√ерб ”крањни
     ћ≤Ќ≤—“≈–—“¬ќ ќ’ќ–ќЌ» Ќј¬ ќЋ»ЎЌ№ќ√ќ ѕ–»–ќƒЌќ√ќ
       —≈–≈ƒќ¬»ўј “ј яƒ≈–Ќќѓ Ѕ≈«ѕ≈ » ” –јѓЌ»

              Ќ ј   ј «

 N 37 в≥д 18.05.95          «ареЇстровано в ћ≥н≥стерств≥
   м. ињв              юстиц≥њ ”крањни
                   1 червн¤ 1995 року
 vd950518 vn37            за N 162/698


    ѕро  затвердженн¤ "ћетодики розрахунку розм≥р≥в
    в≥дшкодуванн¤ збитк≥в, запод≥¤них держав≥ внасл≥док
    порушенн¤ законодавства про охорону та рац≥ональне
         використанн¤ водних ресурс≥в"


   ( ≤з зм≥нами, внесеними зг≥дно з Ќаказами ћ≥некобезпеки
    N 116 ( z0477-95 ) в≥д 26.10.95 
    N 8  ( z0043-96 ) в≥д 30.01.96 
                   Ќаказом ћ≥некоресурс≥в 
    N 48 ( z0155-02 ) в≥д 31.01.2002 )   ¬≥дпов≥дно до вимог «акону ”крањни "ѕро охорону навколишнього
природного середовища" ( 1264-12 ) та дл¤ п≥двищенн¤ економ≥чноњ
в≥дпов≥дальност≥  за  нанесен≥ збитки держав≥ внасл≥док його
порушенн¤, Ќ ј   ј « ” ё:

   1. «атвердити ћетодику розрахунку розм≥р≥в  в≥дшкодуванн¤
збитк≥в, запод≥¤них держав≥ внасл≥док порушенн¤ законодавства про
охорону та рац≥ональне використанн¤ водних ресурс≥в, що додаЇтьс¤.
   2. ”правл≥нню ф≥нанс≥в, бюджету та ≥нвестиц≥й вид≥лити кошти
дл¤ виданн¤ зазначеноњ ћетодики.
   3. √оловн≥й  еколог≥чн≥й  ≥нспекц≥њ  та  —екретар≥ату
забезпечити:
   3.1. ¬иданн¤ зазначеноњ ћетодики у к≥лькост≥ 600 прим≥рник≥в;
   3.2. –озсилку ћетодики органам ћ≥некобезпеки на м≥сц¤х та
зац≥кавленим м≥н≥стерствам ≥ в≥домствам.
   4.  онтроль за виконанн¤м цього наказу покласти на ѕершого
заступника ћ≥н≥стра ¬.Ўевчука.

 ћ≥н≥стр                  ё. остенко

                        «атверджено
                   наказом ћ≥н≥стерства охорони
                   навколишнього   природного
                   середовища   та   ¤дерноњ
                   безпеки ”крањни в≥д 18 травн¤
                   1995 року N 37

               ћетодика
   розрахунку розм≥р≥в в≥дшкодуванн¤ збитк≥в, запод≥¤них
   держав≥ внасл≥док порушенн¤ законодавства про охорону
      та рац≥ональне використанн¤ водних ресурс≥в

   1. √алузь застосуванн¤
   ћетодика розрахунку збитк≥в, запод≥¤них держав≥ внасл≥док
порушенн¤ законодавства про охорону та рац≥ональне використанн¤
водних ресурс≥в (надал≥ - ћетодика), встановлюЇ основн≥ вимоги
щодо пор¤дку  проведенн¤  розрахунку  запод≥¤них  збитк≥в  ≥
застосовуЇтьс¤ при зд≥йсненн≥ державного контролю у галуз≥ охорони
та рац≥онального  використанн¤  водних  ресурс≥в.  ћетодика Ї
обов'¤зковою дл¤ ≥нспектор≥в ≥нспекц≥йних п≥дрозд≥л≥в орган≥в
ћ≥некоресурс≥в.
( –озд≥л 1 ≥з зм≥нами, внесеними зг≥дно з Ќаказом ћ≥некоресурс≥в
N 48 ( z0155-02 ) в≥д 31.01.2002 )

   2. Ќормативн≥ посиланн¤
   ” ц≥й ћетодиц≥ наведено посиланн¤ на так≥ законодавч≥ та
нормативн≥ акти:
   «акон ”крањни  "ѕро  охорону  навколишнього  природного
середовища" ( 1264-12 );
   —ан≥тарн≥ правила  ≥ норми. ќхорона поверхневих вод в≥д
забрудненн¤ —анѕ≤Ќ N 4630-88 (затверджен≥  ћ≥н≥стерством охорони
здоров'¤ —–—–, 04.07.88 р. N 4630-88);
   ”загальнений перел≥к гранично допустимих концентрац≥й (√ƒ )
шк≥дливих речовин дл¤ води рибогосподарських водойм (затверджен≥
√оловрибводом ћ≥нрибгоспу —–—–, 09.08.90 р. N 12-04-11);
   ѕор¤док визначенн¤ плати ≥ ст¤гненн¤ платеж≥в за забрудненн¤
навколишнього природного середовища  (затверджений  ѕостановою
 аб≥нету  ћ≥н≥стр≥в  ”крањни  в≥д  13  с≥чн¤  1992 року
N 18 ( 18-92-п ).
   ¬одний кодекс ”крањни ( 213/95-вр ), введений  в  д≥ю
ѕостановою ¬ерховноњ –ади ”крањни в≥д 06.06.95 р. N 214/95-вр. 
( –озд≥л 2 доповнено абзацом зг≥дно з Ќаказом ћ≥нприроди N 8 
( z0043-96 ) в≥д 30.01.96 )

   3. ¬изначенн¤, скороченн¤

   3.1. ¬изначенн¤
        “ерм≥н     ¬изначенн¤    ƒжерело посиланн¤
   3.1.1. ¬одний об'Їкт —формований природою  ¬одний кодекс 
              або створений штучно  ”крањни
              об'Їкт ландшафту чи 
              геолог≥чна структура, 
              де зосереджуютьс¤
              води (р≥чка, озеро,  
              море, водосховище, 
              канал, водоносний
              горизонт) 
( ѕункт 3.1.1 в редакц≥њ Ќаказу N 8 ( z0043-96 ) в≥д 30.01.96 )

   3.1.2. ¬ода зворотна ¬ода, що повертаЇ-  ¬одний кодекс  
              тьс¤ за допомогою  ”крањни
              техн≥чних споруд ≥ 
              засоб≥в з господар-
              ськоњ ланки круго-
              об≥гу води в його 
              природн≥ ланки у 
              вигл¤д≥ ст≥чноњ, 
              шахтноњ, кар'Їрноњ 
              чи дренажноњ води 
( ѕункт 3.1.2 в редакц≥њ Ќаказу N 8 ( z0043-96 ) в≥д 30.01.96 )

   3.1.3. ¬ода ст≥чна  ¬ода, що утворилас¤  ¬одний кодекс  
              в процес≥ господар-  ”крањни
              сько-побутовоњ ≥ ви-
              робничоњ д≥¤льност≥ 
              (кр≥м шахтноњ, ка-
              р'Їрноњ ≥ дренажноњ 
              води), а також в≥д-
              ведена з забудованоњ
              територ≥њ, на ¤к≥й 
              вона утворилас¤ вна-
              сл≥док випаданн¤ ат-
              мосферних опад≥в 
( ѕункт 3.1.3 в редакц≥њ Ќаказу ћ≥нприроди N 8 ( z0043-96 ) в≥д
30.01.96 )

   3.1.4. ( ѕункт 3.1.4 вилучено на п≥дстав≥ Ќаказу ћ≥нприроди
N 8 ( z0043-96 ) в≥д 30.01.96 )
      ¬ода скидна  ¬ода, що в≥дводи- —ловник нормативних
              тьс¤ в≥д зрошува- терм≥н≥в ≥ визна-
              них с≥льськогоспо- чень у галуз≥ охо-
              дарських уг≥дь ≥ рони ≥ використанн¤
              забудованих тери- вод.
              тор≥й, що полива- (”крЌ÷ќ¬,  ’арк≥в,
              ютьс¤, а також во- 1992 р≥к, стор.16)
              да, в≥дведена в≥д
              д≥л¤нок, на ¤ких
              застосовуЇтьс¤
              г≥дромехан≥зац≥¤

   3.1.4. ¬ода дренажна ¬ода, ¤ка проф≥льт-  ¬одний кодекс 
              рувалас¤ з певноњ   ”крањни
              територ≥њ та в≥дво-
              дитьс¤ за допомогою 
              дренажноњ системи з 
              метою пониженн¤ р≥в-
              н¤ грунтових вод 
( ѕункт 3.1.4 в редакц≥њ Ќаказу ћ≥нприроди N 8 ( z0043-96 ) в≥д
30.01.96 )

   3.1.5. «абруднююча  –ечовина, що спри-  ¬одний кодекс 
              чин¤Ї пог≥ршенн¤   ”крањни
              ¤кост≥ води 
( ѕункт 3.1.5 в редакц≥њ Ќаказу ћ≥нприроди N 8 ( z0043-96 ) в≥д
30.01.96 )

   3.1.6. √ранично-   ¬становлений р≥вень ¬одний кодекс 
   допустима концен-  концентрац≥њ речови- ”крањни
   трац≥¤ (√ƒ )     ни у вод≥, вище ¤ко-  
             го вода вважаЇтьс¤ 
             непридатною дл¤ кон-
             кретних ц≥лей водо-
             користуванн¤
( ѕункт 3.1.6 в редакц≥њ Ќаказу ћ≥нприроди N 8 ( z0043-96 ) в≥д
30.01.96 )

   3.1.7. «алповий скид —кид зворотних вод ≤нструкц≥¤ про по-
              або  забруднюючих р¤док д≥й п≥дрозд≥-
              речовин, що приз- л≥в ƒержавноњ еко-
              в≥в у  будь-¤кий лог≥чноњ ≥нспекц≥њ
              час п≥сл¤ скиду до ћ≥нприроди ”крањни
              екстремально висо- при виникненн≥ над-
              кого  забрудненн¤ звичайних ситуац≥й
              водного  об'Їкта, (авар≥њ, катастро-
              тобто перевищенн¤ фи, стих≥йне лихо ≥
              √ƒ  шк≥дливих ре- т.≥н.  «атверджена
              човин в контроль- наказом ћ≥нприроди
              ному створ≥ вод- ”крањни в≥д 11 лип-
              ного об'Їкта в 50 н¤ 1994 року N 65
              ≥ б≥льше раз≥в
                        —ловник нормативних
                        терм≥н≥в ≥ визна-
                        чень у галуз≥ охо-
                        рони ≥ використанн¤
                        вод.
                        (”краЌ÷ќ¬, ’арк≥в,
                        1992 р≥к, стор.43)
   3.1.8. —м≥тт¤     √етерогенн≥ сум≥- ¬водитьс¤ вперше
              ш≥, ¤к≥ утворюють-
              с¤ в процес≥ жит-
              тЇд≥¤льност≥  лю-
              дини ≥ потребують
              знешкодженн¤, ути-
              л≥зац≥њ, л≥кв≥да-
              ц≥њ
              ¬с≥ види продоволь-
              чих, побутових ≥ 
              експлуатац≥йних 
              в≥дход≥в (за вин¤т-
              ком св≥жоњ риби та 
              њњ залишк≥в), що 
              утворюють в проце-
              с≥ нормальноњ екс-
              плуатац≥њ судна (≥з 
              ћ≥жнародноњ конвен-
              ц≥њ щодо запоб≥ганн¤ 
              забрудненню ≥з суден 
              1973 року з поправ-
              ками 1978 року - 
              MARPOL - 73/78)
( ѕункт 3.1.8 доповнено зг≥дно з Ќаказом ћ≥нприроди N 116
( z0477-95 ) в≥д 26.10.95 )

   3.1.9. Ќорма при-   ѕриродне зменшенн¤ ¬водитьс¤ вперше
   родного зменшенн¤   маси (об'Їму) ван-
   вантажу        тажу   внасл≥док
              його усиханн¤
   3.1.10.  онцентрац≥¤  онцентрац≥¤ речо- —ловник нормативних
   фонова        вини у вод≥ водно- терм≥н≥в ≥ визна-
              го об'Їкта,   що чень у галуз≥ охо-
              сформувалас¤  п≥д рони ≥ використанн¤
              впливом ус≥х дом≥- вод.
              шок, за вин¤тком (”крЌ÷ќ¬,  ’арк≥в,
              впливу даного дже- 1992 р≥к, стор.53)
              рела,   в≥дносно
              ¤кого визначаЇтьс¤
              ц¤ фонова концен-
              трац≥¤
   3.1.11. √либина по-  ћаксимальна глиби- ¬водитьс¤ вперше
   ширенн¤ нафти у во-  на, на ¤к≥й ви¤в-
   д≥          л¤Їтьс¤ перевищен-
              н¤  вм≥сту нафти
              над фоновим показ-
              ником
   3.1.12. √ранично-   ћаса речовини у зво-  ¬одний кодекс
       допустимий  ротн≥й вод≥, що Ї   ”крањни
       скид (√ƒ—)  максимально допусти-
       речовини   мою дл¤ в≥дведенн¤
              за встановленим ре-
              жимом даного пункту
              водного об'Їкта за
              одиницю часу
( ѕункт 3.1.12 в редакц≥њ Ќаказу ћ≥нприроди N 8 ( z0043-96 )
в≥д 30.01.96 )

   3.1.13. “имчасово-  “имчасово-узгодже- ѕравила охорони по-
   узгоджений скид    ний скид (“”—) - верхневих вод (зат-
   (“”—)         маса речовини  у верджен≥  ƒержком-
              зворотн≥й  вод≥, природи    —–—–,
              тимчасово допусти- 21 лютого 1991 року
              ма до в≥дведенн¤ у п.3.11.)
              водний об'Їкт при
              поетапному дос¤г-
              ненн≥ √ƒ—
   3.2. —короченн¤
   3.2.1. Ќћƒ - неоподатковуваний м≥н≥мум доход≥в

   4. «агальн≥ положенн¤

   4.1. Ўкода, запод≥¤на внасл≥док порушенн¤ законодавства про
охорону навколишнього природного середовища, п≥дл¤гаЇ компенсац≥њ
юридичними та ф≥зичними особами, в тому числ≥ ≥ноземними, ¤к
правило, в повному обс¤з≥, без застосуванн¤ норм зниженн¤ розм≥ру
ст¤гненн¤ ≥ незалежно в≥д плати за забрудненн¤ навколишнього
природного середовища та пог≥ршенн¤ ¤кост≥ природних ресурс≥в
(ст.69  «акону ”крањни "ѕро охорону навколишнього природного
середовища" ( 1264-12)).
   4.2. ¬≥дпов≥дальн≥сть юридичних ≥ ф≥зичних  ос≥б  настаЇ
внасл≥док порушенн¤ ними встановлених умов водокористуванн¤, а
саме:
   - самов≥льного  водоспоживанн¤,  тобто  забору  води  з
поверхневих чи   п≥дземних   джерел   без   дозволу   на
спецводокористуванн¤;
   - самов≥льних скид≥в зворотних вод з п≥дприЇмств, суден та
об'Їкт≥в, дл¤ ¤ких не видан≥ дозволи на спецводокористуванн¤, або
не встановлен≥ норми гранично-допустимих чи тимчасово-узгоджених
скид≥в шк≥дливих речовин;
   - перевищенн¤  затверджених  норматив≥в  ≥  норм  скид≥в
забруднюючих речовин (г/куб.м);
   - перевищенн¤ затверджених норматив≥в ≥ норм витрат зворотних
вод (куб.м/годину);
   - скид≥в забруднюючих речовин, не зазначених у дозволах на
спецводокористуванн¤ чи  нормах  √ƒ—(“”—), ¤кщо њх концентрац≥¤
перевищуЇ √ƒ ;
   - самов≥льних скид≥в зворотних вод чи сировини з морських або
р≥чкових суден, плавзасоб≥в, надводних або п≥дводних споруд;
   - надходженн¤ зворотних вод або забруднюючих речовин  в
поверхнев≥, п≥дземн≥ та морськ≥ води внасл≥док авар≥њ на насосних
станц≥¤х, колекторах ≥ ≥нших спорудах, витоку таких вод чи речовин
внасл≥док порушенн¤ технолог≥й, техн≥ки безпеки, скиду сировини
внасл≥док авар≥й на нафтопродуктопроводах, нафтотерм≥налах ≥ т.п.;
   - вимушених  санкц≥онованих  авар≥йних   скид≥в,   що
не передбачалис¤ проектом, але зд≥йснюютьс¤ з метою попередженн¤
авар≥йних ситуац≥й;
   - скид≥в шк≥дливих речовин, що призвели до  забрудненн¤
п≥дземних вод ¤к безпосередньо, так ≥ внасл≥док забрудненн¤
поверхн≥ земл≥ та зони аерац≥њ грунт≥в.
   4.3. ¬≥дпов≥дальн≥сть   за   порушенн¤   водоохоронного
законодавства не настаЇ, ¤кщо порущенн¤ норм водокористуванн¤
виникло з незалежних в≥д водокористувача ≥ непередбачених проектом
обставин (землетрус, стих≥йне лихо ≥ т.≥н.).
   4.4. ”  раз≥  скид≥в,  пов'¤заних  з  плановим ремонтом
канал≥зац≥йних мереж ≥ споруд п≥дприЇмствами, що експлуатують
комунальн≥ системи канал≥зац≥њ, в≥дпов≥дальн≥сть њх настаЇ при
перевищенн≥ тимчасовоузгоджених природоохоронними органами (на
пер≥од скиду) обс¤г≥в зворотних вод та њх концентрац≥й.
   4.5. —т¤гненн¤  платеж≥в  за  забрудненн¤  навколишнього
природного середовища не зв≥льн¤Ї в≥д в≥дшкодуванн¤  збитк≥в,
запод≥¤них порушенн¤м природоохоронного законодавства (п.3 ѕор¤дку
визначенн¤ плати ≥ ст¤гненн¤ платеж≥в за забрудненн¤ навколишнього
природного середовища, затвердженого ѕостановою  аб≥нету ћ≥н≥стр≥в
”крањни в≥д 13.01.92 р. N 18 ( 18-92-п )).
   ” раз≥ сплати за понадл≥м≥тн≥ скидки штрафних (кратних)
платеж≥в в≥дшкодовуЇтьс¤ т≥льки сума збитк≥в,  що  перевищуЇ
сплачену суму цих платеж≥в.
   4.6. ѕри на¤вност≥ у винуватц¤ скиду документальних даних про
еколог≥чно обгрунтован≥ витрати кошт≥в на л≥кв≥дац≥ю насл≥дк≥в
забрудненн¤, сума цих кошт≥в виключаЇтьс¤ з розрахованоњ суми
збитк≥в.
   4.7. ‘акти скиду зворотних вод та забруднюючих речовин, а
також пог≥ршенн¤  ¤кост≥  води водного об'Їкта встановлюютьс¤
≥нспекторами  ≥нспекц≥йних п≥дрозд≥л≥в орган≥в ћ≥некоресурс≥в,
громадськими ≥нспекторами з охорони довк≥лл¤ на основ≥ спец≥альних
досл≥джень,  результат≥в  в≥домчого,  державного лабораторного
контролю  або  в≥зуально  з оформленн¤м акт≥в та протокол≥в
встановленоњ органами ћ≥некоресурс≥в форми.
( ѕункт 4.7 ≥з зм≥нами, внесеними зг≥дно з Ќаказом ћ≥некоресурс≥в
N 48 ( z0155-02 ) в≥д 31.01.2002 )
   4.8. ѕер≥од з моменту п≥дтвердженого протоколом, актом або
по¤сненн¤ми св≥дк≥в початку скиду до його припиненн¤, а також час
самов≥льного водокористуванн¤  вважаЇтьс¤  пер≥одом  порушенн¤
водоохоронного законодавства, за ¤кий ст¤гуютьс¤ збитки.
   4.9. ”трата вантажу при транспортуванн≥ або перевантаженн≥ в
портах вважаЇтьс¤  самов≥льним  скидом,  а  збитки при цьому
розраховуютьс¤ за фактичною к≥льк≥стю  скинутоњ  речовини  на
п≥дстав≥ перев≥рки  суднових  документ≥в,  з урахуванн¤м норм
природного зменшенн¤ вантажу при перевезенн≥.

   5. –озрахунок розм≥р≥в збитк≥в, запод≥¤них держав≥ внасл≥док
    забрудненн¤ поверхневих та морських вод

   5.1. –озрахунок об'Їм≥в та концентрац≥й забруднюючих речовин
   5.1.1. ќб'Їми скид≥в забруднюючих речовин та њх концентрац≥њ
визначаютьс¤ на п≥дстав≥ даних обстеженн¤ об'Їкт≥в та анал≥зу
журнал≥в обл≥ку   водоспоживанн¤,   водов≥дведенн¤,   роботи
канал≥зац≥йних насосних станц≥й ≥  т.п. з урахуванн¤м  вимог
дозвол≥в на спецводокористуванн¤ та затверджених норм √ƒ— (“”—).
¬изначен≥ при цьому показники включаютьс¤ в розрахунков≥ формули.
   5.1.2. ¬≥дб≥р проб зворотних вод чи забруднюючих речовин, а
також води водного  об'Їкта  дл¤  оц≥нки  впливу  забруднень
зд≥йснюЇтьс¤ в≥дпов≥дно до д≥ючих ≥нструкц≥й та нормативних акт≥в.
   5.1.3. « моменту встановленн¤ факту скиду до повного його
припиненн¤ проби в≥дбираютьс¤ не менше 3-х раз≥в  з  метою
одержанн¤ реальноњ характеристики зворотних вод прот¤гом всього
пер≥оду скиду. ( јбзац перший пункту 5.1.3 в редакц≥њ Ќаказу
ћ≥нприроди N 8 ( z0043-96 ) в≥д 30.01.96 )
   ƒопускаЇтьс¤ одноразовий в≥дб≥р проб при скид≥ забруднюючих
речовин ≥з суден, плавзасоб≥в, морських надводних та п≥дводних
споруд, берегових та ≥нших об'Їкт≥в при короткочасному (не б≥льше
12 годин) пер≥од≥ скиду.
   ѕри заздалег≥дь в≥домому сталому  склад≥  зворотних  вод
(наприклад, господарсько-фекальн≥ води суден, ст≥чн≥ води м≥ськоњ
канал≥зац≥њ) чи забруднюючоњ речовини дозвол¤Їтьс¤, ¤к вин¤ток,
використанн¤ в розрахунках попередн≥х даних про њх склад та
¤к≥сть.
   5.1.4. —ередн¤ концентрац≥¤ забруднюючих речовин в ст≥чних
водах  за  пер≥од  порушенн¤  водоохоронного  законодавства
визначаЇтьс¤ з ус≥Їњ сукупност≥ в≥д≥браних ≥ п≥дданих х≥м≥чному
анал≥зу проб ст≥чноњ води ≥ обчислюЇтьс¤ за формулою (1).
     —1 + —2 + ... + —n
   —с = -------------------         (1)
         n
   де:
   —с - середн¤ концентрац≥¤, приймаЇтьс¤ ¤к розрахункова при
визначенн≥ збитк≥в, г/куб.м.
   —1 —2 ... —n - концентрац≥њ  забруднюючих  речовини  у
в≥д≥браних  пробах  за  пер≥од  порушенн¤  водоохоронного
законодавства, г/м.куб.
   n - к≥льк≥сть в≥д≥браних проб.
   5.1.5. ќб'Їм ст≥чних вод з суден, плавзасоб≥в ≥ водних споруд
розраховуЇтьс¤ за формулою (2).
   Wcв = 0,9 х Wзв - (Wнв + Wст.в)     (2)
   де:
   Wзв - об'Їм забраноњ води, м.куб.;
   Wнв - об'Їм невикористаноњ води, м.куб.;
   Wст.в - об'Їм ст≥чноњ води в Їмкост¤х водного транспорту або
зданоњ на очисн≥ споруди, м.куб.;
   0,9 - коеф≥ц≥Їнт, що враховуЇ нормативн≥ витрати води.
   5.1.6. ѕри в≥дсутност≥ даних про к≥льк≥сть скинутоњ нафти чи
≥нших забруднюючих речовин њх  маса  (ћ≥)  визначаЇтьс¤  за
формулою (3).
   ћ≥ = (ћр - ћф) х S х 0,000001 + (—р - —ф.к) х V х 0,000001
                (3)
   де:
   ћ≥ - маса нафти (нафтопродукт≥в), ¤к≥ потрапили у воду, т;
   ћр - маса нафти (нафтопродукт≥в) на 1 кв.м поверхн≥ води,
г/кв.м;
   ћф - фоновий показник маси нафти (нафтопродукт≥в) у вод≥ на
1 кв.м поверхн≥ води, г/кв.м;
   S - площа розливу нафти, кв.м;
   —р - концентрац≥¤ розчиненоњ у вод≥ нафти на глибин≥ n,
г/куб.м;
   —ф. к. - фонова концентрац≥¤ц≥¤ розчиненоњ у вод≥ нафти,
г/куб.м;
   V - об'Їм  забрудненоњ  води,  куб.м.,  визначаЇтьс¤  за
формулою (4).
   V = S x n,               (4)
   де:
   n - глибина поширенн¤ нафти у вод≥, м.
   ѕлоща розливу нафти S може бути визначена одним чи дек≥лькома
способами, наприклад,  за  результатами  аерозйомки  або  за
проведеними ≥нспектором визначенн¤ми маси нафти на одиницю площ≥
(1 кв.м.) за зовн≥шн≥м вигл¤дом нафтовоњ пл≥вки у в≥дпов≥дност≥ з
додатком N 1 та оц≥нками геометричних розм≥р≥в пл¤ми нафти.
   5.1.7. ћаса нафти, ¤ка потрапила на сн≥жно-льодову поверхню,
може бути визначена ≥нструментальними методами за площею розливу
та шл¤хом визначенн¤ маси нафти на одиницю площ≥.
   ћаса нафти  на  одиницю  площ≥  сн≥жно-льодовоњ поверхн≥
визначаЇтьс¤ шл¤хом в≥дбору керн≥в у 4-5 м≥с¤ц¤х, що розташован≥
на л≥н≥њ, ¤ка розд≥л¤Ї пл¤му забрудненн¤ на дв≥ приблизно р≥вн≥
частини; м≥сц¤ в≥дбору проб повинн≥ бути розташован≥ на однаков≥й
в≥дстан≥ одна в≥д одноњ. ≤з в≥д≥браних проб складаЇтьс¤ загальна
проба, в ¤к≥й ≥ визначаЇтьс¤ маса нафти на 1 кв.м. площ≥.

   5.2. –озрахунок величини збитк≥в
   5.2.1. ѕри встановленому факт≥ забрудненн¤ поверхневих та
морських вод (за вин¤тком забрудненн¤ ≥з суден, корабл≥в та ≥нших
плавучих засоб≥в територ≥альних ≥  внутр≥шн≥х  морських  вод
”крањни)  збитки  в  нац≥ональн≥й  валют≥  визначаютьс¤  за
формулами (5, 6, 7, 8, 9, 10, 11). ( ѕункт 5.2.1 ≥з зм≥нами,
внесеними зг≥дно з Ќаказом ћ≥нприроди N 116 ( z0477-95 ) в≥д
26.10.95 )
   5.2.2. «битки дл¤ наднормативних скид≥в  визначаютьс¤ за
формулою (5).

   «над = V x T x (—с.ф. - —д) х E (0,003 х ј≥хn) х & x 0,001
                (5)
   V - витрати зворотних вод, куб.м/год;
   “ - тривал≥сть наднормативного скиду, годин;
   —с.ф. - середн¤ фактична концентрац≥¤ забруднюючих речовин у
зворотних водах, г/куб.м;
   —д - дозволена дл¤ скиду концентрац≥¤ забруднюючих речовин,
визначена при затвердженн≥ √ƒ—(“”—) г/куб.м. ” раз≥ скиду речовин,
¤к≥  в≥дсутн≥  в перел≥ку допустимих дл¤ скиду, а фактична
концентрац≥¤ њх перевищуЇ √ƒ  дл¤ водного об'Їкта, що приймаЇ
зворотн≥ води, в розрахунков≥й формул≥ —д приймаЇтьс¤ р≥вним √ƒ .
   E - сума при (≥) в≥д 1 до m;
   0,003 -  базова ставка в≥дшкодуванн¤ збитк≥в, в частках
неоподаткованого м≥н≥муму доход≥в громад¤н, Ќћƒ/кг, (розрахована
¤к середн¤ варт≥сть знешкодженн¤ р≥зних забруднюючих речовин в
дол¤х неоподаткованого м≥н≥муму доход≥в за одиницю маси речовини);
   ј≥ - показник в≥дносноњ небезпечност≥ речовини, визначаЇтьс¤
з сп≥вв≥дношенн¤ 1/—гдк;
   де:
   —гдк - гранично-допустима концентрац≥¤ ц≥Їњ речовини зг≥дно
з —анѕ≤Ќ N 4630-88 або ”загальненим перел≥ком √ƒ  шк≥дливих
речовин дл¤ води рибогосподарських водойм.
   ” раз≥ скиду речовин, дл¤ ¤ких не встановлен≥ р≥вн≥ √ƒ  або
ор≥Їнтовнобезпечн≥ р≥вн≥  впливу  (ќЅ–¬),  показник  в≥дносноњ
небезпечност≥ приймаЇтьс¤ р≥вним 100, а при √ƒ  - "в≥дсутн≥сть" -
100000.
   ƒл¤ завислих  речовин  показник в≥дносноњ небезпечност≥
приймаЇтьс¤ р≥вним   0,3,   а   дл¤   п≥дприЇмств,   що
експлуатують комунальн≥ системи канал≥зац≥њ, - 0,1.
   n - величина неоподаткованого м≥н≥муму доход≥в громад¤н в
одиниц¤х нац≥ональноњ валюти;
   & - коеф≥ц≥Їнт, що враховуЇ категор≥ю водного об'Їкта у
в≥дпов≥дност≥ з додатком N 2;
   0,001 - коеф≥ц≥Їнт, що враховуЇ розм≥рн≥сть величин.
   «битки за  наднормативн≥ скиди комунальними канал≥зац≥¤ми
в≥дшкодовуютьс¤ у раз≥ порушенн¤ технолог≥чних режим≥в роботи
очисних споруд, передбачених проектом у розм≥р≥, ¤кий не повинен
перевищувати 50% прибутку за послуги канал≥зац≥њ за час порушенн¤
природоохоронного законодавства (кр≥м авар≥йних скид≥в).
   5.2.3. «битки дл¤ самов≥льних, авар≥йних та санкц≥онованих
вимушених скид≥в зворотних вод (кр≥м скид≥в ≥з водних транспортних
засоб≥в) визначаютьс¤ за формулою (6).
   «с.а.в. = V x T x Cc.ф. x E (0,003 x ј≥ x n) x & x 0,001, (6)
   де позначенн¤ аналог≥чн≥ тим, що використан≥ у формул≥ (5).
   «битки за  авар≥йн≥  скиди  комунальними  канал≥зац≥¤ми
в≥дшкодовуютьс¤ у розм≥р≥, що не повинен перевищувати 50% р≥чного
прибутку за послуги канал≥зац≥њ.
   5.2.4. «битки  дл¤  скид≥в  зворотних  вод  ≥з  водних
транспортних засоб≥в (за вин¤тком скид≥в ≥з суден, корабл≥в та
≥нших плавучих засоб≥в в територ≥альн≥ ≥ внутр≥шн≥ морськ≥ води
”крањни) визначаютьс¤ за формулою (7). ( јбзац перший пункту
5.2.4 ≥з зм≥нами, внесеними зг≥дно з Ќаказом ћ≥нприроди N 116 
( z0477-95 ) в≥д 26.10.95 )

   «в = E (W x Cф x 0,003 x ј≥ x n x & x 0,001),     (7)
   де:
   W - об'Їм скинутих зворотних вод, куб.м;
   —ф - фактична концентрац≥¤ забруднюючоњ речовин в зворотних
водах г/куб.м. ” раз≥ в≥дсутност≥ даних про витрати скинутих ≥з
судна господарсько-фекальних  вод  та  њх  концентрац≥ю об'Їм
накопиченн¤ њх дл¤ суден I категор≥њ (судна довжиною б≥льше 65 м
необмеженого району плаванн¤, незалежно в≥д чисельност≥ ек≥пажу)
приймаЇтьс¤ 50 л≥тр≥в, а дл¤ вс≥х ≥нших категор≥й 25 л≥тр≥в на
одну особу за добу при Ѕ— 20-350 мг/л ≥ вм≥ст≥ твердих завислих
речовин 350 мг/л.
   ѕозначенн¤ ≥нших показник≥в аналог≥чн≥ тим, що використан≥
в формул≥ (5).
   5.2.5. «битки дл¤ авар≥йних та ≥нших скид≥в сировини, речовин
у чистому вигл¤д≥ (нафтопродукт≥в, фенол≥в ≥ т.п.) визначаютьс¤
формулою (8).
   «а = ћ * 0,003 * ј≥ * n * &,        (8)
   де:
   ћ - маса скинутоњ забруднюючоњ сировини, кг.
   ѕозначенн¤ ≥нших показник≥в аналог≥чн≥ тим, що використан≥ в
формул≥ (5).
   5.2.6. –озрахунок збитк≥в в≥д забрудненн¤ водного об'Їкта
см≥тт¤м (за вин¤тком забрудненн¤  см≥тт¤м  територ≥альних  ≥
внутр≥шн≥х морських вод ”крањни ≥з суден, корабл≥в та ≥нших
плавучих засоб≥в) зд≥йснюЇтьс¤ за формулою (9). 

   «с = (ћ x  х x 0,17) x ј≥ + “ x 0,1,     (9)
   де:
   «с -  збитки  в≥д  забрудненн¤  вод  см≥тт¤, в одиниц¤х
нац≥ональноњ валюти;
   ћ -   маса   см≥тт¤   (в  центнерах),  ¤ке  з≥бране
судном-см≥ттЇзб≥рником, або  визначене  ¤к  добуток  множенн¤
забрудненоњ площ≥ S на середню масу Wср см≥тт¤ з 1 кв.м (з≥браного
в трьох р≥зних м≥сц¤х забрудненоњ акватор≥њ на однаков≥й в≥дстан≥
в≥д њњ центру - @W1, @W2, @W3) визначаютьс¤ за формулою (10).
   ћ = S x Wср,
   де:
      @W1 + @W2 + @W3
   Wср = ---------------            (10)
         3
   @ - дельта;
   S - площа водноњ поверхн≥ забрудненоњ см≥тт¤м, кв.м;
    х - коеф≥ц≥Їнт, що характеризуЇ ступ≥нь забрудненн¤ поверхн≥
води см≥тт¤м - у в≥дпов≥дност≥ з додатком N 3;
   0,17 - варт≥сть перевезенн¤ та утил≥зац≥њ см≥тт¤, в Ќћƒ -
одиниць;
   ј≥ -  показник  небезпечност≥  см≥тт¤,  визначаЇтьс¤  з
в≥дношенн¤: 1/√ƒ  найб≥льш небезпечноњ забруднюючоњ речовини, ¤ка
була ви¤влена в склад≥ скинутого см≥тт¤;
   “ - строк роботи спецсуден (судна) при збиранн≥ см≥тт¤,
годин;
   0,1 - варт≥сть 1 години роботи спецсудна в Ќћƒ - одиниць.
( ѕункт 5.2.6 ≥з зм≥нами, внесеними зг≥дно з Ќаказом ћ≥нприроди 
N 116 ( z0477-95 ) в≥д 26.10.95 )

   5.2.7. «агальна сума збитк≥в при одночасному забрудненн≥
водного об'Їкта дек≥лькома забруднюючими речовинами (але одн≥Їю
юридичною чи  ф≥зичною  особою)  визначаЇтьс¤  додаванн¤м  до
найб≥льшоњ з ус≥х розрахованих величин збитк≥в суми збитк≥в дл¤
≥нших забруднюючих речовин, помноженоњ на коеф≥ц≥Їнт 0,15.
   5.2.8. ” раз≥ залпового скиду, що призв≥в до забрудненн¤
водного об'Їкта  в контрольному створ≥ до 50 ≥ б≥льше √ƒ ,
розрахована сума збитк≥в помножуЇтьс¤ на коеф≥ц≥Їнт 10.
   5.2.9. —ума збитк≥в може бути зменшена, ¤кщо винним були
вжит≥ заходи по л≥кв≥дац≥њ насл≥дк≥в забрудненн¤ водного об'Їкта
(збиранн¤, знешкодженн¤ забруднюючоњ речовини ≥ т.≥н.).
   5.2.10. ” випадку вжитт¤ заход≥в по л≥кв≥дац≥њ насл≥дк≥в
забрудненн¤ сума  збитк≥в  зменшуЇтьс¤  залежно в≥д к≥лькост≥
з≥браноњ або знешкодженоњ забруднюючоњ речовини ≥  загального
строку л≥кв≥дац≥њ насл≥дк≥в забрудненн¤.
   —ума збитк≥в в цьому випадку встановлюЇтьс¤ за формулою (11).
           @ћ≥
   «з = «вс x (1 - E--- x  з≥,       (11)
            ћ
   де:
   «з - зменшена сума збитк≥в, в одиниц¤х нац≥ональноњ валюти;
   «вс - початкова сума збитк≥в, в одиниц¤х нац≥ональноњ валюти;
   @ћ≥ - маса з≥браноњ забруднюючоњ речовини за кожний в≥др≥зок
часу л≥кв≥дац≥њ, т;
   ћ - маса скинутоњ забруднюючоњ речовини, т;
    з≥ - коеф≥ц≥Їнт зменшенн¤ збитк≥в - у в≥дпов≥дност≥ з
додатком N 4, залежно в≥д строку л≥кв≥дац≥њ насл≥дк≥в забрудненн¤.
   —трок л≥кв≥дац≥њ насл≥дк≥в забрудненн¤ вод розраховуЇтьс¤ дл¤
кожного в≥др≥зка часу ¤к р≥зниц¤ м≥ж:
   - строком, ¤кий пройшов з моменту початку скиду (¤кщо в≥н
встановлений) ≥  строком  зак≥нченн¤  л≥кв≥дац≥њ  насл≥дк≥в
забрудненн¤ вод, (“);
   - строком, ¤кий пройшов з моменту ви¤вленн¤ скиду (¤кщо
момент початку скиду не встановлений) ≥  строком  зак≥нченн¤
л≥кв≥дац≥њ насл≥дк≥в забрудненн¤ вод, (“в).
   якщо одночасно в≥дбуваЇтьс¤  скид  ≥  зб≥р  забруднюючоњ
речовини, строк визначаЇтьс¤, ¤к час роботи техн≥чних засоб≥в.
   5.2.11. ѕункти 5.2.7, 5.2.8, 5.2.9 та 5.2.10 не стосуютьс¤
суден, корабл≥в та ≥нших плавучих  засоб≥в,  що  забруднюють
територ≥альн≥ ≥ внутр≥шн≥ морськ≥ води ”крањни. 
( –озд≥л 5 доповнено пунктом 5.2.11 зг≥дно з Ќаказом ћ≥нприроди
 N 116 ( z0477-95 ) в≥д 27.12.95 )


   6. –озрахунок розм≥р≥в збитк≥в, запод≥¤них держав≥ внасл≥док
    самов≥льного використанн¤ води

   6.1. ѕри самов≥льному водокористуванн≥ збитки розраховуютьс¤
за формулою (12).
   «с.б. = W x “ар.,            (12)
   де:
   W - об'Їми води при самов≥льному водокористуванн≥, куб.м;
   “ар. - д≥юч≥ на час порушенн¤ тарифи на воду в одиниц¤х
нац≥ональноњ валюти за 1 куб.м;

   7. –озрахунок розм≥р≥в збитк≥в, запод≥¤них держав≥ внасл≥док
    забрудненн¤ п≥дземних вод

   7.1. ¬становленн¤ факту забрудненн¤
   7.1.1. ‘актом забрудненн¤ п≥дземних вод вважаЇтьс¤ ви¤вленн¤
в≥зуально або за допомогою х≥м≥ко-анал≥тичних метод≥в на¤вност≥
нафти чи ≥нших забруднюючих речовин в пробах п≥дземних вод чи в
м≥сц¤х њх виход≥в на поверхню земл≥.
   7.1.2. ѕрипущенн¤ про факт забрудненн¤ п≥дземних вод можна
зробити при ви¤вленн≥ забрудненн¤ поверхн≥ земл≥ на д≥л¤нках
господарськоњ д≥¤льност≥,  а  також  при  ви¤вленн≥  втрат
нафтопродукт≥в чи  ≥нших забруднюючих речовин з Їмкостей дл¤
збер≥ганн¤ або акумул¤ц≥њ, ≥з продуктопровод≥в або ≥нших об'Їкт≥в.
   7.1.3. ¬становленн¤ факту забрудненн¤ Ї обгрунтуванн¤м дл¤
виданн¤  органами  ћ≥некоресурс≥в  припису  на  виконанн¤
≥нженерно-еколог≥чних вишукувань з метою визначенн¤ масштаб≥в
забрудненн¤ п≥дземних вод. ( ѕункт 7.1.3 ≥з зм≥нами, внесеними
зг≥дно з Ќаказом ћ≥некоресурс≥в N 48 ( z0155-02 ) в≥д 31.01.2002 )
   7.1.4. ‘≥нансуванн¤   ≥нженерно-еколог≥чних   вишукувань
зд≥йснюЇтьс¤ за рахунок винного у забрудненн≥ п≥дземних вод або ≥з
кошт≥в  ћ≥некоресурс≥в,  –ад  в≥дпов≥дного  р≥вн¤  з  повною
компенсац≥Їю  цих витрат винним. ( ѕункт 7.1.4 ≥з зм≥нами,
внесеними зг≥дно з Ќаказом ћ≥некоресурс≥в N 48 ( z0155-02 ) в≥д
31.01.2002 )

   7.2. ¬изначенн¤ масштаб≥в забрудненн¤
   7.2.1. √≥дрогеолог≥чн≥ умови Ї визначальним фактором розвитку
процесу забрудненн¤ п≥дземних вод, формуванн¤ ореолу забрудненн¤
в м≥сц¤х розташуванн¤ джерел забрудненн¤.
   7.2.2. –≥зноман≥тн≥сть г≥дрогеолог≥чних  умов,  обмежен≥сть
≥нформац≥њ про них на конкретних д≥л¤нках, складн≥сть процес≥в
руху п≥дземних поток≥в та забруднюючих речовин робл¤ть кожний
випадок самост≥йним досл≥дним завданн¤м дл¤ оц≥нки масштаб≥в
забрудненн¤ п≥дземних вод, ¤ке можна вир≥шувати шл¤хом виконанн¤
≥нженерно-еколог≥чних досл≥джень.
   7.2.3. ≤нженерно-еколог≥чн≥ вишукуванн¤ щодо оц≥нки масштаб≥в
забрудненн¤ п≥дземних   вод   виконуютьс¤   спец≥ал≥зованими
орган≥зац≥¤ми.
   7.2.4. “ехн≥чне завданн¤ на виконанн¤ вишукувальних роб≥т
(видаЇ орган≥зац≥¤, ¤ка ф≥нансуЇ роботу), а також програма њх
виконанн¤ (складаЇтьс¤ виконавцем роб≥т) п≥дл¤гають узгодженню з
ƒержавною еколог≥чною ≥нспекц≥Їю ћ≥некоресурс≥в ”крањни.
(  ѕункт  7.2.4  ≥з  зм≥нами,  внесеними  зг≥дно з Ќаказом
ћ≥некоресурс≥в N 48 ( z0155-02 ) в≥д 31.01.2002 )
   7.2.5. ѕ≥сл¤ виконанн¤ ≥нженерно-еколог≥чних вишукувань по
визначенню масштаб≥в забрудненн¤ п≥дземних вод, територ≥альному
органу ћ≥некоресурс≥в ”крањни дл¤ прийн¤тт¤ р≥шень по захисту
п≥дземних вод в≥д забрудненн¤ подаютьс¤ в≥домост≥ стосовно:
   - г≥дрогеолог≥чних умов (будови, параметр≥в, граничних умов
водоносних горизонт≥в);
   - масштаб≥в забрудненн¤ п≥дземних вод;
   - шл¤х≥в  надходженн¤  забруднюючих речовин у водоносний
горизонт;
   - природноњ  захищеност≥  п≥дземних  вод  в зон≥ впливу
господарських об'Їкт≥в;
   - прогнозу розвитку забрудненн¤ водоносних горизонт≥в.
   7.2.6. ћасштаби забрудненн¤ п≥дземних вод визначаютьс¤ на час
(зг≥дно з  прогнозним  розрахунком або за фактичним  станом)
дос¤гненн¤ локал≥зац≥њ ореолу забрудненн¤, тобто зупинки його
розвитку.
   7.2.7. ¬изначенн¤ об'Їму V забрудненоњ частини водоносного
горизонту (комплексу) провадитьс¤ формулою (13)
   V = F x m x na,            (13)
   де:
   F - площа забрудненн¤, кв.м;
   m -  середн¤  потужн≥сть забрудненоњ частини водоносного
горизонту, м;
   na - активна порист≥сть водонасиченоњ товщ≥, частки одиниц≥
(таблиц¤ 1).

    “аблиц¤ 1. ќр≥Їнтовн≥ значенн¤ активноњ пористост≥
            водонасичених пор≥д
 ЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧ
 |       Ќазва породи       | јктивна порист≥сть |
 |ЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧ+ЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧ|
 |√равелисто-галечн≥ в≥дкладенн¤     |    0,28-0,30   |
 | рупнозернист≥ п≥ски          |    0,24-0,26   |
 |–≥знозернист≥ п≥ски           |    0,20-0,24   |
 |ƒр≥бнозернист≥ п≥ски          |    0,18-0,22   |
 |“онкозернист≥ п≥ски           |    0,15-0,19   |
 |ѕилуват≥ та глинист≥ п≥ски       |    0,05-0,15   |
 |—уп≥ски                 |    0,08-0,10   |
 |—углинки                |    0,05-0,08   |
 |“р≥щинуват≥ породи (крейда, вапн¤к,   |           |
 |п≥сковик)                |    0,04-0,08   |
 ЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧ
   ѕрим≥тка. ”  раз≥  в≥дсутност≥  характеристик  конкретноњ
водонасиченоњ породи дл¤ розрахунк≥в беруть середн≥ значенн¤
наведених ≥нтервал≥в.
   7.3. –озрахунок розм≥р≥в збитк≥в
   7.3.1. «а своњм характером збитки  можуть  бути  пр¤м≥
(виведенн¤ з ладу водозабор≥в та обладнанн¤, зниженн¤ випуску
продукц≥њ, пог≥ршенн¤ њњ ¤кост≥, зростанн¤ к≥лькост≥ захворювань
населенн¤ та ≥н.) та непр¤м≥, ¤к≥ можуть про¤витис¤ через тривалий
час п≥сл¤ встановленн¤ факту забрудненн¤ п≥дземних вод (генетичн≥
зм≥ни та зниженн¤ тривалост≥ житт¤ людини ≥ тварин, знаженн¤
продуктивност≥ с≥льськогосподарського виробництва та ≥н.).
   7.3.2. ¬≥дшкодуванн¤  збитк≥в  не  зв≥льн¤Ї  винного  в
забрудненн≥ в≥д  обов'¤зку  проведенн¤  роб≥т,  пов'¤заних  з
в≥дновленн¤м ¤кост≥ п≥дземних вод.
   7.3.3. «битки визначаютьс¤ на основ≥ встановленого факту
забрудненн¤ п≥дземних вод нафтопродуктами чи ≥ншими речовинами та
його масштаб≥в.
   7.3.4. ¬еличина  збитк≥в  («п.в)  внасл≥док  забрудненн¤
п≥дземних вод нафтопродуктами визначаЇтьс¤:
   в розрахунку на 1 куб.м забруднених п≥дземних  вод  за
формулою (14).
   «п.в = Yn * n * Vз * L,        (14)
   де:
   Yn - питома величина збитк≥в,  спричинених навколишньому
середовищу, в частинах Ќћƒ;
   n - розм≥р неоподатковуваного м≥н≥муму доход≥в;
   Vз - об'Їм забруднених п≥дземних вод, куб.м;
   L - коеф≥ц≥Їнт, ¤кий враховуЇ природну захищен≥сть п≥дземних
вод;
   дл¤ грунтових - 1,0;
   дл¤ м≥жпластових безнап≥рних - 1,3;
   до м≥жпластових нап≥рних (артез≥анських) - 1,6.
   ¬ розрахунку на 1 тонну нафтопродукт≥в  визначаЇтьс¤  за
формулою (15).
   «п.в = Yn * n * M * L,         (15)
   де:
   M - маса нафтопродукт≥в, т.
   ѕитому величину еколог≥чних збитк≥в визначають з таблиц≥ 2
при на¤вност≥ ≥нформац≥њ про об'Їм забруднених п≥дземних вод, або
з таблиц≥ 3, ¤кщо в≥дома маса нафтопродукт≥в.
   7.3.5. ” раз≥, коли забруднювач вже в≥дшкодував збитки, але
не усунув насл≥дк≥в забрудненн¤ ≥ його ореол поширюЇтьс¤, може
бути знову пред'¤влено позов на в≥дшкодуванн¤.
   ѕри цьому величина збитк≥в визначаЇтьс¤ також за формулою
(14) та (15), однак зам≥сть член≥в Vз ≥ ћ використовуютьс¤
       n   n-1   n  n-1
в≥дпов≥дно (Vз  - Vз  ) ≥ (M - M  ), де:
    n
   Vз - об'Їм забруднених п≥дземних вод на останн≥й час;
    n-1
   Vз  - те ж з попередн≥х розрахунк≥в;
   n
   M - маса нафтопродукт≥в на останн≥й час;
   n-1
   M  - те ж з попередн≥х розрахунк≥в.
   7.3.6. ¬изначенн¤  величин  збитк≥в внасл≥док забрудненн¤
п≥дземних вод ≥ншими (кр≥м нафтопродукт≥в) речовинами зд≥йснюЇтьс¤
введенн¤м до  формул  (14)  та (15) множника, ¤кий враховуЇ
еколог≥чну небезпеку забруднюючоњ речовини ( ≥) за формулою (16):
    ≥ = 0,05/√ƒ ≥,             (16)
   де:
   √ƒ ≥ -  величини  гранично  допустимоњ концентрац≥њ або
безпечного р≥вн¤ впливу забруднюючоњ речовини.

     “аблиц¤ 2. ѕитом≥ величини збитк≥в, запод≥¤них
     забрудненн¤м п≥дземних вод нафтопродуктами з
        розрахунку на 1 куб.м п≥дземних вод
 ЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧ
 |   ќбласт≥    |ѕитом≥ ве-|   ќбласт≥    |ѕитом≥ ве-|
 |          |личини еко|          |личини еко|
 |          |лог≥чних |          |лог≥чних |
 |          |збитк≥в* |          |збитк≥в* |
 |ЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧ+ЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧ+ЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧ+ЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧ|
 |¬≥нницька      | 0,0024 |ћиколањвська    | 0,0043 |
 |¬олинська      | 0,0009 |ќдеська       | 0,0047 |
 |ƒн≥пропетровська  | 0,0051 |ѕолтавська     | 0,0009 |
 |ƒонецька      | 0,0027 |–≥вненська     | 0,0006 |
 |∆итомирська     | 0,0047 |—умська       | 0,0007 |
 |«акарпатська    | 0,0024: |“ерноп≥льська    | 0,0010 |
 |«апор≥зька     | 0,0036: |’арк≥вська     | 0,0013 |
 |≤вано-‘ранк≥вська  | 0,0051 |’ерсонська     | 0,0012 |
 | ињвська      | 0,0006 |’мельницька     | 0,0012 |
 | ≥ровоградська   | 0,0069 |„еркаська      | 0,0017 |
 |јвтономна      |     |„ерн≥г≥вська    | 0,0003 |
 |–еспубл≥ка  рим   | 0,0015 |„ерн≥вецька     | 0,0047 |
 |Ћуганська      | 0,0009: |          |     |
 |Ћьв≥вська      | 0.0007 |          |     |
 ЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧ

     “аблиц¤ 3. ѕитом≥ величини збитк≥в, запод≥¤них
     забрудненн¤м п≥дземних вод нафтопродуктами в
       розрахунку на 1 т забруднюючоњ речовини
 ЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧ
 |   ќбласть    |ѕитома ве-|   ќбласть    |ѕитома ве-|
 |          |личина  |          |личина  |
 |          |збитк≥в* |          |збитк≥в* |
 |ЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧ+ЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧ+ЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧ+ЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧ|
 |¬≥нницька      | 50,36  |ћиколањвська    | 90,39  |
 |¬олинська      | 17,91  |ќдеська       | 103,12  |
 |ƒн≥пропетровська  | 109,59  |ѕолтавська     | 17,74  |
 |ƒонецька      | 57,73  |–≥вненська     | 14,31  |
 |∆итомирська     | 102,43  |—умська       | 15,34  |
 |«акарпатська    | 51,77  |“ерноп≥льська    | 21,77  |
 |«апор≥зька     | 79,97  |’арк≥вська     | 26,91  |
 |≤вано-‘ранк≥вська  | 107,36  |’ерсонська     | 24,43  |
 | ињвська      | 11,057 |’мельницька     | 27,30  |
 | ≥ровоградська   | 142,46  |„еркаська      | 36,94  |
 |јвтономна      |     |„ерн≥г≥вська    |  6,69  |
 |–еспубл≥ка  рим   | 31,84  |„ерн≥вецька     | 100,89  |
 |Ћуганська      | 19,89  |          |     |
 |Ћьв≥вська      | 16,03  |          |     |
 ЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧ
   * ¬ частинах неоподатковуваного м≥н≥муму доход≥в

   7.3.7. «абрудненн¤ п≥дземних вод, ¤к правило, Ї насл≥дком
забрудненн¤ поверхн≥ земл≥ та грунт≥в. “ому дл¤ визначенн¤ збитк≥в
в≥д безпосереднього забрудненн¤ поверхн≥  земл≥  та  грунт≥в
тимчасово може бути використана формула (15).
   ¬и¤вленн¤ факту безпосереднього зарудненн¤ поверхн≥ земл≥,
грунт≥в зд≥йснюЇтьс¤ в≥зуально або за допомогою х≥м≥ко-анал≥тичних
визначень проб грунт≥в, що виконуютьс¤ х≥м≥ко-анал≥тичною службою
територ≥альних орган≥в ћ≥некоресурс≥в, або залучених дл¤ цього
спец≥ал≥зованих х≥м≥чних лаборатор≥й.
   ћаса (об'Їм) забруднюючих речовин, ¤к≥ потрапили на поверхню
земл≥, встановлюЇтьс¤ документально чи пр¤мими натурними зам≥рами.
   ¬ умовах повного насиченн¤ шару грунту р≥дкими забруднюючими
речовинами њх обс¤г може бути визначено за формулою (17).
   V = F x h x м              (17)
   де:
   V - об'Їм забруднюючих речовин, куб.м;
   F - площа забрудненн¤, кв.м;
   h - глибина просочуванн¤, м;
   м - деф≥цит насиченн¤, в дол¤х в≥д одиниц≥.
   ” раз≥  в≥дсутност≥  даних  щодо деф≥циту насиченн¤ дл¤
конкретних грунт≥в дл¤ розрахунк≥в берутьс¤ середн≥  значенн¤
≥нтервал≥в ор≥Їнтовних значень, ¤к≥ наведен≥ в таблиц≥ 1.
   ¬ умовах неможливост≥ доведенн¤ документально чи пр¤мими
натурними зам≥рами к≥лькост≥ скинутих забруднюючих речовин, обс¤г
њх   визначаЇтьс¤,   ¤к   правило,   шл¤хом   зд≥йсненн¤
≥нженерно-еколог≥чних вишукувань.
(  ѕункт  7.3.7  ≥з  зм≥нами,  внесеними  зг≥дно з Ќаказом
ћ≥некоресурс≥в N 48 ( z0155-02 ) в≥д 31.01.2002 )


                       ƒодаток N 1
                   до ћетодики    розрахунку
                   розм≥р≥в    в≥дшкодуванн¤
                   збитк≥в, запод≥¤них держав≥
                   внасл≥док     порушенн¤
                   законодавства про охорону та
                   рац≥ональне   використанн¤
                   водних ресурс≥в

    ¬изначенн¤ маси нафти на 1 кв.м водноњ поверхн≥ за
    зовн≥шн≥м вигл¤дом нафтовоњ пл≥вки (середн≥ дан≥)
 ЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧ
 |         «овн≥шн≥ ознаки          |ћаса нафти|
 |                          |на 1 кв.м.|
 |                          |водноњ по-|
 |                          |верхн≥ (г)|
 |ЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧ+ЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧ|
 |1. „иста водна поверхн¤ без ознак забарвленн¤ при  |   0  |
 |  р≥зноман≥тних умовах осв≥тленн¤         |     |
 |2. ¬≥дсутн≥сть пл≥вки ≥ пл¤м, окрем≥ райдужн≥ смуги,|  0,1  |
 |  ¤к≥ видно при найб≥льш спри¤тливих умовах ≥ спо- |     |
 |  к≥йному стан≥ водноњ поверхн≥          |     |
 |3. ќкрем≥ пл¤ми та с≥р≥ пл≥вки ср≥бл¤стого кольору |  0,2  |
 |  на поверхн≥ води, ¤к≥ видно при спок≥йному стан≥ |     |
 |  водноњ поверхн≥, по¤ва перших ознак забарвленн¤ |     |
 |4. ѕл¤ми ≥ пл≥вки з ¤скравими кольоровими смугами, |  0,4  |
 |  ¤к≥ видно при незначному хвилюванн≥       |     |
 |5. Ќафта у вигл¤д≥ пл¤м ≥ пл≥вки, що покривають  |  1,2  |
 |  значн≥ д≥л¤нки поверхн≥ води, ¤к≥ не розриваютьс¤|     |
 |  при хвилюванн≥                  |     |
 |6. ѕоверхн¤ води покрита суц≥льним шаром нафти,   |  2,4  |
 |  добре видноњ при хвилюванн≥, забарвленн¤ темне, |     |
 |  темно-коричневе                 |     |
 ЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧ

                        ƒодаток N 2
                   до ћетодики    розрахунку
                   розм≥р≥в    в≥дшкодуванн¤
                   збитк≥в, запод≥¤них держав≥
                   внасл≥док     порушенн¤
                   законодавства про охорону та
                   рац≥ональне   використанн¤
                   водних ресурс≥в

        «наченн¤ коеф≥ц≥Їнт≥в, що враховують
         категор≥ю водного об'Їкта (&)
 ЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧ
 |      атегор≥¤ водного об'Їкта       |    &   |
 |ЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧ+ЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧ|
 |ћорськ≥ та поверхнев≥ водн≥ об'Їкти комунально- |   1,0   |
 |побутового водокористуванн¤           |       |
 |ѕоверхнев≥ водн≥ об'Їкти господарсько-питного  |   1,4   |
 |водокористуванн¤                |       |
 |ѕоверхнев≥ та морськ≥ водн≥ об'Їкти рибогоспо- |       |
 |дарського водокористуванн¤:           |       |
 |II категор≥њ                  |   1,6   |
 |I категор≥њ                  |   2,0   |
 ЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧ

                        ƒодаток N 3
                   до ћетодики    розрахунку
                   розм≥р≥в    в≥дшкодуванн¤
                   збитк≥в, запод≥¤них держав≥
                   внасл≥док     порушенн¤
                   законодавства про охорону та
                   рац≥ональне   використанн¤
                   водних ресурс≥в

     ¬изначенн¤ коеф≥ц≥Їнт≥в  х, що характеризують
      ступ≥нь забрудненн¤ поверхн≥ води см≥тт¤м
 ЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧ
 |–озм≥р  х|      «овн≥шн≥й вигл¤д поверхн≥ води      |
 |ЧЧЧЧЧЧЧЧЧ+ЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧ|
 |  1  |„иста водна поверхн¤, на в≥дкрит≥й акватор≥њ площею |
 |     |100 кв.м. Ї окрем≥ невелик≥ пл¤ми др≥бного см≥тт¤  |
 |     |загальною площею не б≥льше 0,01 кв.м.        |
 |  2  |Ќа площ≥ 100 кв.м в≥дкритоњ акватор≥њ Ї окрем≥ невели|
 |     |к≥ пл¤ми др≥бного см≥тт¤ загальною площею не б≥льше |
 |     |1 кв.м, окрем≥ предмети з розм≥рами у будь-¤кому на- |
 |     |пр¤мку не б≥льше 25 см.               |
 |  3  |Ќа площ≥ 100 кв.м в≥дкритоњ акватор≥њ Ї окрем≥ невели|
 |     |к≥ пл¤ми др≥бного см≥тт¤ площею не б≥льше 2 кв.м,  |
 |     |окрем≥ предмети з розм≥рами, у будь-¤кому напр¤мку не|
 |     |б≥льше 50 см.                    |
 |  4  |Ќа площ≥ 100 кв.м в≥дкритоњ акватор≥њ Ї пл¤ми см≥тт¤ |
 |     |загальною площею до 5 кв.м, окрем≥ предмети з розм≥ра|
 |     |ми, не б≥льше 1 м, скупченн¤ см≥тт¤ в кутах, тупиках |
 |     |≥ у нав≥тр¤н≥й сторон≥ причалу при ширин≥ забрудненоњ|
 |     |смуги до 0,5 м.                   |
 |  5  |Ќа площ≥ 100 кв.м в≥дкритоњ акватор≥њ Ї скупченн¤  |
 |     |см≥тт¤ загальною площею до 10 м, значна к≥льк≥сть  |
 |     |предмет≥в з розм≥рами до 1,5 м, скупченн¤ см≥тт¤ в ку|
 |     |тах, тупиках ≥ у нав≥тр¤н≥й сторон≥ причалу при шири-|
 |     |н≥ забрудненоњ смуги до 1 м.             |
 |  6  |Ќа площ≥ 100 кв.м в≥дкритоњ акватор≥њ Ї окрем≥ невели|
 |     |к≥ пл¤ми др≥бного см≥тт¤ загальною площею б≥льше   |
 |     |10 кв.м.  рупн≥ предмети з розм≥рами б≥льш 1,5 м,  |
 |     |скупченн¤ см≥тт¤ в кутах, тупиках ≥ нав≥тр¤н≥й сторо-|
 |     |н≥ причалу при ширин≥ забрудненоњ смуги до 0,5 м.  |
 ЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧ

                        ƒодаток N 4
                   до ћетодики    розрахунку
                   розм≥р≥в    в≥дшкодуванн¤
                   збитк≥в, запод≥¤них держав≥
                   внасл≥док     порушенн¤
                   законодавства про охорону та
                   рац≥ональне   використанн¤
                   водних ресурс≥в

      оеф≥ц≥Їнт зменшенн¤ суми збитк≥в при зд≥йсненн≥
      заход≥в по л≥кв≥дац≥њ насл≥дк≥в забрудненн¤
 ЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧ
 |  —трок усуненн¤ насл≥дк≥в  |    “в   |     з≥   |
 |   забрудненн¤, “ (год)   |        |        |
 |ЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧ+ЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧ+ЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧ|
 |ƒо 6 включно         |    1   |   0,800   |
 |в≥д 6 до 12 включно      |    2   |   0,650   |
 |12 до 18           |    3   |   0,500   |
 |18 до 24           |    4   |   0,463   |
 |24 до 30           |    5   |   0,434   |
 |30 до 36           |    6   |   0,412   |
 |36 до 48           |    7   |   0,388   |
 |48 до 60           |    8   |   0,364   |
 |60 до 72           |    9   |   0,346   |
 |72 до 84           |    10   |   0,331   |
 |84 до 96           |    11   |   0,320   |
 |96 до 108           |    12   |   0,310   |
 |108 до 120          |    13   |   0,310   |
 |120 до 132          |    14   |   0,301   |
 |132 до 144          |    15   |   0,293   |
 |144 до 156          |    16   |   0,297   |
 |156 до 168          |    17   |   0,280   |
 |168 до 180          |    18   |   0,275   |
 |180 до 192          |    19   |   0,270   |
 |192 до 204          |    20   |   0,266   |
 |204 до 216          |    21   |   0,262   |
 |216 до 228          |    23   |   0,258   |
 |228 до 240          |    24   |   0,250   |
 ЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧ

                        ƒодаток N 5
                   до ћетодики    розрахунку
                   розм≥р≥в    в≥дшкодуванн¤
                   збитк≥в, запод≥¤них держав≥
                   внасл≥док     порушенн¤
                   законодавства про охорону та
                   рац≥ональне   використанн¤
                   водних ресурс≥в

        ѕриклади розрахунку розм≥р≥в збитк≥в

              ѕриклад 1.
   ѕри перев≥рц≥ очисних споруд канал≥зац≥њ населеного пункту
встановлено, що ¤к≥сть ст≥чних вод п≥сл¤ очистки не в≥дпов≥даЇ
затвердженим величинам √ƒ—. ‘актичн≥ середн≥ показники за останн≥
3 м≥с¤ц≥ (91 доба) зг≥дно з результатами в≥домчоњ лаборатор≥њ
становл¤ть:
   35 мг/г (35 г/куб.м) орган≥чних речовин по Ѕ— 20 при величин≥
затвердженоњ допустимоњ концентрац≥њ 15 мг/л;
   30 мг/л (30  г/куб.м)  завислих  речовин  при  величин≥
затвердженоњ допустимоњ концентрац≥њ 15 мг/л;
   2,5 мг/л  (2,5  г/куб.м)  нафтопродукт≥в  при  величин≥
затвердженоњ допустимоњ концентрац≥њ 0,3 мг/л;
   2,0 мг/л (2,0 г/куб.м) речовин "n", дл¤ ¤коњ в≥дсутн¤ √ƒ  ≥
в≥дпов≥дно не затверджена величина √ƒ— та допустима концентрац≥¤.
   ≤нш≥ показники не  перевищували  затверджених  допустимих
концентрац≥й.
   ¬итрати  ст≥чних  вод  за  цей  пер≥од   становили
20 тис.куб.м/добу.
   —клад ст≥чних  вод  зд≥йснювавс¤  у  водний  об'Їкт
рибогосподарського водокористуванн¤ II категор≥њ.
   –озрахунок збитк≥в зд≥йснюЇтьс¤ за формулою (5).
   ƒл¤ орган≥чних речовин («орг):
   «орг = 833 * 2184 * (35 - 15) * 0,003 * 0,3 * 1400000 * 1,6 *
0,001 = 73,3 млн.крб.
   ƒл¤ завислих речовин («зав):
   «зав = 833 * 2184 * (30 - 15) * 0,003 * 0,1 * 1400000 * 1,6 *
0,001 = 18,3 млн.крб.
   ƒл¤ нафтопродукт≥в («нафт):
   «нафт = 833 * 2184 * (2,5 - 0,3) * 0,003 * 20 * 1400000 * 1,6
* 0,001 = 537,9 млн.крб.
   ƒл¤ речовини "n" («n):
   «n = 833 * 2184 * (2 - 0) * 0,003 * 100 * 1400000 * 1,6 *
0,001 = 2445,1 млн.крб.
   «агальна сума збитк≥в («заг):
   «заг = 2445,1 + 0,15(73,3 + 18,3 + 537,9) = 2539,5 млн.крб.

              ѕриклад 2.
   « очисних  споруд,  що розгл¤дались в першому приклад≥,
скидаютьс¤ ст≥чн≥ води з такими ж показниками, але немаЇ дозволу
на спецводокористуванн¤ та затверджених величин √ƒ— або “”— (тобто
скид несанкц≥онований).
   –озрахунок збитк≥в зд≥йснюЇтьс¤ за формулою (6).
   ƒл¤ орган≥чних речовин («орг):
   «орг = 833 * 2184 * 35 * 0,003 * 0,3 * 1400000 * 1,6 * 0,001
= 128,3 млн.крб.
   ƒл¤ завислих речовин («зав):
   «зав = 833 * 2184 * 30 * 0,003 * 0,1 * 1400000 * 1,6 * 0,001
= 36,6 млн.крб.
   «нафт = 833 * 2184 * 2,5 * 0,003 * 20 * 1400000 * 1,6 * 0,001
= 611,2 млн.крб.
   ƒл¤ речовини "n" («n):
   «n = 833 * 2184 * 2 * 0,003 * 100 * 1400000 * 1,6 * 0,001 =
2445,1 млн.крб.
   «агальна сума збитк≥в («заг):
   «заг = 2445,1 + 0,15(128,3 + 36,6 + 611,2) = 2561,5 млн.крб.

              ѕриклад 3.
   ¬насл≥док авар≥њ, що сталас¤ на канал≥зац≥йн≥й  насосн≥й
станц≥њ, прот¤гом 12 д≥б у водний об'Їкт рибогосподарського
користуванн¤ ≥  категор≥њ  скидались  ст≥чн≥  води  м≥сцевоњ
канал≥зац≥њ з середньою концентрац≥Їю забруднюючих речовин по
Ѕ— -20 - 105 мг/л, завислих речовин - 72,5 мг/л, нафтопродукт≥в -
8,57  мг/л,  при  цьому  витрати  ст≥чних  вод  склали
14968 куб.м/годину.
   «битки розраховуютьс¤ за формулою (6):
   ƒл¤ орган≥чних речовин («орг):
   «орг = 14968 * 288 * 105 * 0,003 * 0,3 * 1400000 * 2 * 0,001
= 1140,6 млн.крб.
   ƒл¤ завислих речовин («зав):
   «зав = 14968 * 288 * 72,5 * 0,003 * 0,1 * 1400000 * 2 * 0,001
= 262,5 млн.крб.
   ƒл¤ нафтопродукт≥в («нафт):
   «нафт = 14968 * 288 * 8,57 * 0,003 * 20 * 1400000 * 2 * 0,001
= 6206,4 млн.крб.
   «агальна сума збитк≥в («заг):
   «заг = 6206,4 + 0,15(1140,6 + 262,5) = 6416,4 млн.крб.

               ѕриклад 4.
   ( ѕриклад 4 вилучено зг≥дно з Ќаказом ћ≥нприроди N 116 
   ( z0477-95 ) в≥д 26.10.95 )
   « ≥ноземного судна скинуто 500 кг дизельного палива на
акватор≥ю мор¤,  об'Їкт  рибогосподарського  водокористуванн¤
I категор≥њ. ѕри цьому в контрольному створ≥, на в≥дстан≥ 250 м
в≥д м≥сц¤ скиду, концентрац≥¤ палива дор≥внювала 2,5 мг/л.
   «битки («нафт)  розраховуютьс¤  за  формулою  (8)  ≥з
застосуванн¤м коеф≥ц≥Їнта 10, тому що скид Ї залповим:
   «нафт = 500 * 0,003 * 20 * 1400000 * 2 * 10 = 840,0 млн.крб.

              ѕриклад 5.
   ( ѕриклад 5 вилучено зг≥дно з Ќаказом ћ≥нприроди N 116 
   ( z0477-95 ) в≥д 26.10.95 )
   ѕри плановому огл¤д≥ акватор≥њ порта державним ≥нспектором
ви¤влено забрудненн¤ см≥тт¤ 60% поверхн≥ води.
   —клад см≥тт¤  при  зовн≥шньому  огл¤д≥:  тирса,  пап≥р,
використан≥ пл¤шки, ганч≥р'¤.
   ѕри огл¤д≥ суден б≥л¤ причал≥в встановлено, що скид см≥тт¤
зд≥йснено з грецького судна "SALONIKI".
   ѕри анал≥з≥  складу  см≥тт¤   встановлена   на¤вн≥сть
нафтопродукт≥в в к≥лькост≥ 5 г в 1 кг ганч≥р'¤.
   ƒл¤ збиранн¤ см≥тт¤ було використане судно-см≥ттезб≥рник з
11.00 до 15 години, при цьому з≥брано 80 кг см≥тт¤.
   «овн≥шн≥м огл¤дом коеф≥ц≥Їнт  х, зг≥дно з додатком N 3,
встановлений р≥вним 3.
   Ќћƒ складав 1400000 крб.
   ƒл¤ розрахунку збитк≥в користуЇмос¤ формулою (9):
   «с = (0,8 * 3 * 0,17 * 1400000) * 20 + 4 * 0,1 * 1400000 =
11,98 млн.крб.


              ѕриклад 4.
     ¬изначенн¤ збитк≥в в≥д забрудненн¤ п≥дземних вод
       нафтопродуктами в район≥ Ўебелинського
           газопереробного заводу

   ‘акт забрудненн¤ грунтових вод був  встановлений  п≥сл¤
ви¤вленн¤ нафтопродукт≥в  у  р¤д≥  колод¤з≥в  селища јнр≥њвка
’арк≥вськоњ област≥, розташованого в 1,5 км в≥д заводу.
   —пец≥альна ком≥с≥¤ вивчила проектно-техн≥чну документац≥ю на
буд≥вництво ≥ розширенн¤ окремих об'Їкт≥в  заводу,  матер≥али
науково-досл≥дних роб≥т  по  визначенню  впливу господарськоњ
д≥¤льност≥ на п≥дземн≥ води,  обстежила  стан  технолог≥чного
обладнанн¤ ≥ комун≥кац≥й, визначила причини та умови забрудненн¤
п≥дземних вод.
   Ѕуло встановлено  основн≥ джерела та причини забрудненн¤
п≥дземних вод, в т.ч.:
   - ставки-випаровувач≥   та   наливна   естакада   без
г≥дро≥зол¤ц≥йного покритт¤;
   - технолог≥чн≥ трубопроводи, що знаход¤тьс¤ в грунт≥ без
температурних компенсатор≥в;
   - резервуари ≥з пошкодженою ≥зол¤ц≥Їю днищ та цегл¤ними
ст≥нами;
   - канал≥зац≥йна мережа техногенного  установок сировинного
парку не  маЇ  в≥дпов≥дноњ герметизац≥њ внасл≥док  руйнуванн¤
керам≥чних труб та зал≥зобетонних колод¤з≥в, що спри¤Ї вит≥канню
нафтопродукт≥в.
   Ќа основ≥ еколог≥чних вишукувань було встановлено, що площа
територ≥њ забрудненн¤ на момент проведенн¤ вивченн¤  складаЇ
82,6 га.
   ¬ геолог≥чному в≥дношенн≥ район займаЇ частину заплави ≥
надзаплавноњ тераси  р.—≥верський ƒонець, на глибину до 20 м
складають п≥щано-глинист≥ в≥дклади, ¤к≥ п≥дстел¤ютьс¤ глинами.
   ¬одовм≥стк≥ породи представлен≥ др≥бно - ≥ середньозернистими
п≥сками  з  коеф≥ц≥Їнтом  ф≥льтрац≥њ  1  м/добу,  активною
порист≥стю 0,18.
   ѕотужн≥сть водоносного горизонту в середньому дор≥внюЇ 12 м.
√оризонт експлуатуЇтьс¤ м≥сцевим населенн¤м.
   «г≥дно з  п.7.2.7  ћетодики  об'Їм  п≥дземних  вод, що
забруднивс¤, визначаЇтьс¤ за формулою (13):
   Vз = 826000 * 12 * 0,18 = 1784160 куб.м;
   ўоб л≥кв≥дувати  забрудненн¤  п≥дземних  вод,  необх≥дно
зд≥йснити 2 групи заход≥в, в т.ч.:
   1. ƒл¤ зниженн¤ технолог≥чного навантаженн¤ на п≥дземн≥ води:
   - збудувати 868 м канал≥зац≥њ ≥ 10 канал≥зац≥йних колод¤з≥в;
   - збудувати  наземну  естакаду  продуктопроводу  довжиною
17,6 км;
   - зд≥йснити перев≥рку герметичност≥ конденсатопровод≥в на
промисловому майданчику та за його межами на в≥дстан≥ 1 км;
   - виготовити 12 сто¤к≥в дл¤ наливу зал≥зничних цистерн з 12
поворотними пристро¤ми;
   - збудувати систему збору ≥ розд≥лу нафтопродукт≥в  в≥д
промислових ст≥чних вод;
   - л≥кв≥дувати ставки-випаровувач≥;
   - спорудити  мережу  спостережувальних  свердловин  дл¤
орган≥зац≥њ мон≥торингу.
   2. ƒл¤  локал≥зац≥њ  та  вилученн¤  забрудненоњ  частини
п≥дземного потоку:
   - прокласти дренаж довжиною 320 м;
   - викопати котлован 400 x 7 м;
   - обладнати 7 штатних колод¤з≥в;
   - встановити 3 Їмкост≥ дл¤ нафтопродукт≥в;
   - збудувати водопров≥д ≥ 3 артез≥анських свердловини;
   - провести в≥дкачку забрудненоњ води ≥з п≥двал≥в 12 буд≥вель.
   ѕитома величина збитк≥в по ’арк≥вськ≥й област≥ зг≥дно з
таблицею 2 складаЇ 0,0013.
   ¬еличина збитк≥в зг≥дно з формулою (14) дор≥внюЇ:
   «п.в = 0,0013 * 1400000 * 1784160 = 3247,2 млн.крб.

              ѕриклад 5.
      ¬изначенн¤ збитк≥в в≥д забрудненн¤ п≥дземних
         вод у зон≥ розм≥щенн¤ нафтобази

    ом≥с≥Їю, створеною територ≥альними органами ћ≥некобезпеки
”крањни встановлено,  що  на  нафтобаз≥  (ƒонецька  область,
ст.ћикит≥вка) внасл≥док авар≥йного  порушенн¤  герметичност≥
резервуара дл¤ збер≥ганн¤ бензину в п≥дземн≥ води прот¤гом двох
тижн≥в над≥йшло 1,5 т бензину. ќц≥нка  втрат  нафтопродукт≥в
узгоджена з кер≥вництвом нафтобази, ¤ке за 2 доби (з моменту
встановленн¤) забезпечило л≥кв≥дац≥ю авар≥йноњ ситуац≥њ.
   «абрудненн¤ зазнали грунтов≥ води, ¤к≥ зал¤гають на глибин≥
4,0 - 4,5 м в≥д поверхн≥ земл≥.
   «агальна величина збитк≥в розраховуЇтьс¤ за допомогою питомоњ
величини еколог≥чно-економ≥чних збитк≥в  внасл≥док  забрудненн¤
п≥дземних вод нафтопродуктами (таблиц¤ 3) зг≥дно з формулою (15).
   “аким чином, загальна величина збитк≥в внасл≥док авар≥њ на
нафтобаз≥ становить:
   «п.в = 57,73 * 1400000 * 1,5 = 121,23 млн.крб.


—торiнка "«аконодавство ”крањни" сайту ¬ерховноњ –ади
<< ѕќ¬≈–Ќ”“»—я
Hosted by uCoz