди стаціонарними
джерелами забруднення, скиди і розміщення відходів, обчислюються
платниками збору самостійно на підставі затверджених лімітів (щодо
скидів  і розміщення відходів) виходячи з фактичних обсягів
викидів,  скидів і розміщення відходів, нормативів збору та
визначених  за  місцем  знаходження  цих  джерел  коригуючих
коефіцієнтів, наведених відповідно в таблицях додатків 1 і 2.
( Абзац перший пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Постановами
КМ N 1779 ( 1779-2001-п ) від 28.12.2001, N 905 ( 905-2002-п ) від
01.07.2002 )

   Суми збору, який справляється за викиди пересувними джерелами
забруднення, обчислюються платниками збору самостійно на підставі
нормативів збору за ці викиди виходячи з кількості фактично
використаного пального та його виду відповідно до таблиць 1.4 -
1.6  додатка 1 і визначених за місцем реєстрації платників
коригуючих коефіцієнтів, наведених у таблицях 2.1, 2.2 додатка 2.
( Абзац другий пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою
N 905 ( 905-2002-п ) від 01.07.2002 )

   (  Пункт 5 виключено на підставі Постанови КМ N 1779
( 1779-2001-п ) від 28.12.2001 )

   6. ( Абзац перший пункту 6 виключено на підставі Постанови КМ
N 1779 ( 1779-2001-п ) від 28.12.2001 )

   Ліміти скидів у водні об'єкти державного  значення  для
первинних водокористувачів визначаються у дозволах на спеціальне
водокористування, які видають територіальні органи Мінприроди.

   Ліміти скидів забруднюючих речовин у водні об'єкти місцевого
значення для первинних водокористувачів визначаються у дозволах на
спеціальне водокористування, які видаються місцевими державними
адміністраціями, а в містах обласного значення - виконавчими
органами рад за поданням територіальних органів Мінприроди.

   Ліміти розміщення  відходів  визначаються  у  порядку,
встановленому Кабінетом Міністрів України.

   7. Обсяги скидів, пов'язаних з проведенням планового ремонту
каналізаційних мереж і споруд, включаються до загального ліміту
скидів. Обсяги та умови проведення таких скидів погоджуються з
територіальними  органами Мінприроди. Збір, який справляється
за ці скиди, нараховується як за скиди, що проводяться в межах
установлених лімітів.

   У разі перевищення погодженого обсягу скидів та порушення
умов їх проведення, пов'язаних з плановим ремонтом каналізаційних
мереж і споруд, плата обчислюється як за понадлімітні скиди, а
збитки,  заподіяні  навколишньому  природному  середовищу,
відшкодовуються в установленому законодавством порядку.

   8. За понадлімітні обсяги скидів і розміщення відходів збір
обчислюється в установленому порядку в п'ятикратному розмірі.

   У разі відсутності у  платників  збору  затверджених  в
установленому порядку лімітів скидів і розміщення відходів збір
справляється як за понадлімітні скиди та розміщення відходів
відповідно до їх обсягів.
( Пункт 8 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1779
( 1779-2001-п ) від 28.12.2001 )

   9. Розрахунки збору, базовий податковий (звітний) період для
якого дорівнює календарному кварталу, подаються платниками органам
державної податкової служби протягом  40  календарних  днів,
наступних за останнім календарним днем звітного (податкового)
кварталу, за місцем податкової реєстрації.

   Остаточний річний розрахунок збору подається платниками до
органів  державної  податкової  служби  за місцем податкової
реєстрації платника протягом 40 календарних днів, наступних за
останнім календарним днем звітного року. ( Абзац другий пункту 9
із змінами, внесеними згідно з Постановою N 905 ( 905-2002-п ) від
01.07.2002 )
( Пункт 9 в редакції Постанов КМ N 1261 ( 1261-2000-п ) від
11.08.2000, N 1426 ( 1426-2001-п ) від 26.10.2001 )

   10. Збір сплачується платниками протягом 10 календарних днів,
наступних за останнім днем граничного терміну подання розрахунку
збору, за місцем податкової реєстрації.
( Пункт 10 в редакції Постанов КМ N 1261 ( 1261-2000-п ) від
11.08.2000, N 1426 ( 1426-2001-п ) від 26.10.2001 )

   11. Платники  перераховують  суми збору одним  платіжним
дорученням на рахунки,  відкриті  в  територіальних  органах
Державного казначейства, які здійснюють розподіл цих коштів у
співвідношенні, визначеному законом.
( Пункт 11 в редакції Постанов КМ N 1261 ( 1261-2000-п ) від
11.08.2000, N 905 ( 905-2002-п ) від 01.07.2002 )

   12. Збір, який справляється за скиди та розміщення відходів у
межах лімітів, відноситься на валові витрати виробництва та обігу,
а за перевищення цих лімітів - справляється за рахунок прибутку,
що залишається у розпорядженні юридичних осіб. Фізичні особи -
суб'єкти підприємницької діяльності включають збір до складу
витрат виробництва (обігу). ( Абзац перший пункту 12 із змінами,
внесеними згідно з Постановами КМ N 1261 ( 1261-2000-п ) від
11.08.2000, N 1779 ( 1779-2001-п ) від 28.12.2001 )

   Збір,  який  справляється  за  викиди  стаціонарними та
пересувними джерелами забруднення, відноситься на валові витрати
виробництва та обігу. ( Абзац другий пункту 12 із змінами,
внесеними згідно з Постановою КМ N 1779 ( 1779-2001-п ) від
28.12.2001 )

   Для бюджетних організацій збір за забруднення навколишнього
природного середовища відноситься на видатки і передбачається в
кошторисі доходів і видатків.

   13. Платники  несуть  відповідальність  за  правильність
обчислення та своєчасну сплату збору згідно із законодавством.

   Не внесені своєчасно кошти збору стягуються з платників у
встановленому законодавством порядку.

   Сплата збору не звільняє юридичних і фізичних осіб від
відшкодування  збитків,  завданих порушенням природоохоронного
законодавства.

   14. Контроль за дотриманням лімітів скидів та розміщення
відходів здійснюється територіальними органами Мінприроди.
( Пункт 14 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 1779
( 1779-2001-п ) від 28.12.2001, N 905 ( 905-2002-п ) від
01.07.2002 )

   15. Контроль за своєчасністю та повнотою  сплати  збору
здійснюється органами державної податкової служби. 

   Органи державної податкової служби залучають за  попереднім
узгодженням  територіальні  органи  Мінприроди  для перевірки
правильності визначення платниками фактичних обсягів  викидів
стаціонарними  джерелами  забруднення,  скидів  та розміщення
відходів. ( Пункт 15 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ
N 905 ( 905-2002-п ) від 01.07.2002 )
( Пункт 15 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1984
( 1984-99-п ) від 27.10.99 )                   Додаток 1
           до Порядку встановлення нормативів збору
           за забруднення навколишнього природного
            середовища і стягнення цього збору,
          затвердженого постановою Кабінету Міністрів
             України від 1 березня 1999 р. N 303
         (в редакції постанови Кабінету Міністрів України
           від 28 березня 2003 р. N 402 ( 402-2003-п )

             НОРМАТИВИ ЗБОРУ
       за забруднення навколишнього природного
              середовища

      Нормативи збору, який справляється за викиди
     основних забруднюючих речовин від стаціонарних
            джерел забруднення

                           Таблиця 1.1.
------------------------------------------------------------------
  Назва забруднюючої речовини  | Норматив збору, гривень/тонну
------------------------------------------------------------------
Азоту оксиди                  80

Аміак                     15

Ангідрид сірчистий               80

Ацетон                     30

Бенз(о)пірен                101807

Бутилацетат                  18

Ванадію п'ятиокис               300

Водень хлористий                3

Вуглецю окис                  3

Вуглеводні                  4,5

Газоподібні фтористі сполуки         198

Тверді речовини                 3

Кадмію сполуки                633

Марганець та його сполуки           633

Нікель та його сполуки            3225

Озон                      80

Ртуть та її сполуки             3390

Свинець та його сполуки           3390

Сірководень                  257

Сірковуглець                 167

Спирт н-бутиловий               80

Стирол                    584

Фенол                     363

Формальдегід                 198

Хром та його сполуки             2147


      Нормативи збору, який справляється за викиди
      забруднюючих речовин стаціонарними джерелами
      забруднення залежно від класу небезпечності

                            Таблиця 1.2
------------------------------------------------------------------
    Клас небезпечності    |    Норматив збору,
                |     гривень/тонну
------------------------------------------------------------------
        I               572
        II              131
       III              19,5
        IV              4,5

   Для забруднюючих речовин, що не ввійшли до таблиці 1.1,
нормативи збору слід застосовувати залежно від установленого класу
небезпечності забруднюючої речовини згідно з таблицею 1.2.

      Нормативи збору, який справляється за викиди
      забруднюючих речовин стаціонарними джерелами
        забруднення залежно від установлених
        орієнтовно-безпечних рівнів впливу

                           Таблиця 1.3
------------------------------------------------------------------
 Орієнтивно-безпечний рівень впливу |   Норматив збору,
   сполук (мг/куб. метрів)    |   гривень/тонну
------------------------------------------------------------------
Менше 0,0001                  24078
0,0001 - 0,001 (включно)            2063
0,001 - 0,01 (включно)              285
0,01 - 0,1 (включно)               80
0,1 - більше 10                  3

   Для забруднюючих речовин, які не ввійшли до таблиці 1.1 та на
які  не  встановлено  клас  небезпечності,  нормативи  збору
застосовуються залежно від  установлених  орієнтовно-безпечних
рівнів впливу згідно з таблицею 1.3.

   Для забруднюючих  речовин,  на  які не встановлено клас
небезпечності та орієнтовно-безпечний рівень впливу, нормативи
збору встановлюються як за викиди забруднюючих речовин I класу
небезпечності.

     Нормативи збору, який справляється за викиди в
      атмосферу забруднюючих речовин пересувними
           джерелами забруднення

    а) нормативи збору, який справляється за викиди в
      атмосферу забруднюючих речовин пересувними
           джерелами забруднення

                            Таблиця 1.4
------------------------------------------------------------------
     Вид пального     | Норматив збору, гривень/тонну
------------------------------------------------------------------
Дизельне пальне               4,5
Бензин:
   етилований                6
   неетилований              4,5
Зріджений нафтовий газ            6
Стиснений природний газ            3


    б) нормативи збору, який справляється за викиди в
   атмосферу забруднюючих речовин морськими та річковими
               суднами

                           Таблиця 1.5
-----------------------------------------------------------------
    Вид пального     | Норматив збору, гривень/тонну
-----------------------------------------------------------------
Бензин                    9
Дизельне пальне               6
Мазут                   4,5


    в) нормативи збору, який справляється за викиди в
   атмосферу забруднюючих речовин залізничним транспортом

                            Таблиця 1.6
------------------------------------------------------------------
    Вид пального     | Норматив збору, гривень/тонну
------------------------------------------------------------------
Дизельне пальне              4,5


    Нормативи збору, який справляється за скиди основних
    забруднюючих речовин у водні об'єкти, в тому числі у
              морські води

                           Таблиця 1.7
------------------------------------------------------------------
    Назва забруднюючої    |   Норматив збору,
       речовини       |    гривень/тонну
------------------------------------------------------------------
Азот амонійний                52,5
Органічні речовини (за
показниками БСК 5)               21
Завислі речовини                1,5
Нафтопродукти                 309
Нітрати                    4,5
Нітрити                    258
Сульфати                    1,5
Фосфати                     42
Хлориди                    1,5


      Нормативи збору, який справляється за скиди
     забруднюючих речовин у водні об'єкти залежно від
        концентрації забруднюючих речовин

                           Таблиця 1.8
------------------------------------------------------------------
  Концентрація забруднюючих речовин  |  Норматив збору,
                     |  гривень/тонну
------------------------------------------------------------------
Забруднюючі   речовини  з  гранично
допустимою   концентрацією  у  воді
рибогосподарських водойм (мг/л):

до 0,001                      4128

0,001 - 0,09                    2993

0,1 - 1 (включно)                  516

1 - 10                       52,5

вище 10                      10,5

   Для забруднюючих речовин, що не ввійшли до таблиці 1.7, за
нормативи збору беруться нормативи, наведені у таблиці 1.8.

   За скиди забруднюючих речовин, на які не встановлено гранично
допустиму концентрацію або орієнтовно-безпечний рівень впливу, за
гранично допустиму концентрацію  береться  найменша  величина
гранично допустимої концентрації, наведена у таблиці 1.8.

   У разі скидання забруднюючих речовин в озера, ставки норматив
збору, який справляється за скид забруднюючих речовин у ці водні
об'єкти, збільшується у 1,5 раза.

   Норматив збору, який справляється за захоронення забруднюючих
рідинних речовин, відходів виробництва та стічних вод у глибокі
підземні водоносні горизонти, що не містять прісних вод, береться
відповідно до таблиці 1.7 чи 1.8 з коефіцієнтом 10.

        Норматив збору, який справляється за
            розміщення відходів

                           Таблиця 1.9
------------------------------------------------------------------
 Клас небезпеки | Рівень небезпечності | Норматив збору,
  відходів   |    відходів    |  гривень/тонну
------------------------------------------------------------------
    I     надзвичайно небезпечні*      82,5

    II     високонебезпечні          3

    III    помірно небезпечні         0,75

    IV     малонебезпечні,          0,3 

         малонебезпечні нетоксичні відходи
         гірничодобувної промисловості   0,03
___________
 * Норматив збору для:

   обладнання та  приладів,  що  містять ртуть, елементи з
іонізуючим випромінюванням, - 83 гривень/1 одиницю;

   люмінесцентних ламп - 1,5 гривня/1 одиницю.

   За розміщення відходів, на які не встановлено клас небезпеки,
за норматив збору береться норматив, встановлений за розміщення
відходів I класу небезпеки.

   Норматив збору за розміщення малонебезпечних нетоксичних
відходів гірничодобувної промисловості у розмірі 0,03 гривні/тонну
застосовується з 1 квітня 2003 року. ( Виноску до таблиці 1.9
доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 2053 ( 2053-2003-п )
від 26.12.2003 )

   Нормативи збору  за  забруднення навколишнього природного
середовища у 2006 році розраховуються з коефіцієнтом 2,373.

( Додаток 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1984
( 1984-99-п ) від 27.10.99, в редакції Постанови КМ N 402
( 402-2003-п ) від 28.03.2003, із змінами, внесеними згідно з
Постановами КМ N 1115 ( 1115-2003-п ) від 17.07.2003, N 2053
( 2053-2003-п ) від 26.12.2003, N 1790 ( 1790-2004-п ) від
31.12.2004, N 626 ( 626-2005-п ) від 21.07.2005 )                       Додаток 2
                до Порядку встановлення нормативів
                збору за забруднення навколишнього
                природного середовища і стягнення
                       цього збору

           КОРИГУЮЧІ КОЕФІЦІЄНТИ
      Коефіцієнт, який встановлюється залежно від
       чисельності жителів населеного пункту

                            Таблиця 2.1
------------------------------------------------------------------
  Чисельність населення, тис.  |     Коефіцієнт
       чоловік       |
------------------------------------------------------------------
До 100                     1
100,1 - 250                  1,2
250,1 - 500                  1,35
500,1 - 1000                  1,55
понад 1000                   1,8


      Коефіцієнт, який встановлюється залежно від
     народногосподарського значення населеного пункту

                            Таблиця 2.2
------------------------------------------------------------------
      Тип населеного пункту           |Коефіцієнт
------------------------------------------------------------------
Організаційно-господарські та культурно-побутові       1
центри місцевого значення з перевагою
аграрно-промислових функцій (районні центри, міста
районного значення, селища та села)

Багатофункціональні центри, центри з перевагою       1,25
промислових і транспортних функцій (республіканський*
та обласні центри, міста державного,
республіканського*, обласного значення)**

Населені пункти, віднесені до курортних           1,65
 ______________
 * Автономної Республіки Крим

 ** Якщо населений пункт одночасно має промислове значення та
  віднесений до курортних, застосовується коефіцієнт 1,65


        Регіональні (басейнові) коефіцієнти

                           Таблиця 2.3
------------------------------------------------------------------
      Басейни морів і річок      |  Коефіцієнт
------------------------------------------------------------------
Азовське море                    2
Чорне море                      2
Дунай                        2,2
Тиса                         3
Прут                         3
Дністер                       2,8
Дніпро (кордон України - до м. Києва)        2,5
Дніпро (м. Київ включно - до Каховського    2,2
гідровузла)
Дніпро (Каховський гідровузол включно - до    1,8
Чорного моря)
Прип'ять                       2,5
Західний Буг та ріки басейну Вісли          2,5
Десна                        2,5
Південний Буг та Інгул                2,2
Ріки Кримського півострова              2,8
Сіверський Донець                  2,2
Міус                         2,2
Кальміус                       2,2


    Коефіцієнт, який встановлюється залежно від місця
   (зони) розміщення відходів у навколишньому природному
              середовищі

                           Таблиця 2.4
------------------------------------------------------------------
   Місце (зона) розміщення відходів   |  Коефіцієнт
------------------------------------------------------------------
В адміністративних межах населених пунктів     3
або на відстані менше 3 км від них

За межами населених пунктів (на відстані     1
більше 3 км від їх меж)


    Коефіцієнт, який встановлюється залежно від місця
            розміщення відходів

                            Таблиця 2.5
------------------------------------------------------------------
   Характер місця розміщення відходів        |Коефіцієнт
------------------------------------------------------------------
Спеціально створені місця складування (полігони), що     1
забезпечують захист атмосферного повітря та водних
об'єктів від забруднення

Звалища, які не забезпечують повного виключення       3
забруднення атмосферного повітря або водних об'єктів


Сторiнки:  [ 1 ]
Пошук  Знайти слова на сторiнцi:     
* тiльки українськi (або рос.) лiтери, мiнiмальна довжина слова 3 символи...


 
 [ закрити Управлiння комп'ютеризованих систем
Апарату Верховної Ради України © 1996-2006
 [ вгору
Hosted by uCoz